Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Decret 287/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament parcial de la Llei 2/2002, de 14 de març, d'urbanisme ...

Anterior Amunt Següent

  anterior    
     
 


Subsecció cinquena

Les juntes de compensació
 

 
 


Article 56

Estatuts de les juntes de compensació

(Desplegament dels articles 117.1, 124, 129 i de la disposició final 4.2 de la Llei 2/2002, de 14 de març, d'urbanisme)

Els estatuts de les juntes de compensació han d'incloure, almenys, les dades següents:

a) Nom, domicili, objecte i finalitats.

b) L'ajuntament i, si escau, l'altra administració urbanística actuant, sota la tutela o intervenció dels quals, respectivament, actua la junta de compensació.

c) Expressió del polígon d'actuació que constitueix el seu àmbit territorial.

d) Durada.

e) Condicions o requisits per incorporar-se a la junta de compensació, que no poden ser més gravosos per a uns propietaris que per a altres. Els cotitulars d'una finca o dret han de designar una única persona per a l'exercici de les seves facultats com a membre de la junta, responent solidàriament davant d'ella de totes les obligacions que derivin de la seva condició. Si no designen cap representant en el termini que s'assenyali per a aquest efecte, el nomenarà l'administració actuant. En cas d'usdefruit la representació correspon al nu propietari.

Quan les finques pertanyin a menors d'edat o a persones que tinguin limitada la capacitat d'obrar, estaran representats en la junta de compensació pels seus representants legals.

f) Condicions o requisits perquè els promotors i les empreses urbanitzadores s'incorporin a la junta de compensació, si es preveu expressament la possibilitat de la seva participació. Aquestes empreses estaran representades per una única persona.

g) Les facultats del concessionari de la gestió urbanística integrada, si escau.

h) Òrgans de govern i d'administració i, si escau, de gerència, manera de designar-los i facultats de cadascun.

Com a mínim, s'ha de preveure un òrgan col·legiat de govern del qual formin part tots els membres, un òrgan col·legiat d'administració, un president i un secretari.

i) Requisits de la convocatòria dels òrgans de govern i d'administració, requisits i forma d'adopció dels acords, quòrum mínim i manera de computarse els vots, amb expressió dels casos en què els vots siguin proporcionals als drets o interessos de cada membre, i d'aquells altres supòsits en què el vot sigui individualitzat.

j) Drets i obligacions dels seus membres.

k) Mitjans econòmics i regles per a l'exacció de les aportacions que es puguin acordar amb caràcter ordinari o extraordinari.

l) Expressió dels recursos que, d'acord amb la Llei d'urbanisme i aquest Reglament, siguin procedents contra els acords de la junta.

m) Regles sobre la dissolució i liquidació de la junta de compensació.
 

 
 


Article 57

Bases d'actuació de les juntes de compensació

(Desplegament dels articles 113.1.b), 116.2 i 120.1.a) i b) de la Llei 2/2002, de 14 de març, d'urbanisme)

57.1  Les bases d'actuació han d'incloure les determinacions següents:

a) Criteris per determinar els drets de totes les persones propietàries, d'acord amb l'article 120.1.a) de la Llei.

b) Criteris de valoració de drets reals sobre les finques, servituds predials i drets personals que puguin estar constituïts sobre les finques.

c) Criteris de valoració d'edificacions, obres, plantacions i instal·lacions que s'han d'enderrocar o demolir.

d) Criteris de selecció de les empreses urbanitzadores que es puguin incorporar a la Junta de Compensació, previ acord d'aquesta, i per valorar les aportacions de promotors i d'empreses urbanitzadores, d'acord si escau amb el que estableixen les bases del concurs per a l'adjudicació de la gestió urbanística integrada.

e) Procediment per contractar l'execució de les obres d'urbanització i, si escau, les d'edificació de les finques de resultat adjudicades, si escau, a la Junta.

f) Criteris de valoració de les finques resultants, d'acord amb el que estableix l'article 120.1.b) de la Llei.

g) Regles per a l'adjudicació de finques a totes les persones propietàries, en proporció als drets aportats.

h) Els criteris d'adjudicació en comunitat, sens perjudici del que estableix l'article 116.2 de la Llei.

i) Supòsits d'incompliment de les obligacions dels membres de la junta de compensació que donaran lloc a l'expropiació dels seus béns o drets.

j) Regles per valorar els immobles que es construeixin quan la junta estigui facultada per edificar, i criteris per a la fixació del preu de venda a terceres persones.

k) Forma i terminis en què les persones propietàries de terrenys o titulars d'altres drets han de fer aportacions a la junta de compensació, bé en metàl·lic, bé en terrenys o en indústria, si escau, per al pagament de les quotes d'urbanització i per atendre el sosteniment i el funcionament de l'entitat.

l) Regles per a la distribució de beneficis i pèrdues.

m) Supòsits de compensació en metàl·lic en les diferències d'adjudicació.

n) Moment en què es pugui edificar sobre solars aportats o adjudicats per la junta, per les persones propietàries o per les empreses urbanitzadores, sens perjudici de la sol·licitud de llicència a l'ajuntament del territori on es faci l'actuació.

o) Forma i terminis de pagament de les quotes de conservació, fins a la recepció de les obres per part de l'ajuntament.

57.2  Les bases d'actuació poden incloure, a més, les determinacions complementàries que es considerin adients per a la correcta execució del sistema i de les obres d'urbanització, fins i tot assenyalant les característiques tècniques mínimes que s'han de recollir en els projectes de les obres pressupostades que es redactin.
 

 
 


Article 58

Obligació de conservació i manteniment de les obres d'urbanització i dels serveis per les juntes de compensació i per les persones propietàries no organitzades en Junta

(Desplegament dels articles 124.1 i 2 i 129 de la Llei 2/2002, de 14 de març, d'urbanisme)

58.1  La junta de compensació o les persones propietàries no organitzades en junta tenen l'obligació de conservar i mantenir les obres d'urbanització i els serveis públics, un cop s'hagin executat i establert, i fins que l'ajuntament no els rebi per assumir l'obligació de conservar-los.

58.2  Si la conservació de les obres i instal·lacions és obligatòria, d'acord amb les previsions de la disposició final 4 de la Llei, o bé per raó d'un conveni urbanístic, aquesta circumstància s'ha de fer palesa als estatuts, i la junta de compensació s'ha de transformar en junta de conservació i assumir les funcions pròpies d'aquesta sense solució de continuïtat, havent complert prèviament els requisits que estableix l'article 62.2 d'aquest Reglament.
 

 
 


Subsecció sisena

Les associacions administratives de cooperació
 

 
 


Article 59

Associacions administratives de cooperació. Estatuts

(Desplegament dels articles 117.1, 133.2 i de la disposició final 4.2 de la Llei 2/2002, de 14 de març, d'urbanisme)

59.1  Les associacions administratives de cooperació són de caràcter voluntari, ja sigui a instància dels particulars o de l'ajuntament o d'una altra administració urbanística actuant, i només se'n pot constituir una per cada polígon d'actuació.

59.2  Els estatuts de les associacions administratives de cooperació necessiten les mateixes circumstàncies enunciades a l'article 56 d'aquest Reglament, amb les peculiaritats derivades de l'article 44.2 del present Reglament.
 

 
 


Subsecció setena

Les juntes de conservació
 

 
 


Article 60

Supòsits de constitució obligatòria de la junta de conservació

(Desplegament dels articles 44.1.f), 116.5 i 125 de la Llei 2/2002, de 14 de març, d'urbanisme)

60.1  La constitució d'una junta de conservació serà obligatòria sempre que el deure de conservació de les obres d'urbanització recaigui sobre les persones propietàries compreses en un polígon d'actuació urbanística en virtut de les determinacions del planejament o que resulti expressament de les disposicions reglamentàries que s'estableixin, d'acord amb el que preveu la disposició final 4 de la Llei. En aquests supòsits, la pertinença a la junta de conservació és obligatòria per a totes les persones propietàries compreses en el seu àmbit territorial.

60.2  En el cas de no constitució de la junta de conservació o bé d'incompliment de les seves obligacions, l'ajuntament o l'altra administració actuant competent pot aplicar l'execució subsidiària, amb la declaració prèvia de l'incompliment de l'obligació de conservar les obres d'urbanització.
 

 
 


Article 61

Supòsits de constitució voluntària de la junta de conservació

(Desplegament dels articles 44.1.f) i 125 de la Llei 2/2002, de 14 de març, d'urbanisme)

61.1  Si la constitució de la junta de conservació no és obligatòria, la seva constitució voluntària exigeix, prèviament, la recepció de les obres d'urbanització per part de l'ajuntament, la unanimitat de les persones propietàries afectades, i l'atorgament d'un conveni amb el mateix ajuntament, en el qual serà part, si escau, l'altra administració urbanística actuant.

61.2  En el cas que al llarg de la tramitació dels estatuts no s'arribi a la unanimitat de les persones propietàries afectades, la junta de conservació no es pot constituir. Els estatuts, a aquests efectes, es tramitaran condicionats a l'assoliment de la unanimitat esmentada.

61.3  El conveni establirà les funcions de la junta de conservació, el termini de vigència i les condicions de lliurament a l'ajuntament, al venciment del termini, de les obres, instal·lacions i serveis, que han constituït l'objecte dels deures de conservació, a més dels altres aspectes que es considerin adients.

El conveni l'han d'atorgar, almenys, propietaris que representin més del 25% de la superfície de l'àmbit d'actuació, i s'ha de sotmetre a la publicitat que correspon als estatuts de la junta de conservació projectada.
 

 
 


Article 62

Juntes de conservació. Estatuts

(Desplegament de l'article 117.1 i de la disposició final 4.2 de la Llei 2/2002, de 14 de març, d'urbanisme)

62.1  Les juntes de compensació i les associacions administratives de cooperació es poden transformar en juntes de conservació, amb la tramitació prèvia de la modificació dels estatuts, d'acord amb el que estableix l'article 113.2 de la Llei d'urbanisme, i cal la modificació, mitjançant un document públic, de l'acord de constitució, que s'ha d'aprovar segons el que preveu l'article 113.4 de la Llei esmentada.

62.2  Si els estatuts ja preveuen la transformació de l'entitat en una altra de conservació, una vegada rebudes les obres d'urbanització per l'ajuntament, el president o presidenta de l'entitat sol·licitarà a l'administració actuant que trameti una còpia de l'acta de recepció de les obres i una certificació de l'administració actuant acreditativa del fet que s'han complert els requisits de transformació previstos en els estatuts, si escau, al Registre d'entitats urbanístiques col·laboradores per a la inscripció de la transformació de la junta de compensació o associació administrativa de cooperació en entitat de conservació.

62.3  Els estatuts de les juntes de conservació han de contenir les precisions que preveu l'article 56 del present Reglament, amb les peculiaritats que calgui atès el seu objecte social i les seves funcions, que s'estableixen a l'article 44.3 d'aquest reglament.

L'abast dels deures de conservació el determina el planejament, en el marc de la disposició final 4.1 de la Llei, o bé el conveni corresponent.

Els estatuts de la junta de conservació determinen la participació de les persones propietàries en l'obligació de conservar i mantenir les obres d'urbanització, les dotacions i les instal·lacions dels serveis públics en funció dels coeficients de participació en les despeses d'urbanització que estableix el projecte de reparcel·lació i, en el seu defecte, sobre la base de criteris objectius i generals per a tot l'àmbit d'actuació.
 

 
 


Subsecció vuitena

Funcionament del Registre d'entitats urbanístiques col·laboradores
 

 
 


Article 63

Actes inscriptibles

(Desplegament dels articles 113, 117.1, 124.2.b) i de la disposició final 4.2 de la Llei 2/2002, de 14 de març, d'urbanisme)

A petició de l'ajuntament o d'una altra administració urbanística actuant, per conducte de l'ajuntament, al Registre d'entitats urbanístiques col·laboradores s'inscriuen:

a) L'acord del director o directora general d'Urbanisme que decideix la inscripció de les entitats urbanístiques col·laboradores. L'assentament al Registre ha de contenir:

Referència a l'acord de l'ajuntament o d'una altra administració urbanística actuant competent pel qual s'aproven els estatuts, així com, si escau, les bases d'actuació.

Referència a l'acord d'aprovació de l'ajuntament, o d'una altra administració urbanística actuant competent, de la constitució de l'entitat de que es tracti.

Els nomenaments de les persones encarregades del govern i administració de l'entitat urbanística col·laboradora.

El nom del representant de l'ajuntament i, si escau, de l'altra administració urbanística actuant, que pot recaure en una mateixa persona.

Referència a l'acord de l'entitat urbanística col·laboradora sobre la incorporació d'empreses urbanitzadores.

Referència als acords d'aprovació del conveni i de les bases del concurs per a l'adjudicació de la concessió de la gestió urbanística integrada en les modalitats del sistema de reparcel·lació que la preveuen o admeten, així com la resolució del conveni.

b) L'acord del director o directora general d'Urbanisme que decideix la inscripció de les entitats urbanístiques col·laboradores provisionals. L'assentament al Registre ha de contenir:

Referència a l'acord d'aprovació de l'ajuntament o de l'altra administració urbanística actuant competent, de la constitució de l'entitat.

Nomenament de les persones físiques encarregades del govern de l'entitat.

Termini de vigència.

c) L'acord del director o directora general d'Urbanisme que decideix la inscripció de l'apoderament regulat pels articles 124.2.b) de la Llei i 32.2 d'aquest reglament. L'assentament al Registre ha de contenir:

Referència a l'acord d'aprovació per part de l'ajuntament o d'una altra administració urbanística actuant competent del document públic de reparcel·lació voluntària i de l'apoderament especial.

Nomenament dels apoderats o apoderades.

d) Els acords de l'ajuntament o de l'altra administració urbanística actuant competent que aproven els acords següents:

Dissolució de l'entitat urbanística col·laboradora.

Modificació del contingut essencial dels assentaments anteriors.

Transformació d'una entitat urbanística col·laboradora en una altra entitat urbanística col·laboradora amb altres finalitats.

Modificació dels estatuts i de les bases d'actuació.

e) Els acords de les entitats urbanístiques col·laboradores sobre cessament de les persones encarregades del seu govern i administració.
 

 
 


Article 64

Documents que cal arxivar

(Desplegament dels articles 117.1, 113.1.d), 132.3 i de la disposició final 4.2 de la Llei 2/2002, de 14 de març, d'urbanisme)

64.1  L'encarregat del Registre d'entitats urbanístiques col·laboradores ha d'arxivar els documents següents:

a) Un exemplar dels estatuts i, si escau, de les bases d'actuació de cadascuna de les entitats urbanístiques col·laboradores inscrites.

b) Un exemplar dels convenis urbanístics aprovats i de les bases dels concursos adjudicats per a la concessió de la gestió urbanística integrada.

c) Còpia autoritzada del document públic de constitució de l'entitat o de l'escriptura pública d'apoderament.

d) Certificat municipal o d'una altra administració urbanística actuant competent acreditatiu del procediment administratiu complet que s'ha seguit, fins a la fermesa en via administrativa dels acords corresponents, indicant els quòrums assolits per les persones propietàries per a l'inici del procediment, tant pel que fa a l'aprovació dels estatuts i de les bases d'actuació, si escau, com pel que fa a l'aprovació del document públic de constitució, amb expressió d'haver-se fet la notificació personal o per edictes a tots les persones propietàries de l'àmbit d'actuació.

e) Certificat municipal que acrediti l'executivitat del planejament d'aplicació, llevat dels supòsits d'entitats urbanístiques col·laboradores provisionals, als quals es refereix l'article 132.3 de la Llei.

f) Certificat municipal que acrediti el sistema i la modalitat d'actuació, fixat pel planejament o pel procediment de l'article 113.1.d) de la Llei.

g) Plànol d'emplaçament i àmbit del polígon on l'entitat urbanística col·laboradora desenvoluparà la seva activitat, i certificat municipal que acrediti que es correspon amb el polígon d'actuació urbanística aprovat.

h) Certificat de l'acord de designació del representant de l'ajuntament i de l'altra administració urbanística actuant, si s'escau, en l'entitat urbanística col·laboradora.

64.2  Tots els documents han de ser tramesos per l'ajuntament o per l'altra administració urbanística actuant, per conducte de l'ajuntament, quan s'insti la inscripció pertinent.
 

 
 


Article 65

Funció qualificadora

(Desplegament de l'article 117.1 de la Llei 2/2002, de 14 de març, d'urbanisme)

L'exercici de la funció qualificadora, prèvia a l'acord d'inscripció, ha de vetllar pel compliment de la legalitat formal i substantiva establerta per a les entitats urbanístiques col·laboradores, sense que comporti una qualificació jurídica sobre la validesa dels acords adoptats per l'ajuntament o l'altra administració urbanística actuant competent.
 

 
 


Article 66

Esmena de defectes

(Desplegament de l'article 117.1 de la Llei 2/2002, de 14 de març, d'urbanisme)

66.1  Si la documentació presentada al Registre d'entitats urbanístiques col·laboradores, als efectes de la seva inscripció, no és completa, o bé si té defectes formals, i en el supòsit de vicis de procediment, l'encarregat del Registre ha de requerir a l'administració actuant que siguin esmenats els defectes detectats amb l'advertiment que es produirà la caducitat de l'expedient passats tres mesos sense que es presenti novament la documentació esmenada o completa. Aquest requeriment serà notificat a l'ajuntament, si no és l'administració actuant, i al president de l'entitat.

66.2  La manca de nomenament del representant de l'ajuntament i de l'altra administració urbanística actuant, si escau, en l'òrgan rector de l'entitat urbanística col·laboradora no és causa de denegació de la inscripció, sinó que causa els efectes que preveu l'article 48.4 d'aquest Reglament.

66.3  Si la documentació és completa i el seu contingut és el que correspon, el director o la directora general d'Urbanisme ha d'adoptar l'acord d'inscripció.

Si els defectes observats no es poden esmenar, la inscripció ha de ser denegada.
 

 
 


Article 67

Inscripció d'actes

(Desplegament de l'article 117.1 de la Llei 2/2002, de 14 de març, d'urbanisme)

67.1  Correspon al director o directora general d'Urbanisme la competència per acordar la inscripció dels actes previstos a l'article 63 d'aquest Reglament.

67.2  El termini de què disposa l'Administració de la Generalitat per acordar la inscripció d'una entitat urbanística col·laboradora i dels actes que preveuen els apartats d) i e) de l'article 63 d'aquest Reglament és de dos mesos des de la presentació al Registre d'entrada de la documentació per a la seva inscripció, sense perjudici que aquest termini quedi interromput per la sol·licitud de nova documentació. Fins que no s'aporti tota la documentació, el termini estarà interromput sense necessitat que l'Administració faci nous requeriments.

67.3  Una vegada transcorregut aquest termini sense que s'hagi adoptat l'acord corresponent, l'encarregat del Registre practicarà d'ofici l'assentament d'inscripció al Llibre d'entitats urbanístiques col·laboradores.

67.4  La inscripció s'ha de notificar a l'ajuntament, a l'administració actuant en el supòsit que aquesta no sigui l'ajuntament i al president de l'entitat, i s'ha de publicar al DOGC.

67.5  La inscripció de les entitats urbanístiques col·laboradores provisionals es regeix pel que estableix l'article 55 d'aquest Reglament. Pel que fa als apoderaments especials previstos en supòsits de reparcel·lació voluntària, cal aplicar el que estableix l'article 32.2 d'aquest Reglament.
 

 
 


Article 68

Llibres del Registre

(Desplegament de l'article 117.1 de la Llei 2/2002, de 14 de març, d'urbanisme)

68.1  El Registre d'entitats urbanístiques col·laboradores està format per un llibre bàsic i un llibre complementari. El llibre bàsic és el Llibre d'inscripcions, i el llibre complementari és el Llibre d'inscripcions d'entitats urbanístiques col·laboradores provisionals.

68.2  A més, l'encarregat del Registre d'entitats urbanístiques col·laboradores obrirà un expedient per a cadascuna de les entitats per arxivar la documentació que doni lloc als assentaments en els llibres registrals i els documents a què es refereix l'article 64 d'aquest Reglament.

68.3  Són públics, i poden ser consultats, els llibres del Registre i la documentació relativa als acords administratius. L'encarregat del Registre d'entitats urbanístiques col·laboradores lliurarà les certificacions que es demanin en relació amb les inscripcions practicades.
 

 
 


Secció sisena

Contractació i recepció d'obres d'urbanització
 

 
 


Article 69

Contractació d'obres d'urbanització

(Desplegament dels articles 127.1 i 133.1 de la Llei 2/2002, de 14 de març, d'urbanisme)

69.1  Per a l'adjudicació de l'execució d'obres d'urbanització o bé de la gestió urbanística integrada, l'ajuntament i l'administració actuant altra que l'ajuntament estan subjectes al que estableix la legislació aplicable en matèria de contractació administrativa.

69.2  Els contractes privats sobre execució d'obres d'urbanització i operacions de conservació i de manteniment de les infraestructures i dels serveis ja executats que atorguin les entitats urbanístiques col·laboradores es poden adjudicar bé mitjançant un procediment obert en el qual tot empresari interessat podrà presentar proposicions, bé mitjançant un procediment restringit en el qual només poden presentar proposicions els empresaris seleccionats per la junta, havent presentat la sol·licitud prèviament, o bé mitjançant un procediment negociat, en el qual el contracte s'adjudica a l'empresari elegit per la junta, havent-ho consultat amb un mínim de tres empreses i havent negociat els termes del contracte amb l'empresa o empreses que hagin respost afirmativament a la consulta.

Si a la junta de compensació s'hi ha incorporat alguna empresa urbanitzadora que aporti, totalment o parcialment, els recursos necessaris per urbanitzar el sòl, l'execució de les obres la pot dur a terme directament aquesta empresa si les bases d'actuació ho han previst. Tant en el procediment obert com en el restringit, l'adjudicació es pot fer per subhasta o per concurs.

En la subhasta es fixa un tipus expressat en diners, amb adjudicació al licitador que, sense excedir-lo, ofereixi el preu més baix.

En el concurs l'adjudicació es fa a favor del licitador que, en conjunt, presenti l'oferta més avantatjosa, en funció dels criteris que estableixi la junta de compensació, sense tenir en compte exclusivament el preu ofert i sense perjudici del dret de la junta de declarar desert el concurs.

69.3  Els contractes s'han de formalitzar per escrit dins del termini dels deu dies següents a l'adopció de l'acord d'adjudicació, una vegada l'adjudicatari hagi constituït una garantia que cobreixi, com a mínim, el 4% de l'import total de les obres d'execució, segons el pressupost de les obres.

Els contractes, a més de les clàusules adients per al seu objecte, han d'incorporar els punts següents:

El compromís de l'empresa constructora de fer les obres de total conformitat amb els projectes d'execució de les obres d'urbanització degudament aprovats, tant els referits a les obres d'urbanització bàsiques incorporats al planejament urbanístic com els complementaris.

L'obligació de l'empresa de facilitar l'acció inspectora de l'administració actuant i de l'entitat urbanística col·laboradora contractant.

Els supòsits d'incompliment que puguin donar lloc a la resolució del contracte, així com les indemnitzacions que corresponguin per inobservança de les característiques tècniques de les obres o dels terminis d'execució.

La retenció que, de cada pagament parcial a compte, hagi de fer l'entitat urbanística, en garantia de l'execució correcta de les obres. Aquestes retencions no es poden retornar fins que no s'hagi rebut definitivament l'obra.

El mode i terminis per a l'abonament per la junta de quantitats a compte en funció de l'obra feta.

El termini de garantia, en funció de la naturalesa i complexitat de l'obra, que no pot ser inferior a un any, llevat de supòsits especials. Aquest termini de garantia comença quan s'atorga l'acta mitjançant la qual l'ajuntament dóna per rebudes les obres en bon estat i d'acord amb les prescripcions establertes.
 

 
 


Article 70

Recepció d'obres d'urbanització

(Desplegament de l'article 125.3.b) i 4 de la Llei 2/2002, de 14 de març, d'urbanisme)

70.1  La cessió d'obres d'urbanització, instal·lacions i dotacions l'execució de les quals estigués prevista en el Pla d'ordenació i projecte d'urbanització complementari aplicables s'efectuarà per la Junta de compensació en favor de l'ajuntament dins d'un termini no superior a tres mesos, comptat des de la recepció per la Junta.

Les esmentades cessions seran formalitzades en actes que han de subscriure l'ajuntament, l'Administració actuant altra que l'ajuntament, la Junta de compensació i el contractista.

70.2  La recepció de les obres d'urbanització, tant si l'execució d'aquestes és obligació de les juntes de compensació, o dels propietaris no organitzats en junta, com d'una altra entitat diferent de l'ajuntament, es subjectarà a les regles següents:

a) Conclosa l'obra es notificarà aquest fet de manera fefaent a l'ajuntament, amb sol·licitud que s'incoï el seu expedient de recepció.

b) El que disposa l'apartat anterior serà aplicable a la urbanització realitzada sobre fases determinades previstes en el projecte d'urbanització o a serveis complets, encara que no s'haguessin executat les obres corresponents a la totalitat de l'obra prevista.

c) A la sol·licitud s'ha d'adjuntar, si escau, una còpia de les actes de recepció de l'obra realitzada pel contractista de què es tracti i descripció dels serveis a què es refereix.

A aquests efectes, també s'ha d'adjuntar: a) documentació gràfica on es precisi l'obra realment executada amb memòria justificativa de les possibles modificacions que s'hagin hagut de realitzar respecte del projecte aprovat, i b) valoració econòmica dels diferents serveis a cedir a l'ajuntament.

d) L'ajuntament comprovarà en el termini de tres mesos que l'obra realitzada ha estat executada de conformitat amb les previsions d'urbanització del planejament i del projecte complementari i, si escau, s'actuarà d'acord amb el que estableix la legislació en matèria de contractació administrativa aplicable, sobre recepció d'obres i terminis de garantia.

e) En cas que s'haguessin constatat deficiències, una vegada esmenades aquestes es procedirà de conformitat amb el que estableixen les normes anteriors. L'ajuntament no pot, en aquesta fase, assenyalar altres deficiències diferents que les apreciades amb anterioritat.

Si l'òrgan actuant no resol expressament sobre la recepció de les obres en el termini de tres mesos, s'entendrà estimada la petició i el sol·licitant podrà actuar d'acord amb el que disposa la normativa aplicable sobre actes administratius presumptes.
 

 
 

Capítol VI

Instruments de política de sòl i d'habitatge

Secció primera

Drets de tempteig i retracte

 

 
 


Article 71

Delimitació d'àrees

(Desplegament dels articles 164.1, 2, 3, 4 i 5, 165 i 166 de la Llei 2/2002, de 14 de març, d'urbanisme)

La delimitació d'àrees per a l'assoliment dels objectius que preveuen els articles 164 i 165 de la Llei exigeix, en tots els supòsits de l'article 166.1 de la mateixa Llei, una memòria justificativa tant de la necessitat i oportunitat de la mesura i de les corresponents previsions economicofinanceres com de l'àmbit delimitat mateix, així com una relació de les finques afectades i de llurs propietaris i un plànol de delimitació, a escala adequada, amb expressió dels carrers, polígons, sectors o paratges afectats.

La documentació a lliurar al Registre de la propietat ha d'incorporar una còpia certificada de l'esmentat plànol de delimitació.
 

 
 


Article 72

Exercici dels drets de tempteig i retracte

(Desplegament de l'article 164.6 i 7 de la Llei 2/2002, de 14 de març, d'urbanisme)

72.1  Les persones propietàries de béns afectats per aquestes delimitacions han de notificar a l'òrgan competent llur decisió d'alienar-los, amb expressió del preu i forma de pagament projectats i restants condicions essencials de la transmissió, a efectes del possible exercici del dret de tempteig durant un termini d'un mes a comptar des del següent a aquell en què s'hagi produït la notificació.

72.2  L'òrgan competent pot exercir el dret de retracte quan no se li hagi fet la notificació que disposa l'apartat precedent o quan s'hagués omès qualsevol dels requisits exigits o resultés inferior el preu efectiu de la transmissió o menys oneroses les restants condicions d'aquesta.

Aquest dret s'haurà d'exercir en el termini d'un mes, comptat des del següent al de la notificació de la transmissió portada a terme, que l'adquirent ha de fer, en tot cas, a l'ajuntament mitjançant entrega d'una còpia de l'escriptura o document en què fos formalitzada.

El dret de retracte al qual es refereix aquest capítol és preferent a qualsevol altre.

72.3  Els efectes de la notificació per a l'exercici del dret de tempteig caducaran als quatre mesos següents a aquesta sense que s'efectuï la transmissió.

La transmissió realitzada transcorregut aquest termini s'entendrà efectuada sense l'esmentada notificació, a efectes de l'exercici del dret de retracte.

72.4  Quan es tracti d'habitatges sotmesos a un règim de protecció pública, el preu d'adquisició en exercici dels drets de tempteig o retracte no pot superar el preu màxim de venda, segons la normativa aplicable.
 

 
 

Secció segona

Obligació d'edificar i conseqüències de l'incompliment d'aquesta obligació

 

 
 


Article 73

Delimitació d'àmbits subjectes a l'obligació d'edificar

(Desplegament dels articles 167 i 170.2 de la Llei 2/2002, de 14 de març, d'urbanisme)

La fixació de terminis obligatoris per iniciar l'edificació dels solars, imposada, d'acord amb l'article 167 de la Llei, bé pel planejament general o bé pel planejament derivat, comporta la delimitació gràfica i escrita de sectors, polígons o àrees concrets afectats per aquests terminis. Igualment comporta l'expressió de l'abast d'aquesta determinació pel que fa a si comprèn, a més dels solars no edificats encara, també les finques susceptibles de ser immediatament edificades en què hi hagi construccions paralitzades, ruïnoses, derruïdes o inadequades a l'indret.

L'inici obligatori de l'edificació en un termini establert expressament pel planejament, comporta l'obligació d'acabar les obres en el termini que estableixi la llicència. L'incompliment d'aquesta obligació fonamenta també l'aplicació de les mesures regulades per l'article següent.
 

 
 


Article 74

Registre municipal de solars sense edificar

(Desplegament dels articles 169.1 i 2 i 189.3 i 5, de la Llei 2/2002, de 14 de març, d'urbanisme)

74.1  El Registre municipal de solars sense edificar és potestatiu i pot ser creat pels ajuntaments que comptin amb el Programa d'actuació urbanística municipal.

S'inscriuen al Registre municipal de solars sense edificar les finques susceptibles de ser edificades immediatament respecte de les quals s'hagi declarat l'incompliment de l'obligació d'edificar, així com les finques respecte de les quals s'haguessin acordat les ordres d'execució que preveu l'article 189.3 de la Llei i s'hagi declarat el seu incompliment.

El Registre municipal de solars sense edificar estarà a càrrec del secretari o secretària de la corporació i sota la inspecció de l'alcalde o de l'alcaldessa.

74.2  El Registre municipal expressarà, respecte de cada finca inclosa, les circumstàncies següents:

a) Data de la declaració d'incompliment de l'obligació.

b) Dades del Registre de la propietat, quant a descripció, núm. de finca, tom, llibre, full, número d'inscripció, càrregues, gravàmens, situacions jurídiques inscrites al Registre de la propietat i circumstàncies personals de llurs titulars.

c) Situació, nom de la finca, si escau, el del carrer o plaça i el número corresponent.

d) Referència cadastral de la finca.

e) Llindars actualitzats de la finca, per referència a carrers, places o vies o bé a d'altres finques confrontants.

f) Nom, cognoms i domicili del propietari.

g) Qualificació urbanística de la finca.

h) Edificacions existents, no descrites en la inscripció registral i usos constatats.

i) Terminis d'edificació imposats pel planejament urbanístic i pròrrogues acordades, si escau.

j) Persones arrendatàries i ocupants per d'altres títols dels immobles, si es coneixen o compareixen a l'expedient.

k) El preu just de la finca, una vegada determinat.

l) Les dades dels adquirents de les finques, per expropiació o bé per alienació forçosa.

Les inscripcions al Registre municipal de solars sense edificar es cancel·len mitjançant la inscripció del compliment de l'obligació de què es tracti.

74.3  El Registre municipal de solars sense edificar es porta pels mitjans adients que permetin tenir constància de l'ordre de les inscripcions i del seu contingut.

La diligència d'obertura l'autoritza el secretari o secretària de la corporació, mitjançant la seva signatura, amb el vist-i-plau de l'alcalde.

El secretari o secretària també autoritza cadascun dels assentaments o apuntacions al Registre.

L'encarregat del Registre ha d'arxivar els documents que donin lloc als successius assentaments.

74.4  El Registre és públic i tothom té dret a examinar-lo i a obtenir certificació del seu contingut.
 

 
 


Article 75

Procediment per a la declaració de l'incompliment d'obligacions d'edificar

(Desplegament dels articles 169.3 i 170.1 de la Llei 2/2002, de 14 de març, d'urbanisme)

75.1  L'expedient per a la declaració de l'incompliment d'obligacions s'ha d'incoar d'ofici.

La incoació es notificarà al propietari, a les persones arrendatàries i ocupants de l'immoble per d'altres títols, si es coneixen, i als titulars de drets reals i situacions jurídiques inscrits al Registre de la propietat, amb advertiment dels efectes que comporta la declaració. L'òrgan competent ha d'interessar del registrador de la propietat la pràctica d'una nota marginal a la inscripció de la finca per a fer constar la incoació acordada.

Instruït el procediment i abans de redactar-se la proposta de resolució, s'ha de posar de manifest al propietari i demés interessats per un termini de deu dies per tal que puguin al·legar i presentar els documents i justificacions que considerin adients.

La resolució de l'expedient correspon a l'ajuntament i s'ha de notificar al propietari i als demés interessats dintre dels quatre mesos següents a la data d'incoació.

75.2  Una vegada sigui ferm en via administrativa l'acord de declaració de l'incompliment de l'obligació d'edificar o de realitzar les obres que preveu l'article 189.3 de la Llei, es practica la inscripció al Registre municipal de solars sense edificar.

Practicada la inscripció, aquesta s'ha de fer constar al Registre de la propietat d'acord amb la legislació hipotecària mitjançant una nota marginal.
 

 
 


Article 76

Efectes de la inscripció d'una finca en el Registre municipal de solars sense edificar

(Desplegament dels articles 104.1.e) segon, 116.4, 171, 172, 173, 174, 175 i 176 de la Llei 2/2002, de 14 de març, d'urbanisme)

76.1  La inscripció d'una finca en el Registre municipal de solars sense edificar comporta la iniciació de l'expedient per a la determinació del preu just, als efectes de la seva expropiació o alienació forçosa; poden ser beneficiaris de l'expropiació forçosa l'administració actuant, el concessionari de la gestió urbanística integrada o bé la Junta de Compensació, si escau.

Si s'aplica l'alienació forçosa, la subhasta s'ha d'ajustar a les disposicions de contractació administrativa aplicable.

76.2  Les garanties exigides per l'article 176 de la Llei seran del 25% del pressupost de les obres d'edificació, si es tracta del propietari, o bé del 12% d'aquell si es tracta de l'adjudicatari de la subhasta, del beneficiari de l'expropiació o bé de l'adquirent del títol del propietari.

La constitució de les garanties s'ha de fer per mitjà d'alguna de les formes admeses per la legislació en matèria de contractes de les administracions públiques.

L'incompliment d'obligacions comporta la pèrdua de la garantia constituïda.

76.3  Les despeses de les inscripcions practicades al Registre de solars i les dels efectes que comportin corren a càrrec de les persones propietàries i seran deduïdes del preu just, en el moment de fer-se efectiu aquest.

76.4  Als efectes de l'exercici del dret de recuperació, que estableix l'article 174.1 de la Llei, s'ha de notificar al propietari anterior o bé als seus causahavents la declaració d'incompliment de l'obligació d'edificar per part de l'adquirent per subhasta o bé per expropiació.

76.5  Quan és el propietari qui decideix d'iniciar o acabar l'edificació, un cop transcorreguts els terminis que preveu l'article 171.3 de la Llei, ha de dipositar la fiança establerta per l'apartat 2 d'aquest article i ha de demanar la corresponent llicència.

Si la llicència anteriorment atorgada estès en vigor, n'hi ha prou amb la comunicació de la decisió, per instància, acompanyada de l'esmentada garantia.

Les actuacions del propietari objecte dels dos paràgrafs precedents no suspenen el procediment per a la determinació del preu just.
 

 
 

Capítol VII

Intervenció en l'ús del sòl i l'edificació

Secció primera

Llicències d'edificació condicionades a l'execució simultània d'obres d'urbanització

 

 
 


Article 77

Simultaneïtat de les obres d'urbanització i les d'edificació

(Desplegament de l'article 41 de la Llei 2/2002, de 14 de març, d'urbanisme)

77.1  En sòl urbà s'admet, d'acord amb l'article 41 de la Llei, que les obres d'edificació siguin simultànies a les d'urbanització o de reurbanització. L'atorgament de llicència d'edificació abans d'assolir la parcel·la la condició de solar, ajustada a les determinacions del Pla d'ordenació urbanística municipal o del planejament derivat, és possible quan concorren els següents requisits:

a) Que el Projecte de reparcel·lació, si s'escau, s'hagi inscrit al Registre de la propietat o bé, si és innecessari, que s'hi hagi inscrit a favor de l'ajuntament la totalitat dels terrenys de cessió obligatòria i gratuïta.

b) Que estiguin executades les obres d'urbanització bàsiques que defineix l'article 58.3.b) de la Llei, llevat que l'ajuntament autoritzi la simultaneïtat de les obres d'urbanització i d'edificació, si són compatibles, amb l'audiència prèvia a una altra administració urbanística actuant, si escau, i a l'empresa contractista.

c) Que l'interessat es comprometi per escrit en el moment de demanar la llicència a no utilitzar l'edificació fins a l'acabament de les obres d'urbanització que atorguin als terrenys la condició de solars, d'acord amb el que estableix l'article 29 de la Llei, així com a fer constar aquest compromís tant en les transmissions de la propietat com en les cessions de l'ús de tota l'edificació o de parts d'aquesta, condicionant-les a la subrogació per part de l'adquirent o cessionari.

d) Que, si les obres d'urbanització no estan garantides per l'afectació real de les parcel·les resultants de la reparcel·lació, l'interessat presti fiança per a garantir l'execució simultània de les obres d'urbanització que li corresponguin i les d'edificació, amb un mínim del 12% del pressupost d'aquelles, en qualsevol de les formes admeses per la legislació de contractació de les administracions públiques, sens perjudici de fiança més gran que li pot ser exigida, en qualsevol cas, per garantir la reposició d'obres d'urbanització ja executades.

77.2  Quan es tracti de terrenys de sòl urbà consolidat que preveu l'article 30.b) de la Llei als quals manqui completar o acabar la urbanització per assolir la condició de solars i les obres no s'haguessin adjudicat a un contractista, el promotor de la llicència d'edificació pot assumir l'obligació d'executar-les simultàniament amb les obres d'edificació, amb aplicació del que estableix l'apartat 1 d'aquest article, paràgrafs c) i d).

77.3  La simultaneïtat en l'execució de les obres d'urbanització i d'edificació pot també ser autoritzada quan es tracta de promocions urbanístiques, referides a qualsevol ús, en les quals la urbanització i l'edificació d'un polígon d'actuació urbanística s'emprenen de manera unitària sota una mateixa direcció empresarial.

En aquests casos, només han de concórrer els requisits a), c) i d) de l'apartat 1 d'aquest article.

77.4  L'atorgament de la llicència de primera utilització requereix el compliment dels compromisos assumits; l'incompliment d'aquests compromisos comporta la pèrdua de la fiança constituïda i fonamenta, si escau, l'adopció de les mesures adients per impedir els usos de l'edificació, fins a l'adequació de les obres a les condicions de la llicència d'edificació, sense perjudici de l'execució subsidiària i de la declaració d'incompliment de l'obligació d'urbanitzar.

77.5  Els compromisos assumits pel promotor interessat en la simultaneïtat d'execució de les obres d'urbanització i d'edificació han de constar com a condicions de la llicència d'edificació que s'atorgui, referides a la finca registral que en sigui l'objecte.

Les condicions imposades en la llicència d'edificació sobre finca registral determinada s'han de fer constar en el Registre de la propietat, d'acord amb la normativa aplicable, mitjançant la certificació de l'acord administratiu i instància del propietari.

L'executivitat de la llicència d'edificació resta condicionada a que s'acrediti la constància d'aquestes condicions en el Registre de la propietat.
 

 
 


Secció segona

Llicència de parcel·lació
 

 
 


Article 78

Exigència de llicència de parcel·lació

(Desplegament dels articles 183 i 184 de la Llei 2/2002, de 14 de març, d'urbanisme)

78.1.1 S'ha de sotmetre a la fiscalització prèvia municipal tota divisió simultània o segregació successiva de terrenys en un o més lots. Sense aquesta fiscalització prèvia es presumirà que hi ha hagut parcel·lació urbanística.

78.1.2 Tota parcel·lació urbanística ha de ser objecte de llicència prèvia, amb les excepcions que aquest article regula.

Estan subjectes a llicència prèvia de parcel·lació totes les operacions que preveu l'article 183.1 de la Llei que facilitin o tinguin per finalitat la construcció d'edificacions o d'instal·lacions per destinar-les a usos urbans.

S'entén per edificacions o instal·lacions destinades a usos urbans, als efectes del que preveu l'article 183.1 de la Llei, les adequades per a usos altres que els estrictament agraris, forestals, ramaders i els relacionats amb l'explotació dels recursos naturals.

78.1.3 La declaració d'innecessarietat de la llicència de parcel·lació urbanística és l'acord que adopta l'òrgan municipal competent per a l'atorgament de llicències urbanístiques, en aquells supòsits en que no es produeix parcel·lació urbanística bé perquè la divisió o segregació de terrenys és conseqüència de l'aplicació de la normativa sectorial agrària o forestal o bé en el supòsit que preveu l'apartat 2 d'aquest article.

78.2  Cal l'atorgament de llicència de parcel·lació quan es pretengui la nova divisió o segregació de finques resultants d'una reparcel·lació, excepció feta que la descripció de la finca resultant prevegi la possibilitat de la divisió o segregació pretesa, en el qual supòsit n'hi haurà prou amb la declaració d'innecessarietat.

78.3  No cal llicència de parcel·lació ni declaració d'innecessarietat si la segregació o divisió es produeix:

a) Per causa d'expropiació forçosa, d'acord amb la legislació aplicable.

b) En un projecte de reparcel·lació, voluntària o no, definitivament aprovat, per la distribució equitativa dels beneficis i càrregues entre les persones propietàries afectades, en execució del planejament urbanístic. El projecte de reparcel·lació empara també la segregació de finques incloses parcialment en el seu àmbit, fins i tot quan la finca matriu situada fora del perímetre del polígon no complís amb la dimensió mínima exigida.
 

 
 


Article 79

Llicència de parcel·lació: documents i atorgament

(Desplegament de l'article 183.1 de la Llei 2/2002, de 14 de març, d'urbanisme)

79.1  Les sol·licituds de llicència de parcel·lació urbanística, en els supòsits de l'apartat a) de l'article 183.1 de la Llei, s'han de presentar amb un projecte, el qual ha de constar dels documents següents:

a) La memòria justificativa de la procedència de les dimensions de les parcel·les proposades, sobre la base del planejament aplicable.

b) El plànol parcel·lari, a escala adequada, amb indicació de les parcel·les indivisibles, la qualificació urbanística dels lots i els terrenys destinats o reservats per a sistemes generals o locals.

Quan el planejament en vigor incorpora el plànol parcel·lari, la còpia certificada d'aquest més les dades i les indicacions necessàries substitueixen el document objecte del punt b).

79.2  En els supòsits dels apartats b) i c) de l'article 183.1 de la Llei, la memòria ha de justificar la procedència de les dimensions dels terrenys objecte dels drets d'utilització exclusiva, d'acord amb les determinacions del planejament, i el plànol parcel·lari s'hi ha d'adequar.

79.3. L'acord municipal que atorgui la llicència de parcel·lació ha d'incorporar una còpia certificada del plànol parcel·lari.
 

 
 


Article 80

Sol·licitud de declaració d'innecessarietat de la llicència de parcel·lació urbanística

(Desplegament de l'article 183.1 de la Llei 2/2002, de 14 de març, d'urbanisme)

Quan les operacions descrites pels apartats a), b) i c) de l'article 183.1 de la Llei, no facilitin ni tinguin per finalitat facilitar la construcció d'edificacions o d'instal·lacions per destinar-les a usos urbans i en el supòsit regulat per l'article 78.2 d'aquest Reglament, s'ha de sol·licitar la declaració d'innecessarietat de la llicència de parcel·lació urbanística. A aquests efectes, la memòria ha de justificar les finalitats i objectius que es pretenen assolir i l'adequació de les operacions i els usos a les determinacions del planejament; el plànol parcel·lari expressarà els usos previstos sobre les parcel·les o lots.
 

 
 


Article 81

Requisits per atorgar escriptures i per inscriure-les al Registre de la propietat

(Desplegament de l'article 185 de la Llei 2/2002, de 14 de març, d'urbanisme)

81.1.1 La notificació de la llicència de parcel·lació o certificació de l'acord d'atorgament, amb la còpia certificada del plànol parcel·lari, constitueix la documentació que ha de ser aportada als Notaris, que la protocolitzaran o testimoniaran íntegrament amb l'escriptura pública, com a requisit previ necessari per a l'atorgament d'escriptures públiques sobre les operacions objecte dels apartats a), b) i c) de l'article 183.1 de la Llei, llevat dels supòsits de declaració d'innecessarietat de la llicència, en què la documentació adient és la notificació o certificació de la dita declaració més una còpia certificada del plànol parcel·lari.

81.1.2 Els esmentats documents es poden justificar també mitjançant la còpia certificada del plànol parcel·lari, en la qual, per diligència del secretari de l'ajuntament, s'acrediti l'atorgament de la llicència o la declaració de la seva innecessarietat.

81.1.3 La protocol·lització feta pel notari del plànol a què fa referència l'apartat anterior i el seu arxiu fet pel registrador de la propietat, s'entendrà que és suficient perquè tots dos considerin que ha estat aportada la llicència respecte a fraccionaments ulteriors que s'hi acomodin. En tot cas, s'entendrà que hi ha acomodació en les circumstàncies descriptives de les noves finques respecte a la descripció gràfica que en faci el plànol, encara que hi hagi diferències en l'extensió superficial que no ultrapassin el 3%.

81.2  D'acord amb el que estableixen els articles 41.3 in fine i 210 de la Llei, cal acreditar davant el notari la llicència d'obres o bé la certificació municipal acreditativa d'haver-se produït silenci administratiu:

a) Quan es pretengui constituir un règim de propietat horitzontal o bé un complex immobiliari privat.

b) Quan es modifiqui, amb un major nombre d'habitatges o d'establiments, un determinat règim de propietat horitzontal o de complex immobiliari privat, prèviament inscrit en el Registre de la propietat.

Als efectes del que estableix l'article 210 de la Llei, s'entén per establiments els locals comercials i els industrials. Les places d'aparcament i els trasters no es consideren establiments llevat del cas que el planejament urbanístic reguli llur nombre o dimensió i que la llicència d'obres apliqui expressament aquestes determinacions.

c) Quan es pretenguin constituir com a elements susceptibles d'aprofitament independent més dels que s'hagin fet constar en una declaració precedent d'obra nova.

La llicència d'obres que s'ha d'acreditar, ha d'autoritzar expressament el nombre d'habitatges o d'establiments pretesos, bé en conjunt o bé llur major nombre, d'acord amb el planejament urbanístic vigent.

81.3  L'ulterior inscripció al Registre de la propietat de les escriptures públiques d'operacions subjectes a l'article 183.1 de la Llei i les de l'anterior apartat, exigeix que s'hagin atorgat d'acord amb el que estableixen els paràgrafs precedents.
 

 
 


Article 82

Presumpció de parcel·lació urbanística

(Desplegament de l'article 186 de la Llei 2/2002, de 14 de març, d'urbanisme)

Sense perjudici del que estableix l'article 186 de la Llei, s'ha de presumir que es pretén dur a terme una parcel·lació urbanística quan es demani la formalització en document privat o públic de qualsevol divisió o segregació de terrenys, sense acreditació de la llicència de parcel·lació o de la declaració de la seva innecessarietat.
 

 
 


Article 83

Manca d'acreditació documental davant el Registre de la propietat de l'atorgament de la llicència de parcel·lació o de la seva innecessarietat

(Desplegament de l'article 185 de la Llei 2/2002, de 14 de març, d'urbanisme)

Els registradors de la propietat, quan no se'ls acrediti l'atorgament de la llicència o l'aportació de la declaració municipal de la seva innecessarietat, han d'atorgar a l'interessat el termini que, d'acord amb la legislació hipotecària, correspongui per a l'esmena de defectes i, transcorregut aquell termini sense l'aportació d'aquests documents, han de denegar la inscripció sens perjudici que amb posterioritat es pugui tornar a presentar la documentació.

Si l'ajuntament o l'interessat aporten la llicència de parcel·lació o la declaració de la seva innecessarietat, o bé aporten un certificat municipal acreditatiu del silenci administratiu positiu produït en relació amb la llicència de parcel·lació o amb la declaració d'innecessarietat que s'hagués demanat, es durà a terme la inscripció.

En el supòsit que l'ajuntament no hagi atorgat la llicència, ni hagi emès certificat d'innecessarietat, ni tampoc hagi emès un certificat d'acte presumpte en relació amb les anteriors peticions, l'interessat haurà d'acreditar davant el registrador els documents següents:

a) Sol·licitud de llicència o de certificat d'innecessaritat de la llicència.

b) Sol·licitud de certificació de silenci administratiu positiu.

c) Manifestació expressa de l'interessat que no ha obtingut cap resposta dins el termini legalment establert.

En el supòsit anterior, el registrador ha de comunicar a l'ajuntament l'operació registral sol·licitada, amb l'advertiment que, en cas de manca de resposta dins del termini de 15 dies, es farà la inscripció. Si l'ajuntament respon indicant que va denegar en el seu dia la llicència o que no ha adoptat una decisió per manca de documentació i consegüents requeriments d'aportació i suspensió de la tramitació, el registrador denegarà la inscripció.

Si es presenta el document acreditatiu d'incoació de l'expedient d'infracció urbanística per parcel·lació il·legal, es denegarà la inscripció i, a instància de l'administració legalment competent, es practicarà l'anotació preventiva de l'esmentada incoació.
 

 
 

Secció tercera

Construccions permeses en sòl no urbanitzable

 

 
 


Article 84

Construccions pròpies d'una activitat agrària

(Desplegament de l'article 47.6.a) de la Llei 2/2002 de 14 de març, d'urbanisme)

Als efectes de que estableix l'article 47.6.a) de la Llei, es consideren construccions pròpies d'una activitat agrícola, ramadera, o en general, agrària, a més de les construccions destinades específicament a la criança d'animals o bé al conreu d'espècies vegetals, les destinades a la guarda de la maquinària i demés estris adequats, i també al emmagatzematge, la conservació, la manipulació i l'envasat i la transformació de productes, així com les destinades a la prestació de serveis.

En aquests dos darrers casos, els esmentats productes i serveis s'han d'haver originat o han de tenir com a destinació, respectivament i exclusivament, una unitat d'explotació rústica o un conjunt d'unitats d'explotació rústiques, integrades sota una direcció empresarial comuna sempre que, en qualsevol cas, els terrenys objecte de la construcció formin part de l'esmentada unitat d'explotació o de l'esmentat conjunt.

La transformació de productes abasta les operacions de fermentació, secatge, polvorització i premsat.
 

 
 


Article 85

Actuacions específiques d'interès públic en sòl no urbanitzable

(Desplegament de l'article 48 de la Llei 2/2002, de 14 de març, d'urbanisme)

85.1  Els projectes de les actuacions específiques d'interès públic en sòl no urbanitzable, als efectes de la tramitació que estableix l'article 48.1 i 2 de la Llei, han d'incloure la documentació exigida per l'apartat 1 de l'esmentat article.

85.2  El projecte ha referir-se a l'emplaçament i extensió de la finca o finques en les quals es projecti l'obra o l'actuació, que s'han de reflectir en un plànol de situació.

Es referirà també a la superfície ocupada per la construcció i ha de descriure les seves característiques fonamentals.

85.3  La justificació a la qual es refereix l'apartat a) de l'article 48.1 de la Llei, s'ha de referir a l'interès públic inherent a l'actuació, en relació amb el que estableix l'article 47.4 de la Llei o amb les determinacions de la legislació específica, així com, en qualsevol cas, a la necessitat del seu emplaçament al medi rural.

85.4  L'estudi impacte paisatgístic, exigit per l'article 48.1.b) de la Llei, ha de contenir una diagnosi raonada del potencial impacte i una exposició de les mesures correctores que es proposen.

85.5  Els informes que preveuen els apartats c), d), e) i f) de l'article 48.1 de la Llei poden ser aportats directament per l'interessat juntament amb el projecte. En cas contrari, els demanarà l'ajuntament, una vegada instada la tramitació del projecte, i han de ser evacuats en el termini màxim d'un mes i rebuts al llarg de la informació pública. Tot seguit, l'ajuntament procedeix a acordar l'aprovació prèvia del projecte, si legalment correspon.

85.6  Per a garantir adequadament el compliment de les mesures correctores i dels demés condicionants que s'imposin, d'acord amb l'article 48.2 de la Llei, s'ha de prestar fiança en alguna de les modalitats admeses per la legislació de contractació de les administracions públiques i no pot ser inferior al 12% del pressupost per a l'adopció de les esmentades mesures i condicionants imposats.

La constitució de la garantia davant l'ajuntament i la presentació del projecte d'execució són condicions de compliment inexcusable per a l'inici de l'execució de les obres, cas de ser autoritzat el projecte i una vegada atorgada la llicència municipal.

85.7  La modificació dels projectes d'actuacions específiques d'interès públic en sòl no urbanitzable, l'objecte de la qual consisteixi, exclusivament, en la substitució o reposició del material emprat en les instal·lacions per raons de millora de la seguretat de les persones, d'actualització tecnològica, o bé d'ordinària gestió de manteniment i conservació d'aquestes, només està subjecte a la llicència municipal i, si s'escau, a les determinacions aplicables de la legislació sectorial.
 

 
 


Article 86

Construccions per a la prestació de serveis de la xarxa viària

(Desplegament de l'article 47.6.c) de la Llei 2/2002, de 14 de març, d'urbanisme)

86.1  El dimensionat i les característiques de les construccions per a la prestació de serveis de la xarxa viària diferents que el de subministrament de carburants, s'han de justificar en base a la intensitat i tipus de trànsit de la via a la qual es pretén donar servei i segons la distància respecte dels nuclis urbans existents a l'entorn, amb capacitat d'oferir els mateixos serveis. Aquestes instal·lacions han de constituir un conjunt arquitectònic integrat amb les instal·lacions de subministrament de carburants.

86.2  A més del subministrament de carburants, els altres serveis de la xarxa viària admissibles en sòl no urbanitzable són: els tallers de reparació de pneumàtics i d'aparells elèctrics dels vehicles, els bars-restaurants, la neteja de vehicles, i el comerç de venda de premsa periòdica i d'articles de primera necessitat.
 

 
 


Article 87

Habitatges familiars i de treballadors relacionats amb l'explotació rústica dels terrenys

(Desplegament de l'article 49 de la Llei 2/2002, de 14 de març, d'urbanisme)

87.1  D'acord amb l'article 49.2 de la Llei, els usos d'habitatge o d'allotjament de treballadors temporers en sòl no urbanitzable han d'estar associats a l'explotació rústica directament i justificadament. S'entén que els usos d'habitatge familiar estan directament i justificadament associats a una explotació rústica quan concorren els requisits següents:

a) La preexistència de l'explotació agrícola, ramadera, forestal o d'explotació d'altres recursos naturals, que estigui configurada com una unitat econòmica tant des de la vessant de la legislació fiscal com de la sectorial o que formi part d'un conjunt integrat d'unitats econòmiques d'explotació, sota una direcció empresarial comuna.

En el supòsit que l'explotació rústica no fos preexistent, la llicència que s'atorgui respecte de la construcció de l'habitatge associat ha d'incorporar una condició resolutòria que vinculi aquest ús a l'existència de l'explotació; la primera utilització de l'habitatge queda condicionada a que l'explotació es configuri d'acord amb allò establert al paràgraf anterior.

b) Que s'acrediti la necessitat de l'habitatge en relació a les funcions de vigilància, assistència o control derivades o exigides per les característiques de l'explotació i que aquestes funcions no és possible exercir-les adequadament des dels nuclis de població propers.

87.2  Pel que fa a l'autorització de construccions per a l'allotjament de treballadors temporers, cal justificar que el cicle dels productes dels quals es tracti exigeix, periòdicament, el treball coordinat de persones que l'oferta laboral local no pot atendre. Fora de temporada, aquestes instal·lacions poden ser objecte d'altres usos admesos en sòl no urbanitzable degudament autoritzats.

87.3  Els projectes de les construccions destinades a l'ús d'habitatge familiar i a l'ús d'allotjament de treballadors temporers han d'acreditar que s'integren en les principals construccions de l'explotació rústica de la qual es tracti, bé per contigüitat o bé per proximitat, en distància no superior a 50 m lineals, amb una tipologia adequada al medi rural i a la resta de construccions de l'explotació.

Els requisits de contigüitat o proximitat no s'exigeixen quan els esmentats usos es preveuen implantar en antigues masoveries o cases de camp existents en els terrenys objecte de l'explotació, la reconstrucció o rehabilitació de les quals ha de ser preferent a la nova construcció.

87.4  La llicència que autoritzi totes aquestes construccions, d'acord amb les determinacions del planejament, ha de condicionar la seva efectivitat a la indivisibilitat de les finques registrals sobre les quals s'hagin de construir i mentre s'hi mantinguin i no es renunciï a l'ús d'habitatge autoritzat. L'efectivitat de la llicència també queda condicionada a l'acreditació que aquesta condició ha estat objecte d'anotació al Registre de la propietat. Igualment aquestes llicències exhaureixen l'ús d'habitatge de les esmentades finques i així s'ha de fer constar també al Registre de la propietat.

La pràctica de la nota marginal es durà a terme mitjançant instància de l'interessat acompanyada de la corresponent certificació administrativa.
 

 
 


Article 88

Establiments de turisme rural

(Desplegament de l'article 47.3 i 6.e) de la Llei 2/2002, de 14 de març, d'urbanisme)

S'entén per ús residencial turístic o d'hostaleria rural, als efectes del que preveuen els articles 47.3 i 47.6.e) de la Llei, els establiments de turisme rural, en qualsevol grup dels que preveu la legislació de turisme de Catalunya.

El Pla especial, en el cas d'aplicació de l'article 47.6.e) de la Llei d'urbanisme, ha de regular la superfície de l'actuació, i l'emplaçament, ocupació, alçades i la resta de paràmetres d'edificació, d'acord amb l'estudi d'impacte paisatgístic i mediambiental que ha d'incorporar.
 

 
 


Article 89

Reconstrucció i rehabilitació del patrimoni rural

(Desplegament de l'article 50 de la Llei 2/2002, de 14 de març, d'urbanisme)

Als efectes del que estableix l'article 3.2 del Decret 169/1983, de 12 d'abril, sobre unitats mínimes de conreu, en relació amb l'article 50 de la Llei d'urbanisme, el planejament general o bé el Pla especial, haguda compte de les característiques concurrents i de la necessitat d'accessibilitat, han de regular, si escau, la superfície susceptible de segregació que, en cap cas, pot donar lloc a una resta de finca matriu inferior a la unitat mínima de conreu.
 

 
 


Article 90

Projectes de noves construccions en sòl no urbanitzable que preveu l'article 49 de la Llei d'urbanisme. Tramitació que preveu l'article 50 de la Llei d'urbanisme

(Desplegament dels articles 49 i 50 de la Llei 2/2002, de 14 de març, d'urbanisme)

90.1  Els projectes de les noves construccions en sòl no urbanitzable a les quals es refereix l'article 49 de la Llei han d'incloure, als efectes de la tramitació prevista per l'article 48 de la mateixa Llei, un estudi d'impacte paisatgístic, amb les característiques definides per l'article 85.4 d'aquest Reglament.

Pel que fa als habitatges vinculats a explotacions rústiques, han de contenir la justificació de la concurrència dels requisits 1.a) i 1.b) de l'article 87 d'aquest Reglament.

90.2  La convocatòria de la informació pública i la sol·licitud d'informe a la Comissió Territorial d'Urbanisme, que preveu l'article 50.1 de la Llei, són tràmits simultanis.
 

 
 


Article 91

Edificacions preexistents en sòl no urbanitzable per a usos d'explotació agrària o de recursos naturals. Actuacions no admeses en sòl no urbanitzable

(Desplegament de l'article 47 de la Llei 2/2002, de 14 de març, d'urbanisme)

91.1  Els projectes d'ampliació d'edificacions preexistents a la Llei d'urbanisme en sòl no urbanitzable, i la represa d'usos en aquestes, quan corresponen a una explotació de naturalesa agrària, agrícola, ramadera o forestal, se sotmeten únicament a llicència municipal, tret que es superin els llindars que preveu l'article 49.1 de la Llei, i sense perjudici del que estableix la legislació sectorial.

91.2  Els projectes d'ampliació o de reimplantació d'usos, que es refereixin a activitats d'explotació de recursos naturals, se sotmeten bé al procediment regulat per l'article 50 de la Llei o bé al regulat per l'article 48 del mateix text legal si superen els esmentats llindars que preveu l'article 49.1.

91.3  La promoció d'actuacions en sòl no urbanitzable, no incloses en l'enumeració de l'article 47 de la Llei, als efectes de la tramitació que preveu l'article 48 de la mateixa Llei, han de ser objecte d'inadmissió a tràmit per l'ajuntament.
 

 
 

següent

 

Universitat de Girona ©Projecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda