Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Decret 287/2003

Anterior Amunt Següent

 


Article 48

Constitució de les entitats urbanístiques col·laboradores

(Desplegament dels articles 113.4 i 116.2 de la Llei 2/2002, de 14 de març, d'urbanisme)

48.1  Una vegada aprovats definitivament els estatuts i, si escau, les bases d'actuació, l'administració actuant n'ha d'ordenar la publicació al diari oficial que correspongui i ho ha de notificar individualitzadament als propietaris perquè puguin manifestar la seva decisió d'adherir-se a la futura entitat durant el termini de 15 dies, informant-ne l'ajuntament, en cas que no sigui l'administració actuant.

La notificació individualitzada requerirà les persones propietàries perquè constitueixin l'entitat dintre d'un termini de dos mesos.

En el cas de les juntes de compensació, el requeriment ha d'advertir de la possibilitat d'expropiació i de l'aplicació alternativa del que estableix l'article 116.2 de la Llei. Si les persones propietàries no constitueixen la junta de compensació corresponent dins dels dos mesos atorgats, l'ajuntament o l'altra administració urbanística actuant els ha de requerir perquè la facin efectiva mitjançant escriptura o document públics.

48.2  Les persones propietàries que han pres vàlidament la iniciativa o bé que s'hi han adherit, i les empreses urbanitzadores, si escau, o els concessionaris de la gestió urbanística integrada, en la modalitat de compensació per concertació, han de constituir l'entitat urbanística col·laboradora mitjançant l'atorgament d'un document públic.

Quan el document públic solemnitza un acord privat de constitució previ, el poden atorgar igualment totes les persones propietàries i empreses esmentades o bé, com a mínim, qui hagi estat nomenat president, amb acreditació de l'acord privat que, a més, el faculti expressament per a l'atorgament.

De la constitució se'n donarà compte a totes les persones propietàries afectades fefaentment, a fi que puguin adherir-s'hi en el termini de quinze dies mitjançant un escrit adreçat al notari o fedatari que hagi autoritzat l'escriptura o document públic de constitució, a fi que protocol·litzi o incorpori les adhesions que es rebin durant el termini assenyalat.

48.3  El document públic de constitució de les entitats urbanístiques col·laboradores ha d'incloure el següent:

a) La relació de les persones propietàries i, si escau, de les empreses urbanitzadores, i la relació de les finques incloses en el polígon d'actuació urbanística, especificant els percentatges de participació en funció de la superfície de terrenys aportada. En aquestes relacions s'han de fer constar les dades identificatives i les adreces de les persones o entitats, així com les descripcions i dades registrals de les finques.

b) L'acord de constitució.

c) Les persones designades per ocupar els càrrecs de l'òrgan rector.

d) L'enumeració dels compromisos del promotor que l'entitat assumeix, si escau, i els altres compromisos dels quals el promotor no s'allibera.

48.4  Les persones propietàries lliuraran el document públic a l'administració actuant, que haurà d'adoptar necessàriament l'acord d'aprovació de constitució de l'entitat en el termini màxim d'un mes a comptar des de l'endemà de la recepció del document públic i designar el seu representant en l'entitat. També se n'ha de lliurar una còpia a l'ajuntament, en cas que no sigui l'administració actuant, perquè designi el seu representant.

En el supòsit que l'administració actuant no resolgui en el termini esmentat, s'entendrà aprovada l'escriptura de constitució per silenci administratiu positiu. Si l'ajuntament no ha designat un representant municipal, s'entendrà atorgada aquesta condició a l'alcalde del municipi. Si l'administració actuant altra que l'ajuntament no designa cap representant, s'entendrà representada pel de l'ajuntament.

48.5  Aprovada la constitució, l'ajuntament o l'altra administració urbanística actuant competent, per conducte de l'ajuntament, ha de demanar a la Direcció General d'Urbanisme la inscripció de l'entitat al Registre d'entitats urbanístiques col·laboradores. A la sol·licitud d'inscripció s'hi han d'adjuntar els documents que preveu l'article 64 d'aquest Reglament.
 

 

Universitat de Girona ©Projecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda