Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Proposició de llei d' associacions

Anterior Amunt Següent

 
Proposició de llei d'associacions de Catalunya

(BOPC núm. 8, de 28 de gener de 1996)
 

Presentació: Grup Parlamentari d'lniciativa per Catalunya ­ Els Verds (IC­EV)

Admissió a tràmit i tramesa al Consell Executiu: Mesa del Parlament. 23.01.1996
 

A LA MESA DEL PARLAMENT
 

El Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya ­ Els Verds, d'acord amb allò que preveuen l'article 106 del Reglament de la Cambra, presenta la següent Proposició de llei d'Associacions de Catalunya.
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
 

La tradició d'associacionisme cívic ha estat ­i és­ un element important de la identitat social i cultural de Catalunya.

Tanmateix, avançar avui en l'objectiu d'una societat catalana democraticament forta i ben articulada significa aconseguir una realitat associativa de les mateixes característiques.

En aquest sentit, cal significar, negativament, que el moviment associatiu en totes les seves diverses manifestacions no tingui un reconeixement semblant al dels partits polítics i sindicats.

Cal resoldre, en conseqüència, el problema del marc legal, que possibiliti un desenvolupament de la societat civil i el reforçament del teixit social, en la perspectiva de:

l . Reconeixer el caràcter públic de moltes associacions no lucratives que treballen per a la millora i el progrés de la societat.

2. Fer una opció inequívoca del pluralisme com a factor de desenvolupament de la vida social.

3. Preservar la independència del moviment associatiu.
 

PROPOSICIÓ DE LLEI
 

ARTICLE l. OBJECTE

Aquesta Llei té per objecte la regulació de les associacions que, d'acord amb l'article 9.24 de l'Estatut d'Autonomia, són competència de la Generalitat de Catalunya.
 

ARTICLE 2. PRINCIPIS GENERALS

1. La constitució d'associacions és lliure i voluntària i s'ha de realitzar amb respecte al pluralisme, i als principis i valors propis d' una societat democràtica avançada.

2. Ningú pot ser obligat a ingressar en una associació o a romandre contra la seva voluntat.

3. La condició de membre d'una determinada associació no pot ser, en cap cas, motiu de favor, d'avantatge o de discriminació per part dels poders públics.

4. L'organització i el funcionament de les associacions han de ser democratics.
 

ARTICLE 3. ÀMBIT D'APLICACIÓ

1. Resten incloses en l'àmbit d'aplicació d'aquesta Llei les associacions de caràcter docent, cultural, artístic, benefic, assistencial, les associacions de veïns, les d'usuaris i consumidors i les similars que desenvolupin les seves activitats principalment a Catalunya. Queden, en tot cas, excloses les següents:
a) Les associacions constituides amb forma de societats mercantils, cooperatives o civils i, en general, totes les que tinguin per fi l'obtenció de beneficis econòmics a repartir entre els socis.

b) Les agrupacions d'interes econòmic.

c) Els partits i associacions polítiques i sindicals.

d) Les associacions religioses.

e) Els col·legis professionals.

f) Els clubs, les agrupacions i les federacions esportives.

2. S'entén que es tracta d'associacions que desenvolupen les seves activitats principalment a Catalunya quan així ho estableixin els seus Estatuts.
 

ARTICLE 4. ORDENAMENT D'APLICACIÓ

Les associacions incloses en l'àmbit d'aplicació d'aquesta Llei es regeixen:

A) Pel que fa a la seva constitució i inscripció, per les normes establertes en aquesta Llei i per les disposicions reglamentaries dictades en el seu desplegament i aplicació.

B) Pel que fa al seu règim intern:

a) Per la present Llei.

b) Per llurs Estatuts, sempre que no estiguin en contradicció amb la llei.

c) Pels acords vàlidament adoptats per llurs òrgans de govern, sempre que no siguin contraris a la llei o als Estatuts.

d) En tant no estigui en contradicció amb l'autonomia de la voluntat manifestada a través dels Estatuts i dels acords als que es refereixen els apartats anteriors, per les disposicions reglamentaries que aprovi el Govern de la Generalitat, que només tindran caràcter supletori.
 

ARTICLE 5. CONSTITUCIÓ DE LES ASSOCIACIONS

1. Les associacions es constitueixen mitjançant l'acord de tres o més persones, pel que creen una entitat organitzada per a l'assoliment de fins mutus o generals i es comprometen per a això a posar en comú els seus coneixements, la seva activitat o els seus recursos econòmics amb caràcter permanent, de conformitat amb els Estatuts aprovats per tots ells i oferint a altres persones el seu ingrés voluntari en l'organització associativa que han constituït.

2. Poden constituir i ser membres de les associacions:

a) Les persones físiques majors d'edat i els menors emancipats.

b) Les persones jurídiques de tota mena, públiques o privades.

c) Els menors d'edat quan es tracti d'associacions juvenils constituïdes de conformitat amb el que preceptua l'article 23, o d'associacions d'alumnes a les que es refereix la disposició addicional d'aquesta Llei.

3. L'acord associatiu s'ha de formalitzar mitjançant acta en document públic o privat en el que consti la voluntat d'associar­se i a la que s'hi incorpori el text dels Estatuts de l'associació, amb expressió de les persones que hi intervenen.

4. Les persones jurídiques, que han d'actuar per mitjà d'una persona física, han d'aportar còpia de l'acord vàlidament adoptat pel seu òrgan competent, en el que es palesi la seva voluntat d'associar­se, així com la designació de qui actuï en el seu nom i representació. Aquests mateixos requisits s'han d'observar per a la incorporació o associacions ja constituides.
 

ARTICLE 6. ESTATUTS

1. Els Estatuts de cada associació són el conjunt de normes i regles establertes en l'acord constitutiu al que es refereix l'article anterior, que regulen el règim intern de l'organització de l'associació i del desenvolupament dels seus fins i activitats.
 

ARTICLE 7. CONTINGUT DELS ESTATUTS

1. Els Estatuts de les associacions han de contenir, com a mínim, les prescripcions següents:

a) Denominació de l'associació que no pot ser idèntica a la d'altres associacions ja inscrites, ni tant semblant que pugui induir a confusions. Els símbols d'identificació també poden formar part dels Estatuts, amb les mateixes condicions i conseqüències previstes per a la denominació.

La denominació ha de fer referencia als fins estatutaris de l'associació, o al principal, o a algun nom que la singularitzi. No són admissibles les denominacions que impliquin l'ús de termes relatius a la generalitat dels catalans o a conceptes polítics o sindicals.

b) Fins que es proposa.

c) Domicili social.

d) Àmbit territorial en el que s'han de desenvolupar, principalment, les seves activitats.

e) Òrgans de govern i d'administració.

f) Requisits i procediment d'admissió de socis, classes de socis, i supòsits i procediment de pèrdua de la condició de soci.

g) Règim sancionador.

h) Drets i deures dels socis.

i) Patrimoni fundacional i règim pressupostari de l'associació.

j) Procediment de modificació dels Estatuts.

k) Supòsits de dissolució, i aplicació que calgui dónar al patrimoni social.
 

ARTICLE 8. INSCRIPCIÓ REGISTRAL

1. Les associacions constituïdes d'acord amb el que estableixen els articles anteriors s'han d'inscriure, als sols efectes de publicitat, en el Registre d'Associacions previst a l'article 9.

2. La inscripció ha de realitzar­se en el termini de trenta dies a comptar des del dia en que es presenti en el Registre, en exemplar duplicat, l'acta de constitució i els Estatuts.

L'acta ha d'estar signada per tots els socis fundadors, i els Estatuts pel soci que hagi actuat com a secretari en l' acta de constitució i per un altre soci fundador.

Les persones jurídiques han d'acompanyar el document al que es refereix l'article 5.3.

3. Només poden denegar­se les inscripcions quan no es reuneixin els requisits de capacitat o de caràcter formal establerts en aquesta Llei.

4. Respecte de l'incompliment del termini d'inscripció fixat en el paràgraf 2 d'aquest article, són d'aplicació les normes que regulen el procediment administratiu comú.

5. Contra la denegació de la inscripció fundada en una causa diferent de les contemplades en el paràgraf 3 d'aquest article, els interessats poden exercir les accions jurisdiccionals sobre protecció dels drets fonamentals de les persones previstes per la llei.

6. Quan en la tramitació de la inscripció d'una associació hom hi aprecia indicis racionals d'il·licitud penal, amb independència de la procedència o no de la inscripció, se n'ha de donar compte al Ministeri Fiscal.
 

ARTICLE 9. EFECTES DE LA INSCRIPCIÓ

La inscripció registral fa pública la constitució i els Estatuts de les associacions i és una garantia tant per als tercers s'hi relacionen com per als seus propis membres.
 

ARTICLE 10. REGISTRE D ASSOCIACIONS

l . El Registre d'Associacions té per objecte la inscripció, respecte de les associacions i unions d'associacions incloses en l'àmbit d'aplicació d'aquesta Llei, dels següents extrems:

a) La constitució de l'associació, mitjançant anotació del número de registre, denominació de l'associació, data de constitució, fins socials, domicili principal i altres locals, àmbit territorial, patrimoni fundacional, òrgans de govern, relació de membres de la Junta Directiva, i data de la inscripció.

b) Modificacions dels Estatuts, amb anotació de les que afectin als extrems de l' apartat a), data de la modificació i de la inscripció d'aquesta.

c) Les declaracions d'utilitat pública, amb anotació de la data de declaració, la de l'eventual incorporació de l'associació a la federació corresponent d'associacions d'utilitat pública, així com la de la seva inscripció.

d) La dissolució de l'associació, que compren el motiu determinant de la dissolució, la data de la mateixa, l'aplicació estatutària o legal del patrimoni social, i la data d'inscripció de la dissolució.

e) Les altres circumstàmcies que reglamentàriament es determinin.

2. Als efectes del que preveu l'apartat a) del paràgraf 1, respecte dels membres de la Junta Directiva o òrgan equivalent, cal donar compte al Registre de l'elecció o renovació d'aquests, mitjançant certificació lliurada pel secretari de l'associació. Amb aquesta mateixa finalitat cal donar compte al Registre del canvi del domicili social i dels altres locals dels que pugui disposar l'associació.

3. El Registre d'Associacions custodia i conserva els documents que se li presenten i que serveixen de suport als assentaments.

4. Així mateix, el Registre d'Associacions diligencia els llibres als que es refereix l'article l 3.4 que se li presentin per a la seva habilitació.

5. Qualsevol persona o entitat pública o privada té dret a consultar el registre d'Associacions, que se li lliurin certificacions del seu contingut i que se li compulsin documents relatius als assentaments.
 

ARTICLE 11. ASSOCIACIONS NO INSCRITES

l . La manca d'inscripció d'una associació en el Registre, per causa imputable a la mateixa, determina la responsabilitat solidària de tots els seus membres per les obligacions contretes amb tercers per qualsevol dels seus associats que hagi manifestat actuar en nom de la col·lectivitat. En tot cas, aquesta responsabilitat solidària s'aplicarà als promotors o fundadors de l'associació i als que hagin establert qualsevol relació jurídica amb tercers atribuint­se la representació de l'Associació.

2. Les regles establertes en el paràgraf anterior són aplicables a les associacions de fet de caràcter temporal que promoguin subscripcions o col·lectes públiques, festivals benèfics i iniciatives anàlogues destinades a obtindre fons per a qualsevol activitat lícita, o que realitzin activitats de qualsevol genere també licites, si no existeix cap constància registral de la seva constitució.
 

ARTICLE 12. ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENTS INTERNS

l. D'acord amb l'article 2.4 i sens perjudici de la seva capacitat d'autoorganització, en totes les associacions han d'existir els següents organs.

A) Una assemblea general de socis que es reunirà almenys un cop l'any. Han de ser competència d'aquesta assemblea els acords relatius a:

a) La modificació i el canvi dels Estatuts de conformitat amb l' article 18.

b) L'elecció de la junta directiva a la que es refereix l'apartat b) d'aquest article, així com la seva supervisió i control.

c) L'aprovació del pressupost anual i de la liquidació de comptes.

d) La dissolució de l'associació, en el seu cas.

e) La federació i la confederacio amb altres associacions o l'abandó d'alguna d'elles.

f) Qualsevo1 altre que determinin els Estatuts.

B) Una junta directiva o òrgan similar de caràcter col·legiat, al que ha de correspondre la gestió ordinària de l'associació, d'acord amb les directrius de l'assemblea i sota el seu control. Els membres d'aquest òrgan han de ser elegits per l'Assemblea de conformitat amb el que disposin els respectius Estatuts.

2. A més i d'acord amb el que estableix l'article 7, les associacions poden establir en els seus Estatuts altres òrgans i comissions, regular el règim i convocatòria de les sessions, el quòrum i les majories necessàries per a l'adopció d'acords i totes aquelles altres qüestions organitzatives i de funcionament que considerin convenients, dins del marc d'aquesta Llei.

3. Els acords dels òrgans de govern i administració de les associacions poden ser impugnats per qualsevol soci, si els considera contraris a la Llei o als Estatuts, davant la jurisdicció civil ordinària i d'acord amb el procediment que correspongui segons la Llei d'Enjudiciament Civil. L'acció caduca als quaranta dies naturals comptats a partir del dia en que el demandant ha conegut o pogut conèixer el contingut de l'acord impugnat.
 

ARTICLE 13. DRETS DELS SOCIS

1. A més del que estableix l'article 12.3 tots els associats tenen dret a conèixer, en qualsevol moment, la identitat dels demés membres de l'associació i l'estat dels comptes i el desenvolupament de l'activitat d'aquesta.

2. Tots els socis tenen dret a participar en els òrgans de direcció d'acord amb els Estatuts de cada associació i la present Llei.

3. Els membres de les associacions tenen, així mateix, dret a ser escoltats, amb caràcter previ a l'adopció de mesures disciplinàries. En tot cas, han de ser informats de les causes que les motiven, que només poden fundar­se en l'incompliment dels seus deures com a socis. L' aplicació de les sancions ha de ser sempre motivada.

4. Com a garantia de l'efectivitat d'aquests drets i dels tercers que estableixin relacions amb les Associacions, aquestes han de portar un llibre de registre de soci, un llibre d'actes i un llibre de comptes que han de ser habilitats a l'efecte pel Registre d'Associacions o per l'autoritat judicial, un cop se les hi hagi notificat la inscripció registral. Els requisits que cal observar en aguests llibres i el procediment d'habilitació es determinaran reglamentàriament.
 

ARTICLE 14. DEURES DELS SOCIS

1. Són deures dels socis:

a) Prestar la seva col·laboració i participació actives en l'assoliment dels fins de 1' associació a la que pertanyin.

b) Contribuir al sosteniment de les despeses de l'associació amb el pagament de quotes, derrames i altres.

c) Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de l'associació.
 

ARTICLE 15 . UTILITZACIÓ DE SÍMBOLS

Les associacions i els seus socis poden adoptar i emprar símbols identificadors que tinguin relació amb la seva denominació i els seus fins, amb l'observança del que preveu la legislació que sigui aplicable al respecte.
 

ARTICLE 16. FACULTATS PER AL COMPLIMENT DELS SEUS FINS

Per al compliment del seus fins les associacions poden:

a) Desenvolupar activitats econòmiques de tota mena, encaminades a la realització dels seus fins o a obtenir recursos amb aquest objectiu.

b) Adquirir i posseir béns de totes classes i per qualséevol títol, així com celebrar actes i contractes de qualsevol gènere.

c) Exercir tota classe d'accions conforme a les lleis o els seus Estatuts.
 

ARTICLE 17. RESPONSABILITAT

Les associacions inscrites de conformitat amb el que estableix aquesta Llei responen de llurs obligacions amb tots els seus béns presents i futurs.
 

ARTICLE 18. MODIFICACIÓ D'ESTATUTS

Les modificacions estatutaries s'han d'acordar en assemblea general d'associats, expressament convocada amb aquest fi, i només produiran efectes en perjudici de tercers des que s'hagi procedit a la inscripció de les modificacions en el Registre, d'acord amb l'article 8 d'aquesta Llei. Per a les no inscrites regirà el que estableix l'article 11 d'aquesta Llei.
 

ARTICLE 19. DISSOLUCIÓ

1. Les associacions es poden dissoldre per voluntat dels socis, expressada en assemblea general convocada a l'efecte, per les causes determinades a l'article 39 del Codi Civil i per a sentència judicial. L'acord s'ha d'adoptar amb el quòrum que determinin els Estatuts i, almenys, amb el vot favorable de la majoria absoluta dels presents a l'assemblea.

2. En els supòsits en els que l'acord de dissolució no disposi l'aplicació que calgui donar al patrimoni de l'associació i en els que aquesta sigui impossible o il·lícita, l'Administració ho advertirà als que constin en el registre com a membres de la darrera junta directiva perquè, en el termini d'un mes, procedeixin a subsanar aquests defectes. Si transcorregut l'esmentat termini no s'hagués efectuat la subsanació, l'Administració destinarà els béns a la realització de fins anàlegs als propis de l'associacio dissolta dins de l'àmbit territorial en el que, segons els Estatuts, desenvolupava principalment la seva activitat.

3. Pel que fa a les obligacions de les associacions dissoltes, s'estarà al que disposen els articles 11 i 17 d'aquesta Llei.
 

ARTICLE 20. QÜESTIONS SUSCITADES EN VIA ADMINISTRATIVA I JURISDICCIONAL

l. En totes les qüestions que en via administrativa es suscitin sobre el règim de les associacions serà d'aplicació l'ordenament sobre procediment administratiu comú i, en el seu cas, sobre la jurisdicció contenciosa-administrativa.

2. En totes les demés questions en que no sigui part l'Administració sera competent la jurisdicció ordinària amb aplicació, en el seu cas, de la legislació reguladora de la protecció jurisdiccional dels drets fonamentals de la persona.
 

ARTICLE 21. UTILITAT PUBLICA

l. Poden ser reconegudes com d'"utilitat pública" les associacions inscrites que, mitjançant el desenvolupament de les seves activitats, contribueixin a la promoció de l'interès general de Catalunya, dels seus municipis o de les seves comarques.

2. Les associacions declarades d'utilitat pública tenen el dret a utilitzar aquesta menció en tots els seus documents i gaudeixen de les exaccions, bonificacions i subvencions i demés beneficis de caràcter econòmic, fiscal i administratiu que estableixi l'ordenament d'aplicació.

3. La sol·licitud motivada de declaració d'utilitat pública la poden efectuar les mateixes associacions o, amb el seu consentiment, els Ajuntaments i els Consells Comarcals en l'àmbit territorial dels quals exerceixin principalment les seves activitats.

4. La declaració d'utilitat pública es realitzarà per acord del Consell Executiu de la Generalitat, a proposta del Departament al que correspongui per raó de materia.
 

ARTICLE 22. UNIONS D'ASSOCIACIONS: FEDERACIONS I CONFEDERACIONS

l. Per a la consecució dels seus fins les associacions es poden unir en federacions i confederacions, d'acord amb aquesta Llei, creant per a aixo, en els Estatuts que es donin aquestes unions, els òrgans comuns que calguin, i regulant les relacions que s'han d'establir entre les associacions federades o confederades. En tot cas, cal garantir la participació de totes les associacions membres en l'adopció dels acords.

2. Les unions d'associacions no inscrites es regeixen pel que disposa l'article l l per a les associacions de fet.
 

ARTICLE 23. ASSOCIACIONS JUVENILS

l . Són associacions juvenils les que tenen per finalitat la promoció, la integració social o el lleure del jovent.

2. La denominació d'aquestes associacions ha de fer referència al seu caràcter.

3. Són particularitats pròpies de les associacions juvenils les següents:

a) Els socis han de ser persones naturals majors de 14 anys i menors de 30.

b) En l'acte de constitució han d'intervenir­hi necessàriament, com a fundadors, almenys tres persones majors d'edat o menors emancipats.

c) En l'òrgan de govern o junta directiva han de participar­hi, almenys, tres persones majors d'edat o menors emancipats.

d) En l'adopció d'acords de la junta directiva cal sempre el vot favorable d'almenys la meitat més un dels majors d'edat o menors emancipats.
 

ARTICLE 24. RELACIONS AMB L'ADMINISTRACIÓ

l. Sens perjudici de la seva legitimació per exercir les accions judicials que correspongui, l'Administració no pot, en cap cas, adoptar mesures preventives o suspensives de qualsevol mena que interfereixin en la vida interna d'una associació.

2. Tanmateix, l'Administració de la Generalitat i les Entitats locals estan facultades per verificar el destí de les subvencions i ajuts que haguessin atorgar a qualsevol associació.
 

ARTICLE 25. FOMENT I COL·LABORACIÓ

l. Els poders públics de Catalunya han de fomentar i facilitar la constitució i el desenvolupament d'associacions en aquells àmbits i sectors que siguin d'interès per a Catalunya.

2. L'atorgament de qualsevol mena d'ajut a les associacions es pot condicionar a la inscripció en els registres i censos creats específicament per a aquest fi. L'accés a aquests registres requereix, en tot cas, la previa inscripció en el Registre d'Associacions.

3. Així mateix, l'Administració ha d'oferir l'assessorament tècnic i la col·laboració necessària que se li demani per part dels que pretenguin endegar qualsevol projecte associatiu.
 

ARTICLE 26. PARTICIPACIÓ DE LES ASSOCIACIONS EN EL PROCEDIMENT DE DISPOSICIONS DE CARÀCTER GENERAL I D'INSTRUMENTS DE PLANIFICACIÓ GENERAL I SECTORIAL

l . Les Administracions competents per tramitar i aprovar disposicions generals i instruments de planificació general o sectorial, en la instrucció del procediment, han d'atorgar audiència a les associacions que tenen per objecte la representació i defensa d'interessos de caràcter general o afectats per una determinada disposició o pla.

2. Als efectes del que disposa el paràgraf anterior, les associacions de veïns, i llurs federacions i confederacions, que regula l'article 143 de la Llei 8/1987, de l5 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya, tenen la consideració d'entitats de representació i defensa d'interessos de caràcter general en el respectiu àmbit territorial.
 

DISPOSICIONS ADDICIONALS

PRIMERA

Les associacions d'alumnes i de pares d'alumnes previstes i regulades en la legislació educativa es regeixen, en els seus aspectes generals per les norrnes contingudes en aquesta Llei. Tanmateix, no són d'aplicació a les associacions d' alumnes les prescripcions relatives a les edats, fixades a l'article 23.3 de la present Llei.

SEGONA

L'article 64 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'Organització, Procediment i Règim Jurídic de l'Administració de la Generalitat, quedara redactat de la següent forma:

"1. Si una llei ho exigeix o si ho decideix, segons els casos, el Govern o el Conseller competent, la proposta de disposició general ha d'ésser sotmesa a la informació pública.

2. En tot cas, la proposta de disposició general ha d'ésser sotmesa a audiència de les entitats que, per llei, tenen la representació i la defensa d'interessos de caràcter general o afectats per la dita disposició."
 

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

PRIMERA

Les associacions, federacions i confederacions constituïdes amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquesta Llei, hi adaptaran els seus Estatuts en el termini d'un any. Mentre no s'efectuïn les modificacions pertinents, restaran sense efecte totes les disposicions estatutàries contràries a aquesta Llei i seran suplides, en cas de llacuna, pel que preceptua la Llei i les normes reglamentàries que la despleguin, en virtut del que estableixen els apartats a) i d) de l'article 4 B).
 

SEGONA

El Consell Executiu haurà d'habilitar, per a l'exercici de l'any 1997, els crèdits oportuns en el Pressupost per tal de cobrir la despesa que ocasionarà l'aprovació d'aquesta llei.

DISPOSICIÓ FINAL

S'autoritza al Govern de la Generalitat i al Conseller del Departament al que estigui adscrit el Registre d'Associacions perquè dictin les disposicions que calgui per al desplegament i l'aplicació d'aquesta Llei.
 

Palau del Parlament, 18 de gener de 1996

Jordi Guillot i Miravet
Portaveu

Imma Mayol i Beltran
Diputada

 

Universitat de Girona ©Projecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda