Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei 22/1991

Anterior Amunt Següent

Article 4

1. Les obligacions que originen el dret de retenció són:
a) El rescabalament de les despeses necessàries per a la conservació i la gestió de la cosa.
b) El rescabalament dels danys produïts per raó de la cosa a la persona obligada al lliurament.
c) La retribució de l'activitat realitzada per raó de la cosa, per encàrrec del posseïdor legítim, sempre que hi hagi hagut un pressupost acceptat i que l'activitat realitzada s'adeqüi a aquest.
d) Els interessos de les obligacions garantides en aquest article, des que sigui notificat el dret de retenció en la forma prevista en aquest article.
e) Qualsevol altre deute al qual la llei atorgui expressament aquesta garantia.
2. El retenidor ha de comunicar notarialment al deutor i al propietari, si fos un altre, la decisió de retenir, la liquidació practicada i la determinació de l'import de les obligacions precedents. Aquests poden oposar-s'hi judicialment durant el termini de tres mesos, a comptar des de la data de la notificació.