Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei d'urbanisme

Anterior Amunt Següent

Cinquena

1.  Les determinacions de la Llei present sobre sistemes d’actuació urbanística són aplicables des del moment de l’entrada en vigor d’aquesta als àmbits d’actuació que no tinguin encara concretat el sistema d’actuació corresponent.

2.  Si, en el moment de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, un àmbit d’actuació té concretat un sistema d’actuació, aquest pot ésser substituït per una de les modalitats regulades per aquesta Llei, pel procediment establert per l’article 113, i d’acord amb el que estableix l’article 115.3, amb notificació individual, en tot cas, a tots els propietaris afectats, sempre que els projectes de compensació o de reparcel·lació no s’hagin presentat encara a tràmit davant l’ajuntament competent.

3.  Els sectors d’urbanització prioritària que es delimitin a partir del moment de l’entrada en vigor de la Llei present queden subjectes a la regulació d’aquesta.

4.  En els àmbits d’actuació urbanística en què, en el moment de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, concorrin les circumstàncies d’haver d’executar obres d’urbanització o bé d’haver-les d’adequar a la normativa sectorial vigent i de comptar amb la junta de conservació inscrita en el Registre d’Entitats Urbanístiques Col·laboradores de la Direcció General d’Urbanisme, la dita junta, en el termini màxim de divuit mesos, pot formular un projecte de reparcel·lació econòmica simultàniament amb la modificació dels estatuts, de tal manera que la junta passi a ésser de compensació i de conservació i el seu objecte i les seves facultats comprenguin també l’execució o l’adequació de les obres d’urbanització, fins al lliurament reglamentari d’aquestes obres.

[Aquesta disposició transitòria ha estat modificada per l'art. 6 de la Llei 10/2004, de 24 de desembre, de modificació de la Llei 2/2002, de 14 de març, d'urbanisme, per al foment de l'habitatge assequible, de la sostenibilitat territorial i de l'autonomia local (DOGC núm. 4291, de 30-12-2004, p. 26612). Si vol veure la nova redacció d'aquesta disposició, cliqui aquí.]