Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Decret 287/2003

Anterior Amunt Següent

 


Article 72

Exercici dels drets de tempteig i retracte

(Desplegament de l'article 164.6 i 7 de la Llei 2/2002, de 14 de març, d'urbanisme)

72.1  Les persones propietàries de béns afectats per aquestes delimitacions han de notificar a l'òrgan competent llur decisió d'alienar-los, amb expressió del preu i forma de pagament projectats i restants condicions essencials de la transmissió, a efectes del possible exercici del dret de tempteig durant un termini d'un mes a comptar des del següent a aquell en què s'hagi produït la notificació.

72.2  L'òrgan competent pot exercir el dret de retracte quan no se li hagi fet la notificació que disposa l'apartat precedent o quan s'hagués omès qualsevol dels requisits exigits o resultés inferior el preu efectiu de la transmissió o menys oneroses les restants condicions d'aquesta.

Aquest dret s'haurà d'exercir en el termini d'un mes, comptat des del següent al de la notificació de la transmissió portada a terme, que l'adquirent ha de fer, en tot cas, a l'ajuntament mitjançant entrega d'una còpia de l'escriptura o document en què fos formalitzada.

El dret de retracte al qual es refereix aquest capítol és preferent a qualsevol altre.

72.3  Els efectes de la notificació per a l'exercici del dret de tempteig caducaran als quatre mesos següents a aquesta sense que s'efectuï la transmissió.

La transmissió realitzada transcorregut aquest termini s'entendrà efectuada sense l'esmentada notificació, a efectes de l'exercici del dret de retracte.

72.4  Quan es tracti d'habitatges sotmesos a un règim de protecció pública, el preu d'adquisició en exercici dels drets de tempteig o retracte no pot superar el preu màxim de venda, segons la normativa aplicable.
 

 

Universitat de Girona ©Projecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda