Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei 12/2007

Anterior Amunt

  anterior

 

 
 

 

 
 

Capítol III

Infraccions de les entitats

 

 
 

Article 96 Infraccions lleus

Són infraccions lleus de les entitats les següents:

a) No portar el llibre de registre d'usuaris dels serveis o no tenir-lo degudament actualitzat d'acord amb els requisits que exigeix la normativa reguladora.

b) Modificar o incomplir les condicions que han motivat l'autorització administrativa de funcionament, si no s'incompleixen les condicions materials o funcionals legalment exigibles.

c) Cessar en la prestació del servei, prèviament autoritzat, sense autorització administrativa o sense comunicar a l'Administració les alternatives ofertes als usuaris.

d) Incomplir l'obligació legalment establerta de formació del personal o d'informació per a l'exercici de les seves funcions respecte a l'usuari o usuària.

e) Incomplir la normativa reguladora de les condicions materials i funcionals mínimes que han de complir els serveis i els establiments, si l'incompliment no posa en perill la salut o la seguretat dels usuaris i si aquesta llei no tipifica expressament aquestes infraccions com a greus o molt greus.

f) Que el programa individualitzat d'atenció i d'activitats, els protocols d'actuació i els registres preceptius incompleixin la normativa, si no es vulneren els drets dels usuaris.

g) Que el reglament de règim interior o el document de contracte assistencial amb l'usuari o usuària incompleixi la normativa, si no es vulneren els drets dels usuaris.

h) Que la informació publicada al tauler d'anuncis no s'ajusti a la realitat del funcionament del servei o de l'establiment, si no es causa un perjudici greu als usuaris.

i) No tenir actualitzat l'expedient assistencial, si no es vulneren els drets dels usuaris.

 
 

Article 97 Infraccions greus

Són infraccions greus de les entitats les següents:

a) No tenir el programa individualitzat d'atenció i d'activitats, els protocols d'actuació i els registres preceptius, o que aquests no s'ajustin a la normativa i això comporti la vulneració dels drets dels usuaris.

b) No tenir o no aplicar el reglament de règim interior, no tenir subscrit el contracte assistencial amb l'usuari o usuària o incomplir-ne els pactes, o que aquest no s'ajusti a la normativa i això comporti la vulneració dels drets dels usuaris.

c) No mantenir l'establiment i l'equipament en les condicions degudes d'higiene, salubritat i confort.

d) No establir els nutrients i els valors calòrics necessaris en els àpats programats pel responsable higienicosanitari o la responsable higienicosanitària o que aquests no s'ajustin a la programació establerta.

e) Incomplir o modificar el règim de preus.

f) No tenir tauler d'anuncis o publicar-hi informació que no s'ajusti al que estableix la normativa o que no s'ajusti a la realitat del funcionament del servei o l'establiment i pugui causar perjudicis greus als usuaris.

g) No tenir l'expedient assistencial de cada usuari o usuària amb el contingut requerit.

h) Incomplir o modificar la normativa reguladora de l'accés als serveis.

i) Superar el límit d'ocupació d'usuaris en espais d'ús comú, activitats i convivència d'acord amb els criteris que estableix la normativa reguladora de les condicions materials mínimes dels establiments.

j) No comparèixer a les oficines de l'Administració quan els ho demani la Inspecció de Serveis Socials amb un requeriment degudament notificat o no aportar la documentació demanada en el requeriment.

k) Vulnerar el dret de l'usuari o usuària a ésser informat dels aspectes assistencials i de salut i a prendre part en els òrgans de participació democràtica, si n'hi ha, o posar dificultats per al gaudiment dels drets que reconeix aquesta llei, si no són infraccions tipificades com a molt greus.

l) Imposar dificultats injustificades per al gaudiment dels drets que reconeixen les lletres b, c, h, i, j, k i q de l'apartat 1 i l'apartat 2 de l'article 12.

m) No tenir cura de la roba i dels estris d'ús personal dels usuaris.

 
 

Article 98 Infraccions molt greus

Són infraccions molt greus de les entitats les següents:

a) Deixar els serveis o l'establiment sense el personal responsable que asseguri que el servei es continuï prestant correctament, si això comporta perjudicis greus o molt greus als usuaris.

b) Incomplir els requeriments de l'Administració per a aplicar les mesures correctores imposades, si això comporta perjudicis greus per als usuaris.

c) Incomplir la normativa reguladora de la qualificació i la dedicació del personal o no garantir l'atenció directa continuada, si això comporta perjudicis greus per als usuaris.

d) Superar el límit d'ocupació d'usuaris o de llits en un dormitori, instal·lar llits o altres mobles per a dormir en un espai inadequat per a l'ús de dormitori, o efectuar nous ingressos de persones residents després d'haver estat notificada una resolució administrativa de tancament.

e) No tenir l'establiment adequat al grau de disminució dels usuaris o obstaculitzar-ne la llibertat de moviments o el contacte amb l'exterior.

f) Exercir qualsevol forma de pressió sobre els usuaris, familiars o denunciants amb la finalitat de perjudicar l'acció inspectora.

g) Incomplir els requeriments d'esmena fets per l'Administració, si es vulneren greument els drets dels usuaris o se n'afecta la seguretat.

h) Prestar els serveis o canviar-ne l'emplaçament, sense autorització administrativa, o modificar-ne el contingut, amb relació a l'autorització, incomplint les condicions materials o funcionals.

i) Prestar serveis de contingut similar als inclosos en la tipologia de serveis socials ocultant-ne la naturalesa per a eludir l'aplicació de la legislació.

j) Incomplir la normativa reguladora de les condicions materials i funcionals mínimes que han de complir els serveis i els establiments, si l'incompliment posa en perill la salut o la seguretat dels usuaris.

k) Tractar els usuaris d'una manera discriminatòria o sense la consideració o el respecte deguts a llur dignitat, intimitat o situació psíquica i física, sia de paraula, per acció o per omissió.

l) Imposar als usuaris un horari totalment inadequat pel que fa al descans o als àpats d'acord amb els estàndards de vida socialment admesos.

m) Imposar dificultats injustificades als usuaris per al gaudiment dels drets que reconeixen les lletres a, d, e, f, g, l, m, n, o i p de l'apartat 1 de l'article 12.

n) Incomplir les condicions relatives a la higiene, la salut i les dietes dels usuaris, a l'organització i l'administració correctes dels medicaments i a l'accés als recursos sanitaris necessaris.

o) Actuar amb manca de transparència i claredat en l'administració i custòdia dels béns dels usuaris, si, per raó de llur situació física o psíquica, els directors, administradors o responsables actuen com a guardadors de fet.

p) Servir aliments en quantitat insuficient, o que no compleixin les condicions higièniques, dietètiques, nutritives i de valor calòric correctes, o sense tenir una cura especial en els menjars triturats.

q) Obstaculitzar l'acció inspectora dels serveis impedint l'accés a l'establiment, les dependències i els documents o posant-hi traves, i obstaculitzar la comunicació lliure amb els usuaris, treballadors o responsables.

r) Falsejar dades a la Inspecció de Serveis Socials.

 
 

Article 99 Sancions

1. Les infraccions lleus es poden sancionar amb una multa per una quantia equivalent a l'import de l'indicador públic de renda d'efectes múltiples corresponent a un període d'entre un dia i quatre mesos.

2. Per la comissió d'infraccions greus es pot imposar una de les sancions següents o més d'una:

a) Multa per una quantia equivalent a l'import de l'indicador públic de renda d'efectes múltiples corresponent a un període d'entre quatre mesos i un dia i vuit mesos.

b) Inhabilitació temporal per un període de fins a cinc anys del director o directora o del responsable higienicosanitari o la responsable higienicosanitària del servei.

c) Prohibició de finançament públic per un període màxim de dos anys.

d) Tancament total o parcial de l'establiment o suspensió total o parcial de la prestació de serveis o de l'acompliment d'activitats, per un període d'un any.

3. Per la comissió d'infraccions molt greus es pot imposar una de les sancions següents o més d'una:

a) Multa per una quantia equivalent a l'import de l'indicador públic de renda d'efectes múltiples corresponent a un període d'entre vuit mesos i un dia i un any.

b) Inhabilitació definitiva o temporal per un període superior a cinc anys i no superior a deu anys del director o directora o del responsable higienicosanitari o la responsable higienicosanitària del servei.

c) Prohibició de finançament públic per un període superior a dos anys i inferior a cinc anys.

d) Tancament total o parcial de l'establiment o suspensió total o parcial de la prestació de serveis o de l'acompliment d'activitats, per un període superior a un any i no superior a cinc anys.

e) Cancel·lació total o parcial de l'autorització de l'operativitat social de l'entitat.

4. L'òrgan sancionador, en cas d'infraccions molt greus comeses pels titulars o els gestors de serveis i establiments socials, pot acordar publicar les sancions fermes en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en els mitjans de comunicació social pertinents.

 
 

Article 100 Graduació de les sancions

1. Per a concretar les sancions que sigui procedent imposar i, si escau, per a graduar la quantia de les multes i la durada de les sancions temporals, les autoritats competents han de mantenir la proporció adequada entre la gravetat del fet constitutiu de la infracció i la sanció o les sancions aplicades, considerant especialment els criteris següents:

a) El grau de culpabilitat i la intencionalitat de l'infractor o infractora.

b) Els perjudicis físics, morals i materials causats a persones o béns i la situació de risc creada o mantinguda.

c) La reincidència o la reiteració.

d) La transcendència econòmica i social de la infracció.

e) L'incompliment reiterat dels advertiments o recomanacions previs de la Inspecció de Serveis Socials.

f) El caràcter permanent o transitori de la situació de risc creada per la infracció.

g) El compliment per iniciativa pròpia de les normes infringides, en qualsevol moment del procediment administratiu sancionador, si encara no s'ha dictat una resolució.

2. Si el benefici econòmic que resulta d'una infracció tipificada per aquesta llei és superior a la sanció pecuniària que hi correspon, aquesta es pot incrementar fins a la quantia equivalent al benefici obtingut.

3. Si la infracció comesa deriva de l'incompliment de la normativa vigent en matèria de preus, la resolució sancionadora pot incloure un pronunciament sobre el pagament als usuaris d'una indemnització d'una quantia equivalent a l'import de les quanties indegudament percebudes.

4. Si se sanciona un establiment per manca d'autorització administrativa, la multa que, si escau, se li imposi es pot incrementar un 10% per cada usuari o usuària que hi hagi ingressat a partir de l'inici de l'expedient.

5. L'objectiu de la sanció ha d'ésser la correcció de les distorsions i dels perjudicis causats.

 
 

Article 101 Competència

La competència per a imposar les sancions a les entitats que estableix aquesta llei correspon al secretari o secretària general del departament competent en matèria de serveis socials.

 
 

Article 102 Execució de les sancions

1. Les resolucions que imposen sancions poden contenir un requeriment perquè s'esmenin les infraccions corresponents i establir un termini raonable per a complir-lo. Si venç aquest termini sense que s'hagin esmenat les infraccions, amb independència de les actuacions sancionadores que l'incompliment pugui comportar, l'Administració pot imposar multes coercitives reiterades per uns lapses que siguin suficients perquè es compleixi el que ha estat ordenat, fins a una quantia màxima total de 600 euros.

2. Si la infracció que és objecte d'un expedient comporta un risc greu per a la seguretat o la salut de l'usuari o usuària, el requeriment a què fa referència l'apartat 1 es pot fer en qualsevol moment del procediment. Si s'incompleix, en el supòsit que l'esmena pugui ésser executada per una persona diferent de l'obligada, l'Administració l'ha d'executar subsidiàriament a càrrec de la persona obligada.

 
 

Article 103 Mesures de protecció provisional

1. En casos d'urgència extraordinària motivada pel risc d'afectament de la salut i la seguretat dels usuaris dels serveis socials, l'òrgan sancionador pot, d'ofici o a instància de part, adoptar les mesures necessàries perquè la situació de risc cessi i, especialment, acordar la suspensió de les activitats del servei o de l'establiment.

2. Les mesures de protecció provisional han d'ésser confirmades, modificades o aixecades pel corresponent acord d'inici del procediment sancionador, el qual s'ha de produir en el termini de quinze dies a partir de l'adopció de les mesures.

 
 

Article 104 Mesures cautelars en el procediment sancionador

1. L'òrgan competent per a iniciar l'expedient, en qualsevol moment del procediment, pot adoptar, mitjançant un acord motivat, les mesures cautelars necessàries per a assegurar l'eficàcia de la resolució final.

2. Les mesures cautelars s'han d'ajustar en intensitat i proporcionalitat a la naturalesa i la gravetat de la presumpta infracció.

3. Es poden adoptar les mesures cautelars següents:

a) El tancament temporal total o parcial de l'establiment o la suspensió temporal total o parcial de la prestació de serveis o de l'acompliment d'activitats, incloent en aquesta darrera categoria la prohibició d'acceptar nous usuaris.

b) Una prestació de fiança fins a una quantia equivalent a l'import mínim de la multa que podria correspondre per la comissió de la presumpta infracció.

4. Durant la tramitació del procediment s'han d'aixecar les mesures cautelars si desapareixen les causes que en van motivar l'adopció. La resolució definitiva de l'expedient ha de ratificar o deixar sense efecte la mesura cautelar adoptada.

 
 

Article 105 Destinació de l'import de les sancions

1. La persona sancionada, a criteri de l'òrgan sancionador, pot destinar l'import de les sancions de caràcter econòmic directament al millorament dels serveis que presta. En aquest cas, ha d'acreditar que ha esmenat totes les infraccions objecte de sanció abans que es dicti la resolució sancionadora.

2. L'Administració de la Generalitat ha de destinar els ingressos derivats de la imposició de les sancions que estableix aquesta llei al millorament de la qualitat i a la cobertura de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública.

 
 

Capítol IV

Infraccions i sancions dels usuaris o beneficiaris de prestacions

 

 
 

Article 106 Infraccions lleus

Són infraccions lleus dels usuaris o beneficiaris de prestacions les següents:

a) No facilitar a l'entitat o a l'òrgan de l'Administració corresponent les dades que els requereixin.

b) No comparèixer en la data fixada davant l'òrgan gestor de la prestació quan aquest els ho requereixi.

c) Mostrar manca de consideració i de respecte vers el personal del centre, els altres usuaris o els visitants.

d) Incomplir els preceptes del reglament de règim interior l'incompliment dels quals no estigui tipificat com a falta greu o molt greu.

 
 

Article 107 Infraccions greus

Són infraccions greus dels usuaris o beneficiaris de prestacions les següents:

a) Reincidir en la comissió d'infraccions lleus.

b) Falsejar dades a l'Administració.

c) No comunicar a l'Administració els canvis o les alteracions de les circumstàncies o dels requisits que van determinar la concessió de la prestació.

d) Produir danys a les instal·lacions del centre.

e) Alterar greument la convivència al centre.

 
 

Article 108 Infraccions molt greus

Són infraccions molt greus dels usuaris o beneficiaris de prestacions les següents:

a) Reincidir en la comissió d'infraccions greus.

b) Falsejar dades a l'Administració si la falsedat ha estat determinant per a accedir a la prestació.

c) Tenir un comportament incívic o agressiu, d'una manera continuada, que comporti un risc per als usuaris i per al personal i que faci inviable la convivència al centre.

d) Incomplir els pactes del contracte assistencial.

e) No destinar la prestació a la finalitat per a la qual s'ha concedit.

 
 

Article 109 Sancions

1. Les infraccions lleus es poden sancionar amb una amonestació o una multa per un import de fins a la meitat de l'indicador públic de renda d'efectes múltiples.

2. Les infraccions greus es poden sancionar amb la suspensió de la condició d'usuari o usuària o de beneficiari o beneficiària de la prestació o amb el trasllat, per un període màxim de dotze mesos.

3. Les infraccions molt greus es poden sancionar amb l'extinció de la prestació o del servei o amb el trasllat definitiu.

 
 

Article 110 Competència

La competència per a imposar als usuaris o beneficiaris d'una prestació les sancions que estableix aquesta llei correspon a la persona titular de l'òrgan que ha concedit la prestació.

 
 

Article 111 Mesures cautelars

1. L'òrgan competent per a iniciar l'expedient, en qualsevol moment del procediment, pot adoptar, mitjançant un acord motivat, les mesures cautelars necessàries per a assegurar l'eficàcia de la resolució final.

2. Les mesures cautelars poden consistir en la suspensió de la prestació o en el trasllat temporal.

 
 

Disposicions addicionals

 
 

Primera Mesures per a la promoció de l'autonomia personal

1. El Govern ha d'establir per reglament el barem i el sistema de valoració de les situacions de dependència en funció de llur naturalesa, grau, intensitat, caràcter temporal o permanent i estabilitat o inestabilitat.

2. Les persones amb dependència o llurs representants legals tenen dret a participar en la valoració de llurs necessitats d'atenció social. L'Administració ha de garantir que tinguin dret a escollir d'entre els suports socials que els ofereixin el que faci més viable llur projecte de vida, dins llur programa individual d'atenció.

3. La Generalitat ha de determinar, mitjançant el corresponent pla sectorial, els indicadors de cobertura i valoració de les situacions de dependència.

4. Les prestacions destinades a la promoció de l'autonomia personal de persones amb dependència a càrrec de fons estatals han d'estar integrades en la Cartera de serveis socials d'acord amb el que estableix l'article 24.

5. La Cartera de serveis socials que el Govern aprovi inicialment ha de prioritzar els serveis que permetin a les persones amb dependència gaudir de la major autonomia personal possible, incloent-hi les prestacions tecnològiques, l'assistent personal i l'atenció domiciliària, i també els programes de desenvolupament comunitari. La figura de l'assistent personal ha d'ésser regulada per reglament.

6. La Generalitat ha de promoure la formació en drets de les persones amb diversitat funcional per a facilitar-los l'adopció d'un model de vida independent.

 
 

Segona Nivell d'objectius de les prestacions garantides en la cartera de serveis socials 2008-2009

1. La cartera de serveis socials corresponent als exercicis pressupostaris 2008 i 2009 ha d'arribar a un primer nivell d'objectius de dotació de serveis que garanteixi un primer conjunt de prestacions.

2. La Cartera de serveis socials 2008-2009 ha d'incloure almenys els requisits següents:

a) Les àrees bàsiques de serveis socials han de tenir una dotació de tres diplomats en treball social i dos diplomats en educació social per cada quinze mil habitants.

b) La dotació de professionals dels equips d'atenció a la infància i l'adolescència i dels equips de valoració de les persones amb discapacitat s'ha d'incrementar el 50%.

c) Els serveis d'ajuda a domicili han d'arribar a atendre el 4% de les persones de seixanta-cinc o més anys.

d) El nombre de persones ateses pel servei de teleassistència domiciliària ha d'arribar a 24.000.

e) L'assistència tecnològica, el servei d'assistent personal i les ajudes instrumentals destinades a mantenir o millorar l'autonomia personal que tinguin caràcter de dret subjectiu han d'arribar, d'acord amb els programes individuals d'atenció, a les persones en situació de dependència de grau III, d'acord amb la classificació que estableix la Llei de l'Estat 39/2006.

f) El nombre d'hores d'atenció dels serveis d'atenció precoç ha d'arribar a una mitjana d'1,2 hores setmanals i a un mínim de 25.000 usuaris.

g) El nombre de places en serveis d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents s'ha d'incrementar el 50%.

h) El nombre de places de residències i centres de dia de gent gran, residències, llars residència, centres de dia, centres d'atenció especialitzada i centres ocupacionals per a persones amb discapacitat o amb malaltia mental s'ha d'incrementar el 20%.

i) S'han de dotar les places d'acolliment residencial per a infants i adolescents que calguin per a atendre les necessitats detectades.

 
 

Tercera Comissions sectorials del Consell General de Serveis Socials

Se substitueixen els consells sectorials de la Generalitat en matèria de serveis socials per comissions sectorials del Consell General de Serveis Socials. En conseqüència, se suprimeixen:

a) El Consell Sectorial de Serveis Socials d'Atenció a la Gent Gran.

b) El Consell Sectorial de Serveis Socials d'Atenció a les Persones amb Disminució.

c) El Consell Sectorial de Serveis Socials d'Atenció Primària.

d) El Consell Sectorial de Serveis Socials d'Atenció a la Infància de Catalunya.

 
 

Quarta Relació entre les àrees bàsiques de serveis socials i les àrees bàsiques de salut

El Govern, en el termini de tres anys a partir de l'entrada en vigor d'aquesta llei, ha d'establir un pla específic de relació i suport mutu entre les àrees bàsiques de serveis socials i les àrees bàsiques de salut que inclogui els àmbits funcional i organitzatiu i els mitjans materials.

 
 

Cinquena Sistema català d'autonomia i atenció a la dependència

1. En el marc del sistema públic de serveis socials, es configura una xarxa d'atenció a la dependència i la vida autònoma que comprèn el conjunt de recursos, equipaments, projectes, programes, activitats i prestacions de serveis, econòmiques i tecnològiques en aquest àmbit d'atenció i protecció, com a Sistema Català d'Autonomia i Atenció a la Dependència, als efectes del desplegament i l'aplicació a Catalunya del Sistema d'Autonomia i Atenció a la Dependència, creat amb caràcter general per la Llei de l'Estat 39/2006.

2. La xarxa pública per a l'autonomia i l'atenció a la dependència es vincula a la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública.

 
 

Sisena Agència de gestió de les polítiques públiques del Sistema Català d'Autonomia i Atenció a la Dependència

Una agència ha de gestionar les polítiques públiques del Sistema Català d'Autonomia i Atenció a la Dependència. Aquesta agència s'ha de constituir com a entitat de dret públic sotmesa al dret privat i s'ha de regir per la seva pròpia norma de creació i per la normativa aplicable a l'empresa pública catalana.

 
 

Setena Marc de cooperació interadministrativa

El que estableix l'article 41 s'ha d'entendre sens perjudici del marc de cooperació interadministrativa que s'estableixi per a desplegar la Llei de l'Estat 39/2006.

 
 

Vuitena Fitxer únic de dades personals

El fitxer únic de dades personals de les prestacions socials de caràcter econòmic que regula l'article 11.3 de la Llei 13/2006, del 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic, s'integra en el Sistema d'Informació Social.

 
 

Novena Modificació de la Llei 13/2006

Es modifiquen l'article 6.2 i l'encapçalament de l'article 6.3 de la Llei 13/2006, que resten redactats de la manera següent:

«2. Les prestacions econòmiques de dret de concurrència es creen per un acord del Govern.

»3. Les lleis i els actes de creació de les prestacions a què fan referència els apartats 1 i 2 han de determinar necessàriament:»

 
 

Disposicions transitòries

 
 

Primera Consells sectorials de serveis socials

Els consells sectorials de serveis socials es mantenen i exerceixen llurs funcions fins que un reglament creï les corresponents comissions sectorials del Consell General de Serveis Socials.

 
 

Segona Mesures de desconcentració i descentralització dels serveis propis de la Generalitat

1. El departament competent en matèria de serveis socials ha d'organitzar funcionalment els seus serveis territorials en dues àrees operatives: l'àrea de serveis propis de la Generalitat i l'àrea de serveis que es poden descentralitzar cap als ens locals.

2. S'han de constituir comissions interadministratives de cooperació institucional entre la Generalitat i els ens locals competents de cada vegueria, que s'han de responsabilitzar de fixar els objectius de gestió dels serveis de la Generalitat al territori corresponent que es puguin descentralitzar, n'han de fer el seguiment i n'han d'avaluar els resultats. Aquestes comissions han d'ésser compostes per tres cinquenes parts de membres de la Generalitat i dues cinquenes parts de membres dels ens locals afectats.

3. Mentre no s'aprovi l'organització territorial de Catalunya, les administracions locals i les administracions supramunicipals, que són les diputacions provincials, els consells comarcals, les mancomunitats de municipis i els consorcis municipals, poden assumir les funcions que aquesta llei atribueix als ens locals supramunicipals. En tot cas, s'han de respectar les competències que els ajuntaments i els consells comarcals tenien assumides en el moment de l'entrada en vigor d'aquesta llei i s'ha d'assegurar la participació dels ajuntaments dels municipis de més de vint mil habitants i dels consells comarcals del territori corresponent, mitjançant la constitució d'un consell assessor de cada comissió interadministrativa de cada vegueria, amb la presència de les corresponents administracions locals competents en matèria de serveis socials.

4. En el termini de dos anys a partir de l'aprovació d'aquesta llei, el Govern ha de crear per decret les comissions mixtes de transferències i n'ha de regular la composició i les funcions. Aquestes comissions han d'establir el procés de traspàs o delegació de competències, han de fixar els protocols d'actuació corresponents i han de proposar a les diverses administracions les fórmules pertinents de seguiment o de gestió conjunta dels serveis socials descentralitzats.

5. El que estableix aquesta disposició s'ha d'entendre sens perjudici del que estableix la Carta municipal de Barcelona.

 
 

Tercera Mesures d'adaptació de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials a la desconcentració i descentralització dels serveis propis de la Generalitat

1. L'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials ha d'anar adaptant l'estructura i el funcionament al procés de desconcentració i descentralització administratives dels serveis socials de la Generalitat a mesura que aquest es vagi desenvolupant i que s'executin els corresponents traspassos d'establiments i serveis.

2. En el marc del procés d'adaptació a què fa referència l'apartat 1, l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials ha d'esdevenir l'organisme de l'Administració de la Generalitat responsable de la gestió de les prestacions econòmiques de caràcter individual i de la gestió dels convenis de col·laboració de la Generalitat amb les administracions locals competents en matèria de serveis socials.

 
 

Quarta Mesures d'adaptació reglamentària

Mentre no es faci el desplegament reglamentari d'aquesta llei, s'han d'aplicar el Decret 284/ 1996, del 23 de juliol, de regulació del Sistema Català de Serveis Socials; el Decret 176/2000, del 15 de maig, de modificació del Decret 284/1996; el Decret 394/1996, del 12 de setembre, llevat dels preceptes relatius a les obligacions dels parents, i els reglaments de desplegament del text refós de les lleis 12/1983, del 14 de juliol, 26/1985, del 27 de desembre, i 4/1994, del 20 d'abril, en matèria d'assistència i serveis socials, aprovat pel Decret legislatiu 17/1994, del 16 de novembre.

 
 

Cinquena Mesures de desenvolupament de la Cartera de serveis socials

1. El Govern, per a elaborar la primera cartera de serveis socials, ha de prendre com a base el Catàleg classificat de serveis i prestacions socials del Sistema Català de Serveis Socials, que s'annexa a aquesta llei.

2. El Govern pot actualitzar la Cartera de serveis socials, amb una freqüència biennal, durant els primers sis anys després de l'aprovació d'aquesta llei, perquè es pugui adequar amb més rapidesa i flexibilitat a les necessitats d'atenció social de la població, d'acord amb el que estableixin les lleis de pressupostos corresponents.

 
 

Sisena Informe sobre la cartera de serveis socials 2008-2009

El Consell General de Serveis Socials, amb la composició i la regulació vigents en el moment de l'entrada en vigor d'aquesta llei, ha d'emetre un informe sobre la Cartera de serveis socials 2008-2009.

 
 

Disposició derogatòria

 
  Es deroguen el text refós aprovat pel Decret legislatiu 17/1994 i les altres disposicions que s'oposin al que estableix aquesta llei o la contradiguin.  
 

Disposicions finals

 
 

Primera Desplegament i execució

Es faculta el Govern i el conseller o consellera del departament competent en matèria d'assistència i serveis socials perquè dictin les disposicions necessàries per a desplegar i executar aquesta llei i perquè adoptin les mesures pertinents amb la mateixa finalitat.

 
 

Segona Entrada en vigor

1. Aquesta llei entra en vigor l'1 de gener de 2008, llevat de la disposició addicional novena, que entra en vigor l'endemà de la publicació d'aquesta llei en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

2. El dret a les prestacions d'atenció a la dependència i la promoció de l'autonomia personal s'ha de fer efectiu d'acord amb el calendari d'aplicació progressiva de la Llei de l'Estat 39/2006, amb les adaptacions que, si escau, faci la Generalitat, d'acord amb la normativa.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir.

 
 

Palau de la Generalitat, 11 d'octubre de 2007

José Montilla i Aguilera

President de la Generalitat de Catalunya

Carme Capdevila i Palau

Consellera d'Acció Social i Ciutadania

Annex

 

 
 

Catàleg classificat de serveis i prestacions socials del Sistema Català de Serveis Socials

Com a element fonamental per a la garantia del dret als serveis socials de la xarxa pública i com a base prèvia per a elaborar la Cartera de serveis socials i perquè el Govern l'aprovi, es presenta el Catàleg classificat de serveis i prestacions del Sistema Català de Serveis Socials.

.1 Prestacions de serveis

1.1. Serveis socials bàsics

1.1.1. Servei bàsic d'atenció social

1.1.2. Serveis d'atenció domiciliària

1.1.2.1. Servei d'ajuda a domicili

1.1.2.2. Servei de les tecnologies de suport i cura

1.1.3. Serveis residencials d'estada limitada

1.1.3.1. Servei d'acolliment residencial d'urgència

1.1.3.2. Servei de residència temporal per a persones adultes en situació de marginació

1.1.4. Servei de menjador social

1.1.5. Servei d'assessorament tècnic d'atenció social

1.1.6. Serveis d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents

1.1.6.1. Servei de centre obert

1.1.7. Servei d'Informació i Atenció a les Dones

1.2. Serveis socials especialitzats

1.2.1. Infància, adolescència i joventut

1.2.1.1. Servei especialitzat d'atenció a la infància i a l'adolescència (SEAIA)

1.2.1.2. Servei de centre d'acolliment

1.2.1.3. Serveis residencials d'acció educativa

1.2.1.3.1. Servei de Centre Residencial d'Acció Educativa (CRAE)

1.2.1.3.2. Servei de Centre Residencial d'Educació Intensiva (CREI)

1.2.1.3.3. Servei d'Unitat d'Educació Intensiva

1.2.1.4. Servei de pis assistit per a joves de 16 a 18 anys

1.2.1.5. Servei de pis assistit per a joves majors de 18 anys

1.2.1.6. Servei de residència o pis per a joves vinculats a programes d'inserció laboral

1.2.1.7. Servei d'integració familiar

1.2.1.7.1. Servei d'Unitat Convivencial d'Acció Educativa

1.2.1.8. Servei de centre socioeducatiu diürn

1.2.1.9. Servei d'Acompanyament Especialitzat a Joves Tutelats i Extutelats (SAEJ)

1.2.1.10. Servei de suport a l'adopció internacional

1.2.1.11. Servei d'atenció postadoptiva

1.2.1.12. Servei del Telèfon de la Infància

1.2.1.13. Servei d'equips de valoració de maltractaments infantils (Evami)

1.2.2. Persones grans amb dependència o risc social

1.2.2.1. Servei de centre de dia per a gent gran de caràcter temporal o permanent

1.2.2.2. Servei d'atenció integral a les persones grans en l'àmbit rural

1.2.2.3. Servei de centre de nit per a persones grans amb dependència o risc social

1.2.2.4. Serveis de centres residencials per a gent gran

1.2.2.4.1. Servei de llar residència per a gent gran de caràcter temporal o permanent

1.2.2.4.2. Servei de residència assistida per a gent gran de caràcter temporal o permanent

1.2.2.5. Servei d'habitatge tutelat per a gent gran de caràcter temporal o permanent

1.2.2.6. Servei de família d'acollida per a gent gran

1.2.2.7. Servei de tutela per a gent gran

1.2.2.8. Servei de valoració de la dependència (SVD)

1.2.2.9. Punts per a la promoció dels drets i la defensa de la gent gran

1.2.3. Persones amb discapacitat

1.2.3.1. Serveis comuns per a persones amb discapacitat

1.2.3.1.1. Servei de valoració de la dependència (SVD)

1.2.3.1.2. Serveis de valoració i orientació

1.2.3.1.2.1. Servei d'orientació

1.2.3.1.2.2. Servei de valoració

1.2.3.1.3. Servei d'atenció precoç

1.2.3.1.4. Servei de transport adaptat

1.2.3.1.5. Servei de suport a la integració laboral extern (SSIL extern)

1.2.3.1.6. Servei complementari d'ajustament personal i social (SCAPS)

1.2.3.1.7. Servei de centre per a l'autonomia personal

1.2.3.1.8. Servei de teràpia ocupacional

1.2.3.2. Serveis per a persones amb discapacitat intel·lectual

1.2.3.2.1. Servei de centre de dia d'atenció especialitzada temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual

1.2.3.2.2. Servei de centre de nit per a persones amb discapacitat intel·lectual

1.2.3.2.3. Servei de suport a l'autonomia a la pròpia llar per a persones amb discapacitat intel·lectual

1.2.3.2.4. Serveis d'acolliment residencial que requereixen suport intermitent o limitat per a persones amb discapacitat intel·lectual

1.2.3.2.4.1. Servei de llar amb suport o llar residència temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual

1.2.3.2.5. Serveis d'acolliment residencial que requereixen suport extens o generalitzat per a persones amb discapacitat intel·lectual

1.2.3.2.5.1. Servei de centre residencial temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual

1.2.3.2.6. Serveis de centres ocupacionals per a persones amb discapacitat intel·lectual

1.2.3.2.6.1. Servei de teràpia ocupacional (STO) per a persones amb discapacitat intel·lectual

1.2.3.2.6.2. Servei ocupacional d'inserció (SOI) per a persones amb discapacitat intel·lectual

1.2.3.2.7. Servei de temps lliure per a persones amb discapacitat intel·lectual

1.2.3.2.8. Servei de tutela per a persones amb discapacitat intel·lectual

1.2.3.3. Serveis per a persones amb discapacitat física

1.2.3.3.1. Servei de centre de dia d'atenció especialitzada temporal o permanent per a persones amb discapacitat física

1.2.3.3.2. Servei de centre de nit per a persones amb discapacitat física

1.2.3.3.3. Servei de suport a l'autonomia a la pròpia llar per a persones amb discapacitat física.

1.2.3.3.4. Serveis d'acolliment residencial que requereixen suport intermitent o limitat per a persones amb discapacitat física

1.2.3.3.4.1. Servei de llar amb suport o llar residència temporal o permanent per a persones amb discapacitat física

1.2.3.3.5. Serveis d'acolliment residencial que requereixen suport extens o generalitzat per a persones amb discapacitat física

1.2.3.3.5.1. Servei de centre residencial temporal o permanent per a persones amb discapacitat física

1.2.3.3.6. Serveis de centres ocupacionals per a persones amb discapacitat física

1.2.3.3.6.1. Servei de teràpia ocupacional (STO) per a persones amb discapacitat física

1.2.3.3.6.2. Servei ocupacional d'inserció (SOI) per a persones amb discapacitat física

1.2.3.3.7. Servei d'assistent personal per a persones amb discapacitat física

1.2.3.4. Serveis per a persones amb discapacitat sensorial

1.2.3.4.1. Servei d'intèrpret per a sords

1.2.3.5. Servei de suport a la integració sociolaboral i personal per a persones amb discapacitat visual i pluridiscapacitats afegides

1.2.4. Persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental

1.2.4.1. Servei de centre de nit per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental

1.2.4.2. Servei de suport a l'autonomia a la pròpia llar per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental

1.2.4.3. Serveis d'habitatges per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental

1.2.4.3.1. Servei de llar residència temporal o permanent per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental

1.2.4.3.2. Servei de llar amb suport temporal o permanent per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental

1.2.4.4. Servei de residència assistida temporal o permanent per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental

1.2.4.5. Servei de club social

1.2.4.6. Servei prelaboral

1.2.4.7. Servei de tutela per a persones amb malaltia mental

1.2.4.8. Servei de valoració de la dependència (SVD)

1.2.5. Persones afectades pel virus VIH/SIDA

1.2.5.1. Servei de centre de nit per a persones afectades pel virus VIH/SIDA

1.2.5.2. Servei temporal de llar amb suport per a persones afectades pel virus VIH/SIDA

1.2.5.3. Servei temporal de llar residència per a persones afectades pel virus VIH/SIDA

1.2.5.4. Servei de prevenció per a persones afectades pel virus VIH/SIDA

1.2.6. Cuidadors (familiars o altres cuidadors no professionals)

1.2.6.1. Servei de suport als familiars cuidadors i a altres cuidadors no professionals

1.2.7. Famílies amb problemàtica social i risc d'exclusió social.

1.2.7.1. Servei del Centre de Mediació Familiar de Catalunya

1.2.7.2. Servei d'atenció a les famílies

1.2.8. Dones en situació de violència masclista i els seus fills

1.2.8.1. Servei d'atenció especialitzada urgent per a dones en situació de violència masclista i per als seus fills

1.2.8.2. Serveis d'acolliment residencial per a dones en situació de violència masclista i per als seus fills

1.2.8.2.1. Servei de casa d'acolliment

1.2.8.2.2. Servei de pis amb suport

1.2.8.2.3. Servei de pis pont

1.2.8.3. Servei de centre d'intervenció especialitzada per a dones en situació de violència masclista i per als seus fills

1.2.8.4. Servei de punts de trobada per al compliment del règim de visites

1.2.8.5. Servei de la línia d'atenció a les dones en situació de violència masclista

1.2.8.6. Servei d'atenció psicològica

1.2.8.7. Servei d'assessorament jurídic

1.2.9. Víctimes de delictes amb violència o persones amb risc de patir-ne

1.2.9.1. Servei d'Atenció a la Víctima

1.2.10. Persones amb drogodependències

1.2.10.1. Servei de llar amb suport per a persones amb drogodependències

1.2.10.2. Servei de prevenció de drogodependències

1.2.10.3. Serveis de reinserció per a persones amb drogodependències

1.2.10.3.1. Servei de reinserció per a persones amb drogodependències

1.2.10.3.2. Servei de centre de dia per a persones amb drogodependències

.2 Prestacions econòmiques

2.1. Prestacions econòmiques de dret subjectiu

2.1.1. Prestació per a joves extutelats

2.1.2. Pensió no contributiva per jubilació

2.1.3. Pensió no contributiva per invalidesa

2.1.4. Prestació complementària per als pensionistes de la modalitat no contributiva, per invalidesa o jubilació

2.1.5. Ajuts assistencials de protecció als cònjuges supervivents

2.1.6. Prestació per al manteniment de les despeses de la llar dels cònjuges o familiars supervivents

2.1.7. Prestació per a l'acolliment d'una persona menor d'edat tutelada per la Generalitat

2.1.8. Prestació econòmica de caràcter universal per infant a càrrec

2.1.9. Prestació econòmica de caràcter universal per part, adopció o acolliment múltiple

2.1.10. Prestació econòmica vinculada al servei d'assistent personal per a persones amb discapacitat física

2.2. Prestacions econòmiques de dret de concurrència

2.2.1. Prestacions econòmiques de caràcter social per als treballadors del mar

2.2.2. Ajut per part, adopció o acolliment múltiple, sotmès al nivell d'ingressos de la unitat familiar

2.2.3. Ajut per adopció internacional

2.2.4. Ajuts personalitzats a l'allotjament

2.2.4.1. Ajuts per a evitar la pèrdua de l'habitatge

2.2.4.2. Ajuts al lloguer de l'habitatge per a determinats col·lectius

2.3. Prestacions econòmiques d'urgència social

.3 Prestacions tecnològiques

3.1. Ajudes tècniques dependents del sistema de serveis socials

3.1.1. Ajudes per a la mobilitat i el transport

3.1.2. Ajudes per a l'autonomia personal i la comunicació

3.2. Altres prestacions de suport a l'accessibilitat i de supressió de barreres dependents del sistema de serveis socials

3.2.1. Ajudes per a la supressió de barreres arquitectòniques i de barreres en la comunicació

3.2.2. Ajudes per a l'adaptació d'habitatges per a persones amb discapacitat

3.3. Aparells tècnics per a les tecnologies de suport i cura.

 

 


Universitat de Girona ©Projecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda