ANNEX

Reglament de la Llei d’urbanisme

TÍTOL PRELIMINAR

De l’objecte i dels principis generals

CAPÍTOL I

Disposicions generals
 

CAPÍTOL II

Directrius per al planejament urbanístic
 

TÍTOL PRIMER

De l’administració urbanística

CAPÍTOL I

Disposicions generals
 

CAPÍTOL II

Entitats urbanístiques especials i condició d’administració actuant
 

CAPÍTOL III

Auditories urbanístiques
 

TÍTOL SEGON

Dels drets d’informació i participació ciutadanes en l’activitat urbanística

CAPÍTOL I

Disposicions generals
 

CAPÍTOL II

Drets d’informació dels ciutadans o ciutadanes
 

CAPÍTOL III

Dret a la participació ciutadana
 

CAPÍTOL IV

Convenis urbanístics
 

TÍTOL TERCER

Del règim urbanístic del sòl

CAPÍTOL I

Disposicions generals
 

CAPÍTOL II

Sistemes urbanístics
 

CAPÍTOL III

Aprofitament urbanístic
 

CAPÍTOL IV

Règim del sòl urbà i del sòl urbanitzable

SECCIÓ PRIMERA

Drets i deures en sòl urbà consolidat
 

SECCIÓ SEGONA

Drets i deures en sòl urbà no consolidat
 

SECCIÓ TERCERA

Drets i deures en sòl urbanitzable
 

SECCIÓ QUARTA

Disposicions comunes al sòl urbà i urbanitzable
 

CAPÍTOL V

Règim del sòl no urbanitzable

SECCIÓ PRIMERA

Règim d’ús del sòl no urbanitzable
 

SECCIÓ SEGONA

Procediments d’autorització d’usos i construccions en sòl no urbanitzable
 

SECCIÓ TERCERA

Condicions per a la implantació de les activitats i construccions
 

CAPÍTOL VI

Règim d’ús provisional del sòl
 

TÍTOL QUART

Del planejament urbanístic

CAPÍTOL I

Figures de planejament urbanístic

SECCIÓ PRIMERA

Plans directors urbanístics
 

SECCIÓ SEGONA

Plans d’ordenació urbanística municipal

Subsecció primera

Determinacions dels plans d’ordenació urbanística municipal
 

Subsecció segona

Documentació dels plans d’ordenació urbanística municipal

 

SECCIÓ TERCERA

Altres figures del planejament urbanístic general
 

SECCIÓ QUARTA

Plans parcials urbanístics

Subsecció primera

Determinacions dels plans parcials urbanístics i dels plans parcials urbanístics de delimitació
 

Subsecció segona

Documentació dels plans parcials urbanístics i dels plans parcials urbanístics de delimitació
 

SECCIÓ CINQUENA

Plans de millora urbana
 

SECCIÓ SISENA

Plans especials urbanístics
 

SECCIÓ SETENA

Catàlegs de béns protegits
 

SECCIÓ VUITENA

Projectes d’urbanització
 

CAPÍTOL II

Disposicions comunes als plans urbanístics
 

CAPÍTOL III

Formulació i tramitació de les figures del planejament urbanístic

SECCIÓ PRIMERA

Actes preparatoris per a la formulació i la tramitació de les figures del planejament urbanístic
 

SECCIÓ SEGONA

Formulació i tramitació dels plans urbanístics
 

SECCIÓ TERCERA

Avaluació ambiental dels plans urbanístics
 

SECCIÓ QUARTA

Revisió i modificació del planejament urbanístic
 

CAPÍTOL IV

Efectes de l’aprovació de les figures del planejament urbanístic

 

Següent                                                                                                                                                                  Anterior