Llei 12/2007
Llei 12/2007
Llei 12/2007
Llei 12/2007
Llei 12/2007
Llei 12/2007
Llei 12/2007
Llei 12/2007
Llei 12/2007
Llei 12/2007
Llei 12/2007
Llei 12/2007
Llei 12/2007
Llei 12/2007
Llei 12/2007
Llei 12/2007
Llei 12/2007
Llei 12/2007
Llei 12/2007
Llei 12/2007
Llei 12/2007
Llei 12/2007
Llei 12/2007
Llei 12/2007
Llei 12/2007
Llei 12/2007
Llei 12/2007
Llei 12/2007
Llei 12/2007
Llei 12/2007
Llei 12/2007
Llei 12/2007
Llei 12/2007
Llei 12/2007
Llei 12/2007
Llei 12/2007
Llei 12/2007
Llei 12/2007
Llei 12/2007
Llei 12/2007
Llei 12/2007
Llei 12/2007
Llei 12/2007
Llei 12/2007
Llei 12/2007
Llei 12/2007
Llei 12/2007
Llei 12/2007
Llei 12/2007
Llei 12/2007
Llei 12/2007
Llei 12/2007
Llei 12/2007
Llei 12/2007
Llei 12/2007
Llei 12/2007
Llei 12/2007
Llei 12/2007
Llei 12/2007
Llei 12/2007
Llei 12/2007
Llei 12/2007
Llei 12/2007
Llei 12/2007
Llei 12/2007
Llei 12/2007
Llei 12/2007
Llei 12/2007
Llei 12/2007
Llei 12/2007
Llei 12/2007
Llei 12/2007
Llei 12/2007
Llei 12/2007
Llei 12/2007
Llei 12/2007
Llei 12/2007
Llei 12/2007
Llei 12/2007
Llei 12/2007
Llei 12/2007
Llei12/2007
Llei12/2007
Llei 12/2007
Llei 12/2007
Llei 12/2007
Llei 12/2007
Llei 12/2007
Llei 12/2007
Llei 12/2007
Llei 12/2007
Llei 12/2007
Llei 12/2007
Llei 12/2007
Llei 12/2007
Llei 12/2007
Llei 12/2007
Llei 12/2007
Llei 12/2007
Llei 12/2007
Llei 12/2007
Llei 12/2007
Llei 12/2007
Llei 12/2007
Llei 12/2007
Llei 12/2007
Llei 12/2007
Llei 12/2007
Llei 12/2007
Llei 12/2007
Llei 12/2007
Llei 12/2007
Llei 12/2007
Llei 12/2007
Llei 12/2007
Llei 12/2007
Llei 12/2007
Llei 12/2007
Llei 12/2007
Llei 12/2007
Llei 12/2007
Llei 12/2007
Llei 12/2007
Llei 12/2007
Llei 12/2007
Llei 12/2007
Llei 12/2007
Llei 12/2007
Llei 12/2007
Llei 12/2007
Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei 12/2007

Anterior Amunt Següent

  Llei 12/2007, de 11 d'octubre, de serveis socials

(DOGC núm. 4990, de 18-10-2007, pp.37773- 37788)

viñeta Preàmbul    
viñeta Títol I. Disposicions Generals Art. 1 a 13  
viñeta Títol II. Del sistema públic de serveis socials Art. 14 a 26
viñeta Títol III. Del règim competencial i organitzatiu Art. 27 a 45  
viñeta Títol IV. De la participació cívica en els serveis socials Art. 46 a 58


 

El President de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 65 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, promulgo la següent

LLEI

Preàmbul

L'Estatut d'autonomia de Catalunya reconeix, en el capítol I del títol I, els drets i deures de l'àmbit civil i social, entre els quals s'inclouen els drets relatius als serveis socials. Aquests drets vinculen tots els poders públics, les disposicions dels quals els han de respectar i s'han d'interpretar i aplicar en el sentit més favorable perquè siguin plenament efectius. Llur protecció és garantida jurisdiccionalment. Així mateix, l'Estatut estableix els principis rectors que han d'orientar les polítiques públiques i encarrega als poders públics de promoure les mesures necessàries per a garantir-ne l'eficàcia plena. Entre aquests principis cal destacar els referents a la cohesió i el benestar socials, en aplicació dels quals els poders públics, entre altres mesures, han de promoure polítiques públiques que fomentin la cohesió social i que garanteixin un sistema de serveis socials, de titularitat pública i concertada, adequat als indicadors econòmics i socials de Catalunya, han de promoure polítiques preventives i comunitàries i han de garantir la qualitat del servei i la gratuïtat dels serveis socials que les lleis determinin com a bàsics.

La regulació que estableix l'Estatut s'emmarca en la Declaració universal dels drets humans, la Carta social europea i la Constitució espanyola. Així, l'article 25 de la Declaració universal de drets humans de les Nacions Unides, del 1948, proclama: «Tothom té dret a un nivell de vida que asseguri, a ell i a la seva família, la salut i el benestar, especialment quant a l'alimentació, el vestit, l'habitatge, l'assistència mèdica i els serveis socials necessaris [...].»; l'article 14 de la Carta social europea disposa: «A fi d'assegurar l'exercici efectiu del dret a beneficiar-se dels serveis socials, les parts es comprometen a impulsar o organitzar serveis que, utilitzant mètodes de treball social, contribueixin al benestar i al desenvolupament de les persones i dels grups en la comunitat, i a llur adaptació a l'entorn social [...].», i l'article 10.1 de la Constitució espanyola estableix: «La dignitat de la persona, els drets inviolables que li són inherents, el lliure desenvolupament de la personalitat, el respecte a la llei i als drets dels altres són fonament de l'ordre polític i de la pau social», la qual cosa s'ha de relacionar amb l'article 9.2, que ordena als poders públics de «promoure les condicions per tal que la llibertat i la igualtat de l'individu i dels grups en els quals s'integra siguin reals i efectives; remoure els obstacles que n'impedeixin o en dificultin la plenitud, i facilitar la participació de tots els ciutadans en la vida política, econòmica, cultural i social.»

II

L'article 166 de l'Estatut atribueix a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de serveis socials, voluntariat, protecció de menors i promoció de les famílies i estableix que aquesta competència inclou, en tot cas, la regulació i l'ordenació de l'activitat de serveis socials, les prestacions tècniques i les prestacions econòmiques amb finalitat assistencial o complementàries d'altres sistemes de previsió pública; la regulació i l'ordenació de les entitats, els serveis i els establiments públics i privats que presten serveis socials a Catalunya; la regulació i l'aprovació dels plans i els programes específics dirigits a persones i col·lectius en situació de pobresa o de necessitat social, i la intervenció i el control dels sistemes de protecció social complementària privats. D'altra banda, l'article 165 atribueix a la Generalitat l'organització i la gestió del patrimoni i dels serveis que integren els serveis socials del sistema de la seguretat social a Catalunya, l'ordenació i l'exercici de les potestats administratives sobre les institucions, les empreses i les fundacions que col·laboren amb el sistema de la seguretat social en matèria de serveis socials, i el reconeixement i la gestió de les pensions no contributives.

L'amplitud de les competències de la Generalitat no pot fer oblidar que l'Estatut estableix que Catalunya estructura la seva organització territorial bàsica en municipis i vegueries. L'article 84.2.m estableix que els governs locals tenen competències pròpies, en els termes que determinin les lleis, en la regulació i la prestació dels serveis d'atenció a les persones i dels serveis socials públics d'assistència primària i en el foment de les polítiques d'acolliment dels immigrants. L'article 84.1 garanteix als municipis un nucli de competències pròpies que han d'ésser exercides per aquestes entitats amb plena autonomia, subjecta només a control de constitucionalitat i de legalitat. Així mateix, l'article 92 configura la comarca com un ens local amb personalitat jurídica pròpia, format per municipis, amb competències gestores.

III

Els serveis socials són un dels sistemes de l'estat del benestar, conjuntament amb la seguretat social, el sistema de salut, el sistema d'educació, les polítiques per a l'ocupació, les polítiques d'habitatge i altres actuacions públiques. Els serveis socials són el conjunt d'intervencions que tenen com a objectiu garantir les necessitats bàsiques dels ciutadans, posant atenció en el manteniment de llur autonomia personal i promovent el desenvolupament de les capacitats personals, en un marc de respecte per la dignitat de les persones.

L'anterior llei de serveis socials de Catalunya, del 1985, la Llei d'administració institucional, de descentralització, de desconcentració i de coordinació del sistema català de serveis socials, del 1994, i el Decret legislatiu 17/1994, pel qual s'aprova la refosa de les lleis anteriors, defineixen els serveis socials, estableixen un dret genèric als serveis socials per a tota la població i fan una proposta de sistema de serveis socials que ha servit per a posar en marxa una estructura dels serveis socials, per a avançar en la responsabilització pública de les administracions i per a establir un sistema de participació dels agents implicats.

En aquest marc legislatiu, la Generalitat, els ajuntaments i la iniciativa social han contribuït a desenvolupar el sistema de serveis socials de Catalunya, format per recursos, per prestacions de serveis, tecnològiques i econòmiques i per programes, equipaments i activitats de prevenció, atenció i promoció social. Tanmateix, és un sistema que cal dotar de cobertura universal i en el qual cal fer un reconeixement específic del dret subjectiu d'accés als serveis socials.

Les transformacions i les noves realitats que viu la societat catalana plantegen nous reptes que cal afrontar des del consens i la cooperació social i política. El creixement demogràfic accelerat dels darrers anys, l'envelliment de la població, la diversitat de les famílies i els nuclis de convivència, les noves bosses de pobresa, el risc de desigualtats personals, col·lectives o territorials, les situacions de dependència que viuen moltes persones i la complexitat que comporta per a les famílies, i els canvis en el mercat laboral en són alguns exemples.

La construcció d'una societat de progrés ve determinada també pel nivell de cohesió social, la qual es basa en la igualtat d'oportunitats i en la promoció social i individual. Els serveis socials són un instrument per a afavorir l'autonomia de les persones, per a millorar les condicions de vida, per a eliminar situacions d'injustícia social i per a afavorir la inclusió social.

IV

Els serveis socials han permès pal·liar situacions de desigualtat. Cal, però, millorar i consolidar el Sistema Català de Serveis Socials perquè doni resposta a les necessitats actuals. Amb aquest objectiu, aquesta llei configura el dret a l'accés als serveis socials com un dret subjectiu de caràcter universal, que esdevé un principi bàsic del Sistema, orientat a la cohesió social, la igualtat d'oportunitats i el progrés social de les persones. Al mateix temps, aquesta llei organitza els serveis socials des d'una definició competencial basada en la descentralització i en la subsidiarietat, amb més participació i amb més coordinació i cooperació dins el sector. El Sistema Català de Serveis Socials es configura així com un dels pilars de l'estat del benestar a Catalunya.

L'efectivitat del principi d'universalitat del dret a l'accés als serveis socials rau en el finançament de les prestacions. Per tant, qualsevol opció requereix uns estudis econòmics previs que garanteixin la sostenibilitat de les propostes. El finançament hauria d'ésser mixt, amb una implicació important dels pressupostos públics, de la Generalitat i de les corporacions locals, per a finançar les prestacions, i dels usuaris, per a contribuir a pagar-les. Per això, el model que aquesta llei incorpora s'articula per mitjà d'una cartera de serveis definida com un instrument dinàmic a partir de l'estudi de la realitat social i territorial i des de la previsió i la planificació, i finançada públicament amb criteris de sostenibilitat que, en alguns casos, poden requerir la participació dels usuaris en el pagament dels serveis. Això no obstant, el Govern i els òrgans assessors en matèria de serveis socials han de mantenir al dia els estudis estadístics que permetin la comparació permanent dels percentatges de despesa i dels programes prioritaris en aquest àmbit i han de vetllar perquè el model convergeixi amb el model representat pels deu països més avançats de la Unió Europea.

La descentralització que es proposa exigeix cercar fórmules que facin compatibles el dret de les persones a la igualtat en l'accés als serveis, independentment del lloc on visquin, amb la necessària diversitat d'opcions territorials i sectorials. L'organització dels serveis socials i la coordinació amb els altres sectors del benestar s'han de centrar en l'atenció a les persones i han de permetre de dissenyar programes transversals, com els sociosanitaris, els socioeducatius i els sociolaborals. D'altra banda, el principi de subsidiarietat fa prevaler l'actuació de les instàncies més properes sempre que compleixin els requisits de l'eficiència. Això implica apoderar les persones, les famílies i les entitats d'iniciativa social, perquè, si volen, es puguin fer càrrec de la cobertura de determinades necessitats dins la comunitat, amb el suport dels serveis socials públics, sens perjudici que la Generalitat i les corporacions locals, d'acord amb llurs competències, siguin les responsables del desenvolupament, la planificació, la coordinació operativa de les accions, l'avaluació i la descentralització de la gestió.

S'ha de repensar i reestructurar la participació i la implicació ciutadanes en el sistema de serveis socials, en els seus diferents nivells, el central, el local i el dels centres, sia mitjançant òrgans formals sia amb experiències d'innovació democràtica, tant en la definició de les necessitats i la presa de decisions com en la gestió dels serveis. També s'han d'abordar les relacions amb les entitats voluntàries per tal que, respectant llurs elements essencials, com l'autonomia, la independència i l'esperit crític, es trobin fórmules de col·laboració amb les administracions públiques, aprofitant l'acció voluntària supervisada per personal professional qualificat, però clarament deslligada del treball del personal professional. Així mateix, s'ha d'avançar en el reconeixement del paper del sector privat, especialment en la prestació de serveis, i en la potenciació de la iniciativa social de la societat civil organitzada, especialment com a representació dels diferents col·lectius. D'altra banda, cal reservar al sector públic, a més de la gestió directa de determinats serveis, les competències de planificació, ordenació, avaluació i coordinació general del sistema; de seguiment, avaluació i control de les prestacions garantides; de garantia de la qualificació, formació i professionalitat del personal, i de registre, control, inspecció i règim disciplinari.

És important assolir la implicació i identificació dels ciutadans en les polítiques que es desenvolupen i associar en llur formulació i aplicació un major nombre de persones i organitzacions, amb l'objectiu d'obtenir més transparència i responsabilització. En aquest sentit, cal reconèixer el paper essencial de les entitats del tercer sector en la creació del model de serveis socials a Catalunya i de l'extensa xarxa que posen a l'abast de les persones en situació d'exclusió social, de risc o de vulnerabilitat. És per això que cal garantir l'establiment d'un model de cooperació i concertació públic i privat que les fomenti i els doni estabilitat, i també prioritzar l'aplicació de clàusules socials en la contractació per a la gestió de serveis públics. Les entitats representatives dels beneficiaris dels serveis socials i del tercer sector social contribueixen a fer efectives les obligacions dels poders públics d'aconseguir la igualtat d'oportunitats de totes les persones, una qualitat de vida millor, el desplegament d'una xarxa de serveis socials adequada a les necessitats, la identificació de necessitats emergents, la sensibilització social i la participació ciutadana, i també la solidaritat i la cohesió social en la constitució d'una societat més justa.

V

En l'elaboració d'aquesta llei s'ha plantejat un procés de participació molt ampli, per a cercar el màxim consens possible de tots els sectors implicats en els serveis socials. A partir d'un document de bases, elaborat per un comitè d'experts, s'ha engegat un procés de participació que ha permès presentar i debatre el futur dels serveis socials amb els ajuntaments, els consells comarcals i les diputacions, amb les entitats prestadores de serveis socials, amb els sindicats i les patronals, amb les associacions d'entitats d'iniciativa social del sector, amb les associacions i les federacions d'usuaris i amb els col·legis professionals. Cal valorar el debat i les aportacions fetes, que han enriquit el plantejament inicial i que han permès aprofundir en els objectius. Aquest procés de participació ha generat un ampli consens sobre la pertinència de prioritzar els valors presents en la legislació i els principis rectors d'universalitat, igualtat, responsabilitat pública, solidaritat, participació cívica, globalitat, subsidiarietat, prevenció i dimensió comunitària, foment de la cohesió social, normalització, coordinació, atenció personalitzada i integral, respecte pels drets i la dignitat de la persona, foment de l'autonomia personal, economia, eficiència, eficàcia i qualitat dels serveis socials.

El procés també ha permès posar de manifest el repte d'assolir la cohesió i la justícia socials. Aquest repte afecta tots els agents del sector i comporta modernitzar els serveis socials i compartir els objectius, d'acord amb les realitats i les demandes de la societat catalana. Cal un canvi que vagi des dels requisits mínims dels equipaments, dels quals s'han de potenciar els aspectes de la qualitat assistencial, fins a les mesures de control, inspecció i seguiment dels aspectes qualitatius. Cal que, a partir d'uns mínims que garanteixin l'atenció digna a les persones, s'articulin formes que permetin la diversitat, la innovació, la flexibilitat, l'optimització dels recursos i l'adaptació als territoris i a llurs característiques socioeconòmiques. Les taules sectorials dels diferents àmbits dels serveis socials, amb presència de l'Administració, han d'avançar cap a l'homologació de les condicions laborals dels treballadors en aquest camp.

Els serveis socials s'estructuren en dos nivells: l'atenció bàsica i l'especialitzada. L'atenció bàsica, de caràcter públic i local, és un dispositiu potent d'informació, diagnòstic, orientació, suport, intervenció i assessorament individual i comunitari que, a més d'ésser la porta d'entrada habitual al sistema de serveis socials, és l'eix vertebrador de tota la xarxa de serveis i aprofita el model consagrat per l'experiència dels ajuntaments i dels consells comarcals. Les prestacions s'articulen a partir d'aquesta via d'accés i inclouen les prestacions d'atenció domiciliària, que pretenen facilitar que la persona pugui romandre a casa seva; les prestacions teleassistencials i les ajudes tècniques, que faciliten l'autonomia de les persones; els serveis diürns, amb serveis propers que afavoreixen també la permanència en l'entorn, i els serveis residencials, que, tot i el canvi de lloc de residència que comporten, han d'allunyar la persona tan poc com es pugui del seu cercle de relacions. Per a complementar aquestes prestacions de servei, es poden establir prestacions econòmiques, que sempre que sigui possible s'han de condicionar, mitjançant el xec servei o un altre sistema, a la utilització d'un servei.

La Cartera de serveis socials i els reglaments que ordenin l'atenció bàsica i l'atenció especialitzada han de fixar les ràtios de personal professional, les titulacions d'accés i els perfils professionals per a assegurar la qualitat i l'eficiència en la prestació dels serveis socials garantits del sistema.

VI

Aquesta llei s'estructura en nou títols. El títol I, a més de definir els objectius i les finalitats dels serveis socials, desenvolupa els principis rectors i fa una aproximació als destinataris dels serveis socials. La principal innovació d'aquesta llei és que l'articulat inclou una descripció detallada dels drets i deures de les persones amb relació als serveis socials, la qual cosa els atorga la protecció derivada del rang de la norma que els reconeix.

El títol II regula el sistema de serveis socials de responsabilitat pública i n'ordena l'estructura, les funcions i les prestacions. La principal novetat és la introducció de la Cartera de serveis socials com a instrument per a assegurar l'accés a les prestacions garantides del sistema de serveis socials de la població que les necessiti. Aquesta llei inclou, mitjançant un annex, un catàleg de serveis que ha de constituir la guia perquè el Govern elabori la primera cartera de serveis d'acord amb les directrius que estableix la mateixa llei.

El títol III estableix el règim competencial i organitzatiu. El capítol I regula les competències de les administracions públiques. El capítol II regula l'organització territorial dels serveis, basada en el principi de subsidiarietat, i ordena la descentralització. El capítol III regula la planificació dels serveis socials. El capítol IV regula la coordinació i la col·laboració interadministratives. I el capítol V és la principal novetat, ja que regula el paper dels professionals en els serveis socials.

El títol IV regula la participació cívica en tots els nivells dels serveis socials. Introdueix el traspàs de la informació i els procediments de participació per a reforçar la capacitat de les persones d'incidir en la innovació i el futur dels serveis socials.

El títol V regula el finançament dels serveis socials i ordena especialment les obligacions de les administracions i dels usuaris en el finançament.

El títol VI regula el paper de la iniciativa privada social i mercantil en els serveis socials i ordena l'actuació de les administracions públiques amb relació a les entitats privades.

Els títols VII, VIII i IX regulen, respectivament, la formació i la recerca en els serveis socials, la qualitat dels serveis socials i la inspecció, el control i el règim sancionador.

Diverses disposicions addicionals completen la regulació dels serveis socials, entre les quals cal destacar-ne una que aborda la greu situació de les persones amb dependència, que necessiten més autonomia per a fer activitats de la vida diària. Es reconeix de manera expressa que es tracta d'una contingència de caràcter general, una responsabilitat comuna i solidària del conjunt de la societat. La Llei de l'Estat 39/2006, del 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, ha establert el marc general d'aquesta política. Atès que la Generalitat té competència exclusiva en aquesta matèria, cal mantenir el marc català de referència. Així, les prestacions en l'àmbit de l'atenció a la dependència i la vida autònoma s'integren en el Sistema Català de Serveis Socials, que esdevé un sistema únic i integral a Catalunya.

VII

Aquesta llei vol avançar en el reconeixement del dret als serveis socials de totes les persones en una doble direcció. En primer lloc, vol garantir el dret a la igualtat d'accés, defensant la igualtat d'oportunitats per a accedir als serveis socials com un instrument d'autonomia per a gaudir d'una integració real en la societat. En segon lloc, vol fomentar la solidaritat, garantint l'atenció prioritària a les persones que, per motiu de llur minoria d'edat, dependència o situació de risc o de vulnerabilitat, necessiten els serveis socials per a compensar els dèficits que experimenta llur qualitat de vida. En definitiva, vol contribuir a garantir la llibertat, la dignitat i el benestar de les persones.

Títol I

Disposicions generals

 

 
 

Article 1 Objecte

1. Aquesta llei regula i ordena el sistema de serveis socials amb la finalitat de garantir-hi l'accés universal per a fer efectiva la justícia social i promoure el benestar del conjunt de la població.

2. En el marc del que estableix l'apartat 1, també és objecte d'aquesta llei aconseguir que els serveis socials es prestin amb els requisits i els estàndards de qualitat òptims necessaris per a garantir la dignitat i la qualitat de vida de les persones.

 
 

Article 2 Sistema de serveis socials

1. El sistema de serveis socials és integrat pel conjunt de recursos, equipaments, projectes, programes i prestacions de titularitat pública i privada destinats a la finalitat que estableix l'article 3.

2. El sistema públic de serveis socials és integrat pels serveis socials de titularitat pública i els de titularitat privada acreditats i concertats per l'Administració d'acord amb el que estableix aquesta llei. Tots aquests serveis configuren conjuntament la xarxa d'atenció pública.

3. Els serveis socials de titularitat pública garanteixen l'existència i el desenvolupament de les accions bàsiques, i també l'equitat territorial, que contribueixen a la justícia i al benestar socials, d'acord amb el que estableix el títol II.

4. Els serveis socials de titularitat privada participen en l'acció social mitjançant l'acompliment d'activitats i prestacions de serveis socials, d'acord amb el que estableix aquesta llei, sota la inspecció, el control i el registre de la Generalitat.

 
 

Article 3 Finalitat dels serveis socials

1. Els serveis socials tenen com a finalitat assegurar el dret de les persones a viure dignament durant totes les etapes de la vida mitjançant la cobertura de llurs necessitats personals bàsiques i de les necessitats socials, en el marc de la justícia social i del benestar de les persones.

2. Són necessitats socials, als efectes del que estableix l'apartat 1, les que repercuteixen en l'autonomia personal i el suport a la dependència, en una millor qualitat de vida personal, familiar i de grup, en les relacions interpersonals i socials i en el benestar de la col·lectivitat. Les necessitats personals bàsiques són les pròpies de la subsistència i la qualitat de vida de cada persona.

3. Els serveis socials s'adrecen especialment a la prevenció de situacions de risc, a la compensació de dèficits de suport social i econòmic i de situacions de vulnerabilitat i de dependència i a la promoció d'actituds i capacitats de les persones com a principals protagonistes de llur vida.

4. La finalitat dels serveis socials s'aconsegueix mitjançant les actuacions, els programes transversals, els projectes comunitaris i les prestacions de serveis, econòmiques i tecnològiques que estableixi la Cartera de serveis socials.

 
 

Article 4 Objectius de les polítiques de serveis socials

Les actuacions dels poders públics en matèria de serveis socials tenen els objectius essencials següents:

a) Detectar les necessitats personals bàsiques i les necessitats socials.

b) Prevenir, atendre i promoure la inserció social en les situacions de marginació i d'exclusió social.

c) Facilitar que les persones assoleixin l'autonomia personal i funcional en la unitat familiar o de convivència que desitgin.

d) Afavorir la convivència social.

e) Afavorir la igualtat efectiva de les persones, eliminant discriminacions per raó de gènere o de discapacitat o per qualsevol altra condició o circumstància personal o social arbitrària.

f) Atendre les necessitats derivades de la manca de recursos bàsics i dels dèficits en les relacions personals i amb l'entorn, evitant, si és possible, la institucionalització segregadora com a solució de les dites mancances.

g) Assignar equitativament l'ús dels recursos socials disponibles.

h) Promoure la cohesió social i la resolució comunitària de les necessitats socials, mitjançant polítiques preventives i comunitàries a tot el territori; fer dels serveis socials un factor productiu essencial i generador d'ocupació de qualitat, i normalitzar l'activitat econòmica del sector.

i) Promoure la participació, l'associacionisme, l'ajuda mútua, l'acció voluntària i les altres formes d'implicació solidària en els afers de la comunitat.

j) Promoure la tolerància, el respecte i la responsabilitat en les relacions personals, familiars, convivencials i socials.

k) Lluitar contra l'estigmatització dels col·lectius desafavorits atesos pels serveis socials.

 
 

Article 5 Principis rectors del sistema públic dels serveis socials

El sistema públic de serveis socials es regeix pels principis següents:

a) Universalitat: Els poders públics han de garantir a tothom el dret d'accés als serveis socials i llur ús efectiu en condicions d'igualtat, equitat i justícia redistributiva. Aquest principi no exclou, però, que l'accés es pugui condicionar al fet que els usuaris compleixin determinats requisits i paguin una contraprestació econòmica per assegurar la coresponsabilitat entre els usuaris i les administracions públiques i la sostenibilitat del sistema.

b) Igualtat: S'ha de poder accedir als serveis socials i s'han de poder utilitzar sense cap mena de discriminació arbitrària per raó de les circumstàncies personals, de gènere, socials o territorials. Tanmateix, aquest principi és compatible amb una discriminació positiva si aquesta es justifica en una recerca de la igualtat real i facilita la integració social.

c) Responsabilitat pública: Els poders públics han de garantir la disponibilitat dels serveis socials mitjançant la regulació i l'aportació dels mitjans humans, tècnics i financers i dels equipaments necessaris per a garantir els drets reconeguts. També n'han d'assegurar la planificació, la coordinació, el control, la continuïtat del servei si se'n determina la necessitat, l'execució i l'avaluació amb criteris d'equitat, justícia social i qualitat.

d) Solidaritat: Les polítiques i actuacions de serveis socials s'han de basar en la solidaritat i la justícia socials com a principi inspirador de les relacions humanes, amb l'objectiu de cooperar al benestar general.

e) Participació cívica: El funcionament dels serveis socials ha d'incorporar la participació de la ciutadania en la programació, l'avaluació i el control. També s'ha de garantir la participació dels usuaris en el seguiment i en l'avaluació de la gestió dels serveis.

f) Globalitat: Els serveis socials han de donar resposta integral a les necessitats personals, familiars i socials considerant conjuntament els aspectes relatius a la prevenció, l'atenció, la promoció i la inserció.

g) Subsidiarietat: Inclou els principis de proximitat i descentralització. Els serveis socials s'han de prestar en l'àmbit personal més proper als usuaris.

h) Prevenció i dimensió comunitària: Les polítiques de serveis socials han d'actuar sobre les causes dels problemes socials i han de prioritzar les accions preventives i l'enfocament comunitari de les intervencions socials.

i) Foment de la cohesió social: Els serveis socials han de contribuir a la cohesió social incorporant elements que afavoreixin la inclusió i la integració social.

j) Normalització: Els serveis socials s'han de prestar a través dels mitjans habituals, evitant els serveis que separin les persones de llur unitat de convivència i de la comunitat o que no les hi integrin, a fi d'afavorir que s'insereixin en les activitats familiars, convivencials, laborals i socials.

k) Coordinació: El sistema de serveis socials s'ha de fonamentar en l'actuació coordinada entre els diversos sistemes de benestar social, que inclouen l'educació, la salut, les pensions, el treball i l'habitatge, entre les administracions públiques i entre aquestes i la societat civil organitzada, amb la finalitat d'establir actuacions coherents i programes d'actuació conjunts.

l) Atenció personalitzada i integral: Els serveis socials han d'assegurar una atenció personalitzada mitjançant la valoració integral de la situació personal, familiar i comunitària de l'usuari o usuària.

m) Respecte pels drets de la persona: Les actuacions en matèria de serveis socials han de respectar sempre la dignitat de la persona i els seus drets.

n) Foment de l'autonomia personal: Els serveis socials han de facilitar que les persones disposin de les condicions adequades per a desenvolupar els projectes vitals, dins la unitat de convivència que desitgin, d'acord amb la naturalesa dels serveis i llurs condicions d'utilització.

o) Economia, eficiència i eficàcia: Els serveis socials s'han de gestionar amb criteris d'economia, eficiència i eficàcia.

p) Qualitat dels serveis: El sistema de serveis socials ha d'aplicar criteris d'avaluació de la qualitat dels programes, les actuacions i les prestacions, prenent com a referència el concepte de qualitat de vida i vetllant perquè els serveis i els recursos s'adaptin a les necessitats socials i al desenvolupament de la comunitat.

q) Continuïtat dels serveis: El sistema de serveis socials ha de garantir la continuïtat en el temps de les prestacions establertes per llei i per reglament i n'ha de millorar la gestió i la qualitat, sense que es produeixi una reducció o supressió injustificada de qualsevol dels serveis que integren el sistema.

 
 

Article 6 Titulars del dret a accedir als serveis socials

1. Els serveis socials s'ofereixen a tota la població i tenen com a destinataris les persones que necessiten informació, valoració, diagnòstic, orientació, suport, intervenció i assessorament individual, familiar o comunitari per a fer front a situacions de necessitat personal bàsica, de manca de cohesió social o familiar o de desigualtat i per a prevenir-les.

2. Són titulars del dret a accedir al sistema públic de serveis socials els ciutadans dels estats membres de la Unió Europea empadronats en un municipi de Catalunya.

3. Poden accedir al sistema públic de serveis socials les persones que no compleixen la condició que fixa l'apartat 2 si es troben en estat de necessitat personal bàsica, d'acord amb el que estableix la legislació en matèria d'estrangeria.

4. El que estableix aquest article s'entén sens perjudici dels requisits addicionals per a l'accés a determinades prestacions, d'acord amb llur naturalesa, llurs característiques específiques i llur disponibilitat.

 
 

Article 7 Situacions amb necessitat d'atenció especial

Són destinataris dels serveis socials, especialment, les persones que estiguin en alguna o algunes de les situacions següents:

a) Discapacitat física, psíquica o sensorial.

b) Malalties mentals i malalties cròniques.

c) Necessitat social, com les relacionades amb la manca d'habitatge o amb la desestructuració familiar.

d) Drogodependències i altres addiccions.

e) Violència i delinqüència juvenils.

f) Exclusió i aïllament socials.

g) Vulnerabilitat, risc o dificultat social per a la gent gran, la infància i l'adolescència.

h) Violència masclista i les diverses manifestacions de violència familiar.

i) Discriminació per raó de sexe, lloc de procedència, discapacitat, malaltia, ètnia, cultura o religió o per qualsevol altra raó.

j) Problemes de convivència i de cohesió social.

k) El fet d'haver estat víctima de delictes violents, un mateix o els familiars.

l) Sotmetiment a mesures d'execució penal, propi o dels familiars.

m) Condicions laborals precàries, desocupació i pobresa.

n) Urgències socials.

o) Emergències socials per catàstrofes.

p) Petició d'asil.

 
 

Article 8 Garantia dels drets i les llibertats fonamentals

1. S'ha de tenir una cura especial a garantir els drets i les llibertats fonamentals i a facilitar-ne l'exercici en la relació que s'estableix amb les persones per a la prestació dels serveis socials.

2. Els professionals i les entitats que gestionen serveis socials han d'orientar llur activitat de manera que es garanteixi especialment la dignitat de les persones, llur benestar i el respecte a llur autonomia i intimitat.

3. L'Administració pública ha de vetllar per l'efectivitat dels drets dels destinataris dels serveis socials.

 
 

Article 9 Dret d'accés als serveis socials

1. Totes les persones tenen dret a accedir a l'atenció social i a gaudir-ne, sense discriminació per raó de lloc de naixement, ètnia, sexe, orientació sexual, estat civil, situació familiar, malaltia, religió, ideologia, opinió o qualsevol altra circumstància personal o social.

2. Els destinataris dels serveis socials, d'acord amb el que estableix l'apartat 1, tenen dret a:

a) Disposar d'un pla d'atenció social individual, familiar o convivencial, en funció de la valoració de la situació, que s'ha de d'aplicar tècnicament per procediments reconeguts i homologats.

b) Rebre serveis de qualitat i conèixer els estàndards aplicables amb aquesta finalitat, i dret que se'n tingui en compte l'opinió en el procés d'avaluació.

c) Rebre de manera continuada els serveis socials mentre estiguin en situació de necessitar el servei.

d) Rebre una atenció urgent o prioritària en les situacions que no puguin esperar el torn ordinari, en els supòsits determinats per l'administració competent.

e) Tenir assignat un professional o una professional de referència que sigui l'interlocutor principal i que vetlli per la coherència, la coordinació amb els altres sistemes de benestar i la globalitat del procés d'atenció, i canviar, si escau, de professional de referència, d'acord amb les possibilitats de l'àrea bàsica de serveis socials.

f) Renunciar a les prestacions i els serveis concedits, llevat que la renúncia afecti els interessos de menors d'edat o de persones incapacitades o presumptament incapaces.

g) Decidir si volen rebre un servei social i escollir lliurement el tipus de mesures o de recursos que s'han d'aplicar, d'entre les opcions que els siguin presentades, i també participar en la presa de decisions sobre el procés d'intervenció acordat.

h) La confidencialitat de les dades i de les informacions que constin en llurs expedients, d'acord amb la legislació de protecció de dades de caràcter personal.

 
 

Article 10 Dret a la informació en l'àmbit dels serveis socials

En l'àmbit dels serveis socials totes les persones tenen dret a reclamar i a rebre informació veraç sobre els serveis i, en especial, tenen dret a:

a) Rebre informació suficient i entenedora sobre els serveis i les prestacions disponibles, els criteris d'adjudicació i les prioritats per a rebre'ls, sobre els drets i deures dels destinataris i els usuaris, i sobre els mecanismes de presentació de queixes i reclamacions, que han d'ésser exposats de forma visible en els centres d'atenció.

b) Rebre per escrit i, si cal, de paraula, en llenguatge entenedor i accessible, la valoració de llur situació, la qual, si escau, ha d'incloure la qualificació de les necessitats dels familiars o de les persones que en tenen cura.

c) Rebre informació prèvia amb relació a qualsevol intervenció que els afecti a fi que, si escau, hi puguin donar llur consentiment específic i lliure. El consentiment s'ha de donar per escrit quan impliqui l'ingrés en un establiment residencial de serveis socials. En el cas de les persones incapacitades i de les que, per raó de llurs circumstàncies personals, poden ésser declarades incapaces, s'ha de seguir el procediment legalment establert.

d) Accedir a llurs expedients individuals, en tot el que no vulneri el dret a la intimitat de terceres persones, i obtenir-ne còpies, d'acord amb el que estableixen les lleis. Aquest dret no inclou, tanmateix, l'accés a les anotacions que el personal professional hagi fet en l'expedient.

e) Presentar suggeriments, obtenir informació, poder presentar queixes i reclamacions, i rebre'n resposta dins el període legalment establert.

f) Disposar dels ajuts i els suports necessaris per a comprendre la informació que els sigui donada si tenen dificultats derivades del desconeixement de la llengua o si tenen alguna discapacitat física, psíquica o sensorial, a fi de garantir l'exercici de llurs drets i facilitar que puguin participar plenament en el procés d'informació i de presa de decisions.

 
 

Article 11 Protecció dels drets dels infants i els adolescents

En el cas dels infants i els adolescents en situació de risc, el règim jurídic de protecció ha d'establir la forma d'exercir els drets establerts pels articles 8, 9 i 10 en l'àmbit dels serveis i els recursos per als infants i els adolescents.

 
 

Article 12 Drets específics dels usuaris de serveis residencials i diürns

1. Els usuaris de serveis residencials i diürns, a més dels drets que reconeixen els articles 8, 9 i 10, tenen dret a:

a) L'exercici de la llibertat individual per a ingressar i romandre a l'establiment i per a sortir-ne, sens perjudici del que estableix la legislació vigent respecte als menors d'edat, les persones incapacitades i les persones sotmeses a mesures judicials d'internament.

b) Conèixer el reglament intern del servei, i també els drets i els deures, que s'han d'explicar de manera entenedora i accessible, especialment quan afecten infants i adolescents.

c) Rebre una atenció personalitzada d'acord amb llurs necessitats específiques.

d) Accedir a l'atenció social, sanitària, farmacèutica, psicològica, educativa i cultural i, en general, a l'atenció de totes les necessitats personals, per a aconseguir un desenvolupament personal adequat, en condicions d'igualtat respecte a l'atenció que reben els altres ciutadans.

e) Comunicar i rebre lliurement informació per qualsevol mitjà de difusió de manera accessible.

f) El secret de les comunicacions, llevat que es dicti una resolució judicial que el suspengui.

g) La intimitat i la privacitat en les accions de la vida quotidiana, dret que ha d'ésser recollit pels protocols d'actuació i d'intervenció del personal del servei.

h) Considerar com a domicili l'establiment residencial on viuen i mantenir la relació amb l'entorn familiar, convivencial i social, tot respectant les formes de vida actuals.

i) Participar en la presa de decisions del centre que els afectin individualment o col·lectivament per mitjà del que estableix la normativa i el reglament de règim intern, i associar-se per a afavorir la participació.

j) Accedir a un sistema intern de recepció, seguiment i resolució de suggeriments i queixes.

k) Tenir objectes personals significatius per a personalitzar l'entorn on viuen, sempre que respectin els drets de les altres persones.

l) Exercir lliurement els drets polítics, respectant el funcionament normal de l'establiment i la llibertat de les altres persones.

m) Exercir la pràctica religiosa, respectant el funcionament normal de l'establiment i la llibertat de les altres persones.

n) Obtenir facilitats per a fer la declaració de voluntats anticipades, d'acord amb la legislació vigent

o) Rebre de manera continuada la prestació dels serveis i les prestacions econòmiques i tecnològiques en les condicions que s'estableixin per reglament.

p) No ésser sotmès a cap mena d'immobilització o restricció de la capacitat física o intel·lectual per mitjans mecànics o farmacològics sense prescripció facultativa i supervisió, llevat que hi hagi un perill imminent per a la seguretat física dels usuaris o de terceres persones. En aquest darrer cas, les actuacions s'han de justificar documentalment, han de constar en l'expedient de l'usuari o usuària i s'han de comunicar al Ministeri Fiscal, d'acord amb el que estableix la legislació.

q) Conèixer el cost dels serveis que reben i, si escau, conèixer la contraprestació de l'usuari o usuària.

2. Els infants que es troben sota mesures de protecció en centres residencials tenen dret a un pla de retorn a llurs famílies i a viure en centres pròxims a llur comunitat, sempre que les mesures de protecció així ho recomanin.

3. El reglament intern del servei pot desplegar i concretar la forma d'exercir els drets que reconeix l'apartat 1, respectant-ne sempre el contingut essencial i sense restringir els efectes que deriven de llur reconeixement per les lleis.

 
 

Article 13 Deures amb relació als serveis socials

1. Les persones que accedeixen als serveis socials o, si escau, llurs familiars o representants legals, tenen els deures següents:

a) Facilitar les dades personals, convivencials i familiars veraces i presentar els documents fidedignes que siguin imprescindibles per a valorar-ne i atendre'n la situació.

b) Complir els acords relacionats amb la prestació concedida i seguir el pla d'atenció social individual, familiar o convivencial i les orientacions del personal professional, i comprometre's a participar activament en el procés.

c) Comunicar els canvis que es produeixin en llur situació personal i familiar que puguin afectar les prestacions sol·licitades o rebudes.

d) Destinar la prestació a la finalitat per a la qual s'ha concedit.

e) Retornar els diners rebuts indegudament.

f) Comparèixer davant l'Administració, a requeriment de l'òrgan que hagi atorgat una prestació.

g) Observar una conducta basada en el respecte mutu, la tolerància i la col·laboració per a facilitar la convivència en l'establiment i la resolució dels problemes.

h) Respectar la dignitat i els drets del personal dels serveis com a persones i com a treballadors.

i) Atendre les indicacions del personal i comparèixer a les entrevistes a què siguin convocats, sempre que no atemptin contra la dignitat i la llibertat de les persones.

j) Utilitzar amb responsabilitat les instal·lacions del centre i tenir-ne cura.

k) Complir les normes i els procediments per a l'ús i el gaudi de les prestacions.

l) Contribuir al finançament del cost del centre o servei si així ho estableix la normativa aplicable.

m) Complir els altres deures que estableixi la normativa reguladora dels centres i serveis socials de Catalunya.

2. Els infants i els adolescents, i llurs pares, mares i tutors legals, tenen els deures que estableix la legislació.

 

 

 

Títol II

Del sistema públic de serveis socials

Capítol I

Disposicions generals i tipologia dels serveis i les prestacions

 

 
 

Article 14 Definició

1. El sistema públic de serveis socials és integrat pel conjunt de recursos, prestacions, activitats, programes, projectes i equipaments destinats a l'atenció social de la població, de titularitat de l'Administració de la Generalitat, de les entitats locals i d'altres administracions, i també els que l'Administració concerti amb les entitats d'iniciativa social o privada.

2. El sistema públic de serveis socials funciona de manera integrada i coordinada en xarxa, d'acord amb el marc normatiu comú que regula les activitats de serveis socials.

 
 

Article 15 Estructura

1. El sistema públic de serveis socials s'organitza en forma de xarxa per a treballar en coordinació, en col·laboració i amb el diàleg entre tots els actors que intervenen en el procés d'atenció a les persones, i s'estructura en serveis socials bàsics i en serveis socials especialitzats.

2. La Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública és integrada pel conjunt dels serveis i centres de serveis socials de Catalunya que són acreditats per la Generalitat per a gestionar les prestacions incloses en aquesta llei o en la Cartera de serveis socials.

 
 

Article 16 Els serveis socials bàsics

1. Els serveis socials bàsics són el primer nivell del sistema públic de serveis socials i la garantia de més proximitat als usuaris i als àmbits familiar i social.

2. Els serveis socials bàsics s'organitzen territorialment i estan dotats d'un equip multidisciplinari que ha de fomentar el treball i la metodologia interdisciplinaris, integrat pel personal professional necessari per al compliment de llurs funcions, amb l'estructura directiva i de suport tècnic i administratiu que s'estableixi per reglament. Els serveis socials bàsics inclouen els equips bàsics, els serveis d'ajuda a domicili i de teleassistència i els serveis d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents.

3. Els serveis socials bàsics tenen un caràcter polivalent, comunitari i preventiu per a fomentar l'autonomia de les persones perquè visquin dignament, atenent les diferents situacions de necessitat en què es troben o que es puguin presentar. Els serveis socials bàsics han de donar respostes en l'àmbit propi de la convivència i la relació dels destinataris dels serveis.

 
 

Article 17 Funcions dels serveis socials bàsics

Corresponen als serveis socials bàsics les funcions següents:

a) Detectar les situacions de necessitat personal, familiar i comunitària en llur àmbit territorial.

b) Oferir informació, orientació i assessorament a les persones amb relació als drets i els recursos socials i a les actuacions socials a què poden tenir accés.

c) Valorar i fer els diagnòstics social, socioeducatiu i sociolaboral de les situacions de necessitat social a petició de l'usuari o usuària, del seu entorn familiar, convivencial o social o d'altres serveis de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública, d'acord amb la legislació de protecció de dades.

d) Proposar i establir el programa individual d'atenció a la dependència i de promoció de l'autonomia personal, excepte en aquelles situacions en què la persona estigui ingressada de manera permanent en un centre de la xarxa pública. En aquests darrers casos, els serveis de treball social del centre de la xarxa pública han d'elaborar el dit programa.

e) Revisar el programa individual d'atenció a la dependència i de promoció de l'autonomia personal quan correspongui.

f) Acomplir les actuacions preventives, el tractament social o socioeducatiu i les intervencions necessàries en situacions de necessitat social i fer-ne l'avaluació.

g) Intervenir en els nuclis familiars o convivencials en situació de risc social, especialment si hi ha menors.

h) Impulsar projectes comunitaris i programes transversals, especialment els que cerquen la integració i la participació socials de les persones, les famílies, les unitats de convivència i els grups en situació de risc.

i) Prestar serveis d'ajuda a domicili, teleassistència i suport a la unitat familiar o de convivència, sens perjudici de les funcions dels serveis sanitaris a domicili.

j) Prestar serveis d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents.

k) Orientar l'accés als serveis socials especialitzats, especialment els d'atenció diürna, tecnològica i residencial.

l) Promoure mesures d'inserció social, laboral i educativa.

m) Gestionar prestacions d'urgència social.

n) Aplicar protocols de prevenció i d'atenció davant de maltractaments a persones dels col·lectius més vulnerables.

o) Gestionar la tramitació de les prestacions econòmiques d'àmbit municipal i comarcal i les altres que li siguin atribuïdes.

p) Coordinar-se amb els serveis socials especialitzats, amb els equips professionals dels altres sistemes de benestar social, amb les entitats del món associatiu i amb les que actuen en l'àmbit dels serveis socials.

q) Informar a petició de jutges i fiscals sobre la situació personal i familiar de persones afectades per causes judicials.

 
 

Article 18 Els serveis socials especialitzats

1. Els serveis socials especialitzats s'organitzen atenent la tipologia de les necessitats, per tal de donar resposta a situacions i necessitats que requereixen una especialització tècnica o la disposició de recursos determinats.

2. Els serveis socials especialitzats es presten per mitjà de centres, serveis, programes i recursos dirigits a persones i col·lectius que, en funció de llurs necessitats, requereixen una atenció específica.

3. Els serveis socials especialitzats s'organitzen en forma de xarxa sobre el territori atenent el principi de descentralització, les característiques dels nuclis de població i la incidència de les necessitats que atenen.

4. Els serveis socials especialitzats inclouen els equips tècnics de valoració, que tenen com a funció principal valorar i diagnosticar les situacions de necessitat social que no es poden abordar des d'un servei social bàsic, tenint en compte els corresponents informes de derivació dels serveis socials bàsics, i que determinen l'accés a altres prestacions del sistema.

 
 

Article 19 Funcions dels serveis socials especialitzats

Corresponen als serveis socials especialitzats les funcions següents:

a) Donar suport tècnic als serveis socials bàsics i col·laborar-hi, en les matèries de llur competència.

b) Valorar i diagnosticar les situacions de necessitat social, i fer altres valoracions especialitzades, que no es poden abordar des d'un servei social bàsic, tenint en compte els corresponents informes de derivació.

c) Oferir un tractament especialitzat a les persones en situació de necessitat que no puguin ésser ateses pels serveis socials bàsics corresponents o intervenir amb relació a aquestes persones.

d) Acomplir actuacions preventives de situació de risc i necessitat social corresponents a llur àmbit de competència.

e) Valorar i determinar l'accés a prestacions econòmiques pròpies d'aquest nivell d'actuació, d'acord amb el marc legal específic.

f) Promoure, establir i aplicar mesures d'inserció social, laboral, educativa i familiar.

g) Fer el seguiment i l'avaluació de les mesures de protecció i l'elaboració i el control dels plans de millorament.

h) Gestionar centres, equipaments, programes, projectes i prestacions específiques.

i) Coordinar-se amb els serveis socials bàsics, amb els equips professionals dels altres sistemes de benestar social, amb les entitats associatives i amb les que actuen en l'àmbit dels serveis socials especialitzats.

 
 

Article 20 Prestacions del sistema públic de serveis socials

1. Són prestacions del sistema públic de serveis socials les actuacions, les intervencions tècniques, els programes, els projectes, els mitjans i les ajudes econòmiques i tecnològiques que s'ofereixen a persones i que es destinen a complir les finalitats que estableix l'article 3.

2. Les prestacions del sistema públic de serveis socials poden ésser de servei, econòmiques o tecnològiques.

 
 

Article 21 Prestacions de servei

1. Les prestacions de servei són els serveis i les intervencions acomplerts per equips professionals que tenen com a finalitat la prevenció, el diagnòstic, la valoració, la protecció, la promoció, l'atenció i la inserció de persones, d'unitats de convivència i de grups en situació de necessitat social.

2. Són prestacions de servei les següents actuacions i intervencions acomplertes pels equips professionals:

a) La informació sobre els recursos socials disponibles i sobre l'accés a aquests.

b) L'orientació sobre els mitjans més adequats per a respondre a les necessitats plantejades.

c) L'assessorament i el suport a les persones i els grups que necessiten l'actuació social.

d) La valoració singularitzada i el diagnòstic social de les situacions personals, convivencials i familiars i de les demandes socials.

e) La intervenció professional i el tractament social orientats al compliment de les finalitats dels serveis socials.

f) La protecció jurídica i social dels menors d'edat en situació de desemparament.

g) La protecció jurídica i social de les persones amb capacitat limitada.

h) L'atenció residencial substitutiva de la llar.

i) L'atenció diürna.

j) L'atenció domiciliària.

k) Les que s'estableixin en la Cartera de serveis socials.

3. Les prestacions de servei tenen la condició de complement necessari de l'aplicació de qualsevol altre tipus de prestació social.

 
 

Article 22 Prestacions econòmiques

1. Són prestacions econòmiques les aportacions dineràries, que tenen com a finalitat atendre determinades situacions de necessitat en què es troben les persones que no disposen de recursos econòmics suficients per a fer-hi front i no estan en condicions d'aconseguir-los o rebre'ls d'altres fonts. El règim jurídic i fiscal d'aquestes prestacions o de les que es reconeguin s'ha de regular per mitjà d'una legislació específica.

2. Les prestacions econòmiques es poden atorgar amb caràcter de dret subjectiu, de dret de concurrència o d'urgència social.

 
 

Article 23 Prestacions tecnològiques

Són prestacions tecnològiques les que per mitjà d'un producte atenen les necessitats socials de la persona i es poden associar amb altres prestacions. Tenen aquesta consideració les prestacions següents:

a) L'assistència tecnològica i la teleassistència domiciliària.

b) Les ajudes instrumentals destinades a mantenir o millorar l'autonomia personal.

c) Les de naturalesa semblant que s'estableixin normativament.

 
 

Capítol II

La Cartera de serveis socials del sistema públic de serveis socials

 

 
 

Article 24 La Cartera de serveis socials

1. La Cartera de serveis socials és l'instrument que determina el conjunt de prestacions de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública.

2. La Cartera de serveis socials ha d'incloure totes les prestacions de serveis, econòmiques i tecnològiques del sistema públic de serveis socials.

3. La Cartera de serveis socials ha de definir cada tipus de prestació, la població a què va destinada, l'establiment o l'equip professional que l'ha de gestionar, els perfils i les ràtios dels professionals de l'equip, i els estàndards de qualitat. En tots els casos ha de garantir l'accés a les prestacions amb el suport de l'Administració, tenint en compte criteris de progressivitat en la renda dels usuaris.

4. Les prestacions garantides són exigibles com a dret subjectiu d'acord amb el que estableix la Cartera de serveis socials, que ha d'incloure, almenys, la necessitat d'una valoració professional prèvia i d'una prova objectiva que n'acrediti la necessitat.

5. L'accés a les prestacions no garantides es fa d'acord amb el que estableix la Cartera de serveis socials i d'acord amb els crèdits pressupostaris assignats i aplicant-hi els principis objectius de prelació i concurrència.

6. L'usuari o usuària pot haver de participar en el pagament del cost de les prestacions que comportin substitució de la llar, alimentació, vestit, neteja de la llar i allotjament, d'acord amb el que estableix el títol V i amb els criteris que fixen la Cartera de serveis socials i la normativa aplicable.

7. La Cartera de serveis socials ha d'incloure els estudis econòmics de costos i forma de finançament de les diferents prestacions.

 
 

Article 25 Procediment d'elaboració i d'aprovació de la Cartera de serveis socials

1. La Cartera de serveis socials és aprovada per decret del Govern.

2. Els programes pressupostaris de les lleis anuals de pressupostos de la Generalitat han d'especificar la tipologia i la població destinatàries de les prestacions garantides per la Cartera de serveis socials.

3. La Cartera de serveis socials té una vigència quadriennal. No obstant això, es pot revisar anticipadament d'acord amb el que estableixin les lleis de pressupostos.

4. El Govern, en el procés d'elaboració i revisió de la Cartera de serveis socials, ha de garantir la participació cívica d'acord amb el que estableix aquesta llei, ha de justificar qualsevol decrement en la Cartera respecte de la versió anterior amb informes del Consell General de Serveis Socials i del Comitè d'Avaluació de Necessitats de Serveis Socials, ha de garantir la codecisió dels ens locals titulars de part del sistema de serveis socials per mitjà del Consell de Coordinació de Benestar Social i ha de tenir en compte les dades del Sistema d'Informació Social i la informació procedent de les instàncies socials que siguin rellevants per als serveis socials.

 
 

Article 26 Criteris d'intervenció

1. El sistema públic de serveis socials ha d'ajustar la seva actuació a projectes o programes individuals, familiars, convivencials, de grup o comunitaris, en funció de les circumstàncies concurrents, per a acomplir millor l'atenció social i la inserció.

2. Les actuacions de serveis socials han de garantir per a cada persona o unitat de convivència la globalitat i la integritat de les intervencions, i han d'aplicar els recursos de la manera més adequada.

3. Amb la finalitat d'assolir els objectius que fixen els apartats 1 i 2, s'ha d'establir per reglament que cada persona o unitat de convivència que accedeixi a la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública ha de tenir assignat un professional o una professional de referència, que preferentment ha d'ésser el mateix i que habitualment ha d'ésser un treballador o treballadora social dels serveis socials bàsics. El professional o la professional de referència té les funcions de canalitzar les diverses prestacions que la persona o la unitat de convivència necessita, vetllar per la globalitat de les intervencions i per la coordinació entre els equips professionals de serveis socials i les altres xarxes de benestar social, afavorir la presa de decisions i agilitar-les.

4. Correspon a les administracions públiques competents la valoració de les situacions de necessitat de les persones per a l'accés als serveis socials bàsics i especialitzats.

5. L'usuari o usuària té dret a escollir el centre proveïdor del servei entre els de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública i els gestionats en règim de servei públic, d'acord amb la naturalesa del servei, la disponibilitat de places i la valoració del professional o la professional de referència assignat.

 
 

Títol III

Del règim competencial i organitzatiu

Capítol I

Competències de les administracions públiques

 

 
 

Article 27 Responsabilitats públiques

1. L'Administració de la Generalitat, els municipis i els altres ens locals de Catalunya són les administracions competents en matèria de serveis socials, d'acord amb el que estableix aquest títol i, si escau, la legislació sobre organització territorial i règim local.

2. Els municipis i els altres ens locals poden exercir competències pròpies de l'Administració de la Generalitat per via de delegació, d'encàrrec de gestió o de fórmules de gestió conjunta, sens perjudici de les competències que les lleis els atribueixen.

 
 

Article 28 Competències del Govern

Corresponen al Govern les competències següents:

a) Impulsar les mesures legislatives necessàries en matèria de serveis socials.

b) Desplegar per reglament la legislació de serveis socials.

c) Aprovar els plans i els programes generals de serveis socials.

d) Establir les directrius i les prioritats de la política general de serveis socials.

e) Aprovar la Cartera de serveis socials, d'acord amb el que estableix l'article 25.

f) Ordenar els serveis socials i establir les directrius, els criteris i les fórmules de coordinació general del sistema i de coordinació transversal entre els departaments de la Generalitat si cal per a millorar la gestió i l'eficàcia de la política de serveis socials.

g) Establir els criteris i els estàndards mínims de qualitat dels diversos serveis socials.

h) Establir els criteris bàsics sobre el règim jurídic aplicable als serveis socials públics, per a l'accés als serveis i per a la participació, si escau, dels usuaris en llur finançament.

i) Coordinar l'execució de les polítiques públiques en matèria de lluita contra la violència masclista, física o psíquica, i, a aquest efecte, coordinar i impulsar les accions dels departaments de la Generalitat, i col·laborar amb les administracions locals i amb les entitats d'iniciativa social que treballen en la protecció de les dones víctimes de la violència masclista i els donen suport.

j) Les que li atribueixen expressament les lleis.

 
 

Article 29 Competències del departament competent en matèria de serveis socials

Corresponen al departament competent en matèria de serveis socials les competències següents:

a) Adoptar les mesures necessàries per a aplicar les directrius que el Govern estableix en matèria de serveis socials i per a desplegar i executar les disposicions i els acords que adopti, i avaluar-ne els resultats.

b) Elaborar els plans i els programes generals de serveis socials i fomentar la iniciativa social, i també avaluar el grau de compliment dels objectius, de l'eficàcia i de l'eficiència dels dits plans i programes generals.

c) Adoptar les mesures necessàries per a aplicar la Cartera de serveis socials.

d) Col·laborar i cooperar amb els municipis i els altres ens locals en l'aplicació de les polítiques de serveis socials.

e) Crear, mantenir, avaluar i gestionar els centres, serveis, recursos, equipaments, projectes i programes relatius als serveis socials especialitzats, sens perjudici del que estableixen els articles 31.1.f i 32.d, i els que li corresponguin d'acord amb les lleis.

f) Complir les funcions de registre, autorització, garantia de qualitat i acreditació dels serveis socials.

g) Exercir la inspecció, el control i la potestat sancionadora en matèria de serveis socials, llevat de les potestats expressament reconegudes al Govern.

h) Gestionar les prestacions de serveis socials que li corresponguin d'acord amb les lleis.

i) Establir instruments de recollida d'informació i fer-ne el tractament estadístic als efectes de les polítiques de serveis socials, i també establir els elements bàsics i comuns del Sistema d'Informació Social, coordinar-los i avaluar el sistema de serveis socials.

j) Establir els criteris generals per a finançar, concertar i comprar serveis.

k) Promoure i fomentar les fórmules de gestió conjunta dels serveis socials de competència local.

l) Fomentar la participació ciutadana, l'associacionisme, el voluntariat i altres fórmules d'ajuda mútua, d'acord amb les administracions locals si són de llur àmbit territorial.

m) Elaborar i seguir programes de sensibilització social.

n) Desenvolupar programes formatius per al personal encarregat de la prestació dels serveis socials.

o) Fomentar l'estudi i la recerca en l'àmbit dels serveis socials.

p) Les que li atribueixen les lleis o els reglaments i les que calguin per a desenvolupar i executar la política de serveis socials que no estiguin expressament atribuïdes a un altre departament o a una altra administració pública.

 
 

Article 30 Entitats de gestió descentralitzada

1. La Generalitat pot utilitzar fórmules de descentralització funcional mitjançant entitats de dret públic per a gestionar serveis socials de la seva competència.

2. L'organització i el funcionament, les funcions descentralitzades i el règim jurídic aplicable a les entitats de gestió descentralitzada s'han de regular d'acord amb l'estatut de l'empresa pública catalana.

 
 

Article 31 Competències dels municipis

1. Corresponen als municipis les competències següents:

a) Estudiar i detectar les necessitats socials en llur àmbit territorial.

b) Crear i gestionar els serveis socials necessaris, tant propis com delegats per altres administracions, d'acord amb la Cartera de serveis socials i el pla estratègic corresponent.

c) Elaborar plans d'actuació local en matèria de serveis socials i participar, si escau, en el pla d'actuació de l'àrea bàsica corresponent.

d) Establir els centres i els serveis corresponents a l'àmbit propi dels serveis socials bàsics.

e) Complir les funcions pròpies dels serveis socials bàsics.

f) Promoure la creació dels centres i els serveis corresponents a l'àmbit propi dels serveis socials especialitzats i gestionar-los, en coordinació amb l'Administració de la Generalitat i l'ens local supramunicipal corresponent, d'acord amb la Cartera de serveis socials i el pla estratègic corresponent.

g) Col·laborar amb l'Administració de la Generalitat en l'exercici de les funcions d'inspecció i control en matèria de serveis socials.

h) Exercir les funcions que li delegui l'Administració de la Generalitat.

i) Participar en l'elaboració dels plans i els programes de la Generalitat en matèria de serveis socials.

j) Coordinar els serveis socials locals, els equips professionals locals dels altres sistemes de benestar social, les entitats associatives i les que actuen en l'àmbit dels serveis socials locals.

k) Les que els atribueixen les lleis.

2. Les comarques supleixen els municipis de menys de vint mil habitants en la titularitat de les competències pròpies dels serveis socials bàsics que aquests municipis no estiguin en condicions d'assumir directament o mancomunadament.

 
 

Article 32 Competències dels ens locals supramunicipals

Corresponen als ens locals supramunicipals les competències següents:

a) Donar suport tècnic, econòmic i jurídic als ens gestors de les àrees bàsiques de serveis socials.

b) Oferir serveis d'informació i documentació a les àrees bàsiques de serveis socials.

c) Programar els serveis socials en llur àmbit territorial, d'acord amb els criteris de planificació i coordinació de la Generalitat, el pla estratègic corresponent i la Cartera de serveis socials, en matèria de serveis socials, i convocar una taula territorial amb els consells comarcals i els ajuntaments dels municipis de més de vint mil habitants de llur àmbit territorial.

d) Promoure i gestionar els serveis, les prestacions i els recursos propis de l'atenció social especialitzada per a garantir la cobertura de les necessitats socials de la població de llur àmbit territorial.

e) Promoure l'associacionisme i els projectes comunitaris per a aconseguir que les necessitats socials es cobreixin i es gestionin millor.

 
 

Capítol II

Organització territorial dels serveis socials

 

 
 

Article 33 Principis de l'organització territorial

1. Els serveis socials s'organitzen territorialment d'acord amb els principis següents:

a) Descentralització.

b) Desconcentració.

c) Proximitat als ciutadans.

d) Eficàcia i eficiència en la satisfacció de les necessitats socials.

e) Equilibri i homogeneïtat territorial.

f) Accessibilitat a la informació i als serveis socials.

g) Coordinació i treball en xarxes.

2. El Pla estratègic de serveis socials aprovat pel Govern ha d'establir l'organització territorial dels serveis socials.

 
 

Article 34 Àrees bàsiques de serveis socials

1. Les àrees bàsiques de serveis socials són la unitat primària de l'atenció social als efectes de la prestació dels serveis socials bàsics.

2. L'àrea bàsica de serveis socials s'organitza sobre una població mínima de vint mil habitants, prenent com a base el municipi.

3. L'àrea bàsica de serveis socials ha d'agrupar els municipis de menys de vint mil habitants. En aquest cas, la gestió correspon a la comarca o a l'ens associatiu creat especialment amb aquesta finalitat.

4. Els municipis de més de vint mil habitants poden tenir més d'una àrea bàsica de serveis socials, en funció del nombre d'habitants i de les necessitats socials.

 
 

Article 35 Àmbit territorial de prestació dels serveis socials especialitzats

1. El Govern ha d'establir l'organització territorial de les prestacions pròpies dels serveis socials especialitzats d'acord amb els principis que estableix l'article 33.

2. L'organització territorial de les prestacions pròpies dels serveis socials especialitzats s'ha de basar en les demarcacions territorials supramunicipals, llevat dels supòsits especials que es puguin establir atenent les característiques geogràfiques, demogràfiques i de comunicació d'un territori determinat.

3. Els municipis o les comarques de més de cinquanta mil habitants poden constituir una demarcació territorial per a la prestació dels serveis socials especialitzats. En aquest cas, els ens locals poden gestionar els serveis per delegació de la Generalitat si ho sol·liciten. En els altres casos, la gestió dels serveis correspon a la Generalitat, sens perjudici de la possible delegació en els ens locals o de l'adopció de fórmules de gestió conjunta entre la Generalitat i els ens locals.

4. La gestió de les prestacions econòmiques corresponents als serveis socials especialitzats és competència de la Generalitat.

 
 

Capítol III

Planificació dels serveis socials

 

 
 

Article 36 Plans de serveis socials

1. Correspon al Govern establir la planificació general dels serveis socials en funció dels criteris següents:

a) L'anàlisi de les necessitats i de la demanda social de prestacions.

b) Els objectius de cobertura i de la implantació cronològica dels serveis socials.

c) Les previsions necessàries per a elaborar la Cartera de serveis socials i les seves actualitzacions successives.

d) La previsió de mesures generals per a la coordinació interadministrativa i interdepartamental.

e) L'ordenació i la distribució territorial i equitativa dels recursos disponibles.

f) Els mecanismes necessaris per a seguir, aplicar i avaluar els plans.

g) Les previsions necessàries per a assolir els objectius dels plans.

2. El procediment per a elaborar els plans ha de garantir la participació de les administracions competents, dels òrgans consultius de la Generalitat i dels òrgans de participació que estableix aquesta llei.

 
 

Article 37 Pla estratègic de serveis socials

1. El Govern ha d'elaborar el Pla estratègic de serveis socials. Aquest pla ha d'aplicar els criteris que estableix l'article 36 des d'una perspectiva general i global per a ordenar el conjunt de mesures, recursos i accions necessaris per a assolir els objectius de la política de serveis socials d'acord amb el que estableix aquesta llei.

2. L'elaboració del Pla estratègic de serveis socials correspon al departament competent en matèria de serveis socials, i la seva aprovació, al Govern. Per a elaborar-lo, s'ha d'establir per reglament un procés participatiu amb la intervenció del Consell de Coordinació de Benestar Social, del Consell General de Serveis Socials i del Comitè d'Avaluació de Necessitats de Serveis Socials.

3. El Govern, abans d'aprovar el Pla estratègic de serveis socials, l'ha de trametre al Parlament i li ha de sol·licitar que s'hi pronunciï.

4. El Pla estratègic de serveis socials té una vigència de quatre anys.

5. Sens perjudici dels altres documents que siguin pertinents, el Pla estratègic de serveis socials ha d'incloure:

a) Una memòria econòmica que en garanteixi l'aplicació per períodes anuals. Aquesta memòria ha de servir de base per a elaborar la Cartera de serveis socials.

b) Un informe d'impacte de gènere que analitzi els efectes potencials que el Pla té sobre els homes i les dones.

c) Els documents d'informació necessaris per a avaluar la situació de partida de l'oferta de serveis socials i la demanda real i potencial estimades.

d) Un document que en concreti l'aplicació territorial, tenint en compte la proposta elaborada per una taula formada per la Generalitat i els ens locals competents en serveis socials en els àmbits territorials que s'estableixin per reglament.

 
 

Article 38 Plans sectorials

1. El Pla estratègic de serveis socials s'ha de desplegar mitjançant plans sectorials.

2. Els plans sectorials s'han d'elaborar tenint en compte les diferents situacions de necessitat d'atenció social, d'acord amb el que estableix l'article 7.

3. Els plans sectorials poden tenir una vigència pluriennal, d'un màxim de quatre anys. Correspon al departament competent en matèria de serveis socials d'elaborar-los i al Govern d'aprovar-los.

4. Els plans sectorials, atenent les situacions de necessitat objecte de planificació, poden tenir, si cal, caràcter transversal, per a garantir la coordinació i la continuïtat necessàries amb altres sectors de l'atenció social o que tinguin relació amb les polítiques de serveis socials.

 
 

Capítol IV

Coordinació i col·laboració interadministratives

 

 
 

Article 39 Disposició general

1. El Govern i el departament competent en matèria de serveis socials han de vetllar per garantir la coordinació i la integració adequades del sistema de serveis socials amb els altres sistemes que contribueixen al benestar de les persones.

2. Les mesures de coordinació s'han de dirigir especialment als àmbits de salut, educació, ocupació, justícia, habitatge i cultura i han de garantir l'intercanvi de la informació necessària per a detectar situacions d'alt risc social i intervenir-hi.

 
 

Article 40 Òrgans de coordinació

1. El Consell de Coordinació de Benestar Social és l'òrgan encarregat de coordinar les polítiques públiques en matèria de serveis socials, vetllar per llur equitat territorial i articular-les amb els sistemes d'educació, salut, cultura, ocupació, habitatge i justícia. El Consell té una composició mixta i és integrat per representants dels ens locals, mitjançant llurs associacions representatives, i de la Generalitat. S'ha de regular per reglament la composició, el funcionament i les atribucions del Consell.

2. El Comitè d'Avaluació de Necessitats de Serveis Socials és l'òrgan tècnic encarregat d'estudiar les necessitats socials de la població i d'avaluar l'eficiència i la qualitat del sistema de serveis socials. El componen experts designats per la Generalitat i per les altres administracions competents en matèria de serveis socials. S'ha de regular per reglament la composició, el funcionament i les atribucions del Comitè. El Comitè té caràcter consultiu.

 
 

Article 41 Col·laboració entre les administracions públiques

1. L'Administració de la Generalitat i els ens locals col·laboren en l'aplicació de les polítiques de serveis socials, d'acord amb les competències respectives, mitjançant els instruments que estableixen la legislació general de règim jurídic i procediment administratiu i la legislació de règim local.

2. La col·laboració interadministrativa inclou l'establiment per conveni de fórmules de gestió conjunta dels serveis i la creació d'ens de gestió per mitjà d'un consorci o d'altres modalitats legalment establertes.

3. La Generalitat ha d'impulsar la creació d'òrgans de col·laboració interadministrativa per a garantir que les actuacions públiques en matèria de serveis socials es produeixin a partir de la informació recíproca, la consulta i la coordinació entre l'Administració de la Generalitat i la local. Aquests òrgans han d'ésser integrats per representants de l'Administració de la Generalitat i dels ens locals.

4. La Generalitat ha de fomentar la creació de mancomunitats i altres fórmules de gestió conjunta que facilitin l'exercici de les competències locals en l'àmbit dels serveis socials.

5. La Generalitat ha d'establir convenis quadriennals de coordinació i cooperació interadministratives amb els ens locals supramunicipals, les comarques i els municipis de més de vint mil habitants, a fi de garantir, en l'àmbit territorial corresponent, la coresponsabilitat en la prestació dels serveis socials i l'estabilitat dels serveis i de llurs professionals.

 
 

Article 42 Sistema d'Informació Social

1. El Sistema d'Informació Social garanteix la disponibilitat de la informació relativa a les prestacions i a la Cartera de serveis socials.

2. El Sistema d'Informació Social integra les dades relatives a l'atenció social del sector públic i del sector privat, amb els objectius d'evitar duplicitats i millorar l'atenció als destinataris dels serveis socials.

3. Els agents que intervenen en la prestació de serveis socials i els ciutadans tenen dret a accedir al Sistema d'Informació Social i a utilitzar-lo, d'acord amb la normativa aplicable.

4. La configuració del sistema es regeix pel principi de descentralització en el subministrament de les dades i en el tractament que en fan les administracions i entitats implicades.

5. L'Administració de la Generalitat ha de garantir l'existència d'un sistema d'informació social comú, compartit i compartible, i també la coordinació d'aquest sistema, establint els criteris comuns als quals s'han d'ajustar el contingut i les condicions d'accés.

6. El Sistema d'Informació Social es fonamenta en els principis de descentralització, interoperativitat i fiabilitat. En l'accés i la utilització del Sistema s'ha de garantir la privacitat de les dades personals constitucionalment i legalment protegides, i també la seguretat de les comunicacions en l'intercanvi d'informació entre els agents del Sistema sobre dades de caràcter personal necessàries per a accedir a les prestacions.

7. Les dades del Sistema d'Informació Social s'han de recollir, compilar, analitzar i presentar desagregades per sexes i han de ser útils, vàlides, fiables, comprovables, comparables i actualitzades perquè es puguin aprofitar per a recerques acadèmiques, estudis i anàlisi estadística i per a la planificació de polítiques públiques.

8. La creació i el funcionament del Sistema d'Informació Social s'ha de regular per reglament, d'acord amb els principis que estableix aquest article.

 
 

Capítol V

Els professionals dels serveis socials

 

 
 

Article 43 Disposició general

1. L'organització del sistema públic de serveis socials ha de tenir el personal suficient amb la formació, la titulació, els coneixements, l'estabilitat laboral, la capacitat, el reconeixement social i laboral i les aptituds que calguin per a garantir l'eficiència i l'eficàcia en la prestació dels serveis socials.

2. El personal professional que treballa en el camp dels serveis socials és un element cabdal del conjunt del sistema de serveis socials i ha de gaudir de l'atenció, el respecte i el suport a la seva participació necessaris per a assegurar-ne la presència en la definició dels serveis socials.

3. L'organització del personal professional de serveis socials ha de seguir un criteri interdisciplinari per a oferir una atenció integrada i ha d'incloure les mesures necessàries per a garantir l'assignació a cada usuari o usuària o a cada unitat de convivència d'un professional o una professional de referència, d'acord amb el que estableix l'article 26.3.

 
 

Article 44 Cobertura de les necessitats

1. L'organització del sistema públic de serveis socials ha de garantir la disponibilitat i l'adscripció del personal professional estable, homologat laboralment i necessari per a una atenció social de qualitat en funció de la població, les característiques geogràfiques del territori i les necessitats específiques que s'hagin d'atendre, sota el principi de la unitat de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública. En la dita organització, s'ha de cercar l'equitat en l'atenció a les persones independentment de la classe del servei i s'ha d'assolir l'homogeneïtzació dels perfils amb relació a les funcions que s'han de complir.

2. S'han de determinar per reglament els indicadors quantitatius, qualitatius i d'equilibri territorial que s'han d'aplicar perquè els serveis socials bàsics i especialitzats es cobreixin adequadament.

3. Les valoracions del personal professional de serveis socials són vinculants pel que fa a l'assignació dels recursos públics disponibles, en els termes en què s'estableixi per reglament. Així mateix, s'ha de garantir la intervenció professional necessària per a fer el seguiment de l'evolució de la situació personal o familiar objecte de l'atenció social.

 
 

Article 45 Mesures de suport i protecció

1. Les administracions responsables del sistema públic de serveis socials han de garantir als professionals la supervisió, el suport tècnic i la formació permanent que els permeti donar una resposta adequada a les necessitats i les demandes de la població. Aquesta formació s'ha de portar a terme en el marc de les mesures i les actuacions que estableix el títol VIII.

2. El personal, funcionari o laboral, al servei de les administracions, d'acord amb el principi d'unitat de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública, té dret a la mobilitat interadministrativa per a ocupar llocs de treball necessaris per a la prestació dels serveis socials, conservant els drets adquirits, sens perjudici de percebre les retribucions específiques del lloc de treball que ocupin.

3. Els professionals de serveis socials tenen dret que els responsables dels serveis, els altres professionals i els usuaris i llurs acompanyants els tractin amb respecte i correcció. Aquest dret s'ha de garantir en l'àmbit de l'organització i el funcionament dels serveis establint els deures corresponents i aplicant, si escau, el procediment sancionador que estableix aquesta llei.

4. L'administració competent en la gestió dels serveis socials pot adoptar, amb relació al seu personal, mesures destinades a protegir la identitat i les altres circumstàncies personals si cal per a complir les funcions encomanades i per a prestar correctament el servei.

5. Els professionals de serveis socials s'han d'integrar en equips tècnics bàsics i especialitzats que han de tenir el suport administratiu i els mitjans materials necessaris i les condicions laborals adequades per a acomplir amb eficàcia i eficiència llur tasca professional.

6. Els professionals de serveis socials han de formar part dels òrgans de participació d'acord amb el que estableixen aquesta llei i els reglaments que la despleguen i han de participar en els processos d'avaluació periòdica dels serveis.

7. Les administracions competents en matèria de serveis socials han d'adoptar mesures de prevenció i atenció davant de situacions provocades per factors psicosocials que afectin l'estat emocional, cognitiu, fisiològic i de comportament dels professionals.

 
 

Títol IV

De la participació cívica en els serveis socials

 

 
 

Article 46 Principis generals

1. El sistema de serveis socials opera d'acord amb els principis d'una administració relacional.

2. Les decisions relatives al sistema de serveis socials s'han de prendre amb la participació dels ciutadans sempre que sigui possible.

3. La planificació, el seguiment de la gestió i l'avaluació del sistema de serveis socials han d'incorporar els sectors socials afectats o implicats en els serveis socials.

 
 

Article 47 La finalitat i els objectius de la participació

1. La finalitat de la participació és integrar la deliberació en els processos de presa de decisions per a adequar el sistema de serveis socials a les necessitats de les persones i a llur diversitat.

2. Els objectius de la participació són la implicació de tota la societat en els assumptes socials, la prevenció de la fragmentació social, la innovació en la prestació dels serveis i el reforçament de les xarxes socials de suport.

 
 

Article 48 Els canals de participació

1. La participació cívica en el sistema de serveis socials s'articula mitjançant els òrgans de participació que estableix aquesta llei, procediments participatius o qualsevol altra acció que sigui pertinent.

2. La forma habitual de participar en els òrgans de participació és mitjançant entitats associatives.

3. La composició dels òrgans de participació s'ha d'establir per reglament prenent com a base criteris objectius i procurant que hi siguin presents les administracions competents en el territori, les organitzacions sindicals i patronals, els col·legis professionals, els usuaris dels serveis socials i les entitats socials més representatives, tant de tipus general, de caràcter cívic, ciutadà i veïnal, com específiques de dones, de gent gran, de persones amb discapacitat o d'altres col·lectius ciutadans, i també les entitats d'iniciativa social i mercantil del sector dels serveis socials.

4. Per a aconseguir la paritat de gènere, els òrgans de participació cívica que estableix aquesta llei han de procurar que el nombre de dones que en formen part representi, com a mínim, la meitat del total de membres. Aquesta participació femenina s'ha d'aplicar als membres que no ho siguin per raó del càrrec.

 
 

Article 49 Òrgans de participació ciutadana i associativa

S'estableixen els òrgans de participació següents:

a) El Consell General de Serveis Socials.

b) Els consells territorials de serveis socials.

c) Els consells locals de serveis socials.

 
 

Article 50 Naturalesa i funcions del Consell General de Serveis Socials

1. El Consell General de Serveis Socials és l'òrgan superior de participació en matèria de serveis socials i és adscrit al departament competent en matèria de serveis socials.

2. Corresponen al Consell General de Serveis Socials les funcions següents:

a) Deliberar sobre l'orientació general dels serveis socials a Catalunya.

b) Emetre un informe anual sobre l'estat dels serveis socials i trametre'l al Govern perquè en doni compte al Parlament.

c) Debatre i emetre informes preceptius sobre els projectes de normativa general i els projectes de plans d'actuació, plans sectorials i plans estratègics en matèria de serveis socials abans que s'aprovin.

d) Debatre i emetre informes sobre els avantprojectes de pressupost i la seva liquidació, la memòria del departament, el mapa de serveis socials i la Cartera de serveis socials.

e) Coordinar les actuacions de les administracions públiques i les de les entitats privades.

f) Fer el seguiment de l'execució dels plans i els programes.

g) Fer el seguiment de l'execució dels pressupostos.

h) Formular propostes i recomanacions per a millorar la prestació dels serveis socials.

i) Deliberar sobre les qüestions que el conseller o consellera del departament competent en matèria de serveis socials sotmeti a la seva consideració.

j) Trametre les seves conclusions a altres consells de participació de la Generalitat.

k) Les que li atribueixin les lleis o els reglaments.

3. El departament competent en matèria de serveis socials ha d'informar periòdicament el Consell General de Serveis Socials de les actuacions següents:

a) Les sancions imposades per incompliment de la normativa de serveis socials i, amb caràcter urgent, les que comportin la suspensió temporal o definitiva d'un servei.

b) La concessió de subvencions i ajudes a entitats privades de serveis socials.

c) Els convenis i els acords signats per la Generalitat amb administracions públiques i amb entitats privades de serveis socials.

d) Les sol·licituds i les demandes rebudes en els diversos sectors i serveis, especificant-ne el nombre.

4. El Consell General de Serveis Socials ha de complir les seves funcions en el Ple o en comissió, d'acord amb el que s'estableixi per reglament.

 
 

Article 51 Organització i funcionament del Consell General de Serveis Socials

1. Un reglament ha de regular l'organització i el funcionament del Consell General de Serveis Socials, d'acord amb els principis generals que estableix aquest article i amb els criteris sobre òrgans col·legiats de participació de la Generalitat.

2. El Consell General de Serveis Socials es reuneix a convocatòria del conseller o consellera del departament competent en matèria de serveis socials, que exerceix les funcions de la presidència. No obstant això, pot delegar aquestes funcions en un alt càrrec, exclusivament.

3. El conseller o consellera del departament competent en matèria de serveis socials, o l'alt càrrec en qui delegui, pot anar acompanyat de les persones al servei de la Generalitat que siguin pertinents en funció de les matèries que s'hagin de tractar.

4. El departament competent en matèria de serveis socials ha de posar a disposició del Consell General de Serveis Socials els mitjans personals i materials necessaris perquè pugui complir les seves funcions. Una persona al servei de la Generalitat adscrita al departament competent en matèria de serveis socials ha d'exercir les funcions de la secretaria.

5. La composició del Consell General de Serveis Socials ha de respectar els principis següents:

a) Representativitat: N'han de formar part les entitats i les associacions manifestament representatives dels ciutadans i les de l'àmbit dels serveis socials. La composició ha de respectar la diversitat de la societat.

b) Inclusió: S'han d'establir mecanismes per a evitar l'exclusió de valors o interessos territorials, socials o sectorials relacionats amb les matèries que es debaten en el Consell i per a garantir-ne l'equilibri.

c) Obertura: El reglament del Consell ha d'establir els mecanismes que garanteixin l'accés puntual de grups o persones, encara que no hi estiguin formalment associats, si és objectivament necessari a causa de la matèria que s'hi debat.

6. En el Consell General de Serveis Socials hi ha d'haver representants dels departaments vinculats amb els serveis socials, dels ens locals, dels usuaris, de les entitats representatives dels interessos ciutadans, empresarials, sindicals i professionals, de les dones i de les entitats d'iniciativa social.

7. Poden assistir a les sessions del Consell General de Serveis Socials, per raons d'oportunitat, representants d'altres òrgans de participació de la Generalitat. Aquests òrgans i el Consell poden fer deliberacions conjuntes.

8. El Consell General de Serveis Socials pot sol·licitar la participació de les persones que, per llurs coneixements, per la responsabilitat que tenen o per altres motius, hi poden fer aportacions d'interès.

 
 

Article 52 Estructura del Consell General de Serveis Socials

1. El Consell General de Serveis Socials s'estructura en els òrgans següents:

a) El Ple.

b) Les comissions funcionals.

c) Les comissions sectorials.

2. El Ple tracta de les matèries estratègiques més importants per al sistema de serveis socials, especialment de les que estan relacionades amb la planificació.

3. Les comissions funcionals segueixen, d'una manera permanent, el desenvolupament de la gestió i de la programació dels serveis socials.

4. Les comissions sectorials tracten, d'una manera especialitzada, de la planificació, la programació i l'ordenació de sectors concrets dels serveis socials.

5. El nombre i les funcions de les comissions s'han de determinar per reglament. Així mateix, el reglament ha de regular la relació entre el Ple i les comissions. També es poden crear comissions temporals per a deliberar sobre projectes concrets.

 
 

Article 53 Els consells territorials de serveis socials

1. Els ens locals supramunicipals han de constituir consells territorials de serveis socials en els àmbits que defineixi l'ordenació territorial de Catalunya.

2. Els consells territorials de serveis socials són òrgans col·legiats de participació comunitària per a l'assessorament i la consulta en matèria de serveis socials. La determinació de llur composició i de llur règim de funcionament és competència de l'ens local supramunicipal corresponent.

3. En els consells territorials de serveis socials hi ha d'haver representants dels ens locals, dels usuaris, de les entitats representatives dels interessos ciutadans, empresarials, sindicals i professionals, de les dones i de les entitats d'iniciativa social de llur àmbit territorial.

 
 

Article 54 Els consells municipals de serveis socials

1. Els ajuntaments que estiguin legalment obligats a prestar serveis socials han de constituir un consell municipal de serveis socials.

2. Els consells municipals de serveis socials són òrgans col·legiats de participació comunitària per a l'assessorament i la consulta en matèria de serveis socials en els municipis.

3. Els ajuntaments dels municipis que estiguin organitzats en districtes o entitats municipals descentralitzades poden crear consells de serveis socials en aquests àmbits.

4. La determinació de la composició i el règim de funcionament dels consells municipals de serveis socials i, si escau, dels de districte o dels d'entitat municipal descentralitzada és competència del municipi.

5. En els consells municipals de serveis socials i, si escau, en els de districte i en els d'entitat municipal descentralitzada, hi ha d'haver representants dels ens locals, dels usuaris, de les entitats representatives dels interessos ciutadans, empresarials, sindicals i professionals, de les dones i de les entitats d'iniciativa social de llur àmbit territorial.

 
 

Article 55 Els consells supramuncipals de serveis socials

1. Les comarques o, si escau, els ens associatius constituïts per a gestionar les àrees bàsiques de serveis socials, d'acord amb el que estableix aquesta llei, han de crear consells de participació amb la finalitat que estableix l'article 54.

2. La composició i el funcionament dels consells supramunicipals de serveis socials són competència de la comarca o de l'ens associatiu de gestió.

 
 

Article 56 Processos de participació

1. Les administracions competents en matèria de serveis socials han d'establir processos de participació en la planificació, la gestió i l'avaluació dels serveis socials.

2. S'entén per procés de participació, als efectes d'aquesta llei, el que, d'una manera integral, inclou les tres fases següents:

a) Fase d'informació, en la qual s'informa els ciutadans del projecte en el qual es vol demanar la participació.

b) Fase de debat ciutadà, mitjançant el qual, emprant les metodologies adequades, es promou el debat entre els ciutadans i se'n recullen propostes.

c) Fase de retorn, mitjançant el qual es trasllada als participants el resultat del procés de participació.

 
 

Article 57 Participació en l'àmbit dels centres

En els centres públics on es prestin serveis socials o s'acompleixin activitats socials i en els privats que rebin finançament públic, s'han d'establir processos de participació democràtica dels usuaris o de llurs famílies de la manera que s'estableixi per reglament.

 
 

Article 58 Dret a accedir a la documentació administrativa

1. Els ciutadans i les entitats que intervenen en processos de participació tenen dret a accedir a la informació necessària per a complir llurs funcions.

2. Els membres dels òrgans consultius poden accedir a la documentació que està en poder de l'Administració, d'acord amb la legislació.

3. El departament competent en matèria de serveis socials ha de garantir la difusió i l'accessibilitat dels seus informes i recomanacions pels mitjans més adequats, en funció dels costos per a l'Administració i de les capacitats de les persones que volen accedir a la informació.

4. En cas de conflicte, una comissió funcional del Consell General de Serveis Socials ha de mitjançar entre l'Administració i les persones que volen accedir a la informació.

 
 

següent

 

 


Universitat de Girona ©Projecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda