Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei 22/1991

Anterior Amunt Següent

Article 14

1. Un cop vençut el deute garantit amb penyora, el creditor pot procedir a l'alienació de l'objecte pignorat, per subhasta pública notarial, sempre que no hi hagi oposició judicial.
2. Si la penyora recau sobre diners o títol representatiu de diners, sempre que sigui per una quantitat líquida i exigible, el creditor els pot fer seus, sense necessitat de subhasta prèvia, amb l'únic requisit de notificar-ho prèviament al deutor.
3. Llevat de pacte en contra, la subhasta ha de tenir lloc en qualsevol notaria del domicili del deutor, a elecció del creditor, o, si no hi hagués notaria demarcada, a qualsevol de les de la capçalera del districte notarial corresponent.
4. La subhasta, a la qual han d'ésser citats el deutor i, si fos un altre, el propietari, en la forma prevista pel Reglament notarial i, si no es trobés alguna d'aquestes persones, per edictes, s'ha d'anunciar, amb un mínim de cinc dies hàbils i un màxim de quinze respecte a la data de la seva realització, en un dels diaris de més circulació en la localitat on s'hagi d'efectuar i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
5. En primera subhasta, no s'admeten postures inferiors a l'import del deute garantit per la penyora, més un 20% per les despeses originades pel procediment. La segona subhasta, que pot tenir lloc immediatament a continuació de la primera, té com a tipus mínim el 75% d'aquesta quantitat. Només si la cosa no s'aliena en cap de les subhastes el retenidor la pot fer seva atorgant carta de pagament per la totalitat del seu crèdit i fent-se càrrec de les despeses originades pel procediment.
6. Si la penyora recau sobre valors sotmesos a cotització oficial, l'alienació s'ha de fer segons el seu procediment específic d'acord amb la legislació aplicable en aquesta matèria.
7. El procediment previst en aquest article no s'ha d'aplicar necessàriament a les penyores realitzades pels monts de pietat reconeguts legalment.