Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Decret 287/2003

Anterior Amunt Següent

 


Article 64

Documents que cal arxivar

(Desplegament dels articles 117.1, 113.1.d), 132.3 i de la disposició final 4.2 de la Llei 2/2002, de 14 de març, d'urbanisme)

64.1  L'encarregat del Registre d'entitats urbanístiques col·laboradores ha d'arxivar els documents següents:

a) Un exemplar dels estatuts i, si escau, de les bases d'actuació de cadascuna de les entitats urbanístiques col·laboradores inscrites.

b) Un exemplar dels convenis urbanístics aprovats i de les bases dels concursos adjudicats per a la concessió de la gestió urbanística integrada.

c) Còpia autoritzada del document públic de constitució de l'entitat o de l'escriptura pública d'apoderament.

d) Certificat municipal o d'una altra administració urbanística actuant competent acreditatiu del procediment administratiu complet que s'ha seguit, fins a la fermesa en via administrativa dels acords corresponents, indicant els quòrums assolits per les persones propietàries per a l'inici del procediment, tant pel que fa a l'aprovació dels estatuts i de les bases d'actuació, si escau, com pel que fa a l'aprovació del document públic de constitució, amb expressió d'haver-se fet la notificació personal o per edictes a tots les persones propietàries de l'àmbit d'actuació.

e) Certificat municipal que acrediti l'executivitat del planejament d'aplicació, llevat dels supòsits d'entitats urbanístiques col·laboradores provisionals, als quals es refereix l'article 132.3 de la Llei.

f) Certificat municipal que acrediti el sistema i la modalitat d'actuació, fixat pel planejament o pel procediment de l'article 113.1.d) de la Llei.

g) Plànol d'emplaçament i àmbit del polígon on l'entitat urbanística col·laboradora desenvoluparà la seva activitat, i certificat municipal que acrediti que es correspon amb el polígon d'actuació urbanística aprovat.

h) Certificat de l'acord de designació del representant de l'ajuntament i de l'altra administració urbanística actuant, si s'escau, en l'entitat urbanística col·laboradora.

64.2  Tots els documents han de ser tramesos per l'ajuntament o per l'altra administració urbanística actuant, per conducte de l'ajuntament, quan s'insti la inscripció pertinent.
 

 

Universitat de Girona ©Projecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda