Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Decret 287/2003

Anterior Amunt Següent

 


Article 107

Execució de les resolucions administratives en matèria d'urbanisme. Multes coercitives

(Desplegament de l'article 217 de la Llei 2/2002, de 14 de març, d'urbanisme)

107.1  Les resolucions que es dictin en matèria de protecció de la legalitat urbanística són immediatament executives, sense perjudici del que preveu l'article següent quant a l'execució de les sancions administratives, i els òrgans administratius competents poden fer ús dels mitjans d'execució forçosa que preveu la legislació aplicable en matèria de procediment administratiu comú.

107.2  En els supòsits que estableix l'article 217 de la Llei, la resolució administrativa ha d'establir el termini perquè la persona interessada faci efectiu el contingut de l'esmentada resolució i ha d'advertir que, en cas d'incompliment, l'òrgan administratiu competent procedirà bé a la imposició de multes coercitives de manera reiterada fins aconseguir el compliment de la resolució, o bé a la seva execució subsidiària, a càrrec de la persona interessada.

107.3  Les multes coercitives són totalment compatibles amb la imposició de sancions per la comissió d'una infracció urbanística.

107.4  Els criteris d'aplicació de les multes coercitives són els següents:

a) S'imposa la multa en el seu grau mínim, de 300 euros a 1.200 euros, en els supòsits següents:

L'incompliment per primer cop de l'ordre d'execució.

Si es donen circumstàncies atenuants.

b) S'imposa la sanció en el seu grau mitjà, de 1.201 euros a 2.100 euros:

A partir del segon incompliment.

Si no es donen circumstàncies modificatives de la responsabilitat.

c) S'imposa la sanció en el seu grau màxim, de 2.101 euros a 3.000 euros:

Si es donen circumstàncies agreujants de la responsabilitat.

107.5  En cap cas, i en aplicació del principi de proporcionalitat, les multes coercitives de manera individualitzada no poden ser superiors a la sanció que correspongui imposar com a conseqüència de la infracció urbanística comesa, sens perjudici, que la suma de les successives multes coercitives pugui superar l'import de la sanció.

107.6  En l'àmbit de la Generalitat de Catalunya, l'òrgan competent per a acordar l'execució forçosa i la imposició de multes coercitives és el director o directora general d'Urbanisme.

En l'àmbit de l'Administració local, n'és competent l'alcalde o l'alcaldessa.
 

 

Universitat de Girona ©Projecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda