Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Decret 287/2003

Anterior Amunt Següent

 


Article 83

Manca d'acreditació documental davant el Registre de la propietat de l'atorgament de la llicència de parcel·lació o de la seva innecessarietat

(Desplegament de l'article 185 de la Llei 2/2002, de 14 de març, d'urbanisme)

Els registradors de la propietat, quan no se'ls acrediti l'atorgament de la llicència o l'aportació de la declaració municipal de la seva innecessarietat, han d'atorgar a l'interessat el termini que, d'acord amb la legislació hipotecària, correspongui per a l'esmena de defectes i, transcorregut aquell termini sense l'aportació d'aquests documents, han de denegar la inscripció sens perjudici que amb posterioritat es pugui tornar a presentar la documentació.

Si l'ajuntament o l'interessat aporten la llicència de parcel·lació o la declaració de la seva innecessarietat, o bé aporten un certificat municipal acreditatiu del silenci administratiu positiu produït en relació amb la llicència de parcel·lació o amb la declaració d'innecessarietat que s'hagués demanat, es durà a terme la inscripció.

En el supòsit que l'ajuntament no hagi atorgat la llicència, ni hagi emès certificat d'innecessarietat, ni tampoc hagi emès un certificat d'acte presumpte en relació amb les anteriors peticions, l'interessat haurà d'acreditar davant el registrador els documents següents:

a) Sol·licitud de llicència o de certificat d'innecessaritat de la llicència.

b) Sol·licitud de certificació de silenci administratiu positiu.

c) Manifestació expressa de l'interessat que no ha obtingut cap resposta dins el termini legalment establert.

En el supòsit anterior, el registrador ha de comunicar a l'ajuntament l'operació registral sol·licitada, amb l'advertiment que, en cas de manca de resposta dins del termini de 15 dies, es farà la inscripció. Si l'ajuntament respon indicant que va denegar en el seu dia la llicència o que no ha adoptat una decisió per manca de documentació i consegüents requeriments d'aportació i suspensió de la tramitació, el registrador denegarà la inscripció.

Si es presenta el document acreditatiu d'incoació de l'expedient d'infracció urbanística per parcel·lació il·legal, es denegarà la inscripció i, a instància de l'administració legalment competent, es practicarà l'anotació preventiva de l'esmentada incoació.
 

 

Universitat de Girona ©Projecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda