Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Decret 118/1993

Anterior Amunt Següent

  Decret 118/1993, de 6 d'abril, de desenvolupament del procediment de conciliació davant del Consell Superior de la Cooperació

Departament de treball


(DOGC núm.1739, de 30-4-1993)

Atesa la naturalesa jurídica del Consell Superior de la Cooperació com a òrgan consultiu, de participació i de mediació de l'Administració de la Generalitat;

Atès que l'article 107.1 del text refós de la Llei de cooperatives de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 1/1992, de 10 de febrer, disposa que s'ha d'establir per reglament el procediment de conciliació davant el Consell Superior de la Cooperació, com a sistema de resolució de conflictes en les qüestions que es plantegin entre les entitats regulades per la Llei de cooperatives de Catalunya, o entre aquestes i els seus associats;

Vist el que estableix l'article 61 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el dictamen preceptiu emès per la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del conseller de Treball i d'acord amb el Govern.


viñeta

Article únic

viñeta

Disposició final

viñeta Reglament de conciliació del Consell Superior de la Cooperació
viñeta Article 1. Dels conflictes susceptibles de conciliació
viñeta Article 2. De l'admissió de la demanda a tràmit
viñeta Article 3. Atribució de competències de tramitació
viñeta Article 4. Del lletrat assessor
viñeta Article 5. Del procediment  
viñeta Article 6. Trasllat i contestació a la demanda  
viñeta Article 7. Realització de l'acte  
viñeta Article 8. Actuació del Consell Superior de la Cooperació  


DECRETO:

Article únic

S'aprova el Reglament següent que desplega el procediment de conciliació davant del Consell Superior de la Cooperació.


DISPOSICIÓ FINAL

El present Reglament entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 6 d'abril de 1993

JORDI PUJOL

President de la Generalitat de Catalunya

IGNASI FARRERES I BOCHACA

Conseller de TreballREGLAMENT

De conciliació del Consell Superior de la Cooperació


Article 1. Dels conflictes susceptibles de conciliació

Podrà plantejar­se la conciliació, davant del Consell Superior de la Cooperació, dels conflictes següents:

1.1 Els que es produeixin entre algun soci i la cooperativa a la qual pertany.

1.2 Els produïts entre una cooperativa i la federació on es troba afiliada.

1.3 Els que es produeixin entre cooperatives.

1.4 Els produïts entre federacions de cooperatives, o entre aquestes i la Confederació de Cooperatives de Catalunya.


Article 2. De l'admissió de la demanda a tràmit

En cap cas s'admetran a tràmit demandes de conciliació quan una de les parts implicades no sigui sòcia de cooperativa, federació de cooperatives o de la confederació de cooperatives de Catalunya.


Article 3. Atribució de competències de tramitació

La instrucció i la tramitació dels procediments, i la realització de l'acte de conciliació d'aquests és atribuïda al lletrat assessor del Consell Superior de la Cooperació.


Article 4. Del lletrat assessor

El lletrat assessor del Consell Superior de la Cooperació, que haurà de ser un funcionari adscrit al Departament competent en matèria de cooperatives és nomenat pel president del Consell per temps indefinit, llevat de revocació o de renúncia .


Article 5. Del procediment

5.1 El procediment de conciliació davant del Consell Superior de la Cooperació s'iniciarà amb la presentació de la corresponent demanda, ajustada a les normes procedimentals vigents.

5.2 Per a tot el que no estigui previst en aquest Reglament és aplicable supletòriament la normativa general que estableixen els articles 160 i següents de la Llei d'enjudiciament civil.

5.3 Podran acumular­se diferents demandes de conciliació quan el tema de fons sigui el mateix i/o es produeixi litisconsorci, tant actiu com passiu o mixt. L'acumulació es farà, bé a instància de la part interessada o bé d'ofici pel mateix Consell Superior de la Cooperació en atenció al principi d'economia processal.

5.4 Un cop examinada la no concurrència de les causes d'inadmissió que preveu l'article 2 d'aquest Reglament, i estudiat el fons de l'assumpte i la forma del document, el lletrat assessor farà una diligència d'admissió a tràmit de la petició. En cas que es consideri que la petició no és admissible a tràmit, s'emetrà la resolució corresponent per part del president del Consell, que serà oportunament notificada a la part interessada, i se li farà saber el seu dret d'interposar­hi en contra el recurs corresponent.

5.5 La presentació davant el Consell Superior de la Cooperació de la sol·licitud de conciliació interromp la prescripció i suspèn el compte del termini per a l'exercici de l'acció.


Article 6. Trasllat i contestació a la demanda

Si la petició és admesa a tràmit, se'n donarà trasllat a la part demandada per tal que aquesta presenti les seves al·legacions en el termini de deu dies, i es comunicarà a la part demandant aquest fet.

Rebudes les al·legacions de la part demandada, o transcorregut el termini establert sense que les hagi emès, es procedirà a fixar el dia i l'hora per practicar l'acte de conciliació, la qual cosa serà comunicada de manera fefaent a les parts implicades.

Si a la vista de les al·legacions rebudes es considera que no és procedent la realització de l'acte de conciliació, es procedirà de la forma que estableix l'article 5.4.


Article 7. Realització de l'acte

7.1 La realització de l'acte de conciliació tindrà lloc al domicili del Consell Superior de la Cooperació, ubicat a Barcelona, si bé el seu president, mitjançant una resolució motivada i per causes justificades, al seu criteri, podrà autoritzar un altre lloc de realització. La conciliació esmentada no serà pública i només hi podran concórrer persones no relacionades amb el procediment quan totes les parts implicades en el conflicte manifestin el seu consentiment i el lletrat assessor ho cregui oportú.

7.2 La incompareixença de totes les parts implicades a l'acte de conciliació comportarà l'arxiu definitiu de l'expedient, la qual cosa els serà fefaentment comunicada. Tanmateix, la incompareixença d'una de les parts implicades a l'acte de conciliació significarà l'emissió d'una acta de conciliació sense efecte, es donarà una còpia certificada a la part compareguda i es comunicarà aquest fet a la part que no ho ha fet. A l'acte de conciliació podran assistir les parts implicades acompanyades d'un advocat o d'un assessor, i hauran d'acreditar fefaentment la seva personalitat i la representació o càrrec que ocupen en la cooperativa, federació o confederació.

7.3 El desenvolupament de l'acte de conciliació el dirigirà el lletrat assessor, que exhortarà les parts perquè arribin a un acord, concretin els fets, fixin aquells en els quals hi hagi conformitat, i puntualitzin, aclareixin o rectifiquin tot el que calgui per tal de delimitar els termes del debat; donarà la paraula a ambdues parts, començant per la demandant, a fi que manifestin les al·legacions que creguin convenients, atorgarà el dret de rèplica a les parts implicades, si ho creu convenient, i donarà per acabat el debat quan ho consideri oportú.

7.4 L'acta de conciliació recollirà les dades personals de tots els que s'hi hagin presentat, un resum de la petició efectuada per la part demandant, les al·legacions que ambdues parts hagin manifestat i els acords a que s' hagi arribat. Si no s'arriba a cap acord, es procedirà a redactar una acta de conciliació sense avinença.

7.5 Si en el transcurs de l'acte de conciliació alguna de les parts demanés la suspensió de l'acte per manca de proves o per altres causes rellevants, el lletrat conciliador accedirà a la petició, si ho creu convenient, i si l'altra part no s'hi oposa. Igualment, el lletrat conciliador podrà acordar la suspensió de l'acte de conciliació quan ho consideri convenient o quan en el cas d'incompareixença d'una part no consti fefaentment que aquesta hagi rebut la citació corresponent .

7.6 Tant en cas d'avinença com en cas de desavinença, es lliurarà una còpia certificada de l'acta a cadascuna de les parts implicades en l'acte de conciliació. Els acords adoptats en l'acte de conciliació, i recollits a l'acta oportuna, vincularan les parts implicades, i el seu compliment haurà de ser reclamat per execució de sentència, pel procediment jurisdiccional previst a l'efecte.


Article 8. Actuació del Consell Superior de la Cooperació

Per tal que el Registre general de cooperatives pugui gaudir de la màxima informació, a fi d'actualitzar les seves dades registrals, i a l'efecte de disposar d'antecedents que permetin valorar la conveniència o no d'admetre a tràmit possibles denúncies en demanda d'actuació de la Inspecció de Treball, un cop finalitzat l'expedient de conciliació es trametrà una còpia de la demanda de conciliació, de les al·legacions de la part demandada i de l'acta de conciliació, com també dels documents que es considerin rellevants, al Registre de cooperatives competent on consti inscrita la cooperativa afectada per l'expedient de conciliació.
 
 

Universitat de Girona ©Projecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda