Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Decret 287/2003

Anterior Amunt Següent

 


Article 81

Requisits per atorgar escriptures i per inscriure-les al Registre de la propietat

(Desplegament de l'article 185 de la Llei 2/2002, de 14 de març, d'urbanisme)

81.1.1 La notificació de la llicència de parcel·lació o certificació de l'acord d'atorgament, amb la còpia certificada del plànol parcel·lari, constitueix la documentació que ha de ser aportada als Notaris, que la protocolitzaran o testimoniaran íntegrament amb l'escriptura pública, com a requisit previ necessari per a l'atorgament d'escriptures públiques sobre les operacions objecte dels apartats a), b) i c) de l'article 183.1 de la Llei, llevat dels supòsits de declaració d'innecessarietat de la llicència, en què la documentació adient és la notificació o certificació de la dita declaració més una còpia certificada del plànol parcel·lari.

81.1.2 Els esmentats documents es poden justificar també mitjançant la còpia certificada del plànol parcel·lari, en la qual, per diligència del secretari de l'ajuntament, s'acrediti l'atorgament de la llicència o la declaració de la seva innecessarietat.

81.1.3 La protocol·lització feta pel notari del plànol a què fa referència l'apartat anterior i el seu arxiu fet pel registrador de la propietat, s'entendrà que és suficient perquè tots dos considerin que ha estat aportada la llicència respecte a fraccionaments ulteriors que s'hi acomodin. En tot cas, s'entendrà que hi ha acomodació en les circumstàncies descriptives de les noves finques respecte a la descripció gràfica que en faci el plànol, encara que hi hagi diferències en l'extensió superficial que no ultrapassin el 3%.

81.2  D'acord amb el que estableixen els articles 41.3 in fine i 210 de la Llei, cal acreditar davant el notari la llicència d'obres o bé la certificació municipal acreditativa d'haver-se produït silenci administratiu:

a) Quan es pretengui constituir un règim de propietat horitzontal o bé un complex immobiliari privat.

b) Quan es modifiqui, amb un major nombre d'habitatges o d'establiments, un determinat règim de propietat horitzontal o de complex immobiliari privat, prèviament inscrit en el Registre de la propietat.

Als efectes del que estableix l'article 210 de la Llei, s'entén per establiments els locals comercials i els industrials. Les places d'aparcament i els trasters no es consideren establiments llevat del cas que el planejament urbanístic reguli llur nombre o dimensió i que la llicència d'obres apliqui expressament aquestes determinacions.

c) Quan es pretenguin constituir com a elements susceptibles d'aprofitament independent més dels que s'hagin fet constar en una declaració precedent d'obra nova.

La llicència d'obres que s'ha d'acreditar, ha d'autoritzar expressament el nombre d'habitatges o d'establiments pretesos, bé en conjunt o bé llur major nombre, d'acord amb el planejament urbanístic vigent.

81.3  L'ulterior inscripció al Registre de la propietat de les escriptures públiques d'operacions subjectes a l'article 183.1 de la Llei i les de l'anterior apartat, exigeix que s'hagin atorgat d'acord amb el que estableixen els paràgrafs precedents.
 

 

Universitat de Girona ©Projecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda