Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Decret 287/2003

Anterior Amunt Següent

 


Article 67

Inscripció d'actes

(Desplegament de l'article 117.1 de la Llei 2/2002, de 14 de març, d'urbanisme)

67.1  Correspon al director o directora general d'Urbanisme la competència per acordar la inscripció dels actes previstos a l'article 63 d'aquest Reglament.

67.2  El termini de què disposa l'Administració de la Generalitat per acordar la inscripció d'una entitat urbanística col·laboradora i dels actes que preveuen els apartats d) i e) de l'article 63 d'aquest Reglament és de dos mesos des de la presentació al Registre d'entrada de la documentació per a la seva inscripció, sense perjudici que aquest termini quedi interromput per la sol·licitud de nova documentació. Fins que no s'aporti tota la documentació, el termini estarà interromput sense necessitat que l'Administració faci nous requeriments.

67.3  Una vegada transcorregut aquest termini sense que s'hagi adoptat l'acord corresponent, l'encarregat del Registre practicarà d'ofici l'assentament d'inscripció al Llibre d'entitats urbanístiques col·laboradores.

67.4  La inscripció s'ha de notificar a l'ajuntament, a l'administració actuant en el supòsit que aquesta no sigui l'ajuntament i al president de l'entitat, i s'ha de publicar al DOGC.

67.5  La inscripció de les entitats urbanístiques col·laboradores provisionals es regeix pel que estableix l'article 55 d'aquest Reglament. Pel que fa als apoderaments especials previstos en supòsits de reparcel·lació voluntària, cal aplicar el que estableix l'article 32.2 d'aquest Reglament.
 

 

Universitat de Girona ©Projecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda