Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Decret 287/2003

Anterior Amunt Següent

 


Article 78

Exigència de llicència de parcel·lació

(Desplegament dels articles 183 i 184 de la Llei 2/2002, de 14 de març, d'urbanisme)

78.1.1 S'ha de sotmetre a la fiscalització prèvia municipal tota divisió simultània o segregació successiva de terrenys en un o més lots. Sense aquesta fiscalització prèvia es presumirà que hi ha hagut parcel·lació urbanística.

78.1.2 Tota parcel·lació urbanística ha de ser objecte de llicència prèvia, amb les excepcions que aquest article regula.

Estan subjectes a llicència prèvia de parcel·lació totes les operacions que preveu l'article 183.1 de la Llei que facilitin o tinguin per finalitat la construcció d'edificacions o d'instal·lacions per destinar-les a usos urbans.

S'entén per edificacions o instal·lacions destinades a usos urbans, als efectes del que preveu l'article 183.1 de la Llei, les adequades per a usos altres que els estrictament agraris, forestals, ramaders i els relacionats amb l'explotació dels recursos naturals.

78.1.3 La declaració d'innecessarietat de la llicència de parcel·lació urbanística és l'acord que adopta l'òrgan municipal competent per a l'atorgament de llicències urbanístiques, en aquells supòsits en que no es produeix parcel·lació urbanística bé perquè la divisió o segregació de terrenys és conseqüència de l'aplicació de la normativa sectorial agrària o forestal o bé en el supòsit que preveu l'apartat 2 d'aquest article.

78.2  Cal l'atorgament de llicència de parcel·lació quan es pretengui la nova divisió o segregació de finques resultants d'una reparcel·lació, excepció feta que la descripció de la finca resultant prevegi la possibilitat de la divisió o segregació pretesa, en el qual supòsit n'hi haurà prou amb la declaració d'innecessarietat.

78.3  No cal llicència de parcel·lació ni declaració d'innecessarietat si la segregació o divisió es produeix:

a) Per causa d'expropiació forçosa, d'acord amb la legislació aplicable.

b) En un projecte de reparcel·lació, voluntària o no, definitivament aprovat, per la distribució equitativa dels beneficis i càrregues entre les persones propietàries afectades, en execució del planejament urbanístic. El projecte de reparcel·lació empara també la segregació de finques incloses parcialment en el seu àmbit, fins i tot quan la finca matriu situada fora del perímetre del polígon no complís amb la dimensió mínima exigida.
 

 

Universitat de Girona ©Projecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda