Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Decret 287/2003

Anterior Amunt Següent

 


Article 57

Bases d'actuació de les juntes de compensació

(Desplegament dels articles 113.1.b), 116.2 i 120.1.a) i b) de la Llei 2/2002, de 14 de març, d'urbanisme)

57.1  Les bases d'actuació han d'incloure les determinacions següents:

a) Criteris per determinar els drets de totes les persones propietàries, d'acord amb l'article 120.1.a) de la Llei.

b) Criteris de valoració de drets reals sobre les finques, servituds predials i drets personals que puguin estar constituïts sobre les finques.

c) Criteris de valoració d'edificacions, obres, plantacions i instal·lacions que s'han d'enderrocar o demolir.

d) Criteris de selecció de les empreses urbanitzadores que es puguin incorporar a la Junta de Compensació, previ acord d'aquesta, i per valorar les aportacions de promotors i d'empreses urbanitzadores, d'acord si escau amb el que estableixen les bases del concurs per a l'adjudicació de la gestió urbanística integrada.

e) Procediment per contractar l'execució de les obres d'urbanització i, si escau, les d'edificació de les finques de resultat adjudicades, si escau, a la Junta.

f) Criteris de valoració de les finques resultants, d'acord amb el que estableix l'article 120.1.b) de la Llei.

g) Regles per a l'adjudicació de finques a totes les persones propietàries, en proporció als drets aportats.

h) Els criteris d'adjudicació en comunitat, sens perjudici del que estableix l'article 116.2 de la Llei.

i) Supòsits d'incompliment de les obligacions dels membres de la junta de compensació que donaran lloc a l'expropiació dels seus béns o drets.

j) Regles per valorar els immobles que es construeixin quan la junta estigui facultada per edificar, i criteris per a la fixació del preu de venda a terceres persones.

k) Forma i terminis en què les persones propietàries de terrenys o titulars d'altres drets han de fer aportacions a la junta de compensació, bé en metàl·lic, bé en terrenys o en indústria, si escau, per al pagament de les quotes d'urbanització i per atendre el sosteniment i el funcionament de l'entitat.

l) Regles per a la distribució de beneficis i pèrdues.

m) Supòsits de compensació en metàl·lic en les diferències d'adjudicació.

n) Moment en què es pugui edificar sobre solars aportats o adjudicats per la junta, per les persones propietàries o per les empreses urbanitzadores, sens perjudici de la sol·licitud de llicència a l'ajuntament del territori on es faci l'actuació.

o) Forma i terminis de pagament de les quotes de conservació, fins a la recepció de les obres per part de l'ajuntament.

57.2  Les bases d'actuació poden incloure, a més, les determinacions complementàries que es considerin adients per a la correcta execució del sistema i de les obres d'urbanització, fins i tot assenyalant les característiques tècniques mínimes que s'han de recollir en els projectes de les obres pressupostades que es redactin.
 

 

Universitat de Girona ©Projecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda