Llei 13/1997
Llei 13/1997
Llei 13/1997
Llei 13/1997
Llei 13/1997
Llei 13/1997
Llei 13/1997
Llei 13/1997
Llei 13/1997
Llei 13/1997
Llei 13/1997
Llei 13/1997
Llei 13/1997
Llei 13/1997
Llei 13/1997
Llei 13/1997
Llei 13/1997
Llei 13/1997
Llei 13/1997
Llei 13/1997
Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei 13/1997

Anterior Amunt Següent

Llei 13/1997, de 19 de novembre, de creació de l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció

(DOGC núm. 2527, de 27-11-1997)

viñeta Preàmbul  
viñeta Article 1. Naturalesa jurídica
viñeta Article 2. Seu
viñeta Article 3. Funcions de l'Institut  
viñeta Article 4. Els òrgans de govern  
viñeta Article 5. La Presidència  
viñeta Article 6. El Consell Rector  
viñeta Article 7. Composició del Consell Rector  
viñeta Article 8. Funcionament del Consell Rector  
viñeta Article 9. La Direcció  
viñeta Article 10. Patrimoni i finances
viñeta Article 11. El personal de l'Institut  
viñeta Article 12. Règim jurídic  
viñeta Disposicions transitòries
viñeta Disposició derogatòria  
viñeta Disposicions finals  

[Aquesta llei ha estat modificada per la Llei 7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscals i administratives (DOGC núm. 4719, de 21-07-2004, p. 14199). En concret, s'ha modificat l'art. 9.]

[Aquesta llei ha estat modificada per la Llei 11/2005, de 7 de juliol, de modificació i derogació parcial de diverses lleis relatives a entitats públiques i privades en matèria de personal (DOGC núm. 4427, de 15-07-2005, pp. 21417-21429). En concret, s'ha afegit la Disposició Final Quarta.]

El President de la Generalitat de Catalunya
 
Sia  notori  a  tots  els  ciutadans  que  el  Parlament  de Catalunya  ha  aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que  estableix  l'article  33.2  de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, promulgo la següent
 
LLEI
 
Preàmbul
 
El  Departament de Justícia de la Generalitat, mitjançant la Direcció  General  d'Atenció  a  la  Infància,  exerceix  la competència   a   Catalunya   en   matèria  d'acolliments  i d'adopcions. Des  de  la promulgació de la Llei 37/1991, del 30  de  desembre,  sobre  mesures  de  protecció dels menors desemparats  i de l'adopció, es regula l'adopció dels menors desemparats  com  a figura jurídica que ha de respondre a la veritable  finalitat social de protecció dels menors privats d'una  vida  familiar  que  en  permeti  el  desenvolupament integral.
 
La Llei 8/1995, del 27 de juliol, d'atenció i protecció dels infants  i  els  adolescents  i  de  modificació  de la Llei 37/1991, del 30 de desembre, sobre mesures de protecció dels menors  desemparats  i  de l'adopció, estableix les funcions que  exerceix  la  Generalitat  per  tal  de garantir el ple respecte  als  drets  dels  menors,  pel  que fa a l'adopció internacional,  d'acord,  especialment,  amb  els  principis inspiradors  de la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de l'infant, del 20 de novembre de 1989, i la resta de normes  internacionals  aplicables,  i  ho fa incorporant al capítol  II  de  la  Llei  37/1991, mitjançant la disposició addicional  setena,  apartat  5,  una secció cinquena amb el
títol "Adopció internacional".
 
Amb  la  finalitat  de  contribuir  a potenciar una política global   d'acolliments   simples   en   família   aliena   i d'adopcions,  de  separar  la  planificació  de  la gestió i d'agilitar els processos de valoració de la idoneïtat de les persones o les famílies que opten per l'acolliment simple en família  aliena  i  per  l'adopció,  i  també tramitar, quan correspongui,  l'adopció  internacional, es crea, mitjançant aquesta   Llei,  l'Institut  Català  de  l'Acolliment  i  de l'Adopció,   amb  personalitat  jurídica  pròpia,  autonomia administrativa  i  financera  i  plena  capacitat d'obrar en l'exercici de les seves funcions.

L'Institut   Català   de  l'Acolliment  i  de  l'Adopció  ha d'assumir  la  gestió  de  la  tramitació  dels  acolliments simples  en  família aliena i de les adopcions nacionals que es  produeixin  a  Catalunya. Fins  que  l'Institut no pugui assumir  la  supervisió i la coordinació dels acolliments en família  extensa,  continua  exercint  aquestes  funcions la Direcció General d'Atenció a la Infància.
 
Així   mateix,   l'Institut  Català  de  l'Acolliment  i  de l'Adopció  ha  d'actuar  com  a  organisme  competent  en la tramitació   de   les   adopcions  internacionals,  a  manca d'entitat  col·laboradora  en  adopció  internacional,  i en aquesta  matèria  persegueix  les mateixes finalitats que en l'adopció  nacional,  en el sentit de vetllar per l'adequada selecció  de  les persones adoptants i específicament perquè no es produeixin lucres en aquests processos.
 
Aquestes  activitats  que  s'atribueixen  a  l'Institut  han d'ésser  comandades  pel  Consell Rector de l'Institut, sota les  directrius  que  estableixi el departament competent en matèria d'atenció a la infància, al qual és adscrit i que és representat,   el   departament,   en  l'esmentat  òrgan  de direcció,  i  han  de  rebre,  en  un  primer  moment l'un i l'altre,  l'orientació i l'assessorament que els ha de donar el Comitè d'Atenció als Acolliments i a les Adopcions, creat pel  Reglament  de  protecció  dels  menors desemparats i de l'adopció,  i  que,  enllestida  aquesta fase de potenciació dels  acolliments  i  les  adopcions, i de reorientació dels sistemes  i  els  processos  d'actuació  en aquest àmbit, ha d'ésser   suprimit,   per   la   qual   cosa   aquesta  àrea d'assessorament  resta  dins el Consell Sectorial de Serveis Socials  d'Atenció  a  la  Infància,  del Consell General de Serveis Socials de Catalunya.

 

Article 1

Naturalesa jurídica

1. Es crea l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció, organisme  autònom  administratiu adscrit al departament que té  assignades  les  competències en matèria de protecció de menors,  amb  personalitat  jurídica  pròpia,  amb autonomia administrativa  i financera i amb plena capacitat d'obrar en l'exercici  de les seves funcions i per al compliment de les seves finalitats, d'acord amb aquesta Llei i amb la resta de disposicions que li són aplicables.
2. L'Institut  Català de l'Acolliment i de l'Adopció disposa dels  recursos  suficients  per  al  compliment de les seves finalitats. A  aquests  efectes,  té  pressupost propi, sens perjudici del que estableix el Decret legislatiu 9/1994, del 13  de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

 

Article 2

Seu

L'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció té la seu a la    ciutat   de   Barcelona   i   s'organitza   de   forma territorialitzada,   dins  l'àmbit  establert  per  la  Llei 4/1994,  de  20  d'abril,  d'administració institucional, de descentralització,  de  desconcentració i de coordinació del sistema català de serveis socials.

 

Article 3

Funcions de l'Institut

Correspon a l’Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció:

a) Fomentar el dret dels infants a tenir una família i per tant promoure l’acolliment preadoptiu, com a mesura per a atendre adequadament les necessitats del menor, com a persona sotmesa a situacions de risc greu per al seu desenvolupament integral.
b) Gestionar, per mitjà dels equips tècnics competents, els processos de valoració psicosocial de les persones sol·licitants d’acolliment preadoptiu i d’adopció internacional.
c) Vetllar per la informació adequada als ciutadans i ciutadanes sobre les adopcions i els processos d’adopcions, rebre les al·legacions, els documents i els altres elements de judici en els expedients de sol·licitud i sotmetre’ls a vista, i també les propostes de resolució. Per a exercir aquesta funció d’informació, ha de comptar amb la col·laboració de pares i mares adoptius en les qüestions que els concerneixin.
’’d) Fer el seguiment i donar el suport tècnic a les famílies d’acolliment preadoptiu.
’’e) Fer el seguiment dels menors en situació d’acolliment preadoptiu.
’’f) Tramitar, quan correspongui, els processos d’adopcions internacionals i fer-ne el seguiment posterior, si escau, i supervisar aquesta activitat quan sigui delegada a institucions o entitats col·laboradores.
’’g) Formalitzar convenis de col·laboració amb altres administracions, institucions i entitats, en el marc del seu àmbit d’actuació, i d’acord amb les disposicions que les regulin.
’’h) Fer el seguiment de les entitats col·laboradores en adopció internacional.
’’i) Informar amb caràcter preceptiu de les propostes d’acolliment preadoptiu.
’’j) Exercir les altres funcions que li assignin les lleis.

[Aquest article està redactat conforme a la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència (DOGC núm. 5641, de 2-6-2010 pp. 42475-42536). Per veure la redacció anterior feu click aquí]

 

 

 

Article 4

Els òrgans de govern

Els  òrgans de govern i d'administració de l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció són:

a) La Presidència.

b) La Vicepresidència.

c) El Consell Rector.

d) La Direcció.

 

Article 5

La Presidència

1. La  Presidència de l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció correspon al conseller o consellera.

2. Són funcions de la Presidència:

a)  Exercir  l'alta  representació  de l'Institut davant els òrgans  administratius  i  jurisdiccionals  i, especialment, signar   els   convenis  i  els  contractes  que  l'Institut conclogui i, si escau, elevar-los a escriptura pública.

b)  Convocar  les sessions del Consell Rector, fixar l'ordre del dia i ordenar les deliberacions i els debats.

c) Delegar expressament les seves funcions en la persona que ocupi la Vicepresidència.

d)  Exercir  el  deure  d'informar el Parlament de Catalunya sobre  el  Pla  d'activitat  anual de l'Institut, i sobre la seva memòria anual.

e)  Vetllar  per  la  regularitat  de les deliberacions i el compliment de la legalitat.

f)  Exercir  qualsevol  altra  que  no  estigui expressament reservada a cap altre òrgan.

 

Article 6

El Consell Rector

1. El  Consell  Rector  és  l'òrgan de direcció i control de l'activitat de l'Institut.

2. Corresponen al Consell Rector les funcions següents:

a) Establir el pla de l'activitat anual de l'Institut.

b) Aprovar la proposta de preus públics o taxes.

c) Aprovar l'avantprojecte de pressupost i la memòria anual.

d)  Aprovar les propostes d'estructura orgànica, el projecte de reglament interior i de plantilla del personal, les quals han  d'ésser sotmeses a l'aprovació definitiva del conseller o consellera o del Govern, segons correspongui.

e)   Fer   el   seguiment,   supervisar   la   gestió  i  el desenvolupament  de  l'activitat de l'Institut, i aprovar-ne la memòria anual.

f)  Aprovar els convenis que l'Institut emprengui amb altres entitats.

3. El  Consell Rector ha de convocar, si escau, les entitats col·laboradores  en  els  àmbits  d'adopció  internacional i d'integració  familiar  quan  emprengui  projectes  que  els afectin.

 

Article 7

Composició del Consell Rector

1. El  Consell  Rector  de  l'Institut  està integrat per la persona    que    el    presideix,   pel   vicepresident   o vicepresidenta,  que  és  la  persona titular de la Direcció General  d'Atenció a la Infància, i per les persones que fan funcions de vocals, que són les següents:

a)   La   persona  titular  de  la  Secretaria  General  del Departament de Justícia.

b)  Una  persona  representant  del  Departament de Benestar Social amb rang de director o directora general o assimilat.

c)   Una   persona   en   representació   de   la   Comissió Interdepartamental   del   Pla  Integral  de  Suport  a  les Famílies.

d)  Dos  vocals  en  representació  del Consell Sectorial de Serveis   Socials  d'Atenció  a  la  Infància,  que  han  de coincidir   amb   els  designats  pel  Col·legi  Oficial  de Psicòlegs  de  Catalunya i pel Col·legi Oficial de Diplomats en Treball Social i Assistents Socials de Catalunya.

e)  Un vocal designat pel conseller o consellera de Justícia d'entre  professionals  de  prestigi  reconegut  en  aquesta matèria.

f)   El   director  o  directora  de  l'Institut  Català  de l'Acolliment i de l'Adopció.

2. El Consell Rector ha de nomenar un secretari o secretària d'entre  el  personal  de  l'Institut  que  assisteixi a les reunions amb veu però sense vot. El nomenament ha de recaure en una persona que tingui la condició de personal funcionari públic de la Generalitat.

3. En  casos  d'absència,  de  vacant  o  de  malaltia de la persona   que  ocupi  la  Presidència,  aquesta  ha  d'ésser substituïda per la persona que ocupi la Vicepresidència.

 

Article 8

Funcionament del Consell Rector

1. El  Consell  Rector  es reuneix, convocat pel president o presidenta,  com  a mínim un cop cada trimestre, i en sessió extraordinària  sempre  que  ho decideixi la Presidència o a instància  d'una  tercera  part  dels  membres de l'esmentat Consell.

2. El  règim  de  convocatòria,  de  sessions i d'acords del Consell Rector es regula d'acord amb les normes sobre òrgans col·legiats que s'apliquen a la Generalitat.

 

Article 9

La Direcció

1. La persona que ocupa la Direcció de l'Institut, que té nivell orgànic assimilat a direcció general, és nomenada i separada pel Govern, a proposta del conseller o consellera competent en la matèria.

2. Correspon a la Direcció de l'Institut:

a) Executar els acords del Consell Rector.

b) Presentar la proposta del programa d'activitats de l'Institut al Consell Rector.

c) Elaborar i trametre al Consell Rector la proposta de les taxes o els preus públics a aplicar.

d) Presentar al Consell Rector l'avantprojecte de pressupost de l'Institut i la memòria anual.

e) Ordenar les despeses i els pagaments dins els límits establerts.

f) Dirigir, organitzar i gestionar l'activitat de l'Institut.

g) Proposar la contractació del personal per a atendre les necessitats de l'Institut.

h) Mantenir relacions amb organismes anàlegs o amb responsabilitat en el mateix àmbit.

i) Resoldre les sol·licituds de declaració d'idoneïtat de les persones o les famílies que volen adoptar i de les que volen acollir sense voluntat d'adoptar.

j) Resoldre la constitució dels acolliments simples en família aliena i resoldre o proposar a l'òrgan judicial la constitució dels acolliments preadoptius, segons que correspongui.

k) Dirigir les publicacions de l'Institut.

l) Exercir les altres funcions que li encomanin la Presidència i el Consell Rector.

[Aquest article està redactat conforme a la Llei 7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscals i administratives (DOGC núm. 4719, de 21-07-2004, p. 14199). Si vol veure l'anterior redacció d'aquest article, cliqui aquí.]

 

Article 10

Patrimoni i finances

El  patrimoni i el finançament de l'Institut són constituïts per:

a)  Els  béns  i  els  valors  que  li  són  adscrits per al compliment  dels  seus  fins,  i les rendes, els fruits, els interessos i els productes del seu patrimoni.

b)  Les transferències i les subvencions que es consignin en els  pressupostos  de  la  Generalitat  o  en  els  d'altres administracions públiques.

c)   Els   ingressos   de   dret  públic  o  privat  que  li corresponguin  i  les  taxes  i  els preus públics que pugui recaptar   per   la   prestació   de  serveis  o  l'exercici d'activitats de la seva competència.

d)  Les  donacions,  les herències, els llegats i els premis provinents  de persones físiques o jurídiques tant públiques com  privades,  les  subvencions i altres aportacions que al seu favor atorguin entitats públiques o privades.

e) Les contraprestacions derivades dels convenis.

f) Els altres béns que li siguin atribuïts.

 

Article 11

El personal de l'Institut

El  personal  de l'Institut ha d'ésser integrat per personal funcionari  de l'Administració de la Generalitat. L'Institut pot  tenir  també  personal  laboral,  que  es regeix per la legislació corresponent.

 

Article 12

Règim jurídic

1. Tots  els actes administratius que dimanen dels òrgans de govern  i  d'administració de l'Institut poden ésser objecte de  recurs ordinari davant el conseller o consellera, llevat dels   acords   del  Consell  Rector  i  dels  actes  de  la Presidència que posen fi a la via administrativa.

2. El  recurs  extraordinari  de  revisió  s'ha d'interposar davant el conseller o consellera en els supòsits regulats en la legislació de procediment administratiu.

3. La  interposició  de  recurs  contenciós administratiu és procedent   segons   el  que  estableix  la  llei  d'aquesta jurisdicció.

4. L'exercici  d'accions civils i laborals es regeix per les normes  que li són aplicables, la reclamació prèvia a la via civil s'ha de presentar davant del conseller o consellera, i la  reclamació  prèvia  a  la  via laboral s'ha de presentar davant  la  persona  que  ocupa  la  Secretaria  General del departament corresponent.

 
 

Disposicions transitòries

 

Primera

S'assignen   a   l'Institut  Català  de  l'Acolliment  i  de l'Adopció   els  mitjans  personals  i  materials  fins  ara adscrits  a  la  Direcció  General d'Atenció a la Infància i vinculats   a   les  funcions  que  s'atribueixen  a  aquest Institut.

 
Segona

S'autoritza  el  Govern  perquè  disposi  l'aplicació de les dotacions  pressupostàries  inicials de l'Institut Català de l'Acolliment  i  de  l'Adopció per a l'exercici de 1997, amb càrrec  als  romanents  de  les  corresponents  partides del pressupost del Departament de Justícia per a aquest any.

 
Tercera

L'assumpció,  per  l'Institut,  dels  acolliments en família extensa  s'ha de produir en el termini màxim de dos anys des de   l'aprovació   d'aquesta   Llei. L'esmentada   assumpció comporta  que  l'Institut  supervisi i coordini el seguiment dels   menors  en  família  extensa. Aquest  període  ha  de permetre consolidar la implantació de l'Institut i dels nous sistemes  d'adopció  i  d'acolliments en família aliena, amb les consegüents adaptacions normatives, i la implantació del model   descentralitzat   d'atenció  a  la  infància  en  el territori.

 
 

Disposició derogatòria

 

Queden  derogades  totes  les  disposicions  de rang igual o inferior que s'oposin a aquesta Llei.
 
 

Disposicions finals

 

Primera

S'autoritza  el Govern a dictar les disposicions necessàries per a desenvolupar aquesta Llei.

 
Segona

El  Consell Rector de l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció  s'ha  de  constituir  i  ha d'aprovar la proposta d'estructura  orgànica,  el  reglament  interior  o els seus estatuts  en  el  termini  de  dos  mesos  comptadors des de l'entrada en vigor d'aquesta Llei.

 
Tercera

Aquesta Llei entra en vigor l'endemà d'haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 
 

Quarta
 
1. S’ha d’entendre que les referències al Departament de Justícia i els seus òrgans superiors i directius que fa aquesta llei ho són al departament competent en matèria d’infància.

2. El Govern pot modificar l’estructura, la composició i el funcionament dels òrgans de govern i d’administració de l’Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció, establerts pels articles 4, 5, 6, 7, 8 i 9, que perden el rang i la força de llei.

3. El Govern ha d’establir l’estructura, la composició i el funcionament dels òrgans de govern i d’administració de l’Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció en el termini de sis mesos.

[Aquesta Disposició Final ha sigut afegida per la Llei 11/2005, de 7 de juliol, de modificació i derogació parcial de diverses lleis relatives a entitats públiques i privades en matèria de personal (DOGC núm. 4427, de 15-07-2005, pp. 21427-21429).]

 

 
Per  tant,  ordeno  que  tots  els ciutadans als quals sigui d'aplicació  aquesta  Llei  cooperin al seu compliment i que els  tribunals  i les autoritats als quals pertoqui la facin complir.
 
Palau de la Generalitat, 19 de novembre de 1997
 
Jordi Pujol
President de la Generalitat de Catalunya
 
Núria de Gispert i Català
Consellera de Justícia

Universitat de Girona ©Projecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda