Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei 19/2002

Anterior Amunt Següent

 


Article 8

Realització del valor de la finca o del dret sobre una finca retinguts

La persona titular d’un dret de retenció pot procedir a la realització del valor de la finca o del dret retinguts per alienació directa o subhasta pública notarial, d’acord amb les regles que s’estableixen a continuació:

Primera

La persona retenidora i la titular del dret retingut poden acordar que aquest dret sigui alienat directament per qualsevol d’elles o per mitjà d’una tercera. Aquest acord, que s’ha de formalitzar necessàriament en escriptura pública, ha de contenir els criteris de l’alienació i ha d’ésser notificat fefaentment als titulars coneguts de drets reals sobre la cosa a fi que, si els interessa, paguin el deute i se subroguin en la posició del creditor o creditora.

Segona

A manca d’acord per a la venda directa, la persona retenidora pot procedir a l’alienació del dret retingut per subhasta pública notarial, d’acord amb les regles següents:

a) La subhasta es duu a terme a la notaria hàbil per a actuar del lloc on és situada la finca i, si n’hi ha més d’una, a la que per torn li correspongui.

b) La persona retenidora ha de requerir al notari o notària competent la iniciació del procediment i ha d’acompanyar l’escriptura pública a què es refereix l’article 4, degudament inscrita, o, si escau, la resolució judicial corresponent.

c) El notari o notària, després d’examinar la documentació presentada, sol·licita al Registre de la Propietat la certificació del domini i les càrregues de la finca sobre la qual recau el dret objecte de la retenció. Al marge de la inscripció del dret de retenció, el registrador o registradora ha de fer constar per nota marginal que ha expedit l’esmentada certificació, i també les circumstàncies del procediment seguit.

d) Sense necessitat de requerir el pagament a la persona deutora, el notari o notària, un cop transcorreguts cinc dies de la recepció de la certificació registral, ha de notificar la iniciació de les actuacions a la persona titular del dret retingut i, si n’és una altra, a la propietària de la finca, i en tots dos casos al cònjuge o convivent.

e) Un cop transcorreguts vint dies de la notificació esmentada en l’apartat d, durant els quals la persona deutora o la propietària poden paralitzar la subhasta dipositant davant el notari o notària l’import suficient per a satisfer a la persona creditora el deute amb els seus interessos i les despeses que fins a la data s’hagin ocasionat, s’ha d’anunciar la subhasta, amb una antelació d’almenys quinze dies respecte a la data d’aquesta, en un dels diaris de més circulació en la localitat on hagi de tenir lloc i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

f) El tipus de la subhasta és l’acordat entre la persona creditora i la propietària, d’acord amb el que estableix l’article 4. En el cas que en la subhasta no es presenti cap postura, s’ha de fer una segona subhasta, en un termini entre dos i quinze dies.

g) En el cas que el bé se subhasti per un import superior al crèdit, el romanent s’ha de lliurar al propietari o propietària de la cosa o, si escau, als creditors que correspongui.

h) Només si la cosa no s’aliena en cap de les dues subhastes, la persona retenidora la pot fer seva atorgant carta de pagament per la totalitat del seu crèdit i fent-se càrrec de les despeses originades pel procediment.

i) Un cop adjudicada la finca o el dret retinguts, la persona que n’és titular ha d’atorgar escriptura de venda en favor de l’adjudicatària. L’adquirent pot inscriure el seu dret en el Registre de la Propietat, amb subsistència de les càrregues anteriors i l’extinció i la cancel·lació de les posteriors. En l’escriptura pot designar-se un mandatari o mandatària que representi la persona titular de la finca o del dret en l’atorgament de l’escriptura d’adjudicació de la finca; aquest nomenament pot recaure en la mateixa persona creditora.

[Mitjançant una providència de 12 de novembre de 2002, el Tribunal Constitucional ha admès a tràmit el recurs d'inconstitucionalitat núm. 5840/2002, promogut pel president del Govern espanyol contra diversos articles d'aquesta llei, entre els quals es troba aquest (BOE núm. 280, de 22-11-2002, p. 41114)].
 

 

Universitat de Girona ©Projecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda