TÍTOL CINQUÈ

De la gestió urbanística

CAPÍTOL I

Disposicions generals
 

CAPÍTOL II

Sistema d’actuació urbanística per reparcel·lació

SECCIÓ PRIMERA

Disposicions generals

Subsecció primera

Objecte de la reparcel·lació
 

Subsecció segona

Finques aportades i participació de les persones propietàries
 

Subsecció tercera

Adjudicació de finques resultants
 

Subsecció quarta

Contingut del projecte de reparcel·lació
 

Subsecció cinquena

Eficàcia del projecte de reparcel·lació
 

Subsecció sisena

Efectes del projecte de reparcel·lació
 

Subsecció setena

Altres supòsits de reparcel·lació
 

Subsecció vuitena

Lliurament de les obres d’urbanització
 

SECCIÓ SEGONA

Modalitats del sistema d’actuació urbanística per reparcel·lació

Subsecció primera

Modalitat de compensació bàsica
 

Subsecció segona

Modalitat de compensació per concertació
 

Subsecció tercera

Modalitat de cooperació
 

Subsecció quarta

Modalitat de cooperació amb concessió de la gestió urbanística integrada
 

Subsecció cinquena

Execució dels àmbits declarats sectors d’urbanització prioritària
 

SECCIÓ TERCERA

Entitats urbanístiques col·laboradores

Subsecció primera

Disposicions generals
 

Subsecció segona

Les juntes de compensació
 

Subsecció tercera

Les juntes de concertació
 

Subsecció quarta

Les associacions administratives de cooperació
 

Subsecció cinquena

Les juntes de conservació
 

Subsecció sisena

Funcionament del Registre d’entitats urbanístiques col·laboradores
 

CAPÍTOL III

Expropiació forçosa per raons urbanístiques
 

CAPÍTOL IV

Ocupació directa
 

TÍTOL SISÈ

Dels instruments de la política de sòl i d’habitatge

CAPÍTOL I

Patrimonis públics de sòl i d’habitatge

SECCIÓ PRIMERA

Disposicions generals
 

SECCIÓ SEGONA

Patrimoni municipal de sòl i d’habitatge
 

CAPÍTOL II

Drets de tanteig i retracte
 

CAPÍTOL III

Obligació d’edificar i conseqüències de l’incompliment d’aquesta obligació
 

TÍTOL SETÈ

De la intervenció en l’edificació i l’ús del sòl i del subsòl

CAPÍTOL I

Llicències i parcel·lacions urbanístiques

SECCIÓ PRIMERA

Llicències urbanístiques
 

SECCIÓ SEGONA

Llicències d’edificació condicionades a l’execució simultània d’obres d’urbanització
 

SECCIÓ TERCERA

Llicència urbanística per a la constitució i modificació d’un règim de propietat horitzontal simple o complexa
 

SECCIÓ QUARTA

Parcel·lacions urbanístiques
 

SECCIÓ CINQUENA

Formalització i inscripció registral d’actes subjectes a prèvia llicència urbanística
 

SECCIÓ SISENA

Reajustament d’alineacions i rasants i concreció de l’ordenació de volums
 

CAPÍTOL II

Ordres d’execució i supòsits de ruïna

SECCIÓ PRIMERA

Ordres d’execució
 

SECCIÓ SEGONA

Declaració d’estat ruïnós
 

TÍTOL VUITÈ

De la protecció de la legalitat urbanística

CAPÍTOL I

Procediments de protecció de la legalitat urbanística
 

CAPÍTOL II

Disciplina urbanística

SECCIÓ PRIMERA

Infraccions i sancions
 

SECCIÓ SEGONA

Execució de les resolucions en matèria de protecció de la legalitat urbanística
 

SECCIÓ TERCERA

Circumstàncies que modulen la responsabilitat. Persones responsables
 

CAPÍTOL III

Inspecció urbanística
 

                                                                                                                                                             Anterior