Projecte Norma Civil
Departament de Justķcia. Generalitat de Catalunya

pągina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justķcia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Decret 287/2003

Anterior Amunt Següent

 


Article 70

Recepció d'obres d'urbanització

(Desplegament de l'article 125.3.b) i 4 de la Llei 2/2002, de 14 de marē, d'urbanisme)

70.1  La cessió d'obres d'urbanització, instal·lacions i dotacions l'execució de les quals estigués prevista en el Pla d'ordenació i projecte d'urbanització complementari aplicables s'efectuarą per la Junta de compensació en favor de l'ajuntament dins d'un termini no superior a tres mesos, comptat des de la recepció per la Junta.

Les esmentades cessions seran formalitzades en actes que han de subscriure l'ajuntament, l'Administració actuant altra que l'ajuntament, la Junta de compensació i el contractista.

70.2  La recepció de les obres d'urbanització, tant si l'execució d'aquestes és obligació de les juntes de compensació, o dels propietaris no organitzats en junta, com d'una altra entitat diferent de l'ajuntament, es subjectarą a les regles següents:

a) Conclosa l'obra es notificarą aquest fet de manera fefaent a l'ajuntament, amb sol·licitud que s'incoļ el seu expedient de recepció.

b) El que disposa l'apartat anterior serą aplicable a la urbanització realitzada sobre fases determinades previstes en el projecte d'urbanització o a serveis complets, encara que no s'haguessin executat les obres corresponents a la totalitat de l'obra prevista.

c) A la sol·licitud s'ha d'adjuntar, si escau, una cņpia de les actes de recepció de l'obra realitzada pel contractista de quč es tracti i descripció dels serveis a quč es refereix.

A aquests efectes, també s'ha d'adjuntar: a) documentació grąfica on es precisi l'obra realment executada amb memņria justificativa de les possibles modificacions que s'hagin hagut de realitzar respecte del projecte aprovat, i b) valoració econņmica dels diferents serveis a cedir a l'ajuntament.

d) L'ajuntament comprovarą en el termini de tres mesos que l'obra realitzada ha estat executada de conformitat amb les previsions d'urbanització del planejament i del projecte complementari i, si escau, s'actuarą d'acord amb el que estableix la legislació en matčria de contractació administrativa aplicable, sobre recepció d'obres i terminis de garantia.

e) En cas que s'haguessin constatat deficičncies, una vegada esmenades aquestes es procedirą de conformitat amb el que estableixen les normes anteriors. L'ajuntament no pot, en aquesta fase, assenyalar altres deficičncies diferents que les apreciades amb anterioritat.

Si l'ņrgan actuant no resol expressament sobre la recepció de les obres en el termini de tres mesos, s'entendrą estimada la petició i el sol·licitant podrą actuar d'acord amb el que disposa la normativa aplicable sobre actes administratius presumptes.
 

 

Universitat de Girona ©Projecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda