Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei 39/1991

Anterior Amunt

 

 Capítol V

Contingut de la tutela

SECCIÓ PRIMERA

Disposició general

 
 


Article 48

1. L'exercici de la tutela comprèn els deures i les facultats següents:

1r Vetllar pel tutelat, educar-lo, procurar-li aliments i una formació integral i, si escau, fer tot el que calgui per la recuperació de la seva capacitat i per la seva millor reinserció en la societat.

2n Representar el tutelat i administrar-ne els béns.

2. El jutge ha d'escoltar necessàriament el tutelat abans de dictaminar sobre l'aprovació d'un acte del tutor que impliqui qualsevol obligació personal o laboral per a aquell.
 

 
 

 
SECCIÓ SEGONA

Tutela de menors d'edat

 
 


Article 49

L'exercici de la tutela dels menors és obligatori.
 

 
 


Article 50

Els menors sotmesos a tutela deuen respecte i obediència al tutor. Els tutors, en l'exercici del càrrec, poden sol·licitar l'auxili de l'autoritat i corregir els menors d'una manera raonable i moderada.
 

 
 


Article 51

El tutor és el representant legal dels menors sotmesos a tutela. Se n'exceptuen:

a) Els actes relatius als drets de la personalitat, llevat que les lleis que els regulin ho disposin altrament.

b) Els actes que, de conformitat amb les lleis i les condicions de maduresa, pugui realitzar per si mateix el menor.

c) Els actes en què hi ha un conflicte d'interessos amb el tutor o tutors.

d) Els actes relatius als béns exclosos de l'administració del tutor.
 

 
 


Article 52

Llevat que en la constitució de la tutela s'hagi disposat altrament, el domicili del menor és el del tutor únic o el del tutor amb qui conviu.
 

 
 


Article 53

El tutor està obligat a procurar aliments al menor. No obstant això, si el menor té prou patrimoni, el tutor pot destinar-ne els fruits a aquesta finalitat. També pot sol·licitar a l'administrador patrimonial, amb la mateixa finalitat, el lliurament dels fruits del patrimoni que administrin.
 

 
 


Article 54

L'exercici de la tutela de menors és gratuït. Tanmateix, quan l'exercici de la tutela pugui resultar feixuc al tutor i el patrimoni del menor ho permeti, aquest pot tenir dret a una remuneració, de conformitat amb allò que estableix aquesta Llei. Poden fixar-ne la quantia els pares i el jutge, en cas que aquells no ho hagin previst. Aquesta quantitat es pot augmentar o reduir quan s'esdevingui una modificació substancial de les circumstàncies.
 

 
 


Article 55

1. El tutor ha de sol·licitar autorització judicial:

a) Per internar el menor en un centre o una institució d'educació especial.

b) En les decisions relatives a educació i formació en què el menor, de més de dotze anys, manifesti una opinió diversa.

2. L'autorització judicial ha d'ésser sol·licitada pel tutor, però també la poden demanar el menor mateix, qualsevol parent o el Ministeri Fiscal.
 

 
 


Article 56

El tutor únic i l'administrador patrimonial del tutelat estan obligats a administrar els béns amb la diligència deguda.
 

 
 


Article 57

S'exceptuen de l'administració del tutor i de l'administrador patrimonial:

a) Els béns que el menor hagi adquirit a títol gratuït o lucratiu quan el transmissor ho hagi ordenat així de manera expressa.

b) Els béns que els pares hagin exclòs nomenant-ne un administrador.

c) Els béns que el menor, de més de setze anys, hagi adquirit amb la seva feina o indústria. Per als actes que excedeixin l'administració ordinària, el menor necessita l'assistència del tutor.
 

 
 


Article 58

Els diners, els valors mobiliaris, els documents existents en el moment de constituir-se la tutela, els objectes preciosos, les joies i les obres d'art han d'ésser administrats de la manera com hagin assenyalat els pares en el document de designació del tutor. A manca de previsió feta pels pares sobre la destinació d'aquests objectes i valors i a manca de tutor o a proposta d'aquest, el jutge pot acordar que es dipositin en un establiment destinat a aquesta finalitat. Les despeses han d'ésser a càrrec del patrimoni del tutelat.
 

 
 


Article 59

Si el patrimoni del menor augmenta considerablement, el tutor pot sol·licitar al jutge el nomenament d'un administrador patrimonial, al qual ha d'assenyalar, si escau, una retribució per les feines pròpies de la seva professió.
 

 
 


Article 60

Si en algun assumpte hi ha contraposició d'interessos entre el menor i el tutor o l'administrador patrimonial, s'ha de nomenar un defensor judicial.
 

 
 


Article 61

El tutor i l'administrador patrimonial necessiten autorització del protutor, o del jutge si no s'ha nomenat protutor, per a:

a) Dur a terme la partició de l'herència o la divisió de la cosa comuna.

b) Fer despeses extraordinàries en els béns.

c) Constituir dipòsits bancaris a llarg termini.
 

 
 


Article 62

El tutor necessita autorització judicial per a:

a) Alienar o gravar béns immobles, establiments mercantils o industrials, objectes preciosos i valors mobiliaris, llevat del dret de subscripció preferent d'accions.

b) Acceptar sense benefici d'inventari qualsevol herència o liberalitat.

c) Fer la partició de l'herència o la divisió d'una cosa comuna, les quals, una vegada practicades, requereixen, a més, l'aprovació judicial.

d) Renunciar, transigir, sotmetre a arbitratge i repudiar herències.

e) Cedir en arrendament sotmès a pròrroga forçosa i realitzar contractes d'arrendament de béns immobles per un període de més de sis anys o en què s'hagin anticipat les rendes de tres o més anys.

f) Donar i prendre diners en préstec, disposar de béns a títol gratuït i cedir a tercers els crèdits que el tutelat tingui contra ell, o adquirir a títol onerós els crèdits de tercers contra el tutelat.

g) Constituir societats.

h) Prestar avals i fiances.

 
 

 
SECCIÓ TERCERA

Tutela dels incapacitats

 
 


Article 63

El jutge ha de nomenar un tutor per a les persones que en el procediment declaratiu corresponent hagin estat declarades incapacitades per a qualsevol acte de gestió de la pròpia persona i els propis béns, per raó de la gravetat de llurs disfuncions psíquiques o mentals.
 

 
 


Article 64

Són aplicables a la institució tutelar dels incapacitats les disposicions que quant a nomenament, capacitat, causes d'excusa i remoció i condicions per a l'exercici del càrrec s'estableixen per al tutor dels menors.
 

 
 


Article 65

Són aplicables a la tutela dels incapacitats les regles establertes per a la tutela dels menors, llevat del que disposa especialment aquesta Secció.
 

 
 


Article 66

1. El tutor és el representant legal de l'incapacitat. Els actes realitzats per l'incapacitat són anul·lables d'acord amb la llei.

2. S'exceptuen de la representació legal del tutor:

a) Els actes en què hi hagi conflicte d'interessos amb el tutor o tutors.

b) Els actes relatius als béns exclosos de l'administració del tutor.

c) Els actes personalíssims, llevat que la Llei o la sentència d'incapacitació disposin altrament.
 

 
 


Article 67

La tutela dels incapacitats pot ésser remunerada quan el patrimoni d'aquests ho permeti, de conformitat amb allò que estableix aquesta llei. La quantia ha d'ésser fixada pel jutge i pot ser augmentada o reduïda quan s'esdevingui una modificació substancial de les circumstàncies.
 

 
 


Article 68

A més dels casos en què cal autorització judicial previstos en la tutela dels menors d'edat, el tutor ha de sol·licitar autorització judicial per a internar l'incapacitat en un establiment de salut mental.

 
 

 
Capítol VI

Del Protutor

 
 


Article 69

Són aplicables al nomenament de protutor les disposicions establertes per al càrrec de tutor.
 

 
 


Article 70

El nomenament de protutor, com a institució fiscalitzadora de la tutela, és sempre obligatori, tret dels supòsits en què els pares hagin exclòs la designació de protutor en testament o en capítols matrimonials, i tret que el tutelat no tingui patrimoni.
 

 
 


Article 71

Són funcions del protutor:

a) Autoritzar els actes del tutor en els supòsits determinats legalment.

b) Confeccionar juntament amb el tutor l'inventari dels béns del tutelat en el moment de la constitució de la tutela.

c) Fiscalitzar els comptes anuals i el compte final presentats pel tutor o l'administrador dels béns del tutelat.

d) Assabentar el jutge de l'incompliment o la impossibilitat de compliment de qualsevol de les obligacions del tutor.
 

 
 


Article 72

El protutor pot sol·licitar al tutor, en tot moment, qualsevol informació i justificació relativa al patrimoni del pupil i a la seva administració, i pot examinar els llibres i els assentaments comptables corresponents.

 
 

 
TÍTOL TERCER

De la curatela

 
 


Article 73

Estan sotmesos a curatela:

a) Els menors d'edat emancipats o que han obtingut el benefici de la majoria d'edat quan els pares o els tutors es morin o quedin impedits per a exercir l'assistència prescrita per la llei.

b) Els declarats pròdigs.

c) Els incapacitats quan la sentència d'incapacitació ho hagi establert així.

d) L'herència jacent.

e) Els béns disposats mortis causa a favor d'un no concebut, en els termes establerts per la Compilació.
 

 
 


Article 74

El curador complementa la capacitat del sotmès a curatela en tots els actes que per llei o pel que disposi la sentència no pugui realitzar ell tot sol.
 

 
 


Article 75

El curador no exerceix la representació legal del sotmès a curatela. No obstant això, si la sentència d'incapacitació, en atenció al grau de discerniment de l'incapacitat, estableix aquest sistema de guarda, pot disposar que el curador en sigui el representant legal per a actes jurídics concrets, assenyalant-ho expressament.
 

 
 


Article 76

1. Si la sentència d'incapacitació no ha determinat per a quins actes es requereix la intervenció del curador, l'incapacitat necessita l'assistència d'aquest per als actes especificats en els articles 61 i 62 i per a atorgar capítols matrimonials.

2. La sentència ha de determinar quins actes el declarat pròdig no pot realitzar sense el consentiment del curador.
 

 
 


Article 77

La curatela dels menors emancipats o que han obtingut el benefici de la majoria d'edat només s'ha de constituir, a instància d'aquests, quan sigui necessària la intervenció del curador.
 

 
 


Article 78

Els actes duts a terme pel sotmès a curatela sense la intervenció del curador són anul·lables d'acord amb la llei.
 

 
 


Article 79

1. Són aplicables a la curatela les regles sobre nomenament, inhabilitat, excusa i remoció de tutors.

2. No poden ésser curadors els concursats i els fallits.

3. No obstant això, la curatela testamentària només és procedent respecte als menors emancipats per concessió dels titulars de la pàtria potestat.

4. Les persones jurídiques poden ésser curadors en els mateixos casos en què poden ésser tutors.
 

 
 


Article 80

1. Si el sotmès a curatela ha estat sota tutela, ha d'exercir el càrrec de curador el qui ha estat tutor, tret que el jutge ho disposi altrament.

2. El qui ha estat curador pot ésser nomenat tutor quan s'esdevingui una modificació de la incapacitació declarada judicialment.
 

 
 


Article 81

Qualsevol persona interessada, fins i tot el sotmès a curatela, i les entitats públiques que tinguin la funció de guarda d'incapacitats, poden assabentar el jutge, en qualsevol moment, de tot el que pugui afectar negativament el patrimoni del sotmès.
 

 
 


Article 82

La curatela s'extingeix per:

a) La majoria d'edat del sotmès.

b) La mort o la declaració judicial d'absència o de defunció del sotmès.

c) L'adopció del sotmès.

d) Una resolució judicial que modifiqui la capacitat i estableixi el nomenament d'un tutor o que rehabiliti la capacitat.

e) Una resolució judicial que rehabiliti el pròdig.

f) L'acceptació d'herència a què fa referència l'article 73.d).

g) El naixement de la persona a la qual es refereix l'article 73.e).
 

 
 


Article 83

En acabar-se la curatela el curador que ha administrat béns ha de rendir comptes finals. Hi són aplicables les mateixes regles de la rendició de comptes de la tutela.
 

 
 

 
TÍTOL QUART

Patria potestat prorrogada o rehabilitada

 
 


Article 84

1. Si la declaració d'incapacitat, total o parcial, recau en una persona menor d'edat sota pàtria potestat o bé en un major d'edat del qual viuen els pares que n'hagin exercit la pàtria potestat o qualsevol d'ells, el jutge, en la mateixa sentència, ha de prorrogar la pàtria potestat a favor d'ambdós pares o d'aquell d'ells amb el qual conviu l'incapacitat.

2. No obstant això, el jutge, atesa la situació dels pares i llur relació personal amb el fill incapaç, pot no acordar la pròrroga o la rehabilitació de la pàtria potestat.
 

 
 


Article 85

1. La pàtria potestat prorrogada o rehabilitada s'extingeix per:

a) La mort o la declaració judicial d'absència o de defunció dels qui l'exerceixen o del qui hi és sotmès.

b) La desaparició de la causa d'incapacitat declarada judicialment.

c) El matrimoni de l'incapaç.

d) L'adopció de l'incapaç.

2. Si en cessar la pàtria potestat prorrogada subsisteix la incapacitat, s'ha de procedir a la constitució de l'organisme tutelar corresponent.

 
 

 
TÍTOL CINQUÈ

El defensor judicial

 
 


Article 86

El jutge ha de nomenar un defensor judicial al menor o a l'incapacitat en els casos següents:

a) Quan en alguna qüestió hi hagi un conflicte d'interessos entre el tutor i el tutelat, o bé entre els tutors entre si, o el curador i el sotmès a curatela, o l'administrador de béns i el menor o l'incapacitat.

b) Quan ho exigeixin les circumstàncies del menor o l'incapacitat mentre no es constitueixi la tutela o no sigui declarat el desemparament.

c) En els supòsits en què per qualsevol causa el tutor o el curador no exerceixin llurs funcions, mentre no acabi la causa o no es designi una altra persona per a l'exercici del càrrec.

d) En la resta de casos determinats per la llei.
 

 
 


Article 87

1. L'actuació del defensor judicial en el supòsit a) de l'article 86 s'ha de limitar a l'acte o els actes que n'hagin determinat el nomenament. Si aquest acte requerís autorització judicial, aquesta s'ha d'entendre implícita en el nomenament.

2. En els supòsits b) i c) de l'article 86, el defensor judicial s'ha de limitar a la guarda de la persona del menor o l'incapacitat i a la conservació dels seus béns, o només a aquesta, i ha de dur a terme els actes d'administració necessaris. Per a qualsevol acte de disposició sobre els béns del menor o l'incapacitat cal l'autorització judicial.
 

 
 


Article 88

El nomenament de defensor judicial ha de recaure en la persona que el jutge cregui més idònia tenint en compte el fet determinant del seu nomenament.
 

 
 


Article 89

El nomenament de defensor judicial es fa d'ofici o a petició del Ministeri Fiscal, del tutor, del protutor o de qualsevol persona legitimada per a comparèixer a judici.
 

 
 


Article 90

Són aplicables al defensor judicial les causes d'inhabilitat, excuses i remoció de tutor i protutor, i, si escau, de la retribució. El defensor judicial ha de donar compte de la seva gestió al jutge, una vegada acabada.
 

 
 

 
TÍTOL SISÈ

La guarda de fet

 
 


Article 91

El guardador de fet és la persona física o jurídica que té acollit transitòriament un menor que ha estat desemparat per aquell qui té l'obligació de la seva custòdia o bé qualsevol altra persona que per raó de les seves circumstàncies personals necessita ésser sotmesa a una institució de guarda de la pròpia persona i dels seus béns.
 

 
 


Article 92

El guardador de fet ha d'actuar sempre en benefici del menor o del presumpte incapaç i ha d'assabentar del fet determinant de la guarda, i també de la situació de la seva persona i béns, el jutge o el Ministeri Fiscal.
 

 
 


Article 93

El jutge pot establir mitjans de control i vigilància tant de la persona com dels béns del menor o del presumpte incapaç sota guarda de fet.
 

 
 


Article 94

Els actes realitzats pel guardador de fet en interès del menor o del presumpte incapaç no poden ésser impugnats si redunden en utilitat d'aquests darrers.
 

 
 


Article 95

El guardador de fet té dret a ésser indemnitzat pels perjudicis que pateixi com a conseqüència de l'exercici de la guarda, sempre que no siguin per culpa seva. Els béns de la persona guardada estan expressament sotmesos a aquesta responsabilitat.
 

 
 


Article 96

1. La situació de guarda de fet s'acaba per desaparició de les causes que la van motivar o pel nomenament d'un càrrec tutelar.

2. En acabar la guarda de fet, el guardador ha de retre comptes al jutge de la seva gestió, la qual s'ha de limitar a la guarda de la persona i la conservació dels béns.
 

 
 

 
DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera

1. El Govern de la Generalitat ha de crear un òrgan d'assessorament i supervisió de les persones jurídiques sense ànim de lucre que tinguin atribuïda la tutela de menors o d'incapacitats d'acord amb el que estableix l'article 19.

2. A aquest efecte, les persones jurídiques a qui es refereix l'apartat 1 han de notificar a l'òrgan d'assessorament i supervisió de l'Administració de la Generalitat llur nomenament i cessament com a tutors en el termini de quinze dies des de l'aprovació de l'inventari inicial i des del rendiment del compte final, respectivament.
 

 
 

 
[DISPOSICIONS ADDICIONALS]

Segona

Les referències fetes als pares en els articles 7, 8 i 11 al testador en l'article 9 s'han d'entendre fetes també a les persones que facin ús de la facultat especificada per l'article 5.1, en previsió del cas d'esdevenir incapacitades.
 

 
 

 
[DISPOSICIONS ADDICIONALS]

Tercera

1. S'estableix un Registre de Tuteles i Autotuteles, en el qual s'inscriuen les delacions de les que han estat atorgades en ús de la facultat prevista per l'article 5.

2. Per tal de poder inscriure les delacions, i als efectes de la designació de tutor, els notaris que autoritzin escriptures en les quals es procedeix a la designació o la revocació de tutor, protutor o curador establerta per l'article 5, han d'adreçar un ofici al registre de Tuteles y Autotuteles indicant el nom, els cognoms, el domicili i el document d'identitat de l'atorgant i el lloc i la data de l'autorització i que en aquesta s'ha procedit a l'esmentada designació o revocació, però sense indicar la identitat dels designats . El jutge competent ha de demanar una certificació de les inscripcions que puguin constar en el Registre de Tuteles i Autotuteles amb caràcter previ a la constitució del corresponent ofici protector i n'ha de donar compte al Ministeri Fiscal i a les altres parts que hagin comparegut.

-3 S'han de dictar per via reglamentària les normes relatives a l'organització, el funcionament i la publicitat del registre de Tuteles y Autotuteles.
 

 
 

 
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

La tutela constituïda conformement a la legislació anterior es manté. Els seus titulars, pel que fa a l'exercici del càrrec, queden sotmesos a les disposicions d'aquesta Llei. Amb aquesta finalitat, el jutge ha d'exercir les funcions que aquesta Llei atribueix al protutor, mentre no acordi, ateses les circumstàncies del cas, nomenar un protutor.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir.

Palau de la Generalitat, 30 de desembre de 1991

JORDI PUJOL
President de la Generalitat de Catalunya

AGUSTÍ BASSOLS I PARÉS
Conseller de Justícia 
 

 

anterior
 


Universitat de Girona ©Projecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda