Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Decret 287/2003

Anterior Amunt Següent

 


Article 75

Procediment per a la declaració de l'incompliment d'obligacions d'edificar

(Desplegament dels articles 169.3 i 170.1 de la Llei 2/2002, de 14 de març, d'urbanisme)

75.1  L'expedient per a la declaració de l'incompliment d'obligacions s'ha d'incoar d'ofici.

La incoació es notificarà al propietari, a les persones arrendatàries i ocupants de l'immoble per d'altres títols, si es coneixen, i als titulars de drets reals i situacions jurídiques inscrits al Registre de la propietat, amb advertiment dels efectes que comporta la declaració. L'òrgan competent ha d'interessar del registrador de la propietat la pràctica d'una nota marginal a la inscripció de la finca per a fer constar la incoació acordada.

Instruït el procediment i abans de redactar-se la proposta de resolució, s'ha de posar de manifest al propietari i demés interessats per un termini de deu dies per tal que puguin al·legar i presentar els documents i justificacions que considerin adients.

La resolució de l'expedient correspon a l'ajuntament i s'ha de notificar al propietari i als demés interessats dintre dels quatre mesos següents a la data d'incoació.

75.2  Una vegada sigui ferm en via administrativa l'acord de declaració de l'incompliment de l'obligació d'edificar o de realitzar les obres que preveu l'article 189.3 de la Llei, es practica la inscripció al Registre municipal de solars sense edificar.

Practicada la inscripció, aquesta s'ha de fer constar al Registre de la propietat d'acord amb la legislació hipotecària mitjançant una nota marginal.
 

 

Universitat de Girona ©Projecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda