Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei 13/1990

Anterior Amunt Següent

Article 22

1. El propietari d'un immoble ha de permetre, a canvi de la indemnització corresponent, la instal·lació, a través de la seva finca i en benefici d'una altra, de xarxes aèries i de conduccions superficials i subterrànies si la connexió a les conduccions públiques no es pot fer per un altre lloc sense despeses desproporcionades i si els perjudicis ocasionats no són substancials.

2. Si l'interessat necessita només connectar el seu predi a la conducció que discorre pel predi veí, té dret a fer-ho si paga les despeses de la connexió i la part proporcional de la que al principi va pagar el propietari afectat.

3. L'amo del predi pel qual ha de discórrer la conducció pot exigir que aquesta es faci de manera que ell també se'n pugui servir; en aquest cas, ha de contribuir proporcionalment a les despeses produïdes per la connexió.

4. Els interessats han de contribuir al manteniment de la instal·lació proporcionalment a l'ús que en fan.

5. En cas que les instal·lacions a què fan referència els apartats 1, 2, 3 i 4 produeixin perjudicis, el beneficiat per la servitud els ha d'indemnitzar.

[Article derogat per  la Llei 22/2001, de 31 de desembre, de regulació dels drets de superfície, de servitud i d'adquisició voluntària o preferent (DOGC núm. 3556, de 18-01-2002; correcció d'errades DOGC núm. 3622, de 24-4-2002).]