Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei d'urbanisme

Anterior Amunt Següent

Article 135

Possibilitat de concessió de la gestió urbanística integrada

1.  La modalitat de cooperació es pot desenvolupar mitjançant la concessió de l’execució urbanística integrada. A aquest efecte, l’administració actuant ha de sotmetre a informació pública els trets bàsics d’aquesta modalitat, per un termini d’un mes, amb notificació individual als propietaris afectats, i hi ha d’incorporar el projecte de les bases que han de regir la contractació, que s’han d’ajustar al que estableix l’article 130.2.Dins aquest termini, els propietaris poden expressar llur preferència pel pagament de les quotes d’urbanització mitjançant terrenys.

2.  Si no s’aplica el que estableix l’article 116.2, la persona concessionària de l’execució urbanística integrada a què es refereix l’apartat 1 té la condició de beneficiària de l’expropiació de les finques dels propietaris que dins el termini d’informació pública no expressin i garanteixin, d’acord amb el que sigui establert per reglament, llur compromís de participar en l’execució i les dels que incompleixin ulteriorment llurs obligacions de pagament de les quotes d’urbanització.

3.  La persona concessionària de l’execució urbanística integrada a què es refereix l’apartat 1 ha de formular el projecte de taxació conjunta, si s’escau, i el projecte de reparcel·lació. La concessió pot incloure també l’obligació de formular la figura de planejament derivat que calgui i el projecte d’urbanització complementari.

4.  Correspon a la persona concessionària de l’execució urbanística integrada a què es refereix l’apartat 1 l’execució de les obres d’urbanització.