Decret 62/2001
Decret 62/2001
Decret 62/2001
Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Decret 62/2001

Anterior Amunt Següent

Decret 62/2001, de 20 de febrer, de modificació parcial del Decret 2/1997, de 7 de gener, pel qual s'aprova el Reglament de protecció dels menors desemparats i de l'adopció

(DOGC núm. 3337, de 28-02-2001, p. 2828)

viñeta Article 1
viñeta Article 2
viñeta Disposició final única

El Decret 2/1997, de 7 de gener, d’aprovació del Reglament de protecció dels menors desemparats i de l’adopció, es va dictar en desplegament de la Llei 37/1991, de 30 de desembre, sobre mesures de protecció dels menors desemparats i de l’adopció, i tenint en compte l’addició de nous articles a l’anomenada Llei segons les prescripcions de la Llei 8/1995, de 27 de juliol, d’atenció i protecció dels menors i dels adolescents. Aquest Decret va ser modificat pel Decret 127/1997, mitjançant el qual es va crear un Comitè Tècnic d’Avaluació que ha d’emetre informe, preceptivament, de les propostes de resolució sobre la idoneïtat de les persones o parelles que volen adoptar i dels diferents continguts del procés d’estudi i valoració que es duen a terme a aquests efectes.

Actualment s’ha plantejat, i es considera oportú, crear un Comitè Tècnic d’Avaluació de Declaracions de Desemparament per als casos en què es produeixi la separació del menor de la família biològica, per tal que aquest Comitè conegui i informi sobre la procedència dels desemparaments que comporten separació del menor del seu nucli familiar, com a superior garantia en els casos en què l’Administració ha d’adoptar aquestes mesures.

L’adopció d’aquesta mesura comporta, d’acord amb la normativa vigent, que l’òrgan competent faci una indicació del pla de millora que cal seguir per afavorir el retorn a la família de l’infant, si és possible.

De conformitat amb l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya, atesa la intervenció de les entitats locals en aquests processos, s’ha previst, en la composició del Comitè, la participació de persones expertes designades per aquestes entitats. També el componen experts designats per les entitats i institucions que col·laboren amb l’Administració en aquest àmbit, així com experts entre professionals de prestigi reconegut.

Per tant, un cop consultat el Consell Sectorial d’Infància del Consell General de Serveis Socials i la Comissió Permanent del Consell General de Serveis Socials; d’acord amb el dictamen preceptiu emès per la Comissió Jurídica Assessora i a proposta del conseller de Justícia, d’acord amb el Govern de la Generalitat,

DECRET:

Article 1

Nova redacció de l’article 16

Es modifica l’article 16 del Decret 2/1997, de 7 de gener, pel qual s’aprova el Reglament de protecció dels menors desemparats i de l’adopció, el qual queda redactat de la manera següent:

"Article 16

"Un cop complementada la informació necessària a què es refereixen els articles anteriors, els equips tècnics han d’elaborar de forma raonada la proposta tècnica que, amb validació prèvia de les unitats que correspongui de la Direcció General d’Atenció al Menor, ha de ser elevada a la directora general d’Atenció al Menor, que ha de dictar la resolució corresponent. Quan la proposta consisteixi en l’adopció d’alguna mesura que comporti la separació del menor del seu nucli familiar, serà preceptiu l’informe previ del Comitè Tècnic d’Avaluació de Declaracions de Desemparament. També és preceptiu aquest informe en les propostes de canvis de mesura que comportin la dita separació i en les revisions que la mantinguin".

 
 

Article 2

Addició d’una disposició addicional 

S’afegeix una disposició addicional 7 al Decret 2/1997, de 7 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels menors desemparats i de l’adopció, amb el contingut següent:

"Disposició addicional setena

"1. Es crea el Comitè Tècnic d’Avaluació de Declaracions de Desemparament, com a òrgan col·legiat consultiu de l’Administració de la Generalitat en matèria de protecció de menors desemparats, adscrit a la Direcció General d’Atenció al Menor, amb les funcions següents:

"a) Emetre informe de les propostes de resolució sobre la declaració de la situació de desemparament dels infants en situació d’alt risc social, que alhora proposin l’adopció d’una mesura que comporti la separació dels menors del seu nucli familiar.

"b) Emetre informe de les propostes de resolució de canvi de mesura, si la mesura proposada comporta la separació del menor del seu entorn familiar.

"c) Emetre informe de les propostes de resolució de manteniment de la mesura aplicada, que hagi comportat la separació del nucli familiar, passats sis mesos des de l’adopció d’aquesta mesura i cada vegada que transcorri aquest període, excepte en els casos d’acolliment preadoptiu sense oposició, o acordat judicialment.

"d) Informar dels continguts dels processos d’estudi i valoració per a l’adopció de mesures que comportin la separació del menor desemparat del seu nucli familiar.

"2. Els informes que emet el Comitè en compliment de les funcions establertes a l’apartat 1 d’aquesta disposició són preceptius i no vinculants, i amb caràcter general han de ser previs a la resolució que correspongui. Tanmateix, poden ser posteriors a la resolució en els casos d’urgència en l’adopció de la mesura.

"3. El Comitè ha d’emetre el corresponent informe en el termini màxim d’un mes a comptar des de l’entrada a la Direcció General d’Atenció al Menor de l’informe proposta de l’equip tècnic. El termini es pot ampliar fins a dos mesos en els casos en què la complexitat del supòsit plantejat sigui suficient i fonamentada.

"4. En els supòsits de resolucions adoptades amb caràcter urgent, l’informe del Comitè s’ha d’emetre en el mes immediatament posterior a la resolució corresponent. Si l’informe emès pel Comitè fos d’improcedència de la mesura adoptada, la directora general d’Atenció al Menor ha de dictar una nova resolució que mantindrà o deixarà sense efecte la mesura.

"5. El Comitè està format per la persona titular de la Direcció General d’Atenció al Menor; dos funcionaris amb responsabilitat en l’àmbit de protecció de menors i un en l’àmbit d’assessoria jurídica; fins a dos experts designats per les institucions i entitats col·laboradores en aquest àmbit; un expert designat per la Federació de Municipis de Catalunya i un altre expert designat per l’Associació Catalana de Municipis i Comarques; i fins a tres professionals de prestigi en l’àmbit de la protecció de menors.

"6. La Direcció General d’Atenció al Menor ha de donar el suport tècnic i administratiu al Comitè, que també pot ser d’assessorament exterior en situacions i casos d’especial dificultat o condicions que així ho requereixin, en relació amb la conflictivitat social o familiar del menor susceptible de declaració de desemparament.

"7. L’assistència a les reunions dóna dret a percebre les dietes que s’aprovin per acord del Govern de la Generalitat.

"8. Cada dos anys s’ha de revisar la composició i es poden renovar els nomenaments.

"9. El règim de funcionament d’aquest Comitè i el nomenament dels seus membres es regula per ordre de la persona titular del Departament de Justícia".

 

Disposició final única

Entrada en vigor

Aquest Decret entra en vigor al cap de vint dies de la seva publicació en el DOGC.

 

 

Barcelona, 20 de febrer de 2001

Jordi Pujol

President de la Generalitat de Catalunya

Josep-Delfí Guàrdia i Canela

Conseller de Justícia

 

 

Universitat de Girona ©Projecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda