Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei 22/1991

Anterior Amunt Següent

Article 6

1. El retenidor, a partir dels tres mesos que consti de manera fefaent la retenció, feta en la forma prevista en l'article 4, pot procedir a l'alienació de la cosa per subhasta pública notarial.
2. És requisit de l'execució forçosa notarial haver procedit a la valoració del bé, de mutu acord entre el creditor i el propietari, i que no hi hagi hagut l'oposició judicial prevista a l'article 4.
3. Llevat de pacte en contra, la subhasta ha de tenir lloc en qualsevol notaria del domicili del deutor, a elecció del creditor, o, si no hi hagués notaria demarcada, a qualsevol de les de la capçalera del districte notarial corresponent.
4. La subhasta, a la qual han d'ésser citats el deutor i, si fos un altre, el propietari, en la forma prevista pel Reglament notarial i, si no es trobés alguna d'aquestes persones, per edictes, s'ha d'anunciar, amb un mínim de cinc dies hàbils i un màxim de quinze respecte a la data de la seva realització, en un dels diaris de més circulació en la localitat on hagi de tenir lloc i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
5. En primera subhasta, no s'admeten postures inferiors al 80% de la valoració del bé. La segona subhasta, que pot efectuar-se immediatament a continuació de la primera, té com a tipus mínim el 60%. La tercera subhasta ha de tenir lloc dos dies després de la segona; el seu tipus mínim és igual a l'import de les obligacions que van generar la retenció, més les despeses originades pel procediment.
6. Només si la cosa no s'aliena en cap de les tres subhastes, el retenidor la pot fer seva atorgant carta de pagament per la totalitat del seu crèdit i fent-se càrrec de les despeses originades pel procediment.
7. En cas de retenció de valors sotmesos a cotització oficial, l'alienació s'ha de fer segons el seu procediment específic aplicable d'acord amb la legislació en aquesta matèria.