Llei 8/1995
Llei 8/1995
Llei 8/1995
Llei 8/1995
Llei 8/1995
Llei 8/1995
Llei 8/1995
Llei 8/1995
Llei 8/1995
Llei 8/1995
Llei 8/1995
Llei 8/1995
Llei 8/1995
Llei 8/1995
Llei 8/1995
Llei 8/1995
Llei 8/1995
Llei 8/1995
Llei 8/1995
Llei 8/1995
Llei 8/1995
Llei 8/1995
Llei 8/1995
Llei 8/1995
Llei 8/1995
Llei 8/1995
Llei 8/1995
Llei 8/1995
Llei 8/1995
Llei 8/1995
Llei 8/1995
Llei 8/1995
Llei 8/1995
Llei 8/1995
Llei 8/1995
Llei 8/1995
Llei 8/1995
Llei 8/1995
Llei 8/1995
Llei 8/1995
Llei 8/1995
Llei 8/1995
Llei 8/1995
Llei 8/1995
Llei 8/1995
Llei 8/1995
Llei 8/1995
Llei 8/1995
Llei 8/1995
Llei 8/1995
Llei 8/1995
Llei 8/1995
Llei 8/1995
Llei 8/1995
Llei 8/1995
Llei 8/1995
Llei 8/1995
Llei 8/1995
Llei 8/1995
Llei 8/1995
Llei 8/1995
Llei 8/1995
Llei 8/1995
Llei 8/1995
Llei 8/1995
Llei 8/1995
Llei 8/1995
Llei 8/1995
Llei 8/1995
Llei 8/1995
Llei 8/1995
Llei 8/1995
Llei 8/1995
Llei 8/1995
Llei 8/1995
Llei 8/1995
Llei 8/1995
Llei 8/1995
Llei 8/1995
Llei 8/1995
Llei 8/1995
Llei 8/1995
Llei 8/1995
Llei 8/1995
Llei 8/1995
Llei 8/1995
Llei 8/1995
Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei 8/1995

Anterior Amunt Següent

Llei 8/1995, de 27 de juliol, d'atenció i protecció dels infants i els adolescents i de modificació de la Llei 37/1991, de 30 de desembre, sobre mesures de protecció dels menors desemparats i de l'adopció

(DOGC núm. 2083, de 02-08-1995)

[Aquesta llei ha estat derogada per la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència (DOGC núm. 5641, de 2-6-2010 pp. 42475-42536). Vegeu-ne la disposició derogatòria]

viñeta Preàmbul  
viñeta Capítol I. Disposicions directives Art. 1 a 4
viñeta Capítol II. Principis bàsics relatius als drets de l'infant i de l'adolescent Art. 5 a 16
viñeta Capítol III. Criança i formació Art. 17 a 24
viñeta Capítol IV. L'infant i l'adolescent en l'àmbit de la salut Art. 25 a 27
viñeta Capítol V. L'infant i l'adolescent en l'àmbit social Art. 28 a 49

EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, promulgo la següent

LLEI

Els infants i els adolescents, menors d'edat, han d'ésser objecte de protecció i assistència especials. La Llei respon a aquesta necessitat i, de manera sistematitzada, pren l'infant i el jove menor de divuit anys com a destinataris, amb referència als diversos àmbits i sectors socials en els quals es desenvolupen i exerceixen llur activitat. Es tracta, doncs, de fixar un sistema general català d'assistència de l'infant i de l'adolescent i de protecció de llurs drets en l'àmbit de Catalunya que executi, d'acord amb la competència de Catalunya sobre aquesta matèria, els títols competencials reconeguts per l'Estatut d'autonomia i que, alhora, tingui en compte els tractats, els acords i les resolucions internacionals, entre els quals destaquen la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de l'infant, del 20 de novembre de 1989, i també les diverses resolucions adoptades pel Parlament de Catalunya, en especial la 194/III, del 3 de març de 1991, sobre els drets de la infància.

A banda d'altres lleis del Parlament, com ara la Llei 11/1985, del 13 de juny, de protecció de menors, o la Llei 37/1991, del 30 de desembre, sobre mesures de protecció dels menors desemparats i de l'adopció, aquesta Llei pretén oferir el marc indispensable per a exercir les polítiques a l'entorn de l'infant i de l'adolescent i possibilitar l'actuació de l'Administració pública per tal de garantir el respecte de llurs drets.

Aconseguir el lliure desenvolupament de la personalitat de l'infant i de l'adolescent, que és l'objectiu cabdal de la Llei, justifica la intervenció de les administracions públiques de Catalunya en la seva consideració de poder públic, a les quals la Constitució encomana la protecció social, econòmica i jurídica de la família, en l'àmbit de les seves competències.

L'objectiu esmentat es pot aconseguir per mitjà de diferents tipus d'actuació. La Llei parteix de la premissa que la família és el nucli bàsic de la societat i, conseqüentment, reconeix amb caràcter principal l'actuació privada dels progenitors i els guardadors legals. Per tant, la intervenció de les administracions públiques i, en concret, de la Generalitat en relació amb els infants i els adolescents ha de tenir gairebé sempre caràcter supletori, en aplicació d'un dels principis bàsics sobre el qual es fonamenta aquesta Llei: el principi de subsidiarietat.

Aquesta intervenció serà justificada quan no sigui possible garantir un marc legal suficient, que hom pot anomenar 'dret del menor', per a protegir els infants i els adolescents en l'efectivitat de llurs drets.

Sens perjudici de la finalitat i dels principis d'aquesta Llei, es considera idònia l'oportunitat de modificar, d'acord amb l'experiència acumulada, determinats aspectes de la Llei 37/1991, en el sentit de mantenir criteris més operatius, amb l'objectiu de millorar la protecció efectiva dels infants i els adolescents en situació de desemparament. A aquests efectes, es modifiquen diversos articles de la Llei esmentada en la disposició addicional setena de la present Llei.

Així, s'estima que cal matisar el concepte de l'acolliment simple a fi d'evitar interpretacions que impedeixin l'aplicació d'aquesta mesura en els supòsits d'infants i d'adolescents que no poden ésser reintegrats a la seva família d'origen, però que necessiten un nucli familiar que els proporcioni un tracte afectiu en un entorn familiar normalitzat.

D'una altra banda, es fa del tot imprescindible agilitar la constitució de l'adopció, en permetre-hi l'accés per mitjà dels dos tipus d'acolliment familiar determinats per llei, en tant que ambdós comporten un període de convivència de la família amb els infants i els adolescents, amb la qual cosa es pot valorar el grau d'adaptació i d'integració entre ells.

La Llei s'ha estructurat en diversos capítols, el primer dels quals porta per rúbrica "disposicions directives" i és dedicat a descriure'n l'objecte, és a dir, l'assistència i la protecció dels infants i els adolescents, persones menors de divuit anys, a fixar-ne l'àmbit d'aplicació territorial i a introduir-hi el concepte d'interès primordial de l'infant i del jove, del qual reconeix així la funció informadora de tot l'articulat.

En el capítol segon es formulen els principis bàsics relatius als drets de l'infant i de l'adolescent. S'hi determinen, successivament, el dret al lliure desenvolupament de la personalitat; el dret a no ésser discriminat i a no ésser objecte de cap mena d'explotació econòmica o laboral; el dret general a buscar i a rebre informació adequada a les condicions de maduresa i a l'edat dels infants o els adolescents; el dret a l'honor, la intimitat i la pròpia imatge, i el dret dels infants i els adolescents a la participació, del qual hom pot destacar el reconeixement exprés de la facultat dels infants i els adolescents d'adreçar-se per ells mateixos a les institucions públiques competents en la matèria sobre les qüestions referides a llur criança i a llur formació.

També regula, entre d'altres, el dret dels infants i els adolescents a la promoció i la participació en associacions infantils i juvenils, amb determinades particularitats, i també la prioritat pressupostària de què han de gaudir l'atenció i la protecció de la infància i el foment de la divulgació dels drets dels infants i els adolescents.

El capítol tercer és dedicat a la criança i la formació de l'infant i de l'adolescent. En les matèries de protecció dels infants i els adolescents en situació de desemparament i de tractament de la delinqüència infantil i juvenil es fa la remissió expressa a la legislació vigent.

El capítol quart regula l'atenció dels infants i els adolescents en l'àmbit de la salut. Estableix la responsabilitat compartida de les administracions públiques davant els maltractaments físics o psíquics dels infants i els adolescents, el dret a l'atenció precoç dels que la requereixen, i també determinats drets dels infants i els adolescents hospitalitzats.

El capítol cinquè és el més extens i és dedicat a l'infant i a l'adolescent en l'àmbit social. Fa esment del dret a l'educació, al lleure i a la cultura i també regula l'exhibició d'imatges, l'accés a publicacions i a materials àudio-visuals, les emissions de ràdio i de televisió, i també la publicitat adreçada als infants i als adolescents i la protagonitzada pels infants i els adolescents. Amb aquesta regulació la Llei parteix de les llibertats consagrades per l'article 20.1 de la Constitució, i, per tant, la seva aplicació exclou qualsevol limitació dels drets proclamats en l'esmentat article. Així mateix, el capítol cinquè conté normes sobre consum de productes o serveis, la protecció del medi ambient i l'espai urbà.

El capítol sisè tracta de les funcions assistencials i de foment que han de dur a terme les administracions públiques en relació amb la família, els infants i els adolescents amb disminució, els infants i els adolescents amb dificultats d'inserció social i els immigrants. També regula la prevenció i la informació sobre els efectes nocius de les drogues i les sectes i el foment de mitjans i béns culturals.

En compliment de la reserva material de llei, el darrer capítol de la Llei procedeix a una tipificació exhaustiva d'infraccions i sancions, i estableix una classificació de les infraccions en lleus, greus i molt greus, i també les sancions corresponents, en funció dels dos àmbits materials que s'especifiquen. D'una banda, s'aprofita la present Llei per incloure un règim sancionador que doni més efectivitat i capacitat d'execució a la Llei 37/1991, i, d'una altra banda, per establir un règim sancionador que garanteixi la defensa i la salvaguarda dels drets dels infants i els adolescents, que completa la protecció atorgada per altres normatives sancionadores sectorials.

Finalment, aquesta Llei promou la possibilitat de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i l'Administració local de Catalunya i atorga àmplies possibilitats de delegació d'aquella en aquesta. Així mateix, promou la cooperació de la Generalitat de Catalunya amb altres administracions, institucions i organismes en matèria de protecció de menors, adopció, custòdia, drets de relació i visita i en altres situacions que hom cregui convenients en interès dels infants i dels adolescents.

 

CAPÍTOL I

Disposicions directives

 

Article 1

Objecte de la Llei

Aquesta Llei té per objecte l'atenció i la protecció dels infants i els adolescents que resideixen o es troben transitòriament en el territori de Catalunya, per tal de garantir l'exercici de llurs drets i llur desenvolupament integral en els àmbits familiar i social.

 

Article 2

Àmbit personal i territorial d'aplicació

1. Als efectes d'aquesta Llei i de les disposicions que la despleguen, s'entén per 'infant' tota persona menor de dotze anys i per 'adolescent' tota persona amb una edat compresa entre els dotze anys i la majoria d'edat establerta per llei.

2. Aquesta Llei s'aplica a tot el territori de Catalunya, sens perjudici de les normes per a solucionar els conflictes internacionals i interregionals.

 
 

Article 3

L'interès superior de l'infant i de l'adolescent

L'interès superior de l'infant i de l'adolescent ha d'ésser el principi inspirador de les actuacions públiques i de les decisions i les actuacions que els concerneixen adoptades i dutes a terme pels pares, els tutors o els guardadors, per les institucions públiques o privades encarregades de protegir-los i d'assistir-los o per l'autoritat judicial o administrativa. Per a la determinació d'aquest interès hom ha de tenir en compte, en particular, els anhels i les opinions dels infants i els adolescents, i també llur individualitat dins el marc familiar i social.

 

Article 4

Interpretació de les normes relatives als infants i els adolescents

1. La interpretació d'aquesta Llei, de les normes que la despleguen i de les altres disposicions de la Generalitat relatives als infants i els adolescents s'ha de fer d'acord amb els tractats internacionals ratificats per l'Estat espanyol i especialment d'acord amb la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de l'infant, del 20 de novembre de 1989, la Carta Europea dels drets de l'infant i totes les resolucions sobre infància i adolescència aprovades pel Parlament de Catalunya.

2. Els poders públics han de garantir el respecte dels drets de l'infant i de l'adolescent i han d'adequar llurs actuacions a aquesta Llei i a la normativa internacional sobre aquesta matèria.

 

 

CAPÍTOL II

Principis bàsics relatius als drets de l'infant i de l'adolescent

 

Article 5

Lliure desenvolupament de la personalitat

Els infants i els adolescents tenen dret a una criança i una formació que els garanteixi el desenvolupament lliure, integral i harmònic de llur personalitat.

 

Article 6

Protecció de l'infant i de l'adolescent davant els maltractaments

Tot infant i adolescent ha d'ésser protegit de qualsevol forma de maltractament, negligència, crueltat o manipulació i de l'ús i el tràfic d'estupefaents i psicòtrops, l'explotació, l'abús sexual, la prostitució i les pràctiques pornogràfiques.

 

Article 7

Principi d'igualtat

Tots els infants han d'ésser tractats igual per la llei. Els infants i els adolescents no poden ésser objecte de discriminació per raó de raça, color, sexe, idioma, religió, opinió política o d'altra índole, origen nacional, ètnic o social, posició econòmica, condicions físiques, psíquiques o sensorials, estat de salut, naixement o qualsevol altra condició de l'infant o de l'adolescent i dels seus pares o representants legals.

 

Article 8

Activitats econòmiques i laborals

Els infants i els adolescents han d'ésser protegits de qualsevol tipus d'explotació econòmica o de qualsevol treball que pugui ésser perillós, perjudicar-ne la salut o entorpir-ne l'educació i la formació o el desenvolupament integral, d'acord amb el que estableix la legislació laboral vigent.

 

Article 9

Dret a l'honor, la intimitat i la pròpia imatge

1. Els infants i els adolescents tenen dret a la protecció de l'honor, de la intimitat i de la pròpia imatge. Així mateix, s'ha de preservar els infants i els adolescents de la difusió publicitària de llurs dades personals, de la difusió d'imatges atemptatòries a llur dignitat i de l'explotació econòmica de llur imatge.

2. L'Administració de la Generalitat ha de vetllar pel dret a la intimitat i a l'honor dels infants i els adolescents, especialment dels que hagin estat objecte d'agressions sexuals, maltractaments o qualsevol altra experiència traumàtica.

 

Article 10

Drets civils i polítics

Els infants i els adolescents tenen dret a exercir els drets civils i polítics sense més limitacions que les fixades per la legislació vigent.

 

Article 11

Informació i participació

1. Els infants i els adolescents tenen dret a cercar, rebre i elaborar la informació adequada a l'edat i a les condicions de maduresa.

2. Els infants i els adolescents han de poder expressar llur opinió lliurement en tots els afers que els afectin.

3. Els infants i els adolescents han d'ésser informats de llurs drets i han de tenir l'oportunitat d'ésser escoltats, d'acord amb l'edat i les condicions de maduresa, en tot procediment administratiu i judicial en què estiguin directament implicats i que condueixi a una decisió que els afecti en l'esfera personal, familiar o social.

4. Els infants i els adolescents poden adreçar-se a les administracions públiques encarregades de protegir-los i d'assistir-los pel que fa a totes les qüestions referides a llur criança i a llur formació.

5. Les administracions locals, en funció de llur proximitat al ciutadà i d'acord amb la legislació vigent, són el primer nivell d'informació i assessorament dels infants i els adolescents que ho sol·licitin.

6. Als efectes del que estableix l'apartat 5, els infants i els adolescents poden adreçar-se a les administracions públiques encarregades de la protecció i l'assistència dels menors, sense coneixement de llurs pares, tutors o guardadors, quan calgui per motius d'urgència o situació de conflicte i en la mesura que la comunicació amb aquelles persones pogués frustrar la finalitat pretesa. Si de les circumstàncies anteriors deriva la necessitat d'una intervenció continuada de l'Administració, aquesta ho ha de posar en coneixement del Ministeri Fiscal.

7. D'acord amb el que disposa la Llei 12/1989, del 14 de desembre, de modificació de la Llei 14/1984, del 20 de març, del Síndic de Greuges, l'infant i l'adolescent també poden adreçar-se al Síndic de Greuges o a l'Adjunt per a la Defensa dels Drets dels Infants, amb la finalitat que resolguin les queixes que els formulin.

 
 

Article 12

Participació social

1. Els infants i els adolescents tenen dret a constituir associacions infantils i juvenils i a ésser-ne membres, i també a ésser membres d'organitzacions juvenils de partits polítics i sindicals, d'acord amb la legislació vigent i els estatuts, com a manifestació de llurs interessos i aspiracions, i a participar-hi activament, d'acord amb llurs condicions de maduresa.

2. Cap infant o adolescent no pot ésser obligat a ingressar en una associació o a romandre-hi contra la seva voluntat.

3. Les associacions d'infants i adolescents han de respectar els principis i els valors d'una societat democràtica, fomentant el civisme, la convivència i la tolerància.

4. Perquè les associacions infantils i juvenils puguin obligar-se civilment, han d'haver designat, d'acord amb llurs estatuts, un representant legal amb plena capacitat d'obrar.

 

Article 13

Relacions intergeneracionals

Les administracions públiques han de promoure i afavorir les relacions intergeneracionals, tot procurant evitar que els diferents nivells d'edat s'aïllin en si mateixos i propiciant el voluntariat social de les persones grans per a col·laborar en activitats amb infants i adolescents.

 

Article 14

Altres principis d'actuació

Totes les actuacions dutes a terme per les administracions públiques en relació amb els infants i els adolescents han de respectar el compliment dels principis bàsics que s'estableixen en aquest capítol i fomentar els valors de tolerància, solidaritat, respecte, igualtat i tots els altres valors democràtics establerts per l'ordenament jurídic vigent.

 

Article 15

Divulgació

Les administracions públiques han d'adoptar les mesures necessàries per tal d'aconseguir el màxim grau de divulgació dels drets reconeguts als infants i als adolescents per aquesta Llei, per la resta de l'ordenament jurídic vigent i en especial per la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de l'infant, del 20 de novembre de 1989.

 

Article 16

Prioritat pressupostària

La Generalitat ha de procurar que els seus pressupostos tinguin en compte de manera prioritària les activitats d'atenció, formació, promoció, reinserció, protecció, integració i lleure dels infants i els adolescents de Catalunya. Així mateix, cal procurar que els ens de l'Administració local assumeixin aquesta prioritat.

 

 

CAPÍTOL III

Criança i formació

SECCIÓ PRIMERA

L'infant i l'adolescent en l'àmbit familiar

 

Article 17

Responsabilitat en la criança i la formació

1. La responsabilitat primordial de la criança i la formació del menor correspon al pare i a la mare o a les persones que en tenen atribuïda la guarda, d'acord amb el que disposa la legislació vigent.

2. Els pares, els tutors o els guardadors han d'assegurar, dins llurs possibilitats, les condicions de vida necessàries per al desenvolupament integral dels infants i els adolescents.

3. Les administracions públiques han de vetllar per la protecció dels infants en el cas de mal ús de les facultats dels pares o de les facultats atribuïdes a altres persones que en tinguin cura i també perquè els pares, els tutors o els guardadors disposin dels mitjans d'informació i formació adequats per a ajudar-los a complir llurs responsabilitats envers els infants i els adolescents.

4. Les administracions públiques han de fer extensibles als tutors o als guardadors els sistemes de prestacions socials existents dirigides als pares, per tal d'afavorir el compliment de llurs responsabilitats, i també assessorar-los en situacions de crisis familiar, dins del marc establert pel Decret legislatiu 17/1994, del 16 de novembre, pel qual s'aprova la refosa de les Lleis 12/1983, del 14 de juliol, 26/1985, del 27 de desembre, i 4/1994, del 20 d'abril, en matèria de serveis socials.

 

Article 18

Drets de relació i visita

1. Els infants i els adolescents tenen dret a viure amb llurs pares, excepte en els casos en què la separació esdevingui necessària, d'acord amb el que disposa la legislació vigent.

2. El menor també té dret a mantenir el contacte directe amb el pare i la mare, si no conviu amb un d'ells o amb cap dels dos, amb les excepcions i en els termes que estableix la legislació vigent.

3. En l'exercici dels drets a què es refereixen els apartats 1 i 2 cal tenir sempre en compte l'interès primordial dels infants i els adolescents.

 

Article 19

Desemparament

L'infant i l'adolescent en situació de desemparament tenen dret a ésser protegits d'acord amb el que estableix la legislació protectora dels menors desemparats.

 

 

SECCIÓ SEGONA

Actuació de les administracions i de les institucions col·laboradores en la integració familiar

 

Article 20

Intervenció de les administracions públiques

Per tal d'assegurar el ple gaudi del dret a la criança i la formació de l'infant i de l'adolescent, en defecte dels pares, els tutors o els guardadors, correspon a les administracions públiques l'exercici de les funcions de protecció i d'assistència dels infants i els adolescents dins l'àmbit de les competències que els reconeix la legislació vigent.

 

Article 21

Institucions col·laboradores en la integració familiar Es consideren institucions col·laboradores en la integració familiar totes les entitats, acreditades degudament, que intervenen amb funcions de guarda i mediació, d'acord amb el que estableix la Llei 37/1991, del 30 de desembre, sobre mesures de protecció dels menors desemparats i de l'adopció, per tal de facilitar o recuperar la convivència familiar dels menors, ja sigui en la mateixa família d'origen o en una altra família alternativa.

 

Article 22

Funcions de la Generalitat relatives a les relacions dels infants i dels adolescents amb llurs famílies

1. La Generalitat , per mitjà del departament que hi sigui competent, ha d'establir un sistema de mediació i assessorament a nivell territorial que ha d'intervenir, a sol·licitud dels interessats, amb la finalitat de garantir l'efectivitat del dret dels infants i els adolescents a relacionar-se amb llurs famílies i en les qüestions relacionades amb la problemàtica i els conflictes familiars que afectin, de manera directa o indirecta, els infants i els adolescents.

2. Quan es tracti d'infants i adolescents amb residència habitual en un estat estranger que es traslladin a Catalunya per a gaudir de llurs drets de visita respecte a un o ambdós dels pares, les autoritats de l'estat de residència habitual i les persones que en tinguin atribuïda la guarda poden sol·licitar a l'organisme competent de la Generalitat que les persones amb les quals l'infant o l'adolescent residirà durant la seva estada a Catalunya subscriguin un compromís de retornar-lo un cop transcorregut el període de visita.

3. Respecte als infants o els adolescents amb residència habitual en un estat estranger que hagin estat traslladats a Catalunya amb vulneració dels drets de guarda, la persona, la institució o l'organisme que en tingui atribuïda la guarda pot sol·licitar a l'organisme competent de la Generalitat que intervingui amb funcions de mediació, per tal d'obtenir-ne el retorn al lloc de la seva residència habitual.

 

Article 23

Programes d'educació i prevenció

Les administracions públiques de Catalunya han de promoure l'adopció de mesures educatives i preventives destinades a fomentar la capacitat crítica i de lliure decisió i el sentit de la pròpia responsabilitat de l'infant i de l'adolescent. Aquestes mesures també s'han de dirigir als pares, als tutors i als guardadors a fi de facilitar-los llur tasca de formació i protecció i han d'ésser susceptibles dels canvis necessaris per tal que els infants es puguin integrar en una societat canviant.

 

Article 24

Tractament de la delinqüència

La prevenció i el tractament de la delinqüència infantil i juvenil es regeixen pel que estableix la legislació vigent sobre aquesta matèria.

 

 

CAPÍTOL IV

L'infant i l'adolescent en l'àmbit de la salut

 

Article 25

Dret a la protecció de la salut

1. Tots els infants i els adolescents de Catalunya tenen dret a la protecció i a la promoció de llur salut i a l'atenció sanitària, d'acord amb el que disposa la legislació vigent.

2. Tots els infants i els adolescents tenen dret a:

a) Rebre informació sobre la salut en general i la pròpia en particular.

b) Rebre informació adequada en relació amb el conjunt del tractament mèdic a què es sotmeten, d'acord amb l'edat, la maduresa i l'estat psicològic i afectiu.

c) Ésser immunitzats contra les malalties

infecto-contagioses incloses en el calendari oficial de vacunació.

d) Beneficiar-se de la detecció i el tractament precoços de les malalties congènites, únicament amb els límits que l'ètica, la tecnologia i els recursos assistencials imposen al sistema sanitari.

3. Els infants i els adolescents que pateixen maltractaments físics o psíquics han de rebre protecció especial de caràcter sanitari, assistencial i cautelar urgent segons que hom requereixi en cada cas, i s'han de corresponsabilitzar a aquests efectes les administracions públiques implicades.

 

Article 26

Atenció especial

1. Els infants i els adolescents amb incapacitat física, psíquica o sensorial o amb patologies de risc tenen dret a l'atenció necessària per al desenvolupament correcte de llurs aptituds.

2. Les xarxes d'atenció de la salut infantil i juvenil han d'ésser accessibles per als tractaments en situacions de risc que siguin necessaris per al desenvolupament psíquic i mental dels infants i els adolescents.

 

Article 27

Hospitalització d'infants i d'adolescents

1. Els infants i els adolescents hospitalitzats tenen dret a estar acompanyats de llurs pares, tutors o guardadors, llevat que això pugui perjudicar o obstaculitzar l'aplicació dels tractaments mèdics.

2. Cal potenciar el tractament ambulatori dels infants i els adolescents per tal d'evitar-ne l'internament. Si l'hospitalització és indispensable, aquesta ha d'ésser tan breu com sigui possible i cal procurar que tingui lloc entre altres infants i adolescents.

3. Els infants i els adolescents, mentre duri llur estada a l'hospital, tenen dret a prosseguir llur educació, sempre que això no signifiqui un perjudici per a llur benestar o en dificulti el tractament mèdic.

 

 

CAPÍTOL V

L'infant i l'adolescent en l'àmbit social

SECCIÓ PRIMERA

Educació, lleure i cultura

 

Article 28

Sistema i objectius de l'educació

1. Tots els infants i els adolescents tenen dret a rebre l'ensenyament bàsic, que comprèn l'educació primària i l'educació secundària obligatòria, en els termes establerts per la legislació vigent en matèria d'ensenyament.

2. El sistema educatiu i la formació en el respecte als drets i les llibertats fonamentals, en l'exercici de la tolerància i la convivència, són principis i objectius de l'educació, tant de l'obligatòria com de la voluntària, i es regeixen pel que estableix la legislació vigent sobre aquesta matèria. La Generalitat ha de vetllar per llur compliment efectiu.

3. La Generalitat ha de vetllar per:

a) La igualtat de condicions en l'accés i la permanència en l'escola.

b) El respecte dels drets dels alumnes i també el compliment de llurs deures.

c) La participació dels infants i els adolescents en llur procés educatiu i en les associacions d'estudiants, d'acord amb la legislació vigent.

d) El dret dels pares, els tutors o els guardadors al seguiment i la participació en l'educació escolar dels infants i els adolescents.

4. Les administracions públiques han de col·laborar amb la família en el procés educatiu del menor i emprendre les accions necessàries per a evitar l'absentisme escolar en l'ensenyament bàsic.

 

Article 29

Educació i cura dels infants en guarderies, llars i altres centres

1. L'educació infantil, que comprèn fins als sis anys d'edat, ha de contribuir al desenvolupament físic, intel·lectual, afectiu, social i moral dels infants. Els centres i els serveis que tenen cura d'infants de menys de sis anys, sigui quina en sigui la denominació genèrica, la classificació o la titularitat, han de contribuir a l'atenció social i educativa d'aquests, mitjançant el desenvolupament de llurs capacitats de relació, observació, coneixement del propi cos i adquisició progressiva d'autonomia.

2. Les prestacions dels centres i els serveis que tenen cura d'infants de menys de sis anys han d'orientar-se primordialment a satisfer les necessitats de l'infant i promoure'n el benestar, en un ambient sa i segur.

 

Article 30

Educació dels infants i els adolescents amb necessitats educatives especials

Els infants i els adolescents amb necessitats educatives especials han de rebre una formació educativa i professional que els permeti la integració social, el desenvolupament i la realització personal i l'accés a un lloc de treball en el context més normalitzat possible i d'acord amb llurs aspiracions i aptituds.

 

Article 31

Educació dels infants i els adolescents amb dificultats d'inserció social

Els infants i els adolescents que pateixen dificultats especials d'inserció en la vida social, a causa de llurs condicions personals o de les circumstàncies de l'entorn familiar, tenen dret a l'assistència necessària a fi de completar llur formació escolar o professional, permetre'n la integració en el món laboral i la plena participació en les diverses manifestacions de la vida social.

 

Article 32

Activitats recreatives, culturals i esportives

1. Els infants i els adolescents tenen dret a rebre una formació integral en el seu temps de lleure que faciliti la seva educació com a ciutadà conscient i responsable, fent ús de la xarxa associativa que existeix a Catalunya especialitzada en aquesta matèria.

2. Els infants i els adolescents tenen dret al descans, al joc i a les activitats recreatives pròpies de llur edat com a part de l'activitat quotidiana i també a participar lliurement en la vida cultural i artística de llur entorn social.

3. El joc s'ha d'entendre com un element essencial del creixement i la maduració dels infants i dels adolescents.

Els jocs i les joguines s'han d'adaptar a les necessitats dels infants i dels adolescents i han d'ajudar al desenvolupament psicomotor de cada etapa evolutiva.

4. Els infants i els adolescents tenen dret a practicar l'esport i a participar en activitats físiques i recreatives en un ambient de seguretat. Llur participació en l'esport de competició ha d'ésser voluntària i els mètodes i els plans d'entrenament han de respectar la condició física i les necessitats educatives dels menors.

5. Les administracions han de fomentar l'activitat física i esportiva com a hàbit de salut.

 

 

SECCIÓ SEGONA

Publicitat, mitjans de comunicació i espectacles

 

Article 33

Imatges, missatges i objectes

L'exhibició o l'emissió pública d'imatges, de missatges o d'objectes no poden ésser perjudicials per als infants i els adolescents ni incitar a actituds o conductes que vulnerin els drets i els principis reconeguts per la Constitució i per la resta de l'ordenament jurídic vigent.

 

Article 34

Publicacions

Les publicacions que inciten a la violència, a activitats delictives o a qualsevol mena de discriminació o que tenen un contingut pornogràfic o qualsevol altre que és perjudicial per al desenvolupament de la personalitat dels infants i dels adolescents no poden ésser ofertes ni exposades de manera que restin lliurement a llur abast.

 

Article 35

Material àudio-visual

No és permès de vendre ni de llogar a infants i adolescents vídeos, videojocs o qualsevol altre material àudio-visual que continguin missatges contraris als drets i les llibertats fonamentals reconeguts per l'ordenament jurídic vigent, que incitin a la violència i a activitats delictives, a qualsevol mena de discriminació o que tinguin contingut pornogràfic. No és permès tampoc de projectar-los en locals o espectacles en què sigui admesa l'assistència d'infants o d'adolescents ni de difondre'ls per qualsevol mitjà entre infants o adolescents.

 

Article 36

Premsa, ràdio i televisió

1. Les programacions de la ràdio i de la televisió, en les franges horàries més susceptibles d'audiència d'infants i adolescents, han d'afavorir els objectius educatius que permeten aquests mitjans de comunicació i han de potenciar els valors humans i els principis de l'Estat democràtic i social.

2. De conformitat amb el que disposa la Llei de l'Estat 25/1994, del 12 de juliol, de transposició de la Directriu 89/552/CEE, sobre la coordinació de disposicions legals, reglamentàries i administratives dels estats membres relatives a l'exercici d'activitats de radiodifusió televisiva, les emissions dels canals propis de televisió de la Generalitat i dels serveis de televisió el títol habilitant dels quals correspon d'atorgar a la Generalitat han de complir els requisits següents:

a) Les emissions de televisió no han d'incloure programes ni escenes o missatges de qualsevol tipus que puguin perjudicar seriosament el desenvolupament físic, mental o moral dels infants i els adolescents, ni programes que fomentin l'odi, el menyspreu o la discriminació per motius de naixement, ètnia, sexe, religió, nacionalitat, opinió o qualsevol altra circumstància personal o social.

b) Els espais dedicats a la promoció de la programació pròpia i els programes susceptibles de perjudicar el desenvolupament físic, mental o moral dels infants i els adolescents i els que continguin escenes de pornografia o de violència gratuïta solament poden ésser emesos entre les deu de la nit i les sis del matí i han d'ésser objecte d'advertiment auditiu i visual sobre llur contingut.

3. Les emissores de radiodifusió la concessió de les quals correspon a la Generalitat , durant una franja horària de protecció especial dels infants i els adolescents, que s'ha de determinar per reglament, no han d'emetre programes ni missatges que incitin directament o indirecta al consum de substàncies que poden generar dependència, que són de caràcter violent o pornogràfic ni de qualsevol altra índole perjudicial per al desenvolupament físic o mental o el comportament ètic dels infants i els adolescents.

4. Les administracions públiques han de vetllar perquè els infants i els adolescents no tinguin accés, per mitjà de les telecomunicacions, a serveis que poden danyar llur desenvolupament.

5. La Generalitat ha de procurar que tots els mitjans de comunicació social dediquin als infants i als adolescents una atenció educativa especial.

6. Els mitjans de comunicació social que emeten o tenen difusió en el territori de Catalunya han de tractar amb cura especial tota informació que afecti infants o adolescents, evitant de difondre'n el nom, la imatge o les dades que en permetin la identificació, quan apareixen com a víctimes, testimonis o inculpats en causes criminals, llevat del cas que ho siguin com a víctimes d'un homicidi o un assassinat; o quan es divulgui qualsevol fet relatiu a llur vida privada que n'afecti la reputació i el bon nom.

7. Els mitjans de comunicació social que emeten o tenen difusió en el territori de Catalunya no poden divulgar les dades relatives a la filiació dels infants i els adolescents acollits o adoptats.

 

Article 37

Publicitat adreçada als infants i als adolescents

1. Amb la finalitat de protegir adequadament els drets dels infants i dels adolescents pel que fa a la publicitat divulgada en el territori de Catalunya que els és adreçada, se n'han de regular per reglament els límits, atenent especialment els principis següents:

a) D'acord amb el nivell de coneixement de l'audiència infantil i adolescent, i conscients del seu estat formatiu, els anuncis no han d'incitar a la violència o a la comissió d'actes delictuosos, ni a qualsevol mena de discriminació.

b) Les prestacions i l'ús d'un producte s'han de mostrar de manera que sigui comprensible, coincident amb la realitat i amb un llenguatge senzill i adaptat al nivell de desenvolupament dels col·lectius infantils i adolescents als quals s'adreça.

c) Si el preu de l'objecte anunciat supera la quantia de pessetes determinada per reglament, ha de constar de forma clara i manifesta en l'anunci de l'objecte.

d) Hom ha d'evitar els missatges que continguin discriminacions o diferències per raó del consum del producte anunciat.

2. Els principis a què es refereix l'apartat 1 han d'ésser exigibles a la publicitat emesa pels mitjans de comunicació social que emeten i tenen difusió en el territori de Catalunya.

3. De conformitat amb el que disposa la Llei de l'Estat 25/1994, la publicitat emesa pels canals de televisió propis de Catalunya o pels serveis de televisió el títol habilitant dels quals ha d'ésser atorgat per la Generalitat no ha de contenir imatges o missatges que puguin perjudicar moralment o físicament els infants i els adolescents i, així mateix, ha de respectar els principis següents:

a) No ha d'incitar directament els infants i els adolescents a la compra d'un producte o d'un servei explotant llur inexperiència o llur credulitat ni a persuadir llurs pares o tutors o els pares o els tutors de tercers perquè comprin els productes o els serveis de què es tracti.

b) No ha d'explotar en cap cas la confiança especial dels infants i els adolescents en llurs pares, professors o altres persones.

c) No pot, sense un motiu justificat, presentar infants i adolescents en situacions perilloses.

4. Es prohibeixen totes les formes de publicitat de locals de joc i de serveis o d'espectacles violents o que incitin a la violència i de caràcter eròtic o pornogràfic en publicacions principalment adreçades als menors d'edat que es distribueixen a Catalunya, i també en la publicitat emesa per televisió o per ràdio durant les franges horàries de protecció especial dels infants i els adolescents, amb els límits establerts per l'apartat 2.

5. Els menors d'edat són protegits respecte a la publicitat de begudes alcohòliques i de productes de tabac en els termes del que disposa la Llei 20/1985, del 25 de juliol, de prevenció i assistència en matèria de substàncies que poden generar dependència, modificada per la Llei 10/1991, del 10 de maig.

 

Article 38

Publicitat protagonitzada per infants i adolescents

1. La participació d'infants i adolescents en anuncis publicitaris que promouen la venda de begudes alcohòliques o de productes de tabac resta prohibida en els termes establerts per la Llei 20/1985, modificada per la Llei 10/1991.

2. La publicitat de begudes alcohòliques emesa pels canals de televisió propis de Catalunya o pels serveis de televisió el títol habilitant dels quals ha d'ésser atorgat per la Generalitat no pot adreçar-se específicament als menors d'edat ni en particular presentar infants i adolescents consumint aquestes begudes, sens perjudici del que estableix l'apartat 1 i de conformitat amb el que disposa la Llei de l'Estat 25/1994, de transposició de la Directriu sobre l'exercici d'activitats de radiodifusió televisiva.

3. Els menors d'edat no poden ésser utilitzats en anuncis publicitaris divulgats en el territori de Catalunya que promouen activitats prohibides als menors.

4. L'aplicació del que disposa l'apartat 3 resta limitada pels criteris establerts per l'article 37.2.

 

Article 39

Espectacles, activitats recreatives i establiments públics

D'acord amb el que estableix la Llei 10/1990, del 15 de juny, sobre policia de l'espectacle, les activitats recreatives i els establiments públics, el Govern de la Generalitat pot regular per reglament la qualificació dels espectacles, les activitats recreatives i, en general, els establiments públics als efectes de vetllar pel ple respecte dels drets dels infants i els adolescents. També s'ha d'establir per via reglamentària l'accés d'infants i adolescents a combats de boxa i curses de braus.

 

 

SECCIÓ TERCERA

Consum de productes i serveis

 

Article 40

Protecció dels infants i els adolescents com a consumidors

D'acord amb tota la legislació vigent sobre la protecció de la seguretat, la salut i els interessos econòmics dels consumidors i dels usuaris, en especial la Llei 1/1990, del 8 de gener, sobre la disciplina del mercat i de defensa dels consumidors i dels usuaris, i la Llei 3/1993, del 5 de març, de l'estatut del consumidor, les administracions públiques, en l'àmbit de llurs competències respectives, han de vetllar perquè els drets i els interessos dels infants i els adolescents, com a col·lectius de consumidors amb necessitats i característiques específiques, gaudeixin de defensa i protecció especials.

 

Article 41

Requisits que han de complir els productes per a ésser comercialitzats per a l'ús o el consum dels infants i els adolescents

1. D'acord amb la Llei 1/1990, els béns o els productes comercialitzats per a l'ús o el consum dels infants i els adolescents no han de contenir substàncies perjudicials, d'acord amb el que estableix la legislació vigent, i han de facilitar, de manera visible, la informació suficient sobre la composició, les característiques i l'ús, i també la franja d'edat dels infants i els adolescents, si és el cas, als quals van destinats.

2. Els béns o els productes comercialitzats per a l'ús o el consum dels infants i els adolescents han de complir les mesures de seguretat suficients per a garantir-ne la innocuïtat tant per a l'ús al qual són destinats com, fins i tot, per a evitar les conseqüències nocives que puguin derivar d'un ús inadequat.

 

Article 42

Accés a les begudes alcohòliques i al tabac

1. Els menors d'edat tenen l'accés limitat a les begudes alcohòliques i al tabac, en els termes de la legislació específica en la matèria.

2. En cap cas no es pot vendre ni consumir tabac en centres d'ensenyament de qualsevol nivell i en instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves. Tampoc no es pot vendre ni consumir cap tipus de beguda alcohòlica en centres en què s'imparteix ensenyament no superior ni en instal·lacions destinades a activitats amb infants i adolescents. Les prohibicions s'han de fer constar en llocs ben visibles.

 

Article 43

Accés a altres productes o serveis que poden perjudicar la salut dels infants i els adolescents

Es prohibeix la venda o el subministrament als infants i als adolescents de qualsevol producte o servei diferent dels determinats per l'article 42 que puguin causar dependència física o psíquica, encara que sigui per un ús inadequat, o, en general, produir efectes que perjudiquin la salut o el lliure desenvolupament de la personalitat dels infants i els adolescents.

 

Article 44

Allotjament

Quan els infants o els adolescents menors de setze anys sol·licitin allotjament en hotels o en altres establiments dedicats a allotjar persones sense el consentiment exprés dels pares, els tutors o els guardadors legals, el responsable del local ho ha de posar en coneixement d'aquests o de l'autoritat policíaca.

 

Article 45

Medicaments

La Generalitat, en l'àmbit de les seves competències, ha de vetllar pel compliment de la legislació estatal sobre productes farmacèutics i especialment perquè els medicaments s'elaborin i es presentin de manera que garanteixin la prevenció raonable d'accidents, primordialment en relació amb els infants, i, en particular, perquè les especialitats farmacèutiques comptin amb tanques de seguretat resistents a l'obertura i s'evitin els colors i els sabors innecessàriament atractius.

 

Article 46

Zones recreatives i parcs d'atraccions

1. Les zones recreatives a les quals tenen accés els infants o els adolescents han d'estar situades en llocs idonis i, en tot cas, allunyades o protegides de qualsevol element perillós, i han d'estar configurades de manera que garanteixin les mesures de seguretat adequades i, en la mesura que puguin, han de facilitar el control dels infants i els adolescents i la separació per grups d'edat, amb espais reservats exclusivament per a infants menors de quatre anys.

2. Hom ha de garantir que els infants i els adolescents que tenen una disminució física, psíquica o sensorial tinguin dret a accedir a les zones recreatives a què es refereix l'apartat 1 i puguin gaudir-ne, d'acord amb el que disposa la legislació vigent sobre accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.

3. Els parcs d'atraccions i altres zones recreatives anàlogues han de comptar amb personal preparat degudament a fi de prevenir accidents i evitar qualsevol risc possible als infants i als adolescents i, si escau, han de tenir establert un pla d'emergències per a l'evacuació de les instal·lacions.

4. El Govern de la Generalitat ha de regular per reglament les mesures o els serveis de vigilància i les característiques de les activitats que es duen a terme en les zones recreatives a les quals tenen accés els infants i els adolescents, d'acord amb el que disposa la Llei 10/1990, sens perjudici del que estableixen els apartats 1, 2 i 3.

 

Article 47

Jocs de sort, envit o atzar i màquines recreatives

1. De conformitat amb el que estableix la Llei 15/1984, del 20 de març, del joc, resten prohibits als menors d'edat la pràctica de jocs de sort, envit o atzar en els quals s'arrisquen quantitats de diners o objectes econòmicament avaluables, l'ús de màquines recreatives amb premi i la participació en apostes i, en qualsevol cas, l'entrada als locals que s'hi dediquen específicament. També resta prohibit l'ús de les màquines recreatives que incitin a la violència o que continguin jocs violents.

2. Les màquines recreatives sense premi només poden ésser instal·lades en establiments expressament autoritzats, d'acord amb el que disposa la normativa vigent en matèria de màquines recreatives i d'atzar.

3. És prohibit l'accés dels menors de dotze anys no acompanyats d'una persona major d'edat a les sales recreatives on hi hagi instal·lades únicament màquines recreatives del tipus A. En tot cas, no es permet l'ús de màquines recreatives del tipus A als menors de dotze anys no acompanyats d'una persona major d'edat. Aquesta prohibició s'ha de fer constar en la superfície frontal de la màquina.

 

 

SECCIÓ QUARTA

Medi ambient i espai urbà

 

Article 48

Medi ambient

Les administracions públiques, per tal de garantir el dret dels infants i els adolescents a conèixer el medi natural de Catalunya i a gaudir-ne, han de promoure:

a) El respecte i el coneixement de la natura entre els infants i els adolescents, informant-los sobre la importància d'un medi ambient saludable i capacitant-los per a fer-ne un ús positiu.

b) Visites i itineraris programats per a conèixer els diversos entorns ambientals.

c) Programes formatius, divulgatius i de conscienciació sobre la minimització, el reciclatge i el tractament de residus, l'ús responsable i sostenible dels recursos naturals i l'adquisició d'uns hàbits positius per a la conservació del medi ambient.

 

Article 49

Espai urbà

1. Els infants i els adolescents tenen dret a conèixer llur poble o ciutat i llur barri per tal de gaudir de l'entorn urbà.

2. Les administracions públiques han de fomentar:

a) La presa en consideració de les necessitats específiques dels infants i els adolescents en la concepció dels espais urbans.

b) La disposició d'àmbits diferenciats en els espais públics perquè els usin els infants i els adolescents.

c) L'accés segur dels infants i els adolescents als centres escolars o a altres centres que freqüenten.

d) L'eliminació de tot tipus de barreres, físiques o culturals, que limitin les possibilitats de participació de qualsevol grup.

 

següent

 

Universitat de Girona ©Projecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda