Decret 188/1994
Decret 188/1994
Decret 188/1994
Decret 188/1994
Decret 188/1994
Decret 188/1994
Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Decret 188/1994

Amunt Següent

 

Decret 188/1994, de 28 de juny de 1994, de creació de la Comissió d'Assessorament i Supervisió de les persones jurídiques sense ànim de lucre que tinguin atribuïda la tutela de menors o d'incapacitats

(DOGC núm 1930 de 05-08-1994)


(Amb les modificacions introduïdes pel Decret 221/1996, de 12 de juny, pel qual es modifica el Decret 188/1994, de 28 de juny, de creació de la Comissió d'Assessorament i Supervisió de les persones jurídiques sense ànim de lucre que tinguin atribuïda la tutela de menors o d'incapacitats, DOGC núm. 2219, de 17-06-1996)

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

La Llei 39/1991, de 30 de desembre, de la tutela i institucions tutelars, va venir a regular de manera autònoma la tutela i les institucions tutelars, i va completar la normativa sobre regles de protecció que ja figuraven a l'ordenament jurídic català. Un dels principis rectors d'aquesta Llei va ser la protecció integral del qui ha de ser sotmès a una institució tutelar, cosa que significa l'atenció eficaç, no sols al seu patrimoni, sinó també a la seva persona.

Segons estableix l'article 19 d'aquesta Llei, poden ser tutors totes les persones que estiguin en el ple exercici dels seus drets civils i no estiguin declarats inhàbils per la llei. També ho poden ser les persones jurídiques dedicades a la protecció de menors i incapacitats que no tinguin ànim de lucre; en aquest cas s'ha de nomenar un protutor estrany a la institució.

Atès que la disposició addicional 1 de la Llei 39/1991, de 30 de desembre, de la tutela i institucions tutelars, estableix que el Govern de la Generalitat ha de crear un òrgan d'assessorament i supervisió de les persones jurídiques sense ànim de lucre que tinguin atribuïda la tutela de menors o d'incapacitats d'acord amb el que estableix l'article 19.

Atès que els departaments competents en aquesta matèria són el de Benestar Social, pel que fa a les funcions tutelars en el supòsit dels menors en situació de desemparament i en matèria d'assistència i serveis socials, i el de Justícia, pel que fa al desenvolupament del dret civil català i el registre i control de les persones jurídiques sense ànim de lucre.

A proposta dels consellers de Justícia i Benestar Social, d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora i previ acord del Govern,

DECRETO:


Article 1

Comissió d'Assessorament i Supervisió

1.1 Es crea la Comissió d'Assessorament i Supervisió de les persones jurídiques sense ànim de lucre que tinguin atribuïda la tutela de menors o d'incapacitats, d'acord amb el que estableix l'apartat 1 de la disposició addicional de la Llei 39/1991, de 30 de desembre, de la tutela i institucions tutelars.
 
1.2 El domicili de la Comissió d'Assessorament i Supervisió es fixa en la seu del Departament de Benestar Social.


Article 2

Funcions


Corresponen a la Comissió d'Assessorament i Supervisió, en relació amb les persones jurídiques sense ànim de lucre que exerceixen tuteles, les funcions següents:

2.1 Assessorar i prestar assistència tècnica en qüestions d'administració patrimonial, jurídiques, i de qualsevol altra naturalesa derivades de l'exercici de la funció tutelar.

2.2 Supervisar l'exercici de les funcions de tutela encomanades per la llei.

2.3 Emetre informes i propostes a l'òrgan judicial competent sobre el nomenament, excusa o remoció com a tutors de persones jurídiques sense ànim de lucre.

2.4 Informar l'òrgan judicial de les circumstàncies en les quals es desenvolupa la tutela i altres aspectes relacionats amb les funcions de la Comissió en aquest àmbit

2.5 Establir i actualitzar el cens de persones jurídiques tutelants en l'àmbit de Catalunya.

2.6 Coordinar­se amb l'òrgan judicial i altres institucions i òrgans competents a fi de fer el seguiment de les entitats en l'exercici de la tutela així com pel que fa al seu nomenament.

2.7 Promoure, quan es consideri necessari, la creació de persones jurídiques sense ànim de lucre per a l'exercici de funcions tutelars en els diferents àmbits territorials.

Article 3

Notificacions

3.1 Les persones jurídiques sense ànim de lucre que tinguin atribuïda la tutela de menors o d'incapacitats han de notificar a la Comissió d'Assessorament i Supervisió el seu nomenament i cessament com a tutors en el termini de quinze dies des de l'aprovació de l'inventari inicial i des del rendiment del compte final, respectivament, com s'ha fixat a l'article 1.

3.2 Les esmentades persones jurídiques hauran de trametre a la comissió la documentació i la informació que aquesta reclami i que sigui necessària per a l'exercici de les seves funcions.

Article 4

Composició

La Comissió d'Assessorament i Supervisió de les persones jurídiques sense ànim de lucre que tinguin atribuïda la tutela de menors o d'incapacitats té la composició següent:

President: el secretari general de Benestar Social o la persona que designi.

Vicepresident: el secretari general de Justícia o persona que designi.

Vocals:

Dos tècnics del Departament de Benestar Social designats pel seu conseller.

Dos tècnics del Departament de Justícia designats pel seu conseller.

De dos a cinc representants de les persones jurídiques sense ànim de lucre dedicades a l'exercici de la funció tutelar, nomenats pel conseller de Benestar Social.

Actuarà com a secretari de la Comissió un funcionari del Departament de Benestar Social, amb veu però sense vot.

[Aquest article ha estat redactat conforme al Decret 221/1996, de 12 de juny, pel qual es modifica el Decret 188/1994, de 28 de juny, de creació de la Comissió d'Assessorament i Supervisió de les persones jurídiques sense ànim de lucre que tinguin atribuïda la tutela de menors o d'incapacitats, DOGC núm. 2219, de 17/06/1996, pàg. 6004]

Article 5

Organització, funcionament i finançament

5.1 La Comissió subjectarà el seu funcionament al règim jurídic previst pels òrgans col·legiats de la Generalitat de Catalunya.

5.2 La Comissió podrà utilitzar mitjans propis o aliens de l'Administració de la Generalitat per a l'exercici de les seves funcions.

5.3 Les despeses que es generin pel funcionament de la Comissió aniran a càrrec del Departament de Benestar Social.

5.4 Els membres de la Comissió generaran percepció de dietes d'acord amb les disposicions que les regulin, sempre que no es tracti de personal al servei de l'Administració de la Generalitat.

DISPOSICIÓ FINAL

Es faculta els consellers de Justícia i Benestar Social per dur a terme les actuacions que siguin necessàries per a l'aplicació i desplegament d'aquest Decret, que entrarà en vigor al cap de dos mesos de la seva publicació.

 

 
 
  Barcelona, 28 de juny de 1994

JORDI PUJOL
President de la Generalitat de Catalunya

ANTONI ISAC I AGUILAR
Conseller de Justícia

ANTONI COMAS I BALDELLOU
Conseller de Benestar Social 

 

Universitat de Girona ©Projecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda