Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Decret 305/2006

Anterior Amunt

 

Article 31. Sòl urbà consolidat i no consolidat

31.1 Tenen la condició de sòl urbà consolidat els terrenys que el pla d’ordenació urbanística municipal o el programa d’actuació urbanística municipal inclou en aquesta categoria perquè:

a) Són terrenys que tenen la condició de solar.

b) Són terrenys als quals només manca, per a assolir la condició de solar, assenyalar les alineacions o les rasants, o bé completar o acabar la urbanització en els termes assenyalats per l’article 29.a) de la Llei d’urbanisme, tant si han estat inclosos amb aquesta única finalitat en un polígon d’actuació urbanística o en un sector subjecte a un pla de millora urbana com si no hi han estat inclosos.

31.2 Tenen la condició de sòl urbà no consolidat els terrenys que el pla d’ordenació urbanística municipal o el programa d’actuació urbanística municipal inclou en aquesta categoria perquè:

a) Es tracta de sòl urbà inclòs en sectors subjectes a un pla de millora urbana o en polígons d’actuació urbanística que tenen per objecte completar el teixit urbà o acomplir operacions de reforma interior, de remodelació urbana, de transformació d’usos, de reurbanització, o qualsevol altra actuació no inclosa en l’apartat 1.b) d’aquest article.

b) Es tracta de terrenys urbans, no inclosos en sectors ni en polígons d’actuació urbanística, que estan destinats en part a vialitat objecte de cessió obligatòria i gratuïta pel fet que aquesta cessió és necessària per a que la resta del sòl adquireixi la condició de solar i es pugui construir d’acord amb les determinacions del planejament urbanístic general.

31.3 El sòl urbà consolidat esdevé no consolidat en els casos que preveu l’article 31.2 de la Llei d’urbanisme.

 

Universitat de Girona ©Projecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda