Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Decret 287/2003

Anterior Amunt Següent

 


Article 77

Simultaneïtat de les obres d'urbanització i les d'edificació

(Desplegament de l'article 41 de la Llei 2/2002, de 14 de març, d'urbanisme)

77.1  En sòl urbà s'admet, d'acord amb l'article 41 de la Llei, que les obres d'edificació siguin simultànies a les d'urbanització o de reurbanització. L'atorgament de llicència d'edificació abans d'assolir la parcel·la la condició de solar, ajustada a les determinacions del Pla d'ordenació urbanística municipal o del planejament derivat, és possible quan concorren els següents requisits:

a) Que el Projecte de reparcel·lació, si s'escau, s'hagi inscrit al Registre de la propietat o bé, si és innecessari, que s'hi hagi inscrit a favor de l'ajuntament la totalitat dels terrenys de cessió obligatòria i gratuïta.

b) Que estiguin executades les obres d'urbanització bàsiques que defineix l'article 58.3.b) de la Llei, llevat que l'ajuntament autoritzi la simultaneïtat de les obres d'urbanització i d'edificació, si són compatibles, amb l'audiència prèvia a una altra administració urbanística actuant, si escau, i a l'empresa contractista.

c) Que l'interessat es comprometi per escrit en el moment de demanar la llicència a no utilitzar l'edificació fins a l'acabament de les obres d'urbanització que atorguin als terrenys la condició de solars, d'acord amb el que estableix l'article 29 de la Llei, així com a fer constar aquest compromís tant en les transmissions de la propietat com en les cessions de l'ús de tota l'edificació o de parts d'aquesta, condicionant-les a la subrogació per part de l'adquirent o cessionari.

d) Que, si les obres d'urbanització no estan garantides per l'afectació real de les parcel·les resultants de la reparcel·lació, l'interessat presti fiança per a garantir l'execució simultània de les obres d'urbanització que li corresponguin i les d'edificació, amb un mínim del 12% del pressupost d'aquelles, en qualsevol de les formes admeses per la legislació de contractació de les administracions públiques, sens perjudici de fiança més gran que li pot ser exigida, en qualsevol cas, per garantir la reposició d'obres d'urbanització ja executades.

77.2  Quan es tracti de terrenys de sòl urbà consolidat que preveu l'article 30.b) de la Llei als quals manqui completar o acabar la urbanització per assolir la condició de solars i les obres no s'haguessin adjudicat a un contractista, el promotor de la llicència d'edificació pot assumir l'obligació d'executar-les simultàniament amb les obres d'edificació, amb aplicació del que estableix l'apartat 1 d'aquest article, paràgrafs c) i d).

77.3  La simultaneïtat en l'execució de les obres d'urbanització i d'edificació pot també ser autoritzada quan es tracta de promocions urbanístiques, referides a qualsevol ús, en les quals la urbanització i l'edificació d'un polígon d'actuació urbanística s'emprenen de manera unitària sota una mateixa direcció empresarial.

En aquests casos, només han de concórrer els requisits a), c) i d) de l'apartat 1 d'aquest article.

77.4  L'atorgament de la llicència de primera utilització requereix el compliment dels compromisos assumits; l'incompliment d'aquests compromisos comporta la pèrdua de la fiança constituïda i fonamenta, si escau, l'adopció de les mesures adients per impedir els usos de l'edificació, fins a l'adequació de les obres a les condicions de la llicència d'edificació, sense perjudici de l'execució subsidiària i de la declaració d'incompliment de l'obligació d'urbanitzar.

77.5  Els compromisos assumits pel promotor interessat en la simultaneïtat d'execució de les obres d'urbanització i d'edificació han de constar com a condicions de la llicència d'edificació que s'atorgui, referides a la finca registral que en sigui l'objecte.

Les condicions imposades en la llicència d'edificació sobre finca registral determinada s'han de fer constar en el Registre de la propietat, d'acord amb la normativa aplicable, mitjançant la certificació de l'acord administratiu i instància del propietari.

L'executivitat de la llicència d'edificació resta condicionada a que s'acrediti la constància d'aquestes condicions en el Registre de la propietat.
 

 

Universitat de Girona ©Projecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda