Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Decret 30/1993

Anterior Amunt Següent

 
Decret 30/1993, de 26 de gener, de creació d'una comissió interdepartamental amb la finalitat de coordinar el Pla de reestructuració del cooperativisme agrari català

(DOGC núm. 1712, de 24-02-1993)

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

En compliment de les resolucions adoptades pel Ple del Parlament de Catalunya el dia 29 de maig de 1992 en matèria d'agricultura, i dels acords presos a la taula de concertació que va tenir lloc el dia 25 de juny de 1992, entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, les organitzacions professionals i la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, el Departament encarregà la redacció d'un treball que va servir com a base de reflexió i discussió en el Simposi sobre cooperativisme agrari que va tenir lloc els dies 15, 16 i 23 de juliol de 1992 a Collbató.

Atès que una de les conclusions d'aquest Simposi radicà en la creació d'un òrgan encarregat del Pla de reestructuració del cooperativisme agrari;

Atès que en matèria de cooperatives agràries i seccions de crèdit es troben distribuïdes les competències entre els departaments de Treball, Economia i Finances i Agricultura, Ramaderia i Pesca;

Vist que l'article 51 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, estableix que el Govern pot crear comissions interdepartamentals amb la finalitat d'examinar i coordinar assumptes d'àmbit concret i específic que afectin diversos departaments.

A proposta dels consellers d'Economia i Finances, d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i de Treball, i d'acord amb el Govern,

DECRETO:

viñeta Article 1  
viñeta Article 2  
viñeta Article 3  
viñeta Article 4  
viñeta Article 5
viñeta Article 6  
viñeta Article 7  
viñeta Article 8  
viñeta Disposició final  


Article 1

1.1 Es crea la Comissió interdepartamental de suport a la reestructuració del cooperativisme agrari de Catalunya amb l'objectiu d'endegar i coordinar les diverses actuacions que du a terme la Generalitat de Catalunya per aconseguir en el termini dels tres propers anys (1993-1995), ampliable fins a cinc, la reestructuració de les cooperatives agràries de Catalunya des dels vessants social i econòmic, a fi d'assolir la seva competitivitat en els diferents mercats.

1.2 La Comissió, que tindrà una durada de tres anys, ampliable fins a cinc anys, queda adscrita al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i estarà integrada pels òrgans següents: un consell rector, una comissió tècnica i una gerència.


Article 2

2.1 El consell rector té les funcions següents:

Redactar el Pla de reestructuració del cooperativisme agrari de Catalunya i elevar­lo al conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

Coordinar les diferents accions i projectes dels departaments i els organismes que tenen competències en el món de les cooperatives agràries respecte dels objectius del Pla de reestructuració.

Racionalitzar i agilitar els ajuts per a les cooperatives agràries.

Establir les prioritats en les actuacions que s'han de dur a terme en els diferents subsectors i territoris.

Aprovar les propostes d'actuació amb l'informe preceptiu previ del gerent del Pla.

Proposar al conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca el nomenament del gerent del Pla.

Aprovar o denegar els ajuts que s'hagin establert per a l'execució del Pla.

Aprovar la proposta de pressupost anual per al Pla, a proposta del gerent.

Aprovar el pressupost de la gerència del Pla, a proposta del gerent.

Avaluar el resultat de les actuacions aprovades.

2.2 Formen part del consell rector els membres següents:

President: el conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

Vice­president: el secretari general del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

Vocals:

Els directors generals de Producció i Indústries Agroalimentàries i de Promoció i Desenvolupament del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca; el director general de Política Financera del Departament d'Economia i Finances; els directors generals de cooperatives i societats anònimes laborals i d'ocupació del Departament de Treball, i el director general de l'Institut Català de Crèdit Agrari.

El gerent, amb veu però sense vot que actuarà com a secretari.

2.3 Les decisions es prendran per majoria dels membres presents. El president tindrà vot de qualitat.


Article 3

3.1 Són funcions de la comissió tècnica:

Emetre informe tècnic preceptiu i no vinculant de les propostes que la gerència ha de sotmetre al consell rector i proposar actuacions tendents a la millora i l'aplicació del Pla. Aquest informe s'entendrà favorable en el supòsit que no sigui emès en el termini d'un mes.

3.2 La comissió tècnica estarà integrada per un màxim de 17 membres, segons la composició següent:

President: un dels membres de l'administració de la Generalitat que formen part del consell rector.

Vocals:

Fins a 6 representants de les organitzacions professionals agràries de Catalunya.

El president de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya i 6 membres més elegits per aquesta Federació, 2 dels quals ho seran en representació de les cooperatives agràries amb secció de crèdit.

4 membres designats pel conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, 2 dels quals seran representants del Consell Superior de Cooperació.

El gerent, amb veu però sense vot, que actuarà com a secretari.


Article 4

4.1 La gerència tindrà com a funcions pròpies les següents:

Emetre informe sobre les finalitats, característiques i condicions del Pla.

Fomentar els processos d'integració i concentració cooperativa.

Desenvolupar i coordinar actuacions.

Dissenyar i analitzar les propostes de plans d'actuació presentats.

Definir les línies d'ajuts que es necessitarien.

Presentar els plans d'actuació elaborats al consell rector per a la seva aprovació, amb l'informe previ de la comissió tècnica.

Seguir el desenvolupament dels plans de reestructuració aprovats.

Analitzar la documentació econòmica presentada per les cooperatives i entitats associatives agràries amb la finalitat de realitzar actuacions preventives o de seguiment.

Realitzar estudis sectorials i estructurals sobre el sector de cooperatives i entitats associatives agràries.

4.2 La gerència realitzarà les funcions de dinamització de les actuacions referides al Pla en matèria de cooperatives i entitats associatives agràries.

La funció dinamitzadora es portarà a terme mitjançant la promoció de millores i alternatives en els apartats de producció i organització en les cooperatives agràries per tal de facilitar els processos d'integració cooperativa.

Per desenvolupar les seves funcions, la gerència disposarà dels recursos humans necessaris, amb capacitat tècnica i professional especialitzada, en les entitats cooperatives.

4.3 La gerència del Pla, màxim òrgan tècnic de l'organisme coordinador, estarà formada per personal tècnic sota la direcció del gerent.


Article 5

Els interessats a acollir­se al Pla hauran de presentar a la gerència un projecte que justifiqui la viabilitat de la iniciativa empresarial proposada. El projecte farà referència a les previsions de demanda, a la qualitat de la producció, a la tecnologia emprada, a la qualificació professional del personal adscrit a la iniciativa, a les condicions necessàries per al seu correcte finançament i a les limitacions que, en aquest àmbit, fan necessària l'ajuda a través del consell, així com a totes aquelles connotacions socio­econòmiques de la zona d'actuació i de la mateixa cooperativa.


Article 6

Sens perjudici de la informació addicional que pugui exigir la normativa d'ajuts del Pla de reestructuració del cooperativisme agrari de Catalunya, el projecte esmentat a l'article anterior haurà de preveure els punts següents:

Perspectives i situació relatives als socis com a productors a l'empresa i/o subsector o empreses a Catalunya, amb referència molt especial a l'organització, a l'estructura del mercat i de la demanda, i a l'estructura productiva, financera, tecnològica i de comercialització en els mercats interiors i exteriors. Pel que fa a l'estructura financera, caldrà adjuntar els estats financers dels tres últims exercicis.

Previsions de futur, sobre bases objectives i escenaris diferents.

Objectius bàsics quant a producció, inversions, estructura financera, ocupació, investigació i desenvolupament, i tots aquells altres que puguin ser d'interès.

Avaluació de la tecnologia emprada.

Grau de dependència energètica.


Article 7

La gerència del Pla analitzarà la viabilitat del projecte presentat i l'emmarcarà en la problemàtica del sector i del seu territori d'influència.

Si la demanda presentada correspon a una estratègia viable per si mateixa, la gerència elaborarà la proposta d'actuació i la presentarà al consell rector per a la seva aprovació.

En cas contrari es potenciarà la creació d'una comissió de treball, de la qual en formaran part les entitats afectades amb la finalitat de trobar una alternativa viable. La gerència facilitarà el suport tècnic necessari per a la seva concreció, i si s'arriba a una posició de consens es presentarà la proposta d'actuació a la decisió del consell rector.


Article 8

Dins els crèdits pressupostaris previstos s'establiran les partides pressupostàries corresponents per tal de dotar la comissió interdepartamental de mitjans humans i materials, així com per atendre les necessitats de finançament derivats del Pla de reestructuració del cooperativisme agrari català.


DISPOSICIÓ FINAL

Es faculta el conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, com a president del Consell Rector de la Comissió Interdepartamental, per dictar les disposicions que calguin per a l'execució i el desplegament d'aquest Decret.


Barcelona, 26 de gener de 1993

JORDI PUJOL

President de la Generalitat de Catalunya

MACIÀ ALAVEDRA I MONER

Conseller d'Economia i Finances

FRANCESC XAVIER MARIMÓN I SABATÉ

Conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

IGNASI FARRERES I BOCHACA

Conseller de Treball 
 

Universitat de Girona ©Projecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda