Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Decret 287/2003

Anterior Amunt Següent

 


Article 44

Funcions de les entitats urbanístiques col·laboradores

(Desplegament dels articles 117.1, 3 i 4, 125, 126, 133.2 i disposició final 4.2 de la Llei 2/2002, de 14 de març, d'urbanisme)

44.1  Les juntes de compensació formulen els projectes de reparcel·lació i d'urbanització complementària i gestionen i executen la urbanització completa del polígon d'actuació urbanística que desenvolupen.

També els correspon la conservació de les obres i serveis d'urbanització al llarg del període transitori fins que l'ajuntament els rebi tots.

44.2  Les associacions administratives de cooperació poden exercir les funcions següents:

a) Formular a l'administració actuant suggeriments referents a l'execució del pla en el polígon d'actuació de què es tracti.

b) Auxiliar l'Administració en la vigilància de l'execució de les obres i adreçar-s'hi denunciant els defectes que s'observin i proposant mesures per al desenvolupament més correcte de les obres.

c) Col·laborar amb l'Administració per cobrar les quotes d'urbanització.

d) Examinar el destí atorgat a la inversió de les quotes d'urbanització el pagament de les quals s'hagi anticipat, formulant davant de l'administració actuant les objeccions oportunes.

e) Formular el projecte de reparcel·lació.

f) Formular el projecte d'urbanització complementari.

44.3  Les juntes de conservació de caràcter obligatori tenen les funcions relatives a la conservació de les obres d'urbanització i al manteniment de les dotacions i instal·lacions dels serveis públics, en el termini que correspongui.

En el cas de les juntes de conservació voluntàries, les seves facultats deriven del conveni que celebrin amb l'ajuntament.

Les juntes de conservació de caràcter obligatori també poden assumir altres funcions connexes o complementàries amb les de conservació i manteniment de les obres, dotacions i instal·lacions, igualment mitjançant un conveni amb l'ajuntament.

De tots aquests convenis també en serà part l'administració actuant quan aquesta condició no recaigui en l'ajuntament.

44.4  En el cas d'entitats urbanístiques col·laboradores provisionals, l'òrgan rector té les atribucions relatives a la gestió de les actuacions adients per a la constitució definitiva d'una entitat urbanística col·laboradora, així com la formulació de la figura de planejament derivat i del projecte d'urbanització complementari, si escau.
 

 

Universitat de Girona ©Projecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda