Decret 75/2006
Decret 75/2006
Decret 75/2006
Decret 75/2006
Decret 75/2006
Decret 75/2006
Decret 75/2006
Decret 75/2006
Decret 75/2006
Decret 75/2006
Decret 75/2006
Decret 75/2006
Decret 75/2006
Decret 75/2006
Decret 75/2006
Decret 75/2006
Decret 75/2006
Decret 75/2006
Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Decret 75/2006

Anterior Amunt Següent

 

Decret 75/2006, d'11 d'abril, de desplegament de la Llei 8/1995, de 27 de juliol, d'atenció i protecció dels infants i adolescents, en l'àmbit sancionador

(DOGC núm. 4614, de 13-04-2006, pp. 17041-17044)

viñeta Capítol I. Disposicions generals Art. 1 a 2
viñeta Capítol II. Desplegament dels articles 33 a 37 de la Llei 8/1995, de 27 de juliol Art. 3 a 8
viñeta Capítol III. Òrgans competents per a sancionar infraccions tipificades a la Llei 8/1995, de 27 de juliol Art. 9 a 10
viñeta Capítol IV. Òrgans competents per sancionar infraccions tipificades al capítol 4 de la Llei 37/1991, de 30 de desembre Art. 11 a 33
viñeta Disposició addicionals
viñeta Disposició finals

 La Llei 8/1995, de 27 de juliol, d'atenció i protecció de les i dels infants i de les i dels adolescents i de modificació de la Llei 37/1991, de 30 de desembre, sobre mesures de protecció de les i dels menors desemparats i de l'adopció, estableix el desplegament reglamentari en dos àmbits al qual amb aquest Decret es vol donar compliment. D'una banda, dita Llei determina a la seva disposició addicional segona, que el Govern ha de regular les condicions concretes d'aplicació del contingut dels articles 33, relatiu a l'exhibició o emissió pública d'imatges, de missatges o d'objectes; 34, relatiu a publicacions; 35, relatiu a material audiovisual; i 36, relatiu a premsa, ràdio i televisió. D'altra banda, l'article 63.2 de l'esmentada Llei exigeix que el Govern de la Generalitat determini per reglament els òrgans competents de les administracions públiques de Catalunya per a la incoació, la instrucció i la resolució dels expedients sancionadors que s'incoïn en virtut de la Llei 8/1995, de 27 de juliol i la disposició addicional primera determina què s'entén per administracions públiques de Catalunya, l'Administració de la Generalitat i l'Administració Local i recull la fórmula de cooperació mitjançant la delegació de competències en els termes establerts als articles 122 i següents de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya. També l'article 37.1 c), relatiu a la publicitat adreçada a les i als infants i a les i als adolescents, requereix una concreció reglamentària per a la seva aplicació.

Aquest Decret, doncs, dóna compliment i desenvolupa, parcialment, l'esmentada Llei 8/1995, de 27 de juliol, que es va dictar en ús de la competència exclusiva de la Generalitat de Catalunya recollida a l'article 9.28 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya.

En primer lloc es regulen les concrecions necessàries per a l'aplicació de les prohibicions incorporades en els articles 33, 34, 35, 36 i parcialment, en l'article 37 de la Llei 8/1995, de 27 de juliol, pel que fa a l'accés de les i dels infants i adolescents a publicacions, imatges, missatges, objectes i material audiovisual que siguin perjudicials per al seu desenvolupament; a la protecció de les i dels infants i adolescents vers el contingut de la programació emesa per ràdio; a la protecció de les i dels infants i adolescents pel que fa a la programació televisiva; i s'estableix la quantia a partir de la qual cal especificar, en la publicitat adreçada a les i als infants i adolescents, que el preu dels productes anunciats l'excedeix.

Tot seguit, en desplegament del ja esmentat article 63.2 de la Llei 8/1995, de 27 de juliol, en aquest Projecte de Decret es determinen els òrgans de la Generalitat de Catalunya competents per a la iniciació, instrucció i resolució dels expedients sancionadors que s'incoïn en virtut del règim sancionador inclòs al capítol VII de la Llei 8/1995, de 27 de juliol, que fa una tipificació exhaustiva d'infraccions i sancions, segons manifesta la seva exposició de motius, i una classificació de les infraccions en lleus, greus i molt greus i de les sancions que corresponen a cada grup d'infraccions.

S'ha considerat convenient unificar en una sola norma tot aquell desplegament de la Llei 8/1995, de 27 de juliol, imprescindible per a l'aplicació i plena efectivitat del règim sancionador del capítol VII, adreçat a garantir la defensa i salvaguarda dels drets de les i dels infants i adolescents malgrat que es tracti d'una normativa que afecta directament les competències atribuïdes a diferents Departaments de l'Administració de la Generalitat i al Consell de l'Audiovisual de Catalunya.

S'ha revisat i, amb el present Decret es deroga, el Decret 313/1996, de 17 de setembre, pel qual es determina la capacitat sancionadora en l'àmbit d'atenció i protecció a la infància i l'adolescència, que va establir els òrgans sancionadors competents per imposar les sancions previstes al capítol 4 de la Llei 37/1991, de 30 de desembre, parcialment modificada per la Llei 8/1995, de 27 de juliol, i es determinen els nous òrgans que assumeixen aquestes competències.

El Decret s'estructura en una exposició de motius, quatre capítols, tres disposicions addicionals, una disposició derogatòria i dues disposicions finals.

Al capítol I del Decret, sota la denominació de "Disposicions generals", es descriu l'objecte i l'àmbit del Decret; i el procediment sancionador que és d'aplicació.

El capítol II de Decret, sota la denominació "Desplegament dels articles 33 a 37 de la Llei 8/1995, de 27 de juliol", conté les definicions i les concrecions de les actuacions que poden constituir infraccions.

Al capítol III s' efectua el necessari desplegament del règim sancionador, pel que fa a la determinació dels òrgans administratius de la Generalitat de Catalunya competents per a la iniciació, instrucció i resolució dels procediments sancionadors als quals és d'aplicació el capítol VII de la Llei 8/1995, tot detallant, en relació al tipus d'infracció, lleu, greu o molt greu, l'òrgan competent per a cada cas concret.

Al capítol IV es determinen els òrgans competents per a la iniciació, tramitació i resolució dels expedients sancionadors que s'incoïn en aplicació de la llei 37/1991, d'acord amb el que estableix l'article 40.2 del capítol 4 de dita Llei, incorporat per la Llei 8/1995 i consegüentment, a la part final, es deroga el Decret 313/1996, ja esmentat.

També a la part final s'estableixen unes disposicions addicionals, derogatòria i finals, entre les que es destaca, perquè supera la rigidesa del rang de decret reglamentari, l'addicional que permet l'adaptació automàtica als increments de l'Índex de Preus al Consum, de la quantia a partir de la qual s'ha d'incloure, en la publicitat, la indicació que el preu de venda la supera.

A proposta del conseller primer i de les conselleres de Cultura, Benestar i Família i Salut, d'acord amb l'article 61 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, un cop consultat el Consell Sectorial de Serveis Socials d'Atenció a la Infància i la Comissió Permanent del Consell General de Serveis Socials, la Comissió de Govern Local de Catalunya i el Consell de l'Audiovisual de Catalunya; d'acord amb el dictamen emès per la Comissió Jurídica Assessora i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Capítol I

Disposicions generals

Article 1

Objecte i àmbit

1.1 És objecte d'aquest Decret el desplegament parcial de la Llei 8/1995, de 27 de juliol, d'atenció i protecció dels infants i dels adolescents i de modificació de la Llei 37/1991, de 30 de desembre, sobre mesures de protecció dels menors desemparats i de l'adopció, per establir les concrecions necessàries per a l'aplicació de les prohibicions establertes en matèria d'imatges, missatges, objectes, publicacions, material audiovisual, premsa, radio, televisió i publicitat adreçada a les i als infants i adolescents així com, per determinar els òrgans amb competències en l'àmbit sancionador establert per la dita Llei.

1.2 Aquest Decret s'aplica a:

a) Les imatges, missatges, objectes, publicacions i material audiovisual exhibides, emeses o posades a l'abast de les i dels infants i adolescents en l'àmbit territorial de Catalunya.

b) Als mitjans radiofònics i canals televisius propis de la Generalitat; a aquells la qual concessió o atorgament del títol habilitant correspon a la Generalitat; i a aquelles emissions que, per aplicació de la normativa vigent, restin sotmeses a l'àmbit de la gestió i tutela de la Generalitat.

c) Als mitjans de comunicació social que tenen difusió en el territori de Catalunya.

 

Article 2

Procediment

2.1 Els òrgans competents per la incoació, tramitació i resolució dels expedients sancionadors incoats per la comissió de les infraccions tipificades en la Llei 8/1995, de 27 de juliol, han de seguir el procediment establert pel decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d'aplicació als àmbits de competència de la Generalitat, amb aplicació pel que fa als expedients que tramiti el Consell Audiovisual de Catalunya, de la normativa específica per a l'adopció de mesures provisionals, establerta a la Llei 2/2000, de 4 de maig, del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, modificada en aquest àmbit per la Llei 3/2004, de 28 de juny, de segona modificació.

2.2 L'esmentat Decret 278/1993, de 9 de novembre, és d'aplicació supletòria en tot allò no regulat en el present Decret i en la normativa específica esmentada a l'apartat 2.1 d'aquest article.

 

Capítol II

Desplegament dels articles 33 a 37 de la Llei 8/1995, de 27 de juliol

Article 3

Imatges, missatges i objectes

3.1 En aplicació del que disposa l'article 33 de la Llei 8/1995, de 27 de juliol, l'exposició, l'exhibició o l'emissió públiques d'imatges o de missatges que siguin perjudicials per a les i per als infants i adolescents són constitutives de la infracció establerta a l'article 59.2.e) de la dita Llei, si es tracta d'exhibició en un establiment comercial o d'altre tipus obert al públic o en un espai públic o de lliure accés; i són constitutius de la infracció establerta a l'article 59.2.f) de la dita Llei si es tracta d'emissió mitjançant un mitjà de comunicació.

3.2 Als efectes d'aquest Decret es consideren imatges, missatges o objectes perjudicials per a les i per als infants i adolescents, aquells que inciten a la violència, a conductes tipificades en l'ordenament penal i aquells que són contraris als drets fonamentals o als principis democràtics establerts en la Constitució i en les lleis que els desenvolupen, i també els de contingut pornogràfic o que inciten al consum de substàncies o a la comissió d'actuacions, que generen addiccions perjudicials per a la salut.

 

Article 4

Publicacions

4.1 En aplicació del que disposa l'article 34 de la Llei 8/1995, de 27 de juliol, l'actuació de qualsevol persona física o jurídica que consisteixi en oferir o fer exposició pública de publicacions perjudicials per al desenvolupament de la personalitat de les i dels infants i adolescents, és constitutiva de la infracció establerta a l'article 59.2.e) de dita Llei.

4.2 Als efectes d'aquest Decret es consideren publicacions ofertes o exposades al lliure abast de les i dels menors, els materials impresos de qualsevol naturalesa, que, exhibits en espais o establiments oberts al públic en general, resulten accessibles a les i als infants i adolescents ja sigui des del punt de vista material o visual.

4.3 Als efectes d'aquest Decret es consideren publicacions perjudicials per al desenvolupament de la personalitat de les i dels infants i adolescents aquelles que inciten a la violència, a la comissió d'activitats delictives, a qualsevol mena de discriminació, les de contingut pornogràfic i les que inciten al consum de substàncies o a la comissió d'actuacions, que generen addiccions perjudicials per a la seva salut .

4.4 Les publicacions amb material pornogràfic només poden exhibir-se en espais tancats on les i els infants i adolescents hi tinguin l'accés prohibit i no poden incorporar-se de reclam a l'entrada ni en llocs visibles des dels espais oberts al públic.

 

Article 5

Material audiovisual

5.1 En aplicació del que disposa l'article 35 de la Llei 8/1995, de 27 de juliol, és constitutiva de la infracció establerta a l'article 59.2 e) de dita Llei, l'actuació de qualsevol persona física o jurídica que consisteixi en fer exposició pública, vendre o llogar a infants i adolescents, el material audiovisual que s'indica en els apartats 5.3 i 5.4 d'aquest article.

5.2 Igualment es comet la infracció establerta a l'article 59.2.e) de dita Llei si es fa projecció d'aquest material en llocs públics o espectacles accessibles a les i als infants i adolescents així com si se'n fa difusió o divulgació per qualsevol mitjà.

5.3 Es considera material audiovisual els vídeos, videojocs, DVD, CD-ROM o qualsevol altre material de difusió o comunicació visual o auditiva ja sigui per mitjans electrònics, telemàtics o qualsevol altre.

5.4 El material audiovisual que constitueix infracció sancionable és aquell que conté missatges contraris als drets i llibertats fonamentals reconeguts per l'ordenament jurídic vigent, el que incita a la violència, a activitats delictives, a qualsevol mena de discriminació, el de contingut pornogràfic i el que inciti al consum de substàncies o a la comissió d'actuacions que generen addiccions perjudicials per a la salut.

5.5 Les sales comercials d'exhibició cinematogràfica han de mostrar en un lloc ben visible i de forma clara i entenedora per al públic en general, la classificació per edats de les pel·lícules que s'hi exhibeixen.

5.6 Els establiments comercials han d'ordenar separadament el material a què fa referència aquest article, de manera que no sigui possible que les i els menors hi accedeixin materialment ni visual.

 

Article 6

Ràdio i televisió

6.1 Als efectes de l'aplicació del que disposa l'article 36 de la Llei 8/1995, és constitutiva de la infracció establerta a l'article 59.2.f) de dita Llei, la inclusió per part dels organismes de radiodifusió i de radiodifusió televisiva en les programacions de la ràdio o de la televisió, de:

a) Missatges o escenes de qualsevol tipus que puguin perjudicar seriosament el desenvolupament físic, mental o moral de les i dels infants i adolescents.

b) Missatges o escenes que fomentin actituds d'odi, menyspreu o discriminatòries per motius de naixement, ètnia, sexe, religió, nacionalitat, opinió o qualsevol altra circumstància personal, d'orientació sexual o social.

c) Dins la franja horària de protecció especial d'infants i adolescents, escenes de pornografia, escenes o missatges de violència gratuïta o que incitin al joc o al consum de substàncies que generen addiccions, a conductes delictives i aquelles altres que són contràries als drets fonamentals o als principis democràtics.

6.2 S'estableix com a franja horària de protecció especial de les i dels infants i adolescents en les emissores de radiodifusió la concessió de les qual correspon a la Generalitat, aquella que transcorre des de les sis del matí fins a les deu de la nit.

6.3 S'entén per organisme de radiodifusió o de radiodifusió televisiva, la persona física o jurídica que té la responsabilitat editorial de la programació.

6.4 En la instrucció del procediment es demanarà informe a la unitat directiva competent en l'àmbit de la família respecte si el fet que ha donat lloc al procediment ha produït o ha pogut produir el perjudici seriós previst a l'apartat 6.1.a) d'aquest article. Aquest informe té caràcter preceptiu, no és vinculant i s'ha d'emetre en el termini de quinze dies.

 

Article 7

Mitjans de comunicació social

7.1 Als efectes de l'aplicació del que disposa l'article 36.6 i 7 de la Llei 8/1995, els mitjans de comunicació social que emeten des del territori de Catalunya i també els que hi tenen difusió, incorren en la infracció establerta a l'article 59.2.g) si fan alguna de les actuacions següents:

a) Difondre el nom o la imatge o les dades referents a infants o adolescents de manera que es permeti la seva identificació quan les o els menors siguin víctimes, testimonis o inculpats en causes criminals, excepció feta que la o l'infant o adolescent sigui víctima d'un homicidi o assassinat.

b) Divulgar qualsevol fet relatiu a la vida privada de la o de l' infant o adolescent que n'afecti la reputació o el bon nom.

c) Divulgar les dades referents a les i als infants i adolescents declarats en situació de desemparament, acollits o adoptats.

7.2 L'avaluació del que s'ha d'entendre per afectació de la reputació o bon nom de l'infant i adolescent s'efectuarà per l' òrgan a qui s'atribueix la facultat de sancionar, previ informe de la unitat directiva competent en l'àmbit de la família, en els termes establerts a l'article 6.4 d'aquest Decret.

7.3 Els conceptes legals de desemparament, acolliment i adopció són els que es derivin de la legislació vigent en aquesta matèria en el moment de la comissió de la infracció.

 

Article 8

Publicitat adreçada a les i als infants i adolescents

8.1 La publicitat adreçada a les i els infants i adolescents no pot tenir contingut sexista que degradi la imatge de les dones, nenes ni noies, ni que associï la seva imatge a comportaments estereotipats que vulneren els fonaments del nostre ordenament .

8.2 En la publicitat de les joguines, no s'ha d'induir a errada sobre les seves característiques, ni sobre la seva seguretat, ni sobre la capacitat i aptituds de la o de l'infant o adolescent, necessàries per fer servir la joguina sense fer-se mal o fer-ne a altri.

8.3 Als efectes de l'aplicació del que disposa l'article 37.1.c) de la Llei 8/1985, de 27 de juliol, s'estableix en 50 euros la quantia a partir de la qual cal especificar que el preu dels productes anunciats és superior.

8.4 Als efectes de l'aplicació de les sancions per la comissió de les faltes que consisteixin en incompliments de les obligacions i principis establerts a l'article 37 de la Llei 8/1995, s'estableix la graduació que segueix en dos grups de faltes:

a) S'han de sancionar amb la meitat inferior de l'import màxim fixat per a les sancions greus o molt greus, les faltes de l'article 37.1.b) i c) i de l'article 37.3.a) i b).

b) S'han de sancionar amb la meitat superior de l'import màxim fixat per a les sancions greus o molt greus, les faltes de l'article 37.1.a) i d) i 37.3.c) i de l'article 37.4 de la Llei 8/1995.

 

Capítol III

Òrgans competents per a sancionar infraccions tipificades a la Llei 8/1995, de 27 de juliol

Article 9

Òrgans competents per a la imposició de sancions per les infraccions lleus, greus i molt greus

Són òrgans competents per a la incoació, la instrucció i la resolució dels expedients sancionadors incoats per la comissió de les infraccions tipificades com a lleus, greus i molt greus al capítol VII de la Llei 8/1995, de 27 de juliol, els següents:

a) Per la comissió de les infraccions tipificades als apartats b) i c) de l'article 59.1; a), b), c) i d) de l'article 59.2; i a l'article 59.3 de la Llei 8/1995, de 27 de juliol, és competent per la incoació i la resolució, la persona titular de la Direcció General d'Atenció a la Infància del Departament de Benestar i Família; i per a la instrucció, la Secció de Registre i Règim Sancionador del Servei d'Inspecció i Registre de la Secretaria General.

b) Pel que fa a la comissió de les infraccions tipificades a l'apartat e) de l'article 59.2 i a l'article 59.3 de la Llei 8/1995, de 27 de juliol, es determinen els òrgans competents d'acord amb la següent classificació de les infraccions:

1. En el cas de projecció cinematogràfica de material audiovisual, a què fa referència l'article 35 de la Llei 8/1995, de 27 de juliol i regulat a l'article 5 d'aquest Decret, es competent per a la incoació i la instrucció, la Direcció de Serveis del Departament de Cultura; i per a la resolució, la persona titular del Departament de Cultura.

2. Per exposar, exhibir o difondre les imatges o els missatges a què fa referència l'article 33 i per exposar, vendre, llogar, difondre o projectar les obres audiovisuals , destinades a l'exhibició o a la comercialització, a què fa referència l'article 35, ambdós de la Llei 8/1995, i regulats als articles 3 i 5 del present Decret, amb excepció de la projecció cinematogràfica de material audiovisual, a què fa referència l'apartat b) 1 d'aquest article, és competent per a la incoació i la resolució, la persona titular de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència; i per a la instrucció, la Secció de Registre i Règim Sancionador del Servei d'Inspecció i Registre de la Secretaria General.

3. Per exposar, vendre o permetre el lliure accés a les publicacions a què fan referència els articles 34 de la Llei 8/1995, de 27 de juliol, i 4 del present Decret, és competent per a la incoació i la resolució la persona titular de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència; i, per a la instrucció, la Secció de Registre i Règim Sancionador del Servei d'Inspecció i Registre de la Secretaria General.

c) Per la comissió de les infraccions tipificades en els apartats f) i g) de l'article 59.2 i a l'article 59.3 de la Llei 8/1995, de 27 de juliol, i als articles 3 i 6 del present Decret tant respecte emissions radiofòniques com televisives, són competents per a la incoació, per a la resolució i per a la instrucció, els òrgans que el Consell de l'Audiovisual de Catalunya determini.

d) Per la comissió de les infraccions tipificades als apartats h) i i) de l'article 59.2 i a l'article 59.3 de la Llei 8/1995, de 27 de juliol, en relació amb els articles 37 i 38.3 de dita Llei, es determinen els òrgans competents d'acord amb la següent classificació:

1. Per emetre o difondre publicitat que contravé les prohibicions i principis de l'article 37 i 38.3 de la Llei 8/1995, de 27 de juliol, quan la publicitat sigui emesa per mitjans audiovisuals, són competents per a la incoació, per a la resolució i per a la instrucció, els òrgans que el Consell de l'Audiovisual de Catalunya determini.

2. Per emetre o difondre publicitat que contravé les prohibicions i principis de l'article 37 i 38.3 de la Llei 8/1995, quan la publicitat sigui difosa mitjançant publicacions principalment adreçades a les o als menors d'edat i que es distribueixen a Catalunya, és competent per a la incoació i la resolució la persona titular de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència; i, per a la instrucció, la Secció de Registre i Règim Sancionador del Servei d'Inspecció i Registre de la Secretaria General.

e) Per la comissió de la infracció tipificada a l'apartat i) de l'article 59.2 i a l'article 59.3 de la Llei 8/1995 de 27 de juliol en relació amb els apartats 1 i 2 de l'article 38 de la citada Llei, són competents per a la incoació els directors dels Serveis Territorials del departament de Salut; per a la instrucció, la Unitat corresponent de la Direcció de Serveis Territorials que hagi incoat; i per a la resolució, la persona titular de la Direcció General de Salut Pública del Departament de Salut.

f) Per la comissió de les infraccions tipificades a l'apartat j) de l'article 59.2 i a l'article 59.3 de la Llei 8/1995, de 27 de juliol, és competent per a la incoació i la resolució, la persona titular de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència; i, per a la instrucció, la Secció de Registre i Règim Sancionador del Servei d'Inspecció i Registre de la Secretaria General.

 

Article 10

Delegació a l'Administració Local

El Govern de la Generalitat pot delegar en els Consells Comarcals i en els Ajuntaments de més de 5.000 habitants la incoació, instrucció i resolució dels expedients sancionadors regulats al capítol III del present Decret, amb excepció dels que són competència del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, en els termes regulats pels articles 137 i següents del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 25.3 de la Llei 6/1987, de 4 d'abril, de l'organització comarcal de Catalunya. L'acord de delegació ha d'incloure les aportacions econòmiques corresponents que es convinguin.

 

Capítol IV

Òrgans competents per sancionar infraccions tipificades al capítol 4 de la Llei 37/1991, de 30 de desembre

Article 11

Òrgans competents per incoar i sancionar

Els òrgans de l'Administració de la Generalitat competents per a la imposició de les sancions previstes al capítol 4 de la Llei 37/1991, de 30 de desembre, parcialment modificada per la Llei 8/1995, de 27 de juliol, són els següents:

a) Per incoar i resoldre els expedients sancionadors per faltes lleus, els directors o les directores dels serveis territorials del Departament de Benestar i Família.

b) Per incoar i resoldre els expedients per faltes greus i molt greus, la persona titular de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència si les infraccions dels apartats 2 i 3 de l'article 37 de l'esmentada Llei 37/1991 tenen causa en l'apartat 1.a) del mateix article, i la persona titular de la Direcció de l'Institut Català de l'Acolliment i l'Adopció, quan es tracti de la resta d'infraccions dels apartats 2 i 3 de l'esmentat article 37.

 

Article 12

Òrgans competents per instruir

La instrucció dels expedients sancionadors per les infraccions tipificades en el capítol 4 de la Llei 37/1991, de 30 de desembre, correspon a la Secció de Registre i Règim Sancionador del Servei d'Inspecció i Registre de la Secretaria General o a l'Àrea Jurídicoadministrativa de l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció, segons la infracció comesa d'acord amb la distribució feta de la competència per sancionar a l'article 11 d'aquest Decret.

 

Disposicions addicionals

Primera

D'acord amb la disposició addicional sisena de la Llei 8/1995, de 27 de juliol, els règims sancionadors ja establerts per altres lleis sectorials reguladores de les matèries d'espectacles, d'activitats recreatives o establiments públics, de jocs de sort, apostes o atzar, de venda, subministrament, promoció i publicitat de substàncies que poden generar dependència i de protecció de la persona menor com a consumidor, s'apliquen a les disposicions incloses en l'articulat de la citada Llei 8/1995, on s'imposen prohibicions o obligacions concretes en les matèries esmentades.

Segona

En compliment del que disposa l'article 36 de la Llei 8/1995, de 27 de juliol, en relació amb la seva disposició addicional 3a, si qualsevol mitjà televisiu o radiofònic exclòs de l'aplicació de la citada Llei, que emet o té difusió en el territori de Catalunya incompleix de manera manifesta i greu les normes de protecció de menors establertes pels articles 36, 37 i 38 de dita Llei, la Generalitat ho ha de posar en coneixement de l'òrgan de control que sigui competent, en cada cas, perquè aquest insti, si escau, les actuacions que estimi pertinents.

Tercera

La quantia determinada a l'article 8.3 d'aquest Decret s'actualitzarà anualment de manera automàtica amb efectes d' u de gener, d'acord amb l'increment de preus al consum de l'any anterior que estableixi l'Institut Nacional d'Estadística, fent arrodoniment a la unitat d'euro més propera per excés o per defecte, i, en el cas que la xifra que resulti sigui exactament la meitat d'euro, l'arrodoniment restarà fet a la xifra superior.

 

Disposicions finals

Primera

Es faculten els diferents consellers o conselleres dels departaments afectats per dictar les disposicions i adoptar les mesures necessàries per al desplegament i l'execució d'aquest Decret.

Segona

Aquest Decret entrarà en vigor al mes de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

 

Barcelona, 11 d'abril de 2006

Pasqual Maragall i Mira

President de la Generalitat de Catalunya

Josep Bargalló Valls

Conseller primer

Caterina Mieras i Barceló

Consellera de Cultura

Marina Geli i Fàbrega

Consellera de Salut

Anna Simó i Castelló

Consellera de Benestar i Família

(06.089.115)

 
 

Universitat de Girona ©Projecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda