Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Decret 287/2003

Anterior Amunt Següent

 


Article 74

Registre municipal de solars sense edificar

(Desplegament dels articles 169.1 i 2 i 189.3 i 5, de la Llei 2/2002, de 14 de març, d'urbanisme)

74.1  El Registre municipal de solars sense edificar és potestatiu i pot ser creat pels ajuntaments que comptin amb el Programa d'actuació urbanística municipal.

S'inscriuen al Registre municipal de solars sense edificar les finques susceptibles de ser edificades immediatament respecte de les quals s'hagi declarat l'incompliment de l'obligació d'edificar, així com les finques respecte de les quals s'haguessin acordat les ordres d'execució que preveu l'article 189.3 de la Llei i s'hagi declarat el seu incompliment.

El Registre municipal de solars sense edificar estarà a càrrec del secretari o secretària de la corporació i sota la inspecció de l'alcalde o de l'alcaldessa.

74.2  El Registre municipal expressarà, respecte de cada finca inclosa, les circumstàncies següents:

a) Data de la declaració d'incompliment de l'obligació.

b) Dades del Registre de la propietat, quant a descripció, núm. de finca, tom, llibre, full, número d'inscripció, càrregues, gravàmens, situacions jurídiques inscrites al Registre de la propietat i circumstàncies personals de llurs titulars.

c) Situació, nom de la finca, si escau, el del carrer o plaça i el número corresponent.

d) Referència cadastral de la finca.

e) Llindars actualitzats de la finca, per referència a carrers, places o vies o bé a d'altres finques confrontants.

f) Nom, cognoms i domicili del propietari.

g) Qualificació urbanística de la finca.

h) Edificacions existents, no descrites en la inscripció registral i usos constatats.

i) Terminis d'edificació imposats pel planejament urbanístic i pròrrogues acordades, si escau.

j) Persones arrendatàries i ocupants per d'altres títols dels immobles, si es coneixen o compareixen a l'expedient.

k) El preu just de la finca, una vegada determinat.

l) Les dades dels adquirents de les finques, per expropiació o bé per alienació forçosa.

Les inscripcions al Registre municipal de solars sense edificar es cancel·len mitjançant la inscripció del compliment de l'obligació de què es tracti.

74.3  El Registre municipal de solars sense edificar es porta pels mitjans adients que permetin tenir constància de l'ordre de les inscripcions i del seu contingut.

La diligència d'obertura l'autoritza el secretari o secretària de la corporació, mitjançant la seva signatura, amb el vist-i-plau de l'alcalde.

El secretari o secretària també autoritza cadascun dels assentaments o apuntacions al Registre.

L'encarregat del Registre ha d'arxivar els documents que donin lloc als successius assentaments.

74.4  El Registre és públic i tothom té dret a examinar-lo i a obtenir certificació del seu contingut.
 

 

Universitat de Girona ©Projecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda