Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei 13/1990

Anterior Amunt Següent

Article 10

1. El propietari del predi dominant pot fer en el predi servent les obres i els treballs necessaris per a l'ús i la conservació de la servitud, conformement al que disposa l'article 9.

2. Correspon al propietari del predi dominant el pagament de les despeses d'establiment i manteniment de les instal·lacions necessàries per a l'ús de la servitud.

3. Nogensmenys, si la instal·lació serveix també per a la utilitat del propietari del predi servent, aquest hi ha de contribuir proporcionalment.

4. El propietari del predi servent no pot fer cap obra que perjudiqui o dificulti l'exercici de la servitud.

5. El que disposen els apartats 1, 2, 3 i 4 és sens perjudici de pacte entre els interessats.

[Article derogat per  la Llei 22/2001, de 31 de desembre, de regulació dels drets de superfície, de servitud i d'adquisició voluntària o preferent (DOGC núm. 3556, de 18-01-2002; correcció d'errades DOGC núm. 3622, de 24-4-2002).]