Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Decret 287/2003

Anterior Amunt Següent

 


Article 76

Efectes de la inscripció d'una finca en el Registre municipal de solars sense edificar

(Desplegament dels articles 104.1.e) segon, 116.4, 171, 172, 173, 174, 175 i 176 de la Llei 2/2002, de 14 de març, d'urbanisme)

76.1  La inscripció d'una finca en el Registre municipal de solars sense edificar comporta la iniciació de l'expedient per a la determinació del preu just, als efectes de la seva expropiació o alienació forçosa; poden ser beneficiaris de l'expropiació forçosa l'administració actuant, el concessionari de la gestió urbanística integrada o bé la Junta de Compensació, si escau.

Si s'aplica l'alienació forçosa, la subhasta s'ha d'ajustar a les disposicions de contractació administrativa aplicable.

76.2  Les garanties exigides per l'article 176 de la Llei seran del 25% del pressupost de les obres d'edificació, si es tracta del propietari, o bé del 12% d'aquell si es tracta de l'adjudicatari de la subhasta, del beneficiari de l'expropiació o bé de l'adquirent del títol del propietari.

La constitució de les garanties s'ha de fer per mitjà d'alguna de les formes admeses per la legislació en matèria de contractes de les administracions públiques.

L'incompliment d'obligacions comporta la pèrdua de la garantia constituïda.

76.3  Les despeses de les inscripcions practicades al Registre de solars i les dels efectes que comportin corren a càrrec de les persones propietàries i seran deduïdes del preu just, en el moment de fer-se efectiu aquest.

76.4  Als efectes de l'exercici del dret de recuperació, que estableix l'article 174.1 de la Llei, s'ha de notificar al propietari anterior o bé als seus causahavents la declaració d'incompliment de l'obligació d'edificar per part de l'adquirent per subhasta o bé per expropiació.

76.5  Quan és el propietari qui decideix d'iniciar o acabar l'edificació, un cop transcorreguts els terminis que preveu l'article 171.3 de la Llei, ha de dipositar la fiança establerta per l'apartat 2 d'aquest article i ha de demanar la corresponent llicència.

Si la llicència anteriorment atorgada estès en vigor, n'hi ha prou amb la comunicació de la decisió, per instància, acompanyada de l'esmentada garantia.

Les actuacions del propietari objecte dels dos paràgrafs precedents no suspenen el procediment per a la determinació del preu just.
 

 

Universitat de Girona ©Projecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda