Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei d'urbanisme

Anterior Amunt Següent

Article 88

Subrogació de les comissions territorials d’urbanisme

1.  Les comissions territorials d’urbanisme se subroguen d’ofici, per raons d’interès públic, en la competència municipal o supramunicipal per a la formulació o la tramitació de les figures del planejament urbanístic, si es produeix un incompliment dels terminis establerts. En cas d’incompliment dels terminis de tramitació establerts per l’article 87, la subrogació es pot produir a instància dels interessats.

2.  La comissió territorial d’urbanisme que incoï un expedient de subrogació en virtut de l’apartat 1 ha de concedir audiència a l’òrgan originàriament competent i requerir-lo perquè procedeixi a exercir les seves competències; si en el termini d’un mes no les ha exercides, li ha de reclamar, un cop acordada la subrogació, que li trameti una còpia certificada de la documentació que integri l’expedient, la qual se li ha de trametre en el termini dels deu dies següents a la reclamació.

[Aquest article ha estat modificat per l'art. 5 de la Llei 10/2004, de 24 de desembre, de modificació de la Llei 2/2002, de 14 de març, d'urbanisme, per al foment de l'habitatge assequible, de la sostenibilitat territorial i de l'autonomia local (DOGC núm. 4291, de 30-12-2004, p. 26612). Si vol veure la nova redacció d'aquest article, cliqui aquí.]