Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Decret 37/1987

Anterior Amunt Següent

 

Decret 37/1987,de 29 de gener, pel qual s'aprova la Instrucció per a l'organització i el funcionament del Protectorat de la Generalitat sobre les fundacions privades de Catalunya

(DOGC núm. 807, de 23-02-1987)

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

Havent transcorregut els tres anys a què es refereix l'article 2 del Decret 160/1982, de 27 de maig, que aprovà la Instrucció per a l'organització i el funcionament del Protectorat de la Generalitat sobre les fundacions privades de Catalunya, s'ha procedit a la seva revisió. Amb aquest motiu s'ha pogut constatar en general la bondat dels seus preceptes, acreditada en la pràctica administrativa diària.

Tan sols ha calgut incorporar-hi el detall de la forma d'exercici del dret d'informació del Registre de Fundacions, passant a la Instrucció el contingut substancial de l'Ordre de 17 de juliol de 1984, que conseqüentment és derogada; completar el capítol VII per tal de precisar les facultats del Protectorat en la suplència de la negligència dels patrons en el compliment dels deures legals; i redactar de forma més detallada i comprensible el capítol VIII en la part corresponent al contingut dels documents que s'han de sotmetre al Protectorat d'acord amb l'article 13 de la Llei, a fi de facilitar la funció de control d'aquell.

Altres modificacions de detall obeeixen a millores
redaccionals, ordenació més lògica del text, retocs obligats per canvis legals, etc. que no requereixen cap explicació especial.

En canvi cal referir-se a la supressió del capítol XIV sobre l'adaptació dels Estatuts de les fundacions a la Llei catalana, pel seu caràcter transitori, si bé es deixa en vigor l'antic pel que fa a aquelles fundacions que encara no han complert aquesta obligació. Igualment se suprimeixen els annexos sobre redacció dels pressupostos i de l'inventari balanç, ja que en bona part han estat inclosos en la reforma del capítol VIII, i es deixa a la discreció del Protectorat facilitar als interessats models orientatius d'aquells i dels altres documents (núm. 38).

Per tant, a proposta del Conseller de Justícia i d'acord amb el Consell Executiu,

Decreto:


viñeta Article únic  
viñeta Disposició addicional  
viñeta Disposició derogatòria  
viñeta I. Àmbit del Protectorat  
viñeta II. Definicions
viñeta III. Interpretació  
viñeta IV. Organització del Protectorat  
viñeta V. Del Registre  
viñeta VI. Funcionament del Registre
viñeta VIII. Del Control  
viñeta IX. Procediment  
viñeta X. Peticions dels interessats  
viñeta XI. Expedients d'ofici  
viñeta XII. Resolucions  
viñeta XIII. Recursos  


Article únic
S'aprova el text adjunt de la Instrucció per a l'organització i el funcionament del Protectorat de la Generalitat sobre les fundacions privades a Catalunya, a què es refereix la Llei 1/1982, de 3 de març, modificada per la Llei 21/1985, de 8 de novembre.

Disposició addicional
Les unitats a què es refereixen el punt 12 i concordants de la Instrucció aprovada per l'article únic d'aquest Decret tindran el nivell orgànic que s'estableixi en l'estructura orgànica del Departament de Justícia.

Disposició derogatòria
Queden derogats els Decrets 160/1982 i 322/1983, llevat dels núms. 58 al 63 de la Instrucció aprovada pel primer i l'article primer del segon, que continuaran en vigor mentre que no s'hagi efectuat l'adaptació dels Estatuts de totes les fundacions subjectes a la Llei 1/1982, de 3 de març, modificada per la Llei 21/1985, de 8 de novembre. També queda derogada l'Ordre del Conseller de Justícia de 17 de juliol de 1984 i totes les altres disposicions de rang igual o inferior a aquest Decret que s'oposin als seus preceptes.

Barcelona, 29 de gener de 1987

Jordi Pujol
President de la Generalitat de Catalunya

Joaquim Xicoy i Bassegoda
Conseller de Justícia

Annex

Instrucció per a l'organització i el funcionament del Protectorat de la Generalitat sobre les Fundacions privades de Catalunya

I. Àmbit del Protectorat

-1 Finalitat
El Protectorat de la Generalitat sobre les fundacions privades té per missió garantir el compliment de la
voluntat dels fundadors d'aquelles fundacions subjectes a la Llei 1/1982, de 3 de març, modificada per la Llei 21/1985, de 8 de novembre, dintre de les disposicions d'aquestes Lleis que constitueixen preceptes de compliment obligat per a les fundacions per tal d'assegurar l'interès general dels fins fundacionals, la conservació dels béns i drets que integren el seu patrimoni i l'organització essencial de l'entitat.

-2 Qüestions excloses
Són matèries alienes a les funcions del Protectorat aquelles que afectin el domini dels béns de les fundacions, els seus drets i obligacions enfront d'altres persones o entitats i la responsabilitat dels òrgans de govern pels seus actes i omissions, totes les quals es regiran pel dret substantiu que correspongui i hauran de sotmetre's als òrgans competents del poder judicial.  Malgrat això, el Protectorat ha de vetllar sobre aquestes qüestions en tant que afectin les competències que té atribuïdes, exigint tota la informació necessària, interposant, quan calgui, les accions judicials
corresponents i compareixent i prenent part en els judicis i causes que se suscitin.

-3 Funcions del Protectorat
Les funcions que corresponen al Protectorat per dur a terme les finalitats expressades són les que li atribueix la Llei: portar el Registre de Fundacions de la Generalitat, comprovar i exigir el compliment de les finalitats fundacionals i les obligacions legals, concedir o negar les autoritzacions i aprovacions en els casos assenyalats en la Llei i suplir els òrgans de govern de les fundacions quan calgui.

-4 Funcions dels Departaments de la Generalitat
Correspon als Departaments de la Generalitat, d'acord amb les seves competències respectives, exercir les funcions de foment, ajuda i coordinació de les fundacions segons la naturalesa dels fins fundacionals, amb absolut respecte a la seva qualitat d'entitats privades que es proposen la realització de finalitats d'interès general. Als esmentats efectes, el Protectorat els comunicarà les dades de les fundacions que registri.

II. Definicions

-5 Significat de les referències legals
En aquesta Instrucció:
a) Llei sense més especificació, correspon a la Llei 1/1982, de 3 de març, del Parlament català, modificada per la Llei 21/1985, de 8 de novembre, que regulen les fundacions privades que exerceixen principalment les seves funcions a Catalunya.
b) Instrucció es refereix a la present disposició per a
l'organització i el funcionament del Protectorat de la Generalitat sobre les fundacions privades.  c) Procediment administratiu comú, fa referència al contingut de la Llei estatal de 17 de juliol de 1958, a les
seves modificacions posteriors i, si fos el cas, a aquelles altres lleis o normes legals que la substitueixin i que regulin el procediment administratiu comú, d'acord amb l'article 149.1.18 de la Constitució.

-6 Significat dels termes referents als òrgans administratius  En aquesta Instrucció:
a) El Govern de la Generalitat és el Consell Executiu o Govern definit a l'article 37 de l'Estatut de Catalunya.
b) La Direcció General és la d'Entitats Jurídiques i de Dret del Departament de Justícia o qualsevol altra que la substitueixi en el futur.
c) El Director General és el titular de la Direcció General referida a l'apartat anterior.
d) El Departament és el de Justícia en tant que li són atribuïdes pel Govern les funcions administratives relatives a les fundacions privades.
e) El Conseller és el titular d'aquell Departament.
f) El Protectorat és el que exerceix la Generalitat sobre les fundacions privades.

-7 Significat del mot fundació o fundacions

Quan la Instrucció al·ludeix a la fundació o a les fundacions es refereix a les entitats privades que són objecte de regulació per la Llei.

III. Interpretació

-8 Obligacions
Cap dels preceptes d'aquesta Instrucció no pot
interpretar-se en el sentit d'imposar noves obligacions substantives a les fundacions o de fer-les més oneroses de com resulta establert a la Llei.

-9 Casos dubtosos

En cas de dubte sobre la interpretació d'aquesta Instrucció, prevaldrà el sentit més favorable a la llibertat de decisió dels fundadors i dels òrgans de govern de les fundacions.

-10 Actuació del Protectorat
Els òrgans administratius mitjançant els quals s'exerceix el Protectorat, en les seves relacions amb les fundacions, tractaran d'instruir, informar i assessorar els interessats en el compliment de les obligacions que estableix la Llei, abans de recórrer a l'ús de les facultats coercitives de què disposen i a l'exigència de
responsabilitats davant dels Tribunals.

IV. Organització del Protectorat

-11 Naturalesa del Protectorat
El Protectorat s'exerceix per un òrgan administratiu del Departament de Justícia, adscrit a la Direcció General d'Entitats Jurídiques i de Dret, que vetllarà pel compliment de les finalitats que li atribueix la Llei, d'acord amb la present Instrucció.

-12 Unitats
El Protectorat s'exerceix mitjançant les unitats següents:
a) La Unitat de Registre, que té a càrrec seu el Registre de fundacions de la Generalitat i la tramitació dels expedients previs al registrament.
b) La Unitat de Control, encarregada de les altres funcions de vigilància de l'actuació de les fundacions que corresponen al Protectorat.  Les unitats assenyalades anteriorment estaran agrupades i coordinades en una Unitat de rang superior.

-13 Caps d'Unitat
Al davant de cada Unitat hi haurà un Cap, nomenat pel Conseller complint els requisits establerts per a la funció pública de la Generalitat.

-14 Personal
Cada Unitat tindrà adscrits els funcionaris administratius i els auxiliars que calguin d'acord amb el que estableixi l'organització administrativa del Govern dintre dels crèdits assignats per la Llei del Pressupost. El personal encarregat de l'exercici de funcions de naturalesa tècnica tindrà els títols professionals adequats.

V. Del Registre

-15 Contingut del Registre
En el Registre de Fundacions de la Generalitat han de constar:
a) L'estructura jurídica de les fundacions, constituïda per la carta fundacional, en especial els Estatuts i les seves modificacions posteriors, i els actes de fusió, agregació i extinció.
b) La composició inicial del Patronat i totes les modificacions posteriors.

-16 Obligatorietat
Les fundacions subjectes a la Llei són obligades a registrar els actes detallats en el número anterior tot seguit d'haver estat conclosos i d'adquirir força jurídica. Els patrons són responsables de l'incompliment d'aquesta obligació i el Protectorat pot exigir-los-ho.  L'obligatorietat de registrar l'acte constitucional neix des de l'atorgament de la carta fundacional, en el supòsit de constitució entre vius, o de la mort del testador, si es constitueix per títol de successió, car aquests actes són irrevocables.

-17 Efectes del registrament
La inscripció al Registre fa públics els actes registrats però no afecta la seva validesa ni els efectes jurídics que els siguin propis, els quals operen al marge del Registre.  No obstant això, la inscripció de l'acte constitutiu de les fundacions és un requisit necessari de l'adquisició de la personalitat jurídica, de la transmissió del domini dels béns que integren la dotació inicial i del gaudi dels privilegis i els beneficis que els corresponguin, sense perjudici que aquests efectes es retrotreguin al moment de l'atorgament de la carta fundacional o de la defunció del fundador, segons si la Fundació és constituïda per acte entre vius o per causa de mort.

-18 El registrament és preceptiu
El Protectorat no pot negar el registrament de cap acte inscriptible, mentre compleixi els requisits establerts per la Llei i les altres disposicions legals, i contingui totes les dades que han d'ésser registrades, en especial les exigides pels articles 8 i 9 de la Llei pel que fa a la carta fundacional.  Contra la denegació d'inscripció caben els recursos corresponents.

-19 Publicitat
El dret a conèixer el contingut del Registre, reconegut a l'article 10.3 de la Llei, s'exercirà de la manera següent:
19.1 Les autoritats administratives i judicials de qualsevol ordre que ho necessitin per als expedients i judicis que estiguin tramitant, podran demanar les dades i els documents de què disposi el Registre relacionats amb les seves actuacions.
19.2 Els representants legítims d'una Fundació i els membres del Patronat, justificant la seva personalitat,
podran demanar que els sigui facilitat qualsevol document o dada d'aquella que figuri en l'arxiu i en el fitxer
corresponent del Registre.
19.3 Qualsevol altra persona o entitat podrà sol·licitar  comunicació de les dades registrals d'una Fundació
determinada referents a les resolucions d'inscripció en el Registre, la denominació, les finalitats, el domicili i la composició i les normes de funcionament del Patronat.
19.4 Les sol·licituds s'hauran de fer per escrit adreçat al Cap de la Unitat de Registre, acreditant la personalitat del sol·licitant, l'interès legítim que persegueix i les dades concretes que necessita. El Protectorat refusarà les peticions que no s'ajustin a aquests requisits o que no els concretin suficientment.
19.5 La informació registral sol·licitada s'expedirà en la forma de nota simple o de certificat oficial, segons que ho demani el peticionari. Només el certificat donarà fe del contingut del Registre.
19.6 Els certificats expressaran que no consta al Registre que hi hagi res més que ampliï, restringeixi, modifiqui, condicioni o anul·li el que se certifica.
19.7 En les certificacions sobre la composició del Patronat d'una Fundació, s'hi farà constar que els patrons es troben en exercici del càrrec segons el Registre.
19.8 El Cap de la Unitat de Registre expedirà les notes o certificacions tan aviat com ho permetin els treballs administratius de la Unitat, donant preferència a les sol·licituds referides en els núms. 1 i 2 anteriors, per aquest mateix ordre.

-20 Presumpció d'exactitud
Els actes inscrits en el Registre es presumeixen vers i vàlids.  El Protectorat se'n valdrà per fonamentar les seves decisions, llevat que li consti la seva inexactitud.

VI. Funcionament del Registre

-21 Organització funcional
El Registre de Fundacions de la Generalitat és únic, però s'organitza en dos arxius i els fitxers corresponents. Els arxius són el d'estructura jurídica de les fundacions i el de patronats; en els fitxers s'anotarà cronològicament un resum del contingut de cada arxiu.

-22 Organització material
Per a cada Fundació s'obrirà una carpeta per a cadascun dels arxius i un full per a cada fitxer. Els materials, els formats i la impressió els decidirà el Conseller a proposta del Director General.  Els fitxers podran consistir en un suport de tipus informàtic.

-23 Arxiu d'estructura jurídica de les fundacions
S'obrirà amb l'escriptura pública de carta fundacional i es continuarà amb les que recullin les modificacions successives dels Estatuts. Igualment s'hi arxivaran els expedients i les resolucions corresponents a cada Fundació per constituir-la, modificar els Estatuts i aprovar la seva fusió, agregació o extinció.

-24 Arxiu del Patronat de les fundacions
S'obrirà amb la relació del Patronat inicial i l'acceptació dels càrrecs, extrets, en tot el que calgui, de la carta fundacional. S'hi arxivaran les successives renovacions del Patronat i les acceptacions dels patrons.
També hi seran registrats la suspensió o el cessament dels patrons produïts per decisió dels Tribunals.

-25 Fitxers
De cada document que s'arxivi, se'n consignarà un extracte en els fulls corresponents a cada Fundació i s'hi faran constar marginalment les modificacions o la pèrdua de valor jurídic d'aquells, de forma que cada fitxer contingui sempre la història viva de la Fundació.  Si els fitxers fossin informatitzats, tindran el mateix
contingut adaptat al llenguatge informàtic.

VII. Funcions de suplència

-26 Competència
Correspon a la Unitat de Registre la tramitació dels expedients de suplència per l'incompliment, per part dels fundadors i els seus representants o pel Patronat, de les obligacions que els imposa la Llei o els Estatuts de la Fundació.

-27 Manca dels components del Patronat
Als efectes de l'article 15.2.g de la Llei, s'entén que manquen les persones cridades a integrar el Patronat quan aquest incompleixi reiteradament les obligacions referides en el número anterior, malgrat haver estat advertit pel Protectorat o si el nombre dels components en exercici efectiu del càrrec fos insuficient per prendre acords vàlids segons els Estatuts de la Fundació o les normes generals de funcionament dels òrgans col·legiats.

-28 Actuació del Protectorat
La resolució que tanqui l'expedient corresponent determinarà les actuacions de suplència que el Protectorat ha de dur a terme directament i immediata, mitjançant les persones que designarà, al mateix temps que incoarà l'acció de responsabilitat dels patrons negligents, si fos el cas.  En tots aquests supòsits, si calgués, el Protectorat haurà de procedir a restablir, al més aviat possible, el funcionament normal del Patronat, àdhuc fent els nomenaments necessaris, els quals hauran de recaure en persones aptes, escollides entre aquelles que els fundadors haurien volgut, segons resulti dels Estatuts o dels actes inicials de constitució de la Fundació. Si això no fos possible, el Protectorat iniciarà l'expedient que resulti convenient d'entre els que regula l'article 14 de la Llei.

-29 Obligacions dels patrons
És obligació dels patrons de mantenir el Patronat amb els membres que, com a mínim, determinin els Estatuts de la Fundació. El Protectorat advertirà la falta quan es perllongui més enllà del termini fixat als Estatuts i si no el fixessin, quan transcorri un temps raonable. Si l'advertiment no fos atès procedirà de la manera establerta en els números anteriors i iniciarà l'acció de responsabilitat, si fos el cas.

VIII. Del Control

-30 Competència
La Unitat de Control és la competent per:
a) Examinar la documentació anual que han de presentar les fundacions d'acord amb l'article 13 de la Llei i proposar les resolucions que corresponguin segons l'article 15.2, lletres b i c.
b) Determinar el compliment de les obligacions que s'assenyalen als patrons a l'article 12 i a la resta de la
Llei, i promoure, quan calgui, l'acció de responsabilitat davant els òrgans de la jurisdicció ordinària en els termes de l'article 15.2, lletra d.
c) Tramitar les autoritzacions establertes als articles 3.4, 4 i 6.3 de la Llei.
d) Qualsevol altra funció no atribuïda per aquesta Instrucció a cap altre òrgan del Protectorat.

-31 Pressupostos
El pressupost de cada exercici contindrà, separadament, els capítols següents, si és el cas:
a) Les rendes o altres ingressos corrents que espera obtenir la Fundació de la realització directa d'activitats fundacionals i les despeses necessàries que comportin les activitats esmentades, separant ambdós en grups uniformes de la mateixa naturalesa.
b) Les rendes brutes que produiran els béns fructífers no destinats a la realització directa de les finalitats fundacionals i les despeses necessàries per a la seva obtenció, com també els altres ingressos corrents consistents en subvencions i donatius de tercers que no hagin de ser capitalitzats, separant cada un d'ells en grups uniformes de la mateixa naturalesa.
c) Les despeses generals, és a dir, aquelles que no puguin
imputar-se directament a una activitat determinada.
d) Les quantitats que es destinaran a la realització de les activitats fundacionals en forma d'ajuts, premis, etc.  Les inversions en béns immobilitzats, llevat de les que es facin en substitució d'immobilitzats fructífers preexistents, regulats en l'article 4.2 de la Llei, han de ser objecte d'un pressupost extraordinari, en el qual es detallaran el cost, els recursos necessaris per cobrir-lo i els diversos exercicis a què corresponguin, si és el cas.

-32 Liquidació dels pressupostos
La liquidació dels pressupostos es farà atribuint, a cada partida del pressupost que es liquida, els ingressos o les despeses realment haguts durant l'any i les diferències que en resultin. Quan aquestes diferències siguin
significatives, hauran d'adduir-se'n les causes. S'haurà de determinar, dintre dels preceptes de la Llei, la destinació del superàvit o dèficit que en resulti.

-33 Llibres i criteris comptables
Totes les fundacions hauran de portar un llibre o algun altre registre d'inventaris i balanços que s'obrirà amb el contingut de la carta fundacional segons l'article 8.d de la Llei.  Anualment, s'hi consignarà l'inventari i el balanç tancat el dia final de l'exercici econòmic, i la liquidació del pressupost. A més, durà aquells altres llibres que siguin necessaris en funció de la dimensió i el volum d'operacions de la Fundació. Les anotacions s'efectuaran de conformitat amb els principis de comptabilitat generalment admesos, que bastin per garantir la imatge fidel del balanç de situació al tancament de l'exercici i de la liquidació del pressupost. S'entén que es compleixen aquests requisits si la Fundació adapta totes les seves anotacions comptables a:
a) Les normes del Pla General de Comptabilitat aprovat pel Decret 530/1973, de 22 de febrer, o les de les seves adaptacions sectorials o a les normes que puguin, en el futur, substituir aquell.
b) Les disposicions fiscals que li siguin aplicables en matèria de l'Impost sobre Societats.

-34 Comprovants de comptabilitat
Cada assentament en els registres de comptabilitat ha d'emparar-se amb els documents que són normalment acceptats en la pràctica mercantil. La Fundació haurà de conservar aquesta documentació durant el termini assenyalat per les lleis a disposició del Protectorat, que podrà demanar-ne l'exhibició.

-35 Habilitació de llibres i registres comptables
Els llibres i els altres registres comptables que hagi de portar la Fundació hauran de dur-se relligats i foliats i hauran d'ésser habilitats, abans de la seva utilització, en la forma assenyalada per les lleis.  També serà vàlida la realització d'assentaments i anotacions per procediments informàtics o altres d'adequats que, després, hauran d'ésser relligats correlativament, per formar els llibres obligatoris, els quals hauran d'ésser legalitzats abans que transcorrin sis mesos de la data de tancament de l'exercici.  Bastarà l'habilitació obtinguda als efectes fiscals, però podrà ésser sol·licitada també del Protectorat.

-36 Llibre d'actes
Perquè en tingui coneixement el Protectorat en el compliment de les seves funcions i als altres efectes legals, les actes de les reunions del Patronat i dels altres òrgans de govern, autoritzades en la forma que estableixin els Estatuts, s'insertaran en un llibre d'actes, que haurà de ser habilitat de la mateixa manera regulada en el número anterior per als llibres de comptabilitat.

-37 Memòria anual
La memòria de les activitats i de la gestió econòmica contindrà separadament els capítols següents:
a) Descripció i detall de les modificacions hagudes en els béns immobilitzats afectes directament al compliment de les finalitats fundacionals i raons que les han motivades. Cas que s'hagi hagut de demanar l'autorització del Protectorat, bastarà referir-se a l'expedient corresponent, però es farà constar l'estat en què es trobi el compliment de la resolució.
b) Descripció i detall de les modificacions en els béns immobilitzats destinats a la producció de rendes, amb la mateixa observació del paràgraf anterior.
c) Descripció i detall de les modificacions hagudes en els recursos financers propis i aliens, i raons que les han motivades.
d) Descripció i detall dels passius contingents.
e) Activitats pròpies desenvolupades durant l'any en allò que no resulti prou detallat en la liquidació del
pressupost.
f) Activitats d'ajuda a institucions i persones, amb la mateixa excepció del paràgraf anterior.
g) Canvis dels components del Patronat, sense perjudici de la notificació prevista als punts 15 i 16 de la Instrucció present, en compliment de l'article 10.1 de la Llei.
h) Qualsevol altra qüestió que faci conèixer i justifiqui el compliment de les finalitats fundacionals i dels preceptes legals, únic i exclusiu objecte de la memòria, d'acord amb la Llei.  En la memòria podran suprimir-se aquells capítols en els quals no s'hagi produït cap dels actes referits, però caldrà declarar-ho així.

-38 Models
El Protectorat podrà facilitar models orientatius per a la confecció dels pressupostos i la seva liquidació, els inventaris, els balanços i la memòria anual.

-39 Reserva d'informació
El contingut dels documents i expedients de la Unitat de Control té caràcter reservat i no podrà ésser comunicat ni manifestat en tot o en part, llevat de la seva utilització a efectes estadístics en tractament global que no posi al descobert l'atribució dels comptes i les xifres comptables a una Fundació determinada.

-40 Arxiu de la documentació econòmica
La Unitat de Control arxivarà els documents de cada Fundació, exigits per l'article 13 de la Llei, començant per l'inventari inicial extret de la carta fundacional i el pressupost per a la primera anualitat d'activitat, que s'haurà de presentar juntament amb aquella en demanar la inscripció de la Fundació i que els facilitarà la Unitat de Registre.  A continuació, s'arxivaran els expedients tramitats en l'exercici de les competències de la Unitat.

IX. Procediment

-41 Normes comunes
La tramitació dels expedients que hagi de resoldre el Protectorat s'ajustarà a les disposicions del procediment administratiu comú, sens perjudici de les precisions i adaptacions establertes per la Generalitat, la Llei i aquesta Instrucció.

X. Peticions dels interessats

-42 Lloc de presentació dels documents
Els documents poden presentar-se directament a la Direcció General, als serveis territorials corresponents o a les altres oficines habilitades per les disposicions del procediment administratiu comú.

-43 Autorització dels documents
Els actes de les fundacions hauran d'ésser atorgats per les persones que estiguin autoritzades per fer-ho, segons resulti dels Estatuts. Les firmes dels documents presentats hauran d'ésser legalitzades sempre que ho exigeixen les lleis o que ho cregui necessari el Protectorat per tal d'assegurar-se de la seva autenticitat.

-44 Requisits fiscals
Haurà de justificar-se, en cada cas, el compliment de les normes fiscals, en els termes establerts en aquelles, que afectin els actes continguts en els documents presentats o els mateixos documents.

-45 Nombre d'exemplars
Els documents que hagin de ser registrats es presentaran per duplicat. L'exemplar original es destina a l'arxiu corresponent; el segon exemplar serà tornat a l'interessat amb la nota d'haver estat registrat. Es considerarà com a original la còpia autoritzada que produeixi els mateixos efectes, d'acord amb les lleis.

-46 Rebut
Si la presentació fos personal, l'oficina receptora, a petició del presentador, segellarà una còpia simple de la instància.

-47 Sol·licitud de registre
La instància sol·licitant la inscripció inicial d'una Fundació, caldrà acompanyar-la dels documents següents: la carta fundacional; l'acceptació del càrrec dels patrons en una de les formes autoritzades per la Llei; el pressupost corresponent als dotze primers mesos d'activitat de la Fundació, redactat tal com disposa el número 31 d'aquesta Instrucció; i l'acreditament de l'aportació efectiva de la dotació inicial, adequada a la naturalesa jurídica de cada bé. El valor de les aportacions no dineràries s'haurà de justificar amb un certificat expedit per un professional autoritzat legalment per fer-ho.  Les sol·licituds de les inscripcions registrals successives s'acompanyaran dels antecedents del document
inscriptible, llevat d'aquells que ja constin en el Registre.

-48 Sol·licitud d'autorització o aprovació d'actes
La petició es documentarà amb l'acord del Patronat degudament autoritzat per testimoni o certificat, la referència a les disposicions dels Estatuts en què es fonamenti, el compliment dels requisits que, si fos el cas, resultin obligatoris per la Llei o pels mateixos Estatuts, i les causes o els motius que en justifiquin la
sol·licitud. Si l'acte tingués transcendència econòmica, el Protectorat podrà sol·licitar un estudi firmat per un professional competent i independent que descrigui les modificacions patrimonials previstes, justifiqui la viabilitat financera i aquells altres aspectes que, a judici del Protectorat, siguin necessaris per configurar l'operació.

-49 Obstacles a la resolució
Quan l'Administració no pugui resoldre una petició per manca de dades o perquè els documents o acords no s'ajusten a la Llei, suspendrà el tràmit i comunicarà als interessats què cal fer. Si no fossin corregides les falles en el termini legal, el Protectorat resoldrà denegant la petició, llevat que fos procedent que supleixi la negligència dels interessats.

XI. Expedients d'ofici

-50 Iniciació dels expedients
Quan un expedient sigui iniciat pel Protectorat, en els casos en què ho autoritza la Llei, se'n donarà coneixement immediat al Patronat de la Fundació per tal que aporti les dades que calguin per a la resolució i al·legui tot el que cregui convenient. Aquesta comunicació serà independent del tràmit d'audiència immediatament anterior a la resolució que estableix el procediment administratiu comú.

-51 Extinció de les fundacions
Si l'extinció d'una Fundació obeeix a la iniciativa del Protectorat i no és acceptada expressament la seva procedència pel Patronat, una vegada tramitat l'expedient, l'autoritat competent formularà proposta de resolució, que
s'elevarà a l'òrgan corresponent de la jurisdicció ordinària en compliment de la disposició de l'article 34 en relació amb el 22 de la Constitució, i es comunicarà als interessats perquè puguin comparèixer-hi.

XII. Resolucions

-52 Competència per resoldre
Correspon al Conseller de dictar la resolució d'inscripció inicial de les fundacions, modificació dels Estatuts i fusió, agregació i extinció d'aquelles. Les altres resolucions seran adoptades pel Director General. Aquest podrà, però, delegar en el Cap de la Unitat de rang superior a què es refereix el punt 12 d'aquesta Instrucció, l'adopció de les resolucions que li corresponguin, d'acord amb les disposicions legals.

-53 Propostes de resolució
Les propostes de resolució correspondran al Cap de la Unitat que tramiti l'expedient, si no se les reservés personalment el Director General. Quan la resolució no sigui de la competència d'aquest, visarà la proposta.

-54 Forma de les resolucions
Les resolucions no hauran d'ésser fonamentades quan siguin acceptades totalment les peticions dels interessats i no corresponguin a la competència del Conseller. En aquest cas bastarà que la resolució es faci constar en el document que s'ha d'arxivar i en la còpia que s'ha de tornar als interessats, àdhuc per mitjans mecànics i formularis uniformes. En tots dos llocs constarà la firma manuscrita de l'autoritat competent per resoldre.

-55 Execució de les resolucions
Quan una resolució autoritzi o aprovi actes que hagin d'ésser executats posteriorment per la Fundació interessada, els seus representants justificaran el seu compliment en les memòries anuals de què tracta l'article 13 de la Llei. El compliment dels actes de liquidació i destinació dels béns sobrants d'una Fundació extingida, l'hauran de comunicar al Protectorat directament els patrons, la responsabilitat dels quals davant de l'Administració no
cessarà fins llavors.

XIII. Recursos

-56 Recursos administratius
Les resolucions del Director General, ni que siguin dictades per delegació pel Cap de la Unitat de rang superior a què es refereixen els punts 12 i 52 d'aquesta Instrucció, podran ésser objecte de recurs d'alçada davant del Conseller.

-57 Recurs jurisdiccional
Contra les resolucions del Conseller es pot, en tot cas, presentar recurs davant la Jurisdicció Contenciosa
Administrativa, havent complert prèviament els tràmits que siguin preceptius de conformitat amb la legislació vigent.


Universitat de Girona ©Projecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda