Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Decret 287/2003

Anterior Amunt Següent

 


Article 32

Reparcel·lació voluntària

(Desplegament dels articles 118.4 i 124.2.b) de la Llei 2/2002, de 14 de març, d'urbanisme)

32.1  Totes les persones propietàries de finques incloses en un àmbit d'actuació urbanística poden formular, de comú acord i mitjançant l'atorgament d'escriptura pública, una proposta de reparcel·lació voluntària.

Sense necessitat d'aprovació inicial, l'administració actuant ha de sotmetre la proposta a informació pública per un termini d'un mes i simultàniament ha de donar audiència a la resta de persones interessades amb citació personal. L'aprovació definitiva del projecte s'ha d'ajustar al que estableix l'article 113.2.d) de la Llei.

Si l'acord d'aprovació definitiva és procedent, previs els informes tècnics i jurídics corresponents i degudament acreditat per certificació, possibilita la inscripció del document públic de reparcel·lació al Registre de la propietat, una vegada l'acord sigui ferm en via administrativa.

L'objecte de la reparcel·lació voluntària també pot abastar els supòsits dels articles 33 i 34 d'aquest Reglament. En aquests casos s'aplica el procediment que preveu aquest article.

32.2  L'escriptura pública de reparcel·lació voluntària es pot complementar amb un apoderament especial a favor d'un o més propietaris o gestors per tal que, en representació de la comunitat de reparcel·lació, puguin desenvolupar les tasques que altrament correspondrien a una Junta de Compensació.

A aquest efecte, s'ha de fixar un termini de mandat, coincident previsiblement amb el necessari per a l'execució de les determinacions del planejament i de les previsions del projecte d'urbanització complementari, ha de constar un pressupost orientatiu al respecte i, també, unes regles de funcionament del conjunt de poderdants per facilitar i garantir la fiscalització de les tasques dels apoderats o apoderades.

Llevat que es tracti d'un apoderament unipersonal, els apoderats o apoderades es poden configurar bé com a junta d'apoderats, amb president i secretari, o bé com a conjunt de delegats d'actuació indistinta i solidària o bé conjunta i mancomunada.

Si els apoderats o apoderades són diversos, l'apoderament ha d'expressar la persona física que, en representació de tots, ha de ser l'interlocutor amb l'administració actuant.

En aquests casos, no cal la constitució d'una junta de compensació si l'apoderament, amb l'acord previ de l'ajuntament, s'inscriu al Registre d'Entitats Urbanístiques Col·laboradores, per acord del director o directora general d'Urbanisme, que s'ha d'entendre favorable si no se'n notifica l'adopció en el termini del mes següent a la recepció de la documentació completa.

La revocació del poder atorgat per qualsevol dels poderdants comporta la necessitat de constituir una Junta de Compensació.
 

 

Universitat de Girona ©Projecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda