Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Decret 287/2003

Anterior Amunt Següent

 


Article 9

Documentació dels plans d'ordenació urbanística municipal sobre el traçat de les xarxes bàsiques dels serveis que estableix

(Desplegament de l'article 59.1.b) de la Llei 2/2002, de 14 de març, d'urbanisme)

9.1  Els plans d'ordenació urbanística municipal han de concretar el traçat de les xarxes bàsiques de serveis que estableix l'article 59.1.b) de la Llei. A tal efecte, el Pla ha de concretar les xarxes de serveis existents que confirma i les de nova implantació que resultin necessàries al llarg de la vigència del Pla.

Aquestes xarxes bàsiques formen part de l'estructura general i del model de territori definits pel Pla d'ordenació urbanística municipal.

9.2  La determinació de l'ordenació urbanística del territori i els traçats de les xarxes bàsiques de serveis s'han d'efectuar en funció de la disponibilitat de recursos per donar servei a la població, per facilitar l'activitat econòmica i per assolir els equipaments previstos pel Pla.

9.3  Aquestes xarxes bàsiques de serveis s'han de representar sobre plànols d'informació i d'ordenació per tal de facilitar l'aplicació de les determinacions urbanístiques en cada classe de sòl.

En els plànols d'informació s'han de representar les xarxes bàsiques existents i en els plànols d'ordenació, prèvia la diagnosi corresponent, les xarxes existents que es confirmin, en tot o en part, i les de nova implantació.

9.4  Als plànols d'informació, les xarxes bàsiques existents s'han de representar damunt les bases de topografia referenciades sobre coordenades UTM, a l'escala mínima de detall 1:5.000 i han d'incloure:

a) La xarxa de distribució d'energia elèctrica, centrals, transformadors i canals de distribució en alta i mitjana tensió, a l'efecte d'avaluar la capacitat de subministrament i les afectacions a l'edificació dels traçats existents o planificats.

b) Els traçats de les xarxes de telecomunicacions existents amb la referència geogràfica dels canals de pas, identificació de les companyies subministradores i nodes de connexió.

c) Les xarxes generals d'abastament i distribució d'aigua, amb la situació de dipòsits i estacions de bombeig o altres fonts de subministrament.

d) Els traçats de la xarxa d'abastament i distribució de gas, si s'escau, identificant les pressions de transport en alta, punts de control i els punts de possible connexió.

e) Identificació de la xarxa de vies locals, de carreteres i ferrocarrils, existents o planificades, als efectes de delimitar-ne el rang, les possibilitats d'utilització dels punts d'accés, i les servituds i restriccions del territori imposades per la legislació sectorial respectiva.

f) La xarxa de desguàs i les estacions depuradores existents.

Aquests plànols han d'incorporar també, la morfologia del terreny i, específicament:

La hidrografia, als efectes de la identificació de desguassos, explorar la capacitat d'emmagatzemar aigua i explorar els recursos propis.

La geologia i la geotècnia, als efectes d'identificar les capes de suport de la urbanització i l'edificació, els nivells freàtics i els corrents subalvis, i també per detectar abocaments o canvis en l'estructura dels terrenys ocasionats per anteriors moviments de terres.

Altres elements singulars, edificacions o punts del territori que cal conservar i mantenir, o bé elements singulars de relació amb la ciutat construïda que puguin representar recorreguts o lligams enfortidors de la relació urbana, així com la identificació dels àmbits que, per causa de la seva fragilitat o estructura geològica, siguin incompatibles amb la futura urbanització o edificació.

9.5  El document de diagnosi ha de descriure els dèficits que es constatin, els recursos disponibles, i les obres i la provinença dels recursos necessaris per a adaptar, ampliar o millorar les xarxes d'aigua, gas, electricitat, telecomunicacions i sistemes d'evacuació de les aigües residuals o de pluja. Pel que fa a les comunicacions, ha de definir els vials i connexions externes als àmbits de planejament, les reformes urbanístiques inherents a la millora urbana o bé la xarxa de transport públic adequada a les futures necessitats.

9.6  Els plànols d'ordenació s'han de representar damunt les bases de topografia referenciades sobre coordenades UTM, a l'escala mínima de detall 1:5.000 i han d'incloure:

a) Les propostes i solucions del Pla respecte de la gestió de l'aigua de pluja i residual, les xarxes separadores d'un i d'altre tipus d'aigua, la xarxa de clavegueram i de col·lectors i la depuració mitjançant estacions depuradores existents o noves.

b) La formalització de la xarxa de distribució d'energia elèctrica, centrals, transformadors i canals de distribució en alta i mitjana tensió, en relació amb el règim de sòl, els espais edificables o la compatibilitat respecte dels espais a protegir.

c) Les xarxes de telecomunicacions que donin cobertura adient a la totalitat del territori, amb els canals de pas i els nodes de connexió.

d) Les xarxes proposades per l'abastament d'aigua, amb la indicació de la situació dels dipòsits i de les estacions de bombeig.

e) La xarxa de distribució de gas i punts de connexió quan el Pla ho determina.

f) La proposta de comunicació integral del Pla mitjançant la utilització de la xarxa de vies, carreteres locals, supramunicipals o de llarg recorregut i, si s'escau, de la xarxa ferroviària.

g) La xarxa d'instal·lacions de gestió de residus.

Les xarxes bàsiques de serveis objecte d'aquest apartat, i d'altres que puguin ser incloses en els plans, s'han de representar gràficament de manera conjunta amb la delimitació de les servituds imposades per la legislació respectiva.
 

 

Universitat de Girona ©Projecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda