Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei 19/2002

Anterior Amunt Següent

 


Article 10

Retenció de béns mobles de poc valor

El dret de retenció sobre una cosa moble de valor inferior a 500 euros, originat per la retribució de l’activitat realitzada en la cosa, per encàrrec de la persona posseïdora legítima, es pot exercir també d’acord amb les regles següents:

a) La comunicació de la decisió de retenir, establerta per l’article 4.2, pot ésser substituïda per una notificació feta per burofax, per correu certificat amb acusament de recepció o per qualsevol altre mitjà que n’acrediti fefaentment la recepció.

b) Un cop transcorregut un mes de la notificació sense que la persona deutora ni la propietària de la cosa hagin pagat el deute o s’hagin oposat fefaentment a la retenció, la retenidora pot disposar lliurement de la cosa, amb subsistència de les càrregues preexistents, llevat que constin degudament inscrites al corresponent Registre limitacions a la facultat de disposició o reserves de domini.

c) En el cas que la cosa hagi estat venuda, el seu propietari o propietària té dret al romanent del preu obtingut, una vegada deduïts l’import del crèdit que va originar la retenció, les despeses de conservació de la cosa retinguda i les de la seva alienació.
 

 

Universitat de Girona ©Projecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda