Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Associacions esportives escolars de centres docents

Anterior Amunt Següent

 

Decret 230/2005, de 25 d'octubre, pel qual es regulen les associacions esportives escolars de centres docents

(DOGC núm. 4498, de 27-10-2005, p. 34150)

 

viñeta

Article 1. Definició i objecte

viñeta

Article 2. Constitució i denominació

viñeta Article 3. Socis i classes de socis
viñeta Article 4. Junta directiva
viñeta Article 5. Declaració d'interès cívic i social
viñeta Disposicions addicionals
viñeta Disposició final


El text únic de la Llei de l'esport, aprovat pel Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, preveu, entre els seus principis rectors, ordenar i difondre el coneixement i l'ensenyament de l'esport; fomentar les escoles esportives perquè formin adequadament i perfeccionin amb continuïtat i competència els practicants, i vetllar especialment per la pràctica esportiva en edat escolar, tant pel que fa a l'ensenyament públic com al privat.
 

El mateix text legal estableix a l'article 43.1 que pertoca a l'Administració esportiva i educativa de la Generalitat vetllar perquè l'ensenyament físic i esportiu als centres escolars tendeixi a una veritable formació física i esportiva encaminada a l'educació integral de la persona.
 

El Parlament Europeu va proclamar l'any 2004 "Any Europeu de l'Educació per mitjà de l'Esport" com a iniciativa per reforçar els lligams entre el món esportiu i l'educatiu, i el mes de novembre del mateix any el Departament d'Educació i la Secretaria General de l'Esport van signar un Acord de col·laboració amb l'objectiu de posar en marxa el Pla experimental "Esport a l'Escola", que pretén incrementar la pràctica esportiva a les escoles de la infància i la joventut en horari no lectiu, mitjançant la seva participació en una associació esportiva lligada al centre docent.
 

Però la normativa esportiva vigent reguladora de les associacions esportives no preveu ni permet la participació de l'alumnat menor d'edat en la fundació d'una associació esportiva, ni que aquests puguin ser socis ordinaris o numeraris de l'assemblea o junta general de socis ni tampoc del consell o junta directiva. Per aquesta raó es fa necessària la definició i regulació d'una nova tipologia d'associacions esportives que permeti la participació activa de jovent en edat escolar. Així, aquest Decret incorpora les peculiaritats que configuren el règim jurídic específic de les associacions esportives escolars, derivades principalment de la participació de persones menors d'edat, tot inspirant-se en la regulació de les associacions juvenils inclosa en la Llei 7/1997, de 18 de juny, d'associacions.


Per tot això, d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del conseller primer i d'acord amb el Govern,
 

Decreto:
 

Article 1. Definició i objecte

 

1. Les associacions esportives escolars de centres docents són una tipologia específica de les associacions esportives a què es refereix l'article 5 del text únic de la Llei de l'esport, aprovat pel Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, en què concorren les circumstàncies singulars següents:

a) La consideració de soci o sòcia de ple dret o numerari s'adquireix a partir dels catorze anys.

b) Els seus objectius bàsics són el foment, l'organització, la coordinació i la pràctica de l'activitat física i esportiva, en un centre docent, fora de l'horari lectiu, tot potenciant la dimensió educativa de l'esport.

c) Les activitats de les associacions esportives escolars tindran en compte els projectes educatius dels corresponents centres docents.

2. El règim jurídic de les associacions esportives escolars de centres docents és el que preveuen, per a les associacions esportives en general, el text únic de la Llei de l'esport, aprovat pel Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, i en tot el que no s'oposi o contradigui aquest Decret, la seva normativa de desplegament, especialment en matèria de regulació de la constitució, les classes i el registre de clubs i associacions esportius, i d'aprovació del seu Reglament de règim i funcionament intern, que preveu el Decret 145/1991, de 17 de juny.

 

Article 2. Constitució i denominació

 

1. La constitució de les associacions esportives escolars de centres docents requereix l'acord de creació, formalitzat mitjançant una acta de fundació subscrita per un mínim de 12 persones majors de catorze anys, de les quals, entre tres i sis persones representaran l'associació de mares i pares d'alumnes del centre (AMPA) més significativa; entre tres i sis persones representaran el centre docent mitjançant un acord del seu Consell Escolar, i un mínim de sis persones tindran la condició d'alumnat o d'antic alumnat del centre esmentat.
2. La denominació de les associacions esportives escolars de centres docents ha de ser necessàriament "associació esportiva escolar", seguida del nom oficial del centre docent.


Article 3. Socis i classes de socis


1. Són socis/es ordinaris/es o numeraris/es de les associacions esportives escolars de centres docents les persones físiques més grans de catorze anys amb el requisit de tenir o haver tingut vinculació amb el centre educatiu definit als estatuts que n'han sol·licitat l'admissió mitjançant el procediment reglamentari i han estat acceptades per l'òrgan directiu competent.
2. Els estatuts de les associacions esportives escolars de centres docents poden establir que, a més dels socis/es de ple dret ordinaris/es o numeraris/es, n'hi pugui haver altres com a protectors/es, fundadors/es, de mèrit i d'honor o infantils.
Tots els socis i les sòcies han de ser persones físiques, però els estatuts poden regular la figura de la persona física que sigui soci o sòcia en funció de la seva vinculació al consell escolar del centre docent definit als estatuts. La regulació esmentada no pot suposar cap limitació o interferència de forma personal o directa en l'exercici dels drets i les obligacions del soci o sòcia.


Article 4. Junta directiva


1. La junta directiva ha d'estar integrada per un mínim de cinc persones, de les quals com a mínim dues han de ser majors d'edat o menors emancipats i almenys un/a d'ells/es ha de ser nomenat/da representant legal per tal que l'associació esportiva escolar d'un centre docent pugui obligar-se civilment.
2. Els estatuts han de preveure els càrrecs de president/a, secretari/a i tresorer/a, així com el règim de substitució de les persones majors d'edat o menors emancipats.
3. Els menors d'edat que pertanyin a la Junta Directiva de conformitat amb el que estableixen els estatuts poden actuar davant les administracions públiques per a l'exercici dels drets que confereix a aquestes associacions l'ordenament administratiu.


Article 5. Declaració d'interès cívic i social


Sens perjudici del que disposa l'article 17 del Decret 145/1991, de 17 de juny, la constitució, de manera ajustada a dret, d'una associació esportiva escolar de centre docent, i la seva inscripció a la secció corresponent del Registre d'entitats esportives de la Generalitat de Catalunya, portaran implícites la declaració de l'associació com a entitat de caràcter cívic a què es refereix l'article 34 del Text únic de la Llei de l'esport, aprovat pel Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol i, en el cas que l'associació s'afiliï o s'adhereixi a una federació esportiva catalana, la d'entitat esportiva de caràcter social, a què es refereix el mateix article 34.


Disposicions addicionals


1. Les associacions esportives escolars de centre docent no tenen, en cap cas, la consideració d'associacions d'alumnes, als efectes del que disposa el Decret 197/1987, de 19 de maig, pel qual es regulen les associacions d'alumnes.
2. A les associacions esportives escolars que regula aquest Decret se'ls aplicarà el Decret 218/2001, de 24 de juliol, pel qual es regula l'ús social dels edificis dels centres docents públics, modificat pel Decret 333/2002, de 19 de novembre, de modificació d'altres decrets en matèria d'obligatorietat de contractació de determinades cobertures d'assegurances.


Disposició final


El present Decret entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC.
Barcelona, 25 d'octubre de 2005


Pasqual Maragall i Mira
President de la Generalitat de Catalunya
Josep Bargalló Valls
Conseller Primer
 

 

 

Universitat de Girona ©Projecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda