Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei d'urbanisme

Anterior Amunt Següent

Article 130

Formalització i requisits de la concertació

1.  La concertació en el sistema de reparcel·lació entre l’ajuntament i els propietaris es configura com un conveni urbanístic i s’ha de formalitzar en document públic, un cop aprovat. El conveni ha de disposar la concessió per concurs, tramitat per l’ajuntament, de la gestió urbanística integrada del sector de planejament urbanístic o el polígon d’actuació urbanística, i ha d’incorporar el projecte de bases corresponent.

2.  El projecte de bases del concurs a què es refereix l’apartat 1 ha d’especificar els documents que la persona concessionària ha de redactar, els criteris de reparcel·lació, les obres que s’han d’executar, el termini d’execució de les obres, les facultats de vigilància que corresponen a l’administració, els factors que han de determinar la fixació dels preus de venda dels solars resultants, els deures de conservació i manteniment, els altres compromisos de la persona concessionària, les penalitzacions per incompliment, els supòsits de resolució i de caducitat, les garanties, el cànon de la concessió, si s’escau, i les altres circumstàncies derivades de la legislació de contractes aplicable o exigides per reglament.

3.  Les condicions del projecte de bases a què es refereix l’apartat 1 han d’afavorir els aspectes que contribueixin a l’abaratiment del sòl urbanitzat resultant.

4.  El projecte de bases del concurs a què es refereix l’apartat 1 ha d’exigir la presentació dels avanços que calguin dels documents especificats per l’apartat 5, i també la presentació d’un avanç del pressupost d’execució de les obres d’urbanització i de la repercussió del seu cost en el valor dels terrenys edificables.

5.  Els documents que la persona concessionària ha de redactar, sens perjudici del que estableix l’article 116.2, són el projecte de taxació conjunta i el projecte de reparcel·lació. La concessió pot incloure també l’obligació de redactar la corresponent figura de planejament urbanístic i el projecte d’urbanització complementari.

6.  La persona concessionària de la gestió urbanística integrada en el sistema de reparcel·lació sotmès a la modalitat de compensació per concertació té la condició de beneficiària de l’expropiació dels terrenys dels propietaris que no s’adhereixin a la junta de compensació i dels membres de la junta que incompleixin llurs obligacions.

7.  Correspon a la persona concessionària a què es refereix l’apartat 6 l’execució de les obres d’urbanització. La seva retribució pot consistir en terrenys edificables o en solars, d’acord amb el que estableix l’article 116.1 i 2.

8.  Les bases i els estatuts de la junta de compensació, en la modalitat de compensació per concertació, han de regular la participació de la persona concessionària en la comunitat de compensació, en la seva doble condició de propietària i urbanitzadora. En tot cas, si assoleix la propietat de més del 50% de la superfície total dels terrenys, li correspon la gerència de la junta de compensació.

[Aquest article ha estat modificat per l'art. 6 de la Llei 10/2004, de 24 de desembre, de modificació de la Llei 2/2002, de 14 de març, d'urbanisme, per al foment de l'habitatge assequible, de la sostenibilitat territorial i de l'autonomia local (DOGC núm. 4291, de 30-12-2004, p. 26612). Si vol veure la nova redacció d'aquest article, cliqui aquí.]