Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei d'urbanisme

Anterior Amunt Següent

Article 197

Ordres de suspensió d’obres i requeriments de legalització

1.  Si els actes d’edificació o d’ús del sòl i el subsòl que especifica l’article 179 s’efectuen sense llicència o sense ordre d’execució o no s’ajusten a les condicions que s’hi assenyalen, l’alcalde o alcaldessa, un cop incoat l’expedient de protecció de la legalitat urbanística, ha de dictar una primera resolució de suspensió provisional i immediata d’aquests actes, i ha de ratificar o modificar la resolució de suspensió provisional dins els cinc dies posteriors al venciment del termini d’audiència de deu dies que s’atorga als afectats en notificar-los la primera resolució.

2.  En el cas de ratificació de la resolució de suspensió, es requereix la persona interessada perquè, en el termini de dos mesos comptats d’ençà de la notificació corresponent, sol·liciti la llicència pertinent o, si escau, ajusti les obres a la llicència o a l’ordre d’execució, tret que aquestes siguin manifestament il·legalitzables. Aquest requeriment també escau quan les obres no autoritzades o no ajustades a les condicions assenyalades ja s’han executat.

3.  Si, un cop requerida la suspensió provisional a l’ajuntament, l’alcalde o alcaldessa no la decideix dins els deu dies següents, o bé, en casos d’urgència constatada expressament en la notificació, dins els tres dies següents, la pot acordar el director o directora general d’Urbanisme, sempre que es tracti d’actuacions sense llicència o sense ordre d’execució, o bé quan es constati la concurrència d’indicis d’infracció urbanística molt greu en les actuacions que no s’ajustin a la llicència o a l’ordre d’execució atorgades. En aquests supòsits, correspon al director o directora general d’Urbanisme la ratificació o la modificació de la suspensió provisional que hagués acordat.

[Aquest article ha estat modificat per l'art. 9 de la Llei 10/2004, de 24 de desembre, de modificació de la Llei 2/2002, de 14 de març, d'urbanisme, per al foment de l'habitatge assequible, de la sostenibilitat territorial i de l'autonomia local (DOGC núm. 4291, de 30-12-2004, p. 26612). Si vol veure la nova redacció d'aquest article, cliqui aquí.]