Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Decret 287/2003

Anterior Amunt Següent

 


Article 69

Contractació d'obres d'urbanització

(Desplegament dels articles 127.1 i 133.1 de la Llei 2/2002, de 14 de març, d'urbanisme)

69.1  Per a l'adjudicació de l'execució d'obres d'urbanització o bé de la gestió urbanística integrada, l'ajuntament i l'administració actuant altra que l'ajuntament estan subjectes al que estableix la legislació aplicable en matèria de contractació administrativa.

69.2  Els contractes privats sobre execució d'obres d'urbanització i operacions de conservació i de manteniment de les infraestructures i dels serveis ja executats que atorguin les entitats urbanístiques col·laboradores es poden adjudicar bé mitjançant un procediment obert en el qual tot empresari interessat podrà presentar proposicions, bé mitjançant un procediment restringit en el qual només poden presentar proposicions els empresaris seleccionats per la junta, havent presentat la sol·licitud prèviament, o bé mitjançant un procediment negociat, en el qual el contracte s'adjudica a l'empresari elegit per la junta, havent-ho consultat amb un mínim de tres empreses i havent negociat els termes del contracte amb l'empresa o empreses que hagin respost afirmativament a la consulta.

Si a la junta de compensació s'hi ha incorporat alguna empresa urbanitzadora que aporti, totalment o parcialment, els recursos necessaris per urbanitzar el sòl, l'execució de les obres la pot dur a terme directament aquesta empresa si les bases d'actuació ho han previst. Tant en el procediment obert com en el restringit, l'adjudicació es pot fer per subhasta o per concurs.

En la subhasta es fixa un tipus expressat en diners, amb adjudicació al licitador que, sense excedir-lo, ofereixi el preu més baix.

En el concurs l'adjudicació es fa a favor del licitador que, en conjunt, presenti l'oferta més avantatjosa, en funció dels criteris que estableixi la junta de compensació, sense tenir en compte exclusivament el preu ofert i sense perjudici del dret de la junta de declarar desert el concurs.

69.3  Els contractes s'han de formalitzar per escrit dins del termini dels deu dies següents a l'adopció de l'acord d'adjudicació, una vegada l'adjudicatari hagi constituït una garantia que cobreixi, com a mínim, el 4% de l'import total de les obres d'execució, segons el pressupost de les obres.

Els contractes, a més de les clàusules adients per al seu objecte, han d'incorporar els punts següents:

El compromís de l'empresa constructora de fer les obres de total conformitat amb els projectes d'execució de les obres d'urbanització degudament aprovats, tant els referits a les obres d'urbanització bàsiques incorporats al planejament urbanístic com els complementaris.

L'obligació de l'empresa de facilitar l'acció inspectora de l'administració actuant i de l'entitat urbanística col·laboradora contractant.

Els supòsits d'incompliment que puguin donar lloc a la resolució del contracte, així com les indemnitzacions que corresponguin per inobservança de les característiques tècniques de les obres o dels terminis d'execució.

La retenció que, de cada pagament parcial a compte, hagi de fer l'entitat urbanística, en garantia de l'execució correcta de les obres. Aquestes retencions no es poden retornar fins que no s'hagi rebut definitivament l'obra.

El mode i terminis per a l'abonament per la junta de quantitats a compte en funció de l'obra feta.

El termini de garantia, en funció de la naturalesa i complexitat de l'obra, que no pot ser inferior a un any, llevat de supòsits especials. Aquest termini de garantia comença quan s'atorga l'acta mitjançant la qual l'ajuntament dóna per rebudes les obres en bon estat i d'acord amb les prescripcions establertes.
 

 

Universitat de Girona ©Projecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda