Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Decret 287/2003

Anterior Amunt Següent

 


Article 93

Reajustament d'alineacions i rasants

(Desplegament de l'article 180.4 de la Llei 2/2002, de 14 de març, d'urbanisme)

93.1  L'acte de replantejament que preveu l'article 180.4 de la Llei, té per finalitat reajustar les alineacions i rasants bé per raó d'adaptar les fixades pel planejament al resultat físic de l'execució de les obres d'urbanització bàsica, o bé per raó d'adaptar-les a la realitat física i morfològica dels terrenys, si resulta necessària la dita adaptació.

93.2  El reajustament d'alineacions i rasants no pot reduir l'amplada dels espais destinats a vials públics ni les superfícies destinades a espais lliures públics pel planejament urbanístic.

El reajustament d'alineacions i rasants no pot alterar l'aprofitament urbanístic ni les característiques físiques derivades de l'ordenació de les parcel·les o solars confinants, que preveu el planejament urbanístic.

93.3  El reajustament d'alineacions i rasants pot incoar-se per l'ajuntament, abans o simultàniament a la sol·licitud de la llicència, d'ofici o a instància del sol·licitant de la llicència d'edificació; si la incoació és a instància del promotor ha d'acompanyar un plànol comparatiu de les alineacions i rasants aprovades i de les proposades, a escala adequada, i s'han d'expressar les dades de les finques afectades i de llurs propietaris i les adreces d'aquests. S'entén per finques afectades les que siguin objecte del reajustament d'alineacions i rasants i les confinants.

Si el reajustament es demana simultàniament a la sol·licitud de la llicència d'edificació, resta suspesa la tramitació de la llicència fins a la resolució de l'expedient de reajustament d'alineacions i rasants

Tots els propietaris de les finques afectades han de ser convocats a l'acta de replantejament a l'hora de la incoació de l'expedient, i poden examinar la documentació aportada en el lloc i horari que s'assenyali.

L'acta de replantejament s'estendrà, dintre d'un termini d'un mes des de la incoació de l'expedient, pel personal tècnic o jurídic municipal assistent a l'acte, serà signada per tots els convocats que hi assisteixin i per llurs assessors, si s'escau, i es completarà amb un plànol annex, igualment signat per tots els assistents, comparatiu de les alineacions i rasants vigents i les proposades. Les persones propietàries assistents poden fer constar la seva conformitat o oposició al reajustament pretès.

En cas que s'incoï a instància d'interessat, la resolució de l'expedient per part de l'ajuntament s'ha d'acordar i notificar en el termini d'un mes següent a l'atorgament de l'acta de replantejament.
 

 

Universitat de Girona ©Projecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda