Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei d'urbanisme

Anterior Amunt Següent

Article 117

Entitats urbanístiques col·laboradores

1.  Són entitats urbanístiques col·laboradores les juntes de compensació, les associacions administratives de cooperació i les juntes de conservació. Totes aquestes entitats es constitueixen mitjançant document públic i adquireixen personalitat jurídica en fer-ne la inscripció en el Registre d’Entitats Urbanístiques Col·laboradores de la Direcció General d’Urbanisme.

2.  Els acords dels òrgans de les entitats urbanístiques col·laboradores relatius a matèries de caràcter administratiu són susceptibles de recurs administratiu davant l’ajuntament respectiu.

3.  Les entitats urbanístiques col·laboradores es poden constituir de manera provisional, amb una vigència que no pot excedir d’un any, amb la finalitat de formular la documentació i instar les tramitacions necessàries per a facilitar-ne i agilitar-ne la constitució definitiva.

4.  Un cop constituïda una junta de compensació, aquesta pot sotmetre a l’ajuntament corresponent el repartiment entre els propietaris, en proporció a la superfície de cada propietat, de les despeses previstes per a la formulació dels projectes de reparcel·lació i d’urbanització. La tramitació de la proposta s’ha d’ajustar als tràmits establerts per l’article 113. Tots els propietaris tenen l’obligació de pagar les quotes liquidades en el termini que sigui establert, d’acord amb el principi de proporcionalitat, i es pot aplicar, si se n’escau l’incompliment, la via de constrenyiment.