Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei 6/1990

Anterior Amunt Següent

Article 6

La divisió del cens

1. Els censos són essencialment divisibles. La divisió d'una finca gravada amb un cens comporta la divisió del gravamen, de manera que hi hagi tants censos com finques gravades.

2. La divisió del cens correspon al censatari, el qual distribueix la pensió equitativament en funció de la superfície i segons les característiques de la finca gravada. Quan alguna de les finques resultants de la divisió del cens estigui constituïda en règim de propietat horitzontal, la pensió que s'hi assigni d'acord amb el paràgraf anterior s'ha de distribuir entre els elements que conformen la dita propietat en proporció a la quota corresponent a cadascun d'aquests elements.

3. El censatari ha de notificar fefaentment la divisió al censalista en el seu domicili en el termini de tres mesos. En cas que el domicili no sigui conegut, aquesta circumstància s'ha de fer constar en l'escriptura pública de divisió del cens i el Registrador de la propietat, una vegada inscrita, ha de publicar durant tres mesos edictes que anunciïn la dita divisió a l'Ajuntament del terme municipal on radiqui la finca dividida.

4. El censalista té un termini de caducitat d'un any per a impugnar judicialment la divisió.